Nghị định số 129/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
3
download

Nghị định số 129/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 129/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 129/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 129/2008/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A H C VI N CHÍNH TRN - HÀNH CHÍNH QU C GIA H CHÍ MINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Giám c H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh, NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh là ơn v s nghi p tr c thu c Ban Ch p hành Trung ương ng và Chính ph , t dư i s ch o tr c ti p, thư ng xuyên c a B Chính tr , Ban Bí thư và Th tư ng Chính ph . H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh th c hi n các ch c năng: ào t o, b i dư ng cán b lãnh o, qu n lý trung c p, cao c p, công ch c hành chính, công ch c trong b máy lãnh o, qu n lý c a các ơn v s nghi p công l p, thành viên h i ng qu n tr , t ng giám c, phó t ng giám c, giám c, phó giám c doanh nghi p nhà nư c và các i tư ng khác theo quy nh c a c p có thNm quy n, cán b khoa h c chính tr và hành chính c a h th ng chính tr ; nghiên c u khoa h c lý lu n Mác - Lênin và tư tư ng H Chí Minh, ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, các khoa h c chính tr và khoa h c hành chính. 2. H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh có tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là: Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Adminitration (vi t t t là HCMA). i u 2. Nhi m v và quy n h n H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh (sau ây g i t t là H c vi n) th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c: a) ào t o cán b lãnh o, qu n lý trung c p, cao c p v : ch nghĩa Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh; ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; khoa h c lãnh o chính tr và qu n lý nhà nư c; b) B i dư ng, c p nh t nh ng quan i m, ch trương và ki n th c m i trong ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; nh ng v n lý lu n và th c ti n m i trong nư c và trên th gi i cho cán b lãnh o, qu n lý trung c p, cao c p; c) ào t o cao c p lý lu n chính tr - hành chính cho cán b , công ch c, viên ch c; d) ào t o, b i dư ng các ch c danh công ch c, viên ch c t chuyên viên chính và tương ương tr lên c a h th ng chính tr , các t ch c chính tr - xã h i, các ơn v s nghi p và doanh nghi p; b i dư ng công ch c trư c khi b nhi m gi ch c v lãnh o, qu n lý hành chính nhà nư c các c p; ) B i dư ng, c p nh t ki n th c cho i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; e) ào t o, b i dư ng gi ng viên, nghiên c u viên và các i tư ng khác v các chuyên ngành lý lu n chính tr , hành chính, qu n lý nhà nư c và m t s ngành khoa h c xã h i và nhân văn; g) ào t o, b i dư ng cán b tuyên truy n, cán b lãnh o các cơ quan thông tin i chúng; h) ào t o, b i dư ng chuyên ngành cho cán b trong h th ng chính tr làm công tác tuyên giáo, t ch c, ki m tra, dân v n, tôn giáo, văn phòng, qu n lý hành chính nhà nư c; i) ào t o i h c và sau i h c thu c lĩnh v c ào t o c a H c vi n theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n;
  2. k) Qu n lý, c p các lo i văn b ng, ch ng ch thu c lĩnh v c ào t o, b i dư ng c a H c vi n theo quy nh c a ng và Nhà nư c. 2. V nghiên c u khoa h c: a) Nghiên c u lý lu n Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, quan i m, ư ng l i c a ng; nghiên c u lý lu n và kinh nghi m c a m t s ng c ng s n và các trào lưu tư tư ng trên th gi i; nghiên c u các khoa h c chính tr , khoa h c hành chính và qu n lý nhà nư c, m t s ngành khoa h c xã h i và nhân văn; t ng k t th c ti n, phát tri n lý lu n v ch nghĩa xã h i và con ư ng i lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam; b) Nghiên c u, biên so n l ch s ng C ng s n Vi t Nam và phong trào cách m ng th gi i; c) Nghiên c u, xây d ng, b sung chương trình, n i dung, t ch c biên so n, ch nh lý các giáo trình, tài li u h c t p cho các chương trình ào t o, b i dư ng c a H c vi n. 3. Tham mưu, xu t, tư v n cho ng và Nhà nư c trong vi c ho ch nh ư ng l i, xây d ng chính sách, i m i t ch c và ho t ng c a h th ng chính tr , c i cách n n hành chính nhà nư c. 4. Hư ng d n và th ng nh t qu n lý vi c th c hi n chương trình, n i dung ào t o và b i dư ng, phương pháp gi ng d y và h c t p, nghiên c u khoa h c c a các trư ng chính tr t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các trư ng ào t o, b i dư ng cán b c a các B , ngành Trung ương trên lĩnh v c khoa h c chính tr và hành chính. 5. Hư ng d n vi c nghiên c u, biên so n và tham gia thNm nh l ch s ng c a các a phương, các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương; các tài li u v thân th , s nghi p cách m ng c a Ch t ch H Chí Minh và các lãnh t c a ng, Nhà nư c. 6. H p tác qu c t trong ào t o, b i dư ng cán b , nghiên c u khoa h c chính tr , khoa h c hành chính và các lĩnh v c khác. 7. Ph i h p t ch c kh o thí, sát h ch, ki m tra, ánh giá trình công ch c theo tiêu chuNn ng ch, ch c danh công ch c hành chính các c p tuy n d ng, b nhi m vào ng ch, ch c danh công ch c. 8. Qu n lý t ch c b máy, biên ch và cán b , công ch c, viên ch c; th c hi n các ch , chính sách, ào t o, b i dư ng, thi ua, khen thư ng và k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c c a H c vi n theo quy nh c a ng và Nhà nư c. 9. Qu n lý tài chính, tài s n ư c Nhà nư c giao; quy t nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các d án u tư thu c thNm quy n theo quy nh c a Nhà nư c. 10. Gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng và ch ng tham nhũng, tiêu c c, lãng phí, quan liêu i v i các ơn v tr c thu c H c vi n theo quy nh c a pháp lu t. 11. Xu t b n và phát hành t p chí, b n tin, các n phNm khoa h c, tài li u ph c v cho ho t ng ào t o, b i dư ng cán b và nghiên c u khoa h c c a H c vi n theo quy nh c a ng và Nhà nư c. 12. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B Chính tr , Ban Bí thư và Chính ph , Th tư ng Chính ph giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V T ch c - Cán b . 2. V Qu n lý ào t o. 3. V Qu n lý khoa h c. 4. V Các trư ng chính tr . 5. V H p tác qu c t . 6. V K ho ch - Tài chính. 7. Ban Thanh tra. 8. Văn phòng H c vi n. 9. H c vi n Chính tr - Hành chính khu v c I. 10. H c vi n Chính tr - Hành chính khu v c II. 11. H c vi n Chính tr - Hành chính khu v c III.
  3. 12. H c vi n Chính tr - Hành chính khu v c IV. 13. H c vi n Hành chính. 14. H c vi n Báo chí và tuyên truy n. 15. Vi n Tri t h c. 16. Vi n Kinh t . 17. Vi n Ch nghĩa xã h i khoa h c. 18. Vi n H Chí Minh và các lãnh t c a ng. 19. Vi n L ch s ng. 20. H c vi n Xây d ng ng. 21. Vi n Chính tr h c. 22. Vi n Nhà nư c và pháp lu t. 23. Vi n Xã h i h c. 24. Vi n Văn hóa và phát tri n. 25. Vi n Quan h qu c t . 26. Vi n Nghiên c u quy n con ngư i. 27. Trung tâm Thông tin khoa h c. 28. T p chí Lý lu n chính tr . 29. Nhà xu t b n Chính tr - Hành chính. T i i u này, các ơn v quy nh t kho n 1 n kho n 8 là các ơn v tham mưu giúp vi c Giám c H c vi n, ư c thành l p phòng; các ơn v quy nh t kho n 9 n kho n 29 là các ơn v s nghi p. Giám c H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh trình Th tư ng Chính ph ban hành các quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các H c vi n quy nh t kho n 9 n kho n 14 i u này. Giám c H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh trình B Chính tr , Ban Bí thư và Th tư ng Chính ph quy t nh vi c thay i cơ c u t ch c c a H c vi n. Giám c H c vi n quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th , i tên các ơn v dư i c p V thu c H c vi n. i u 4. Lãnh o H c vi n 1. H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh có Giám c và 03 Phó Giám c. Giám c H c vi n là ngư i ng u và lãnh o H c vi n, do B Chính tr quy t nh và ch u trách nhi m trư c B Chính tr , Ban Bí thư, Chính ph , Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a H c vi n. 2. Các Phó Giám c H c vi n do Ban Bí thư Trung ương ng b nhi m theo ngh c a Giám c H c vi n và Ban T ch c Trung ương, ch u trách nhi m trư c Giám c H c vi n v nhi m v ư c phân công. 3. Giám c H c vi n ban hành văn b n quy ph m n i b , văn b n cá bi t, quy ch ho t ng c a H c vi n, quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v tr c thu c H c vi n; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, luân chuy n, khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách khác theo quy nh c a ng và c a pháp lu t i v i ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u các ơn v tr c thu c H c vi n. i u 5. Hi u l c thi hành và trách nhi m thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 48/2006/N -CP ngày 17 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh; Quy t nh s 234/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a H c vi n Hành chính Qu c gia. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này.
  4. 3. Giám c H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10 b). A.
Đồng bộ tài khoản