Nghị định số 13/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
43
lượt xem
1
download

Nghị định số 13/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 13/1999/NĐ-CP về việc tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 13/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/1999/N -CP Hà M i, ngày 17 tháng 3 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 13/1999/N -CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1999 V T CH C, HO T NG C A T CH C TÍN D NG NƯ C NGOÀI, VĂN PHÒNG I DI N C A T CH C TÍN D NG NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. 1. T ch c tín d ng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam dư i các hình th c sau ây: a) Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài ; b) Ngân hàng liên doanh; c) T ch c tín d ng phi ngân hàng: Công ty cho thuê tài chính liên doanh; Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài; Công ty tài chính liên doanh; Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài và các t ch c tín d ng phi ngân hàng khác. 2. T ch c tín d ng nư c ngoài ư c t văn phòng i di n t i Vi t Nam. i u 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i là Ngân hàng Nhà nư c) là cơ quan c p và thu h i gi y phép, qu n lý, thanh tra ho t ng c a các lo i hình t ch c
 2. tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. Vi c c p phép ư c xem xét theo yêu c u phát tri n kinh t và th trư ng tài chính c a Vi t Nam. i u 4. 1. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài là ơn v ph thu c c a Ngân hàng nư c ngoài , ư c Ngân hàng nư c ngoài b o m ch u trách nhi m i v i m i nghĩa v và cam k t c a chi nhánh t i Vi t Nam. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài có các quy n và nghĩa v do pháp lu t Vi t Nam quy nh, ho t ng theo Gi y phép m chi nhánh và các quy nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Các chi nhánh c a cùng m t Ngân hàng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam là nh ng ơn v ư c t ch c c l p v i nhau, ph thu c Ngân hàng nư c ngoài và ư c Ngân hàng nư c ngoài c p v n ho t ng. i u 5. 1. Ngân hàng liên doanh là ngân hàng ư c thành l p b ng v n góp c a Bên Vi t Nam (g m m t ho c nhi u ngân hàng Vi t Nam) và Bên nư c ngoài (g m m t ho c nhi u ngân hàng nư c ngoài) trên cơ s h p ng liên doanh. Ngân hàng liên doanh là m t pháp nhân Vi t Nam, có tr s chính t i Vi t Nam, ho t ng theo Gi y phép thành l p và ho t ng và theo các quy nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Các chi nhánh c a m t ngân hàng liên doanh là ơn v ph thu c c a ngân hàng liên doanh. i u 6. 1. Công ty cho thuê tài chính liên doanh, Công ty tài chính liên doanh là t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh ư c thành l p b ng v n góp c a Bên Vi t Nam và c a Bên nư c ngoài trên cơ s h p ng liên doanh, là pháp nhân Vi t Nam, có tr s chính t i Vi t Nam, ho t ng theo Gi y phép thành l p và ho t ng và theo các quy nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài ư c thành l p b ng 100% v n c a t ch c tín d ng nư c ngoài, là pháp nhân Vi t Nam có tr s chính t i Vi t Nam, ho t ng theo Gi y phép thành l p và ho t ng và theo các quy nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 7. Văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài là ơn v ph thu c c a t ch c tín d ng nư c ngoài t t i Vi t Nam, ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam. Văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài không ư c th c hi n các ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam. i u 8. 1. Cơ quan giám sát, thanh tra có thNm quy n c a nư c ngoài, Ngân hàng nư c ngoài có chi nhánh t i Vi t Nam ư c thanh tra, ki m tra ho t ng c a chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. Trư c khi thanh tra, ki m tra, cơ quan giám
 3. sát, thanh tra nư c ngoài, Ngân hàng nư c ngoài ph i thông báo b ng văn b n cho Ngân hàng Nhà nư c v n i dung, th i gian b t u và k t thúc thanh tra, ki m tra. 2. Sau khi k t thúc vi c thanh tra, ki m tra chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam, cơ quan giám sát, thanh tra có thNm quy n c a nư c ngoài, Ngân hàng nư c ngoài ph i báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c k t qu vi c thanh tra, ki m tra trong th i h n 30 ngày k t ngày k t thúc vi c thanh tra, ki m tra. i u 9. 1. Văn b n giao d ch chính th c c a t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam v i các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam ph i làm b ng ti ng Vi t ho c b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài thông d ng. 2. Các văn b n trong h sơ xin c p Gi y phép c a t ch c tín d ng nư c ngoài ph i làm b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài thông d ng. Chương 2: T CH C VÀ I U HÀNH i u 10. Các t ch c tín d ng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam khi có các i u ki n theo quy nh t i i u 106 Lu t Các t ch c tín d ng và ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c c p Gi y phép thành l p và ho t ng, Gi y phép m chi nhánh, Gi y phép m văn phòng i di n (sau ây g i chung là Gi y phép). i u 11. 1. H sơ xin c p Gi y phép c a t ch c tín d ng nư c ngoài g i cho Ngân hàng Nhà nư c xem xét c p Gi y phép ư c l p theo quy nh t i i u 108 Lu t Các t ch c tín d ng. 2. H sơ xin c p Gi y phép c a t ch c tín d ng nư c ngoài ph i l p thành 2 b , m t b b ng ti ng Vi t và m t b b ng ti ng nư c ngoài thông d ng. B h sơ b ng ti ng nư c ngoài thông d ng ư c l p và ch ng nh n nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s . Các b n sao ti ng Vi t và các b n d ch t ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam xác nh n. i u 12. Th i h n ho t ng c a các t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam ư c quy nh trong Gi y phép, c th như sau: 1. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài: không quá 20 năm; 2. Ngân hàng liên doanh, Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài: không quá 30 năm; 3. Công ty cho thuê tài chính liên doanh, Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài: không quá 50 năm; 4. Văn phòng i di n t ch c tín d ng nư c ngoài: không quá 5 năm.
 4. i u 13. 1. T ch c tín d ng nư c ngoài mu n gia h n ho t ng t i Vi t Nam có th ư c Ngân hàng Nhà nư c xem xét t ng l n; m i l n gia h n t i a b ng th i h n ghi trong Gi y phép l n trư c. 2. T ch c tín d ng nư c ngoài khi có nhu c u gia h n ho t ng ph i n p ơn và h sơ xin gia h n trư c khi k t thúc th i h n ho t ng ghi trong Gi y phép: t i thi u 180 ngày i v i các t ch c tín d ng nư c ngoài quy nh t i kho n 1, i u 2 Ngh nh này và 30 ngày i v i văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài. i u 14. 1. Văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau ây: a) H t th i h n ho t ng ghi trong Gi y phép. Ngân hàng Nhà nư c s thông báo b ng văn b n vi c ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n t i Vi t Nam; b) T nguy n ch m d t ho t ng. Trong trư ng h p này t i thi u 60 ngày trư c ngày d ki n ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n, t ch c tín d ng nư c ngoài ph i có ơn ngh g i Ngân hàng Nhà nư c; c) B thu h i Gi y phép khi xNy ra m t trong các trư ng h p quy nh ghi t i các i m a, b, , kho n 1, i u 29 Lu t Các t ch c tín d ng và khi t ch c tín d ng nư c ngoài b phá s n; d) T ch c tín d ng nư c ngoài ư c c p phép ho t ng theo quy nh t i kho n 1, i u 2 Ngh nh này n u có văn phòng i di n ã m trên cùng a bàn (t nh, thành ph tr c thu c trung ương) thì ph i ch m d t ho t ng văn phòng i di n c a t ch c tín d ng ó. 2. Trư c khi ch m d t ho t ng, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài ph i th c hi n y m i nghĩa v và th t c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài ph i tr Gi y phép, Gi y ăng ký ho t ng cho các cơ quan c a Vi t Nam ã c p Gi y phép, Gi y ăng ký ho t ng ch m nh t vào ngày ch m d t ho t ng. i u 15. Khi Ngân hàng nư c ngoài gi i th ho c b phá s n thì chi nhánh ho t ng t i Vi t Nam ph i ch m d t ho t ng. Trư c khi ch m d t ho t ng, Ngân hàng nư c ngoài ph i th c hi n y m i nghĩa v và hoàn t t các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và theo s hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 16. Trong th i h n 12 tháng k t ngày ư c c p Gi y phép, chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài , ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh và 100% v n nư c ngoài, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài ph i ho t ng.
 5. i u 17. T i thi u 30 ngày trư c ngày b t u ho t ng, t ch c tín d ng nư c ngoài ư c c p Gi y phép theo quy nh t i kho n 1, i u 2 c a Ngh nh này ph i hoàn t t vi c ăng báo trên 05 s báo liên ti p c a trung ương và a phương nơi t ch c tín d ng t tr s . N i dung ăng báo là các thông tin ch y u ghi trong Gi y phép, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và ngày khai trương ho t ng. i u 18. 1. T ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ư c c p Gi y phép ph i n p m t kho n l phí b ng ô la M . M c l phí m i l n c p phép và gia h n ư c quy nh c th như sau: a) Gi y phép m văn phòng i di n t ch c tín d ng nư c ngoài: 5.000 USD (năm nghìn ô la M ); b) Gi y phép m chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài , Gi y phép thành l p và ho t ng c a ngân hàng liên doanh: 30.000 USD (ba mươi nghìn ô la M ); c) Gi y phép thành l p và ho t ng c a t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh và t ch c tín d ng phi ngân hàng 100 % v n nư c ngoài: 10.000 USD (mư i nghìn ô la M ); d) Gi y phép m chi nhánh c a ngân hàng liên doanh: 5.000 USD (năm nghìn ô la M ); ) Gi y phép m chi nhánh c a t ch c tín d ng phi ngân hàng: 5.000 USD (năm nghìn ôla M ); e) Gi y phép m văn phòng i di n c a t ch c tín d ng phi ngân hàng: 3.000 USD (ba nghìn ôla M ). 2. Th t c n p l phí c p Gi y phép ư c th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 19. T ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ư c nh p khNu trang thi t b ph c v tr c ti p cho ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. 1. Ngân hàng nư c ngoài ư c m chi nhánh t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương nhưng không ư c m chi nhánh ph thu c c a chi nhánh ó. T i nơi ã ư c m chi nhánh, Ngân hàng nư c ngoài không ư c t văn phòng i di n. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài không ư c m các i m giao d ch dư i b t kỳ hình th c nào ngoài tr s chi nhánh c a mình. 2. Ngân hàng liên doanh ư c m s giao d ch t i nơi t tr s chính và chi nhánh t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo quy nh t i các i u 32 và i u 33 Lu t Các t ch c tín d ng.
 6. 3. Các t ch c tín d ng phi ngân hàng ư c m chi nhánh, văn phòng i di n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh t i các i u 32 và i u 33 Lu t Các t ch c tín d ng. 4. H sơ, th t c xin m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n nêu t i kho n 2 và kho n 3 i u này ư c th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 21. Vi c qu n tr , i u hành, ki m soát và ki m tra, ki m toán n i b c a t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i m c 3 và m c 4, Chương II Lu t Các t ch c tín d ng. i u 22. 1. M i chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài ph i có T ng giám c (Giám c) riêng i u hành công vi c hàng ngày. 2. T ng giám c (Giám c) c a chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài do c p có thNm quy n c a Ngân hàng nư c ngoài b nhi m, mi n nhi m và ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. i u 23. 1.Cơ quan lãnh o c a ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh là H i ng qu n tr . H i ng qu n tr g m Ch t ch H i ng qu n tr , Phó Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên. S lư ng thành viên H i ng qu n tr trong t ch c tín d ng liên doanh tuỳ thu c vào s v n góp c a m i Bên nư c ngoài và Bên Vi t Nam trong t ch c tín d ng liên doanh. Trư ng h p m i bên tham gia liên doanh có m t t ch c tín d ng thì t i thi u m i bên ph i có 2 thành viên tham gia H i ng qu n tr . Trư ng h p có nhi u t ch c tín d ng tham gia liên doanh thì m i t ch c tín d ng ph i có ít nh t m t thành viên tham gia H i ng qu n tr . 2. Nhi m kỳ H i ng qu n tr do các bên c a ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh tho thu n, nhưng không ư c quá 5 năm. 3. T ng giám c ho c Phó T ng giám c th nh t c a ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh ph i là i di n c a Bên Vi t Nam. 4. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c th nh t ư c ghi trong i u l c a ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh. i u 24. 1. T ng giám c c a t ch c tín d ng phi ngân hàng 100 % v n nư c ngoài là ngư i i di n cho t ch c tín d ng, ch u trách nhi m v m i ho t ng c a t ch c tín d ng trư c pháp lu t Vi t Nam. 2. Nhi m v , quy n h n c a T ng giám c ư c ghi trong i u l c a t ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài.
 7. i u 25. 1.T ch c tín d ng nư c ngoài ư c t văn phòng i di n t i m t s t nh, thành ph tr c thu c trung ương c a Vi t Nam và t i m i t nh, thành ph ch ư c phép t m t văn phòng i di n. 2. M i văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam ph i có m t Trư ng văn phòng i di n riêng. i u 26. 1. T l góp v n i u l c a Bên nư c ngoài và Bên Vi t Nam trong ngân hàng liên doanh do các Bên tho thu n và ư c s ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c khi c p Gi y phép. i v i các ngân hàng liên doanh th c hi n nghi p v ngân hàng thương m i, ph n v n góp c a Bên nư c ngoài không quá 50% v n i u l c a ngân hàng liên doanh. 2. Ph n v n góp c a Bên nư c ngoài trong t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh không ít hơn 30% v n i u l . 3. Trong trư ng h p v n i u l có ph n góp b ng hi n v t, ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh ph i xu t trình v i Ngân hàng Nhà nư c các gi y t h p pháp ch ng minh quy n s h u và giá tr hi n v t. Giá tr ph n v n góp b ng hi n v t ư c xác nh trên cơ s giá th trư ng vào th i i m góp v n và ph i ư c t ch c giám nh c l p c p ch ng ch giám nh. i u 27. 1. Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài trong t ch c tín d ng liên doanh ư c quy n chuy n như ng ph n v n góp c a mình nhưng ph i tuân th quy nh t i i u 26 Ngh nh này và ph i ưu tiên chuy n như ng cho các Bên trong t ch c tín d ng liên doanh. Trong trư ng h p chuy n như ng cho t ch c ngoài liên doanh thì i u ki n chuy n như ng không ư c thu n l i hơn trư ng h p chuy n như ng cho các Bên trong t ch c tín d ng liên doanh. Vi c chuy n như ng v n ph i ư c các Bên trong t ch c tín d ng liên doanh tho thu n. 2. T ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài có quy n chuy n như ng v n c a mình nhưng ph i ưu tiên cho các t ch c Vi t Nam. 3. T l và i u ki n chuy n như ng v n c a ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh ph i ư c quy nh c th trong i u l c a t ch c tín d ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ph n v n i u l ư c chuy n như ng vư t m c quy nh, vi c chuy n như ng v n ch có hi u l c sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. 4. Trong trư ng h p chuy n như ng v n có phát sinh l i nhu n thì bên chuy n như ng ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 28. Các Bên tham gia ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng liên doanh chia l i nhu n và ch u r i ro c a t ch c tín d ng liên doanh theo t l góp v n
 8. c a m i bên, tr trư ng h p các Bên có tho thu n khác quy nh trong h p ng liên doanh. i u 29. S v n i u l ho c v n ư c c p c a các t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ph i ư c th hi n y trên b ng cân i tài kho n k toán c a t ch c tín d ng. Chương 3: N I DUNG HO T NG i u 30. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài có th ư c th c hi n m t s ho c toàn b các nghi p v sau ây: 1. Nh n ti n g i có kỳ h n và không kỳ h n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; không ư c nh n ti n g i ti t ki m dư i b t kỳ hình th c nào; 2. Phát hành ch ng ch ti n g i, gi y t có giá; 3. Vay v n c a các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c ; 4. Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c; 5. Cho vay ng n h n, trung h n và dài h n; 6. Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u, gi y t có giá; 7. B o lãnh ngân hàng; 8. Kinh doanh ngo i h i; 9.Th c hi n d ch v thanh toán và d ch v ngân qu ; 10. M tài kho n ti n g i t i t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 11. i lý chi tr th tín d ng; 12. Th c hi n các d ch v thu h , chi h ; 13. Th c hi n các d ch v u thác và qu n lý tài s n; 14. Th c hi n các d ch v tư v n tài chính, ti n t . i u 31. Ngân hàng liên doanh có th ư c th c hi n m t s ho c toàn b các nghi p v sau ây: 1. Nh n ti n g i có kỳ h n và không kỳ h n; 2. Phát hành ch ng ch ti n g i, gi y t có giá;
 9. 3. Vay v n c a các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c; 4. Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c; 5. Cho vay ng n h n, trung h n và dài h n; 6. Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u, gi y t có giá; 7. B o lãnh ngân hàng; 8. Kinh doanh ngo i h i; 9.Th c hi n d ch v thanh toán và d ch v ngân qu ; 10. M tài kho n ti n g i t i t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 11. i lý chi tr th tín d ng; 12. Th c hi n các d ch v thu h và chi h ; 13. Th c hi n các d ch v y thác và qu n lý tài s n; 14. Th c hi n các d ch v tư v n tài chính, ti n t . i u 32. Công ty cho thuê tài chính liên doanh, Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài có th ư c th c hi n m t s ho c toàn b các nghi p v sau ây: 1. Nh n ti n g i có kỳ h n t m t năm tr lên, không ư c phép nh n ti n g i không kỳ h n, ti n g i ti t ki m; 2. Phát hành trái phi u, gi y t có giá; 3. Vay v n c a các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c; 4. Cho thuê tài chính; 5. B o lãnh ngân hàng; 6. Th c hi n d ch v tư v n và các d ch v liên quan n ho t ng cho thuê tài chính; 7. Th c hi n các d ch v y thác và qu n lý tài s n. i u 33. Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài có th ư c th c hi n m t s ho c toàn b các nghi p v sau ây: 1. Nh n ti n g i có kỳ h n t m t năm tr lên, không ư c phép nh n ti n g i không kỳ h n, ti n g i ti t ki m; 2. Phát hành trái phi u, gi y t có giá có kỳ h n t m t năm tr lên;
 10. 3. Vay v n c a các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c; 4. Cho vay ng n h n, trung h n, dài h n; 5. Chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá; 6. B o lãnh ngân hàng; 7. Kinh doanh ngo i h i; 8. Th c hi n các d ch v u thác và qu n lý tài s n; 9. Th c hi n các d ch v tư v n tài chính, ti n t . i u 34. Văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài có th ư c th c hi n toàn b ho c m t ph n các ho t ng dư i ây theo n i dung ghi trong Gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p: 1. Làm ch c năng văn phòng liên l c; 2. Nghiên c u th trư ng; 3. Xúc ti n xây d ng các d án u tư c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam; 4. Thúc Ny và theo dõi vi c th c hi n các h p ng, tho thu n ã ký gi a t ch c tín d ng nư c ngoài v i các t ch c tín d ng Vi t Nam và các doanh nghi p Vi t Nam, các d án do t ch c tín d ng nư c ngoài tài tr t i Vi t Nam; 5. Các ho t ng khác phù h p v i pháp lu t Vi t nam khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. i u 35. Khi có nhu c u và ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép, chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng ư c phép th c hi n các nghi p v khác phù h p v i pháp lu t liên quan c a Vi t Nam. i u 36. 1. Trong Gi y phép c p cho chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài , ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng, Ngân hàng Nhà nư c quy nh c th các nghi p v ư c phép th c hi n t i Vi t Nam phù h p v i lo i hình và quy mô c a t ch c tín d ng ư c c p phép. 2. M i s i u ch nh, b sung trong Gi y phép c p cho t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t nam do Ngân hàng Nhà nư c th c hi n. i u 37. Trong quá trình ho t ng, t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ph i tuân th quy nh v các h n ch b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng ư c quy nh t i M c 5, Chương III Lu t Các t ch c tín d ng. i u 38.
 11. 1. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài , ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng ho t ng t i Vi t Nam có nghĩa v h ch toán theo úng h th ng tài kho n k toán do Ngân hàng Nhà nư c quy nh và s d ng ch ng t , l p báo cáo k toán, báo cáo tài chính theo các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. ơn v ti n t ư c s d ng h ch toán là ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam có nhu c u h ch toán b ng ngo i t l p báo cáo cho H i s chính c a t ch c tín d ng nư c ngoài thì ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 39. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các văn b n trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 40. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài, chi nhánh ph thu c c a Ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng và Văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài ang ho t ng t i Vi t Nam ph i i u ch nh t ch c và ho t ng phù h p v i Ngh nh này và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 41. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản