Nghị định số 133/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Nghị định số 133/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 133/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Thừa Thiện - Huế nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 133/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 133/1999/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H ND T NH C A T NH TH A THIÊN-HU NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Th a Thiên-Hu và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Phê chuNn s lư ng 46 (b n mươi sáu) i bi u H i ng nhân dân t nh, 18 (mư i tám) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân t nh Th a Thiên-Hu (có danh sách kèm theo). i u 2. - Ch t ch U ban nhân dân t nh Th a Thiên-Hu ; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH TH A THIÊN- HU STT ƠN VN HÀNH CHÍNH ƠN VN B U C S I BI U Ư C B U M I ƠN VN 1. Huy n Phong i n ơn v b u c s 01 03 i bi u
  2. ơn v b u c s 02 02 i bi u 2. Huy n Qu ng i n ơn v b u c s 03 02 i bi u ơn v b u c s 04 02 i bi u 3. Huy n Hương Trà ơn v b u c s 05 02 i bi u ơn v b u c s 06 03 i bi u 4. Thành ph Hu ơn v b u c s 07 03 i bi u ơn v b u c s 08 03 i bi u ơn v b u c s 09 03 i bi u ơn v b u c s 10 03 i bi u 5. Huy n Phú Vang ơn v b u c s 11 03 i bi u ơn v b u c s 12 03 i bi u 6. Huy n Hương Thu ơn v b u c s 13 02 i bi u ơn v b u c s 14 02 i bi u 7. Huy n Phú L c ơn v b u c s 15 03 i bi u ơn v b u c s 16 03 i bi u 8. Huy n Nam ông ơn v b u c s 17 02 i bi u 9. Huy n A Lư i ơn v b u c s 18 02 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 10 ơn v . - B u 02 i bi u có 08 ơn v
Đồng bộ tài khoản