Nghị định số 133/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
68
lượt xem
3
download

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 133/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 133/2008/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T CHUY N GIAO CÔNG NGH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Chuy n giao công ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Chuy n giao công ngh v h p ng chuy n giao công ngh , d ch v giám nh công ngh và các bi n pháp khuy n khích, thúc Ny chuy n giao công ngh . i u 2. L p h p ng chuy n giao công ngh 1. Vi c chuy n giao công ngh và giao k t h p ng chuy n giao công ngh ư c th c hi n theo quy nh t i i u 12 và kho n 1 i u 14 c a Lu t Chuy n giao công ngh và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Trư ng h p bên giao công ngh chuy n giao cho bên nh n công ngh nhi u i tư ng công ngh thì có th l p chung trong m t h p ng ho c tách ra thành nhi u h p ng, nhưng n i dung c a các h p ng này không ư c trùng l p i tư ng công ngh ư c chuy n giao. Trư ng h p bên giao công ngh chuy n giao công ngh có kèm theo máy móc, thi t b , phương ti n k thu t thì danh m c và các th a thu n v máy móc, thi t b , phương ti n k thu t ó ph i ư c th hi n trong h p ng ho c ph l c kèm theo h p ng. 3. H p ng chuy n giao công ngh mà i tư ng chuy n giao là tài li u v công ngh có ch a ng các gi i pháp k thu t, bí quy t k thu t, b n v thi t k , công th c, quy trình công ngh thì trong h p ng chuy n giao công ngh c n thi c th tên, n i dung các tài li u v công ngh s ư c chuy n giao. 4. H p ng chuy n giao công ngh có n i dung th c hi n vi c ào t o công ngh thì trong h p ng ho c trong ph l c h p ng các bên th a thu n v s lư ng công nhân, cán b k thu t, các ngành ngh , n i dung ư c ào t o, các chi phí ào t o,
 2. th i gian, a i m ào t o nhưng ph i m b o sau ào t o bên nh n ti p thu và làm ch công ngh ư c chuy n giao. 5. H p ng chuy n giao công ngh có n i dung bên giao công ngh c chuyên gia tư v n k thu t th c hi n h tr , tư v n k thu t cho bên nh n công ngh ưa công ngh vào s n xu t thì trong h p ng ho c trong ph l c h p ng các bên c n th a thu n v s lư ng chuyên gia, n i dung, th i gian và chi phí h tr , tư v n k thu t m b o bên nh n s n xu t s n phNm t ch tiêu ch t lư ng và gi i quy t các khó khăn trong quá trình áp d ng công ngh ư c chuy n giao vào s n xu t. i u 3. Phương th c thanh toán trong h p ng chuy n giao công ngh Các bên tham gia h p ng có th th a thu n thanh toán theo m t ho c m t s phương th c sau ây: 1. Tr m t l n ho c nhi u l n b ng ti n ho c hàng hóa; 2. Chuy n giá tr công ngh thành v n góp vào d án u tư ho c vào v n c a doanh nghi p; Trư ng h p các bên có th a thu n góp v n b ng công ngh , sau khi hoàn thành vi c chuy n giao công ngh và ư c các bên xác nh n thì giá tr công ngh m i ư c tính vào v n góp c a bên giao công ngh trong d án u tư ho c v n góp c a doanh nghi p; 3. Tr kỳ v theo ph n trăm (%) giá bán t nh. Giá bán t nh ư c xác nh b ng giá bán s n phNm, d ch v ư c t o ra b ng công ngh ư c chuy n giao (tính theo hóa ơn bán hàng) tr i các kho n sau: thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu xu t khNu (n u có); chi phí mua các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n ư c nh p khNu ho c mua trong nư c; chi phí mua bao bì, chi phí óng gói, chi phí v n t i s n phNm n nơi tiêu th , chi phí qu ng cáo; 4. Tr theo ph n trăm (%) doanh thu thu n. Doanh thu thu n ư c xác nh b ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ư c t o ra b ng công ngh ư c chuy n giao, tr i các kho n gi m tr doanh thu g m chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i; 5. Tr theo ph n trăm (%) l i nhu n trư c thu c a bên nh n. L i nhu n trư c thu ư c xác nh b ng doanh thu thu n tr i t ng chi phí h p lý s n xu t s n phNm có áp d ng công ngh chuy n giao ã bán trên th trư ng; 6. K t h p các phương th c thanh toán quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này. i u 4. Chuy n giao công ngh có s d ng v n nhà nư c 1. Trư ng h p s d ng v n nhà nư c nh n chuy n giao công ngh trong d án u tư, bên nh n công ngh ph i l p phương án nh n chuy n giao công ngh , trong ó nêu
 3. rõ n i dung chuy n giao công ngh và giá ư c tính c a công ngh trình cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư. Bên nh n công ngh ph i ch u trách nhi m v n i dung chuy n giao công ngh và giá thanh toán cho công ngh ư c chuy n giao theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư. 2. Trong trư ng h p s d ng nhi u ngu n v n nh n chuy n giao công ngh , trong ó ngu n v n nhà nư c chi m t l t 51% tr lên thì ph i theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 5. Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao, Danh m c công ngh h n ch chuy n giao và Danh m c công ngh c m chuy n giao. 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này các danh m c công ngh sau: a) Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao (Ph l c I); b) Danh m c công ngh h n ch chuy n giao (Ph l c II); c) Danh m c công ngh c m chuy n giao (Ph l c III). 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m: a) T ch c xác nh các công ngh c th trong các danh m c quy nh t i kho n 1 i u này; b) nh kỳ hàng năm, căn c tình hình phát tri n kinh t - xã h i và yêu c u qu n lý Nhà nư c xu t vi c s a i, b sung các danh m c công ngh quy nh t i kho n 1 i u này. 3. B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m: a) Hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v quy trình và tiêu chí xác nh các công ngh c th thu c các danh m c công ngh quy nh t i kho n 1 i u này. b) ThNm nh xu t c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v vi c s a i, b sung các danh m c công ngh quy nh t i kho n 1 i u này và t ng h p trình Chính ph quy t nh. i u 6. ăng ký h p ng chuy n giao công ngh 1. H p ng chuy n giao công ngh không b t bu c ph i ăng ký, nhưng các bên tham gia giao k t h p ng có quy n ăng ký n u có nhu c u. Trong trư ng h p có nhu c u ăng ký h p ng chuy n giao công ngh thì trong th i h n 90 ngày k t ngày ký k t h p ng chuy n giao công ngh , bên nh n công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam) thay m t các bên g i h sơ n cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh theo i u 9 Ngh nh này.
 4. 2. i v i h p ng chuy n giao công ngh thu c Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao, Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh là cơ s ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 3. Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh theo m u t i Ph l c IV c a Ngh nh này. i u 7. H sơ ăng ký h p ng chuy n giao công ngh 1. H sơ ăng ký h p ng chuy n giao công ngh bao g m: a) ơn ngh ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ; ơn ngh ăng ký h p ng chuy n giao công ngh theo m u quy nh t i Ph l c V c a Ngh nh này. b) B n g c ho c b n sao có công ch ng h p ng chuy n giao công ngh b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài. H p ng ph i ư c các bên ký k t, óng d u và có ch ký t t c a các bên, óng d u giáp lai vào các trang c a h p ng và ph l c n u m t trong các bên tham gia h p ng là t ch c. 2. Vi c g i h sơ ăng ký h p ng chuy n giao công ngh th c hi n theo quy nh sau ây: a) Trư ng h p chuy n giao công ngh thu c kho n 1 i u 9 Ngh nh này, bên nh n công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c) ho c bên giao công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài) thay m t các bên g i 03 (ba) b h sơ, trong ó có ít nh t 01 (m t) b h sơ g c n B Khoa h c và Công ngh ; b) Trư ng h p chuy n giao công ngh không thu c kho n 1 i u 9 Ngh nh này, bên nh n công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c) ho c bên giao công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài) thay m t các bên g i 03 (ba) b h sơ, trong ó có ít nh t 01 (m t) b h sơ g c n S Khoa h c và Công ngh , nơi bên nh n (ho c bên giao) t tr s chính. i u 8. ăng ký b sung, s a ih p ng chuy n giao công ngh 1, H p ng chuy n giao công ngh ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký, n u các bên có th a thu n b sung, s a i n i dung h p ng, thì ph i g i h p ng b sung, s a i n cơ quan ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký b sung, s a i h p ng. 2. H sơ ăng ký s a i, b sung h p ng chuy n giao công ngh bao g m: a) ơn ngh s a i, b sung h p ng chuy n giao công ngh ;
 5. ơn ngh ăng ký s a i, b sung h p ng chuy n giao công ngh theo m u t i Ph l c V c a Ngh nh này. b) B n g c ho c b n sao có công ch ng h p ng s a i, b sung b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài. H p ng ph i ư c các bên ký k t, óng d u và có ch ký t t c a các bên, óng d u giáp lai vào các trang c a h p ng và ph l c n u m t trong các bên tham gia h p ng là t ch c. 3. Cơ quan có thNm quy n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao ti p nh n h sơ ăng ký s a i, b sung h p ng chuy n giao công ngh quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh này. i u 9. Th m quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c d án u tư do Th tư ng Chính ph ch p thu n u tư. Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ư c g i 01 (m t) b n cho S Khoa h c và Công ngh , nơi bên nh n t tr s chính ph i h p theo dõi và ki m tra vi c th c hi n h p ng. 2. S Khoa h c và Công ngh c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh i v i công ngh không thu c trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ư c g i 01 (m t) b n n B Khoa h c và Công ngh qu n lý t ng h p. 3. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 và 2 i u này có trách nhi m xem xét, c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh . Trư ng h p không c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 10. Ch p thu n chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao 1. T ch c, cá nhân có nhu c u ti p nh n ho c chuy n giao công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao ph i áp ng các i u ki n sau: a) i v i chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam: T ch c, cá nhân có nhu c u ti p nh n công ngh ph i có ch c năng, nhi m v liên quan tr c ti p n vi c s d ng công ngh ti p nh n; có i u ki n cơ s v t ch t, nhân l c trình ti p nh n, v n hành công ngh m t cách an toàn và ph i ch p hành nghiêm ch nh tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia;
 6. b) i v i công ngh chuy n giao t Vi t Nam ra nư c ngoài: T ch c, cá nhân có nhu c u chuy n giao công ngh ph i m b o không gây phương h i n l i ích qu c gia. 2. T ch c, cá nhân có nhu c u ti p nh n ho c chuy n giao công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao g i h sơ n B Khoa h c và Công ngh xin ch p thu n chuy n giao công ngh . 3. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ph i h p v i các B , cơ quan ngang B trong vi c ch p thu n chuy n giao công ngh i v i công ngh có liên quan n ngành, lĩnh v c mà B , cơ quan ngang B qu n lý. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Khoa h c và Công ngh xem xét và ra văn b n ch p thu n chuy n giao công ngh . Trư ng h p không ch p thu n thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 5. H sơ ngh ch p thu n chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này. i u 11. C p phép chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao 1. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m thNm nh, c p Gi y phép chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao theo quy nh t i i u 52 c a Lu t Chuy n giao công ngh . 2. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày ký k t h p ng chuy n giao công ngh , bên nh n công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c) ho c bên giao công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài) thay m t các bên g i 03 (ba) b h sơ, trong ó có ít nh t 01 (m t) b h sơ g c n B Khoa h c và Công ngh ngh c p Gi y phép chuy n giao công ngh . Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m thNm nh, c p Gi y phép chuy n giao công ngh . 3. Trư ng h p h sơ chưa y ho c chưa phù h p v i quy nh c a pháp lu t thì B Khoa h c và Công ngh có văn b n yêu c u bên ã g i h sơ s a i, b sung h sơ. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ s a i, b sung h p l , B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m thNm nh, c p Gi y phép chuy n giao công ngh . Trư ng h p không c p Gi y phép thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày có văn b n yêu c u s a i, b sung c a B Khoa h c và Công ngh , n u các bên tham gia h p ng không áp ng các yêu c u s a i, b sung thì h sơ ngh c p Gi y phép chuy n giao công ngh không còn giá tr . 4. Trong quá trình th c hi n h p ng chuy n giao công ngh ã ư c c p Gi y phép chuy n giao công ngh , n u các bên mu n thay i n i dung ghi trong Gi y phép
 7. chuy n giao công ngh thì m t trong các bên tham gia h p ng chuy n giao công ngh ph i thay m t các bên n p h sơ ngh c p Gi y phép m i. 5. Gi y phép chuy n giao công ngh theo m u t i Ph l c VI c a Ngh nh này. i u 12. H sơ ngh ch p thu n chuy n giao công ngh , h sơ ngh c p Gi y phép chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao 1. H sơ ngh ch p thu n chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao bao g m: a) ơn ngh ch p thu n chuy n giao công ngh ; b) Văn b n v tư cách pháp lý c a bên ngh : b n sao Gi y ch ng nh n u tư ho c ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép phù h p ngành ngh ư c ho t ng; c) Tài li u gi i trình v công ngh ; d) Tài li u gi i trình v vi c áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh này. ơn ngh ch p thu n chuy n giao công ngh và n i dung cơ b n c a tài li u gi i trình v công ngh theo m u t i Ph l c VII và Ph l c VIII c a Ngh nh này. 2. H sơ ngh c p Gi y phép chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao: a) ơn ngh c p Gi y phép chuy n giao công ngh ơn ngh c p Gi y phép chuy n giao công ngh theo m u t i Ph l c IX c a Ngh nh này. b) Văn b n v tư cách pháp lý c a các bên tham gia h p ng: b n sao Gi y ch ng nh n u tư ho c ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép phù h p ngành ngh ư c ho t ng; Gi y xác nh n tư cách pháp lý i v i ngư i i di n, ký tên trong h p ng; c) Văn b n ch p thu n chuy n giao công ngh c a B Khoa h c và Công ngh ; d) B n g c ho c b n sao có công ch ng h p ng chuy n giao công ngh b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài. H p ng ph i ư c các bên ký k t, óng d u và có ch ký t t c a các bên, óng d u giáp lai vào các trang c a h p ng và ph l c n u m t trong các bên tham gia h p ng là t ch c; ) Danh m c tài li u công ngh , máy móc, thi t b , phương ti n k thu t (n u có) kèm theo h p ng chuy n giao công ngh ; e) Trong trư ng h p có s d ng v n nhà nư c ph i g i kèm văn b n c a cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư nh t trí v i n i dung chuy n giao công ngh và giá ư c tính cho công ngh ư c chuy n giao.
 8. i u 13. Chuy n giao công ngh trong d án ho c trong h p ng như ng quy n thương m i, h p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p, h p ng mua bán máy móc, thi t b kèm theo chuy n giao công ngh 1. Trư ng h p trong d án u tư ho c trong h p ng như ng quy n thương m i, h p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p, h p ng mua bán máy móc, thi t b có n i dung chuy n giao công ngh , khi l p d án ho c h p ng ó ph i tách n i dung và chi phí chuy n giao công ngh thành m t ph n riêng trong d án ho c h p ng. 2. Trư ng h p công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao thì vi c l p h sơ, c p phép i v i ph n chuy n giao công ngh trong d án ho c h p ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 10, i u 11 và i u 12 Ngh nh này. 3. Trư ng h p công ngh không thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao thì vi c l p h sơ, ăng ký i v i ph n chuy n giao công ngh trong d án ho c h p ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7, i u 8, i u 9 Ngh nh này. i u 14. H p ng chuy n giao công ngh không ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký, Gi y phép chuy n giao công ngh 1. H p ng chuy n giao công ngh mà n i dung không có các i tư ng công ngh quy nh t i i u 7 c a Lu t Chuy n giao công ngh . 2. H p ng chuy n giao công ngh vi ph m quy nh t i i u 13 c a Lu t Chuy n giao công ngh . i u 15. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh . 1. Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh b thu h i trong các trư ng h p sau ây: a) Các bên không th c hi n vi c chuy n giao công ngh sau 12 tháng, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh ; b) Chuy n giao không úng i tư ng công ngh ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ho c Gi y phép chuy n giao công ngh ; c) Gi m o gi y t ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ho c ngh c p phép chuy n giao công ngh . 2. Cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh có quy n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh ã c p. 3. Trư ng h p ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh và ư c hư ng ưu ãi theo quy nh c a Lu t Chuy n giao công ngh mà b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n
 9. giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh thì bên ã nh n ưu ãi ph i hoàn tr nhà nư c các kho n ưu ãi ã ư c nh n. i u 16. Báo cáo th c hi n h p ng chuy n giao công ngh 1. i v i h p ng chuy n giao công ngh ã ư c c p Gi y phép chuy n giao công ngh và ã th c hi n ư c trên m t năm, h ng năm bên nh n công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c) ho c bên giao công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài) có trách nhi m l p báo cáo th c hi n h p ng chuy n giao công ngh c a năm trư c g i n B Khoa h c và Công ngh . 2. i v i h p ng chuy n giao công ngh ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh và ã th c hi n ư c trên m t năm, mà có s d ng v n nhà nư c chi m t l t 51% tr lên th c hi n chuy n giao công ngh , h ng năm bên nh n công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c) ho c bên giao công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài) có trách nhi m l p báo cáo th c hi n h p ng chuy n giao công ngh c a năm trư c g i n B Khoa h c và Công ngh ho c S Khoa h c và Công ngh , nơi ã c p Gi y Ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh . 3. Th i h n g i báo cáo th c hi n chuy n giao công ngh là trư c ngày mư i lăm tháng 01 c a năm k ti p. 4. Báo cáo h ng năm v tình hình th c hi n h p ng chuy n giao công ngh theo m u t i Ph l c X c a Ngh nh này. i u 17. Thanh lý h p ng chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao 1. Vi c thanh lý h p ng chuy n giao công ngh i v i công ngh thu c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao ph i ư c các bên l p biên b n thanh lý. 2. Bên nh n công ngh ho c bên giao công ngh trong trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài g i biên b n thanh lý h p ng chuy n giao công ngh n B Khoa h c và Công ngh trong th i h n ch m nh t 30 (ba mươi) ngày k t ngày thanh lý. 3. Biên b n thanh lý h p ng chuy n giao công ngh theo m u t i Ph l c XI c a Ngh nh này. i u 18. Phí th m nh h p ng chuy n giao công ngh 1. Khi n p h sơ ngh c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh , bên nh n công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c) ho c bên giao công ngh (trong trư ng h p chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài) ph i n p phí thNm nh h p ng chuy n giao công ngh .
 10. 2. B Tài chính hư ng d n thu, qu n lý và s d ng phí thNm nh h p ng chuy n giao công ngh . i u 19. N i dung giám nh công ngh 1. Xác nh tình tr ng pháp lý, các quy n i v i công ngh ư c chuy n giao. 2. Xác nh các ch tiêu c a công ngh ã ư c chuy n giao trong th c t so v i các ch tiêu công ngh quy nh trong h p ng chuy n giao công ngh . i u 20. Quy n trưng c u giám nh công ngh , quy n yêu c u giám nh 1. Cơ quan có quy n trưng c u giám nh công ngh bao g m: a) Cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh ; b) Cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p, x lý vi ph m, gi i quy t khi u n i, t cáo v chuy n giao công ngh . 2. T ch c, cá nhân có quy n yêu c u giám nh công ngh bao g m: a) Bên tham gia giao k t h p ng chuy n giao công ngh ; b) T ch c, cá nhân b yêu c u x lý v hành vi vi ph m ho c b khi u n i, t cáo vi ph m v chuy n giao công ngh ; c) T ch c, cá nhân khác có quy n, l i ích liên quan n vi c tranh ch p, vi ph m, khi u n i, t cáo v chuy n giao công ngh . i u 21. Quy n và nghĩa v c a ngư i trưng c u giám nh công ngh , ngư i yêu c u giám nh công ngh 1. Ngư i trưng c u, yêu c u giám nh công ngh có các quy n sau ây: a) ư c l a ch n t ch c giám nh công ngh ã ư c công nh n áp ng i u ki n giám nh công ngh ; b) Yêu c u t ch c giám nh tr l i k t lu n giám nh úng n i dung và th i h n ã ư c th a thu n; c) Yêu c u t ch c giám nh gi i thích k t lu n giám nh; d) Yêu c u giám nh b sung ho c giám nh l i theo quy nh t i i u 26 Ngh nh này; ) Th a thu n v chi phí giám nh công ngh . 2. Ngư i trưng c u, yêu c u giám nh có các nghĩa v sau ây:
 11. a) Cung c p y và ch u trách nhi m v tính úng n và chính xác c a các tài li u, ch ng c , thông tin liên quan n i tư ng giám nh theo yêu c u c a t ch c giám nh, giám nh viên; b) Trình bày rõ ràng, c th nh ng v n thu c n i dung c n trưng c u, yêu c u giám nh; c) Thanh toán chi phí giám nh công ngh theo th a thu n. 3. Chi phí giám nh công ngh theo trưng c u giám nh ho c theo yêu c u giám nh do các bên th a thu n. i u 22. T ch c giám nh công ngh và giám nh viên công ngh 1. T ch c giám nh công ngh có th là t ch c khoa h c và công ngh ho c doanh nghi p. 2. T ch c giám nh công ngh ph i có ít nh t hai giám nh viên công ngh . 3. Ngư i áp ng các i u ki n sau ây ư c công nh n là giám nh viên công ngh : a) Có trình t i h c, cao ng tr lên và có năng l c chuyên môn phù h p v i yêu c u và lĩnh v c công ngh c n giám nh; b) Có ít nh t ba năm làm vi c trong lĩnh v c công ngh c n giám nh; c) Có ch ng ch giám nh v lĩnh v c công ngh c n giám nh trong trư ng h p pháp lu t quy nh ph i có ch ng ch . 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh quy nh n i dung ki m tra nghi p v giám nh công ngh . 5. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c ch c năng, nhi m v và thNm quy n c a mình hư ng d n vi c c p ch ng ch giám nh công ngh thu c ngành, lĩnh v c mình qu n lý. i u 23. Quy n và nghĩa v c a t ch c giám nh công ngh 1. Quy n c a t ch c giám nh công ngh : a) Giám nh theo trưng c u, yêu c u giám nh; th c hi n giám nh theo úng n i dung trưng c u, yêu c u giám nh, th i h n giám nh; trong trư ng h p c n ph i có thêm th i gian th c hi n giám nh thì ph i thông báo k p th i cho ngư i trưng c u, yêu c u giám nh bi t; b) T ch i giám nh trong trư ng h p i tư ng giám nh, tài li u liên quan không ho c không có giá tr ưa ra k t lu n giám nh; ngư i giám nh có quy n, l i ích liên quan n i tư ng giám nh ho c v vi c c n giám nh ho c có lý do khác
 12. nh hư ng n tính khách quan c a k t lu n giám nh nhưng ng th i là ngư i i di n b o v quy n l i cho m t trong các bên liên quan trong v vi c c n giám nh; c) Yêu c u cơ quan, t ch c cung c p các tài li u, hi n v t, thông tin liên quan n i tư ng giám nh; d) L a ch n phương pháp c n thi t và phù h p ti n hành giám nh; s d ng k t qu xét nghi m ho c k t lu n chuyên môn, ý ki n chuyên gia ph c v vi c giám nh; ) L p h sơ giám nh, gi i thích k t lu n giám nh khi có yêu c u. 2. Nghĩa v c a t ch c giám nh công ngh : a) B o qu n các hi n v t, tài li u liên quan n v vi c giám nh; gi bí m t v k t qu giám nh, các thông tin, tài li u giám nh; b) c l p ưa ra k t lu n giám nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t lu n giám nh; c) B i thư ng thi t h i trong trư ng h p ưa ra k t lu n giám nh sai s th t, gây thi t h i cho cá nhân, t ch c có liên quan theo quy nh pháp lu t; d) Tuân theo các quy nh v trình t , th t c giám nh và th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh pháp lu t. i u 24. Trưng c u giám nh công ngh 1. Vi c trưng c u giám nh ph i l p thành văn b n. 2. Văn b n trưng c u giám nh ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, a ch cơ quan trưng c u giám nh công ngh ; tên, ch c v ngư i có thNm quy n trưng c u giám nh công ngh ; b) Tên, a ch c a t ch c giám nh ho c giám nh viên; c) i tư ng, n i dung c n giám nh; d) Các tài li u, hi n v t có liên quan; ) Th i h n tr k t lu n giám nh. i u 25. Yêu c u giám nh công ngh 1. Yêu c u giám nh ph i l p thành h p ng d ch v giám nh gi a ngư i yêu c u giám nh v i t ch c giám nh công ngh . 2. H p ng d ch v giám nh công ngh ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, a ch c a t ch c, cá nhân yêu c u giám nh;
 13. b) Tên, a ch c a t ch c giám nh công ngh ; c) N i dung c n giám nh; d) Các tài li u, hi n v t có liên quan; ) Th i h n tr k t lu n giám nh; e) Quy n và nghĩa v c a các bên; g) Trách nhi m do vi ph m h p ng. i u 26. Giám nh b sung, giám nh l i 1. Giám nh b sung ư c th c hi n trong trư ng h p k t lu n giám nh chưa y , rõ ràng v các n i dung c n giám nh ho c có phát sinh tình ti t m i c n làm rõ. Yêu c u giám nh b sung và vi c th c hi n giám nh b sung ph i tuân theo các quy nh i v i giám nh l n u. 2. Giám nh l i ư c th c hi n trong trư ng h p ngư i trưng c u, yêu c u giám nh không ng ý v i k t qu giám nh ho c có mâu thu n gi a các k t lu n giám nh v cùng m t v n c n giám nh. Vi c giám nh l i có th do t ch c giám nh, giám nh viên ã giám nh trư c ó ho c do t ch c giám nh, giám nh viên khác th c hi n theo yêu c u c a ngư i trưng c u, yêu c u giám nh. i u 27. Văn b n k t lu n giám nh công ngh 1. Văn b n k t lu n giám nh công ngh là m t trong các cơ s pháp lý gi i quy t v vi c. 2. Văn b n k t lu n giám nh công ngh ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, a ch c a t ch c giám nh công ngh ; b) Tên, a ch c a cơ quan trưng c u giám nh ho c t ch c, cá nhân yêu c u giám nh; c) i tư ng, n i dung, ph m vi giám nh; d) Phương pháp th c hi n giám nh; ) K t lu n giám nh; e) Th i gian, a i m th c hi n, hoàn thành giám nh. 3. Văn b n k t lu n giám nh ph i có ch ký c a giám nh viên th c hi n giám nh công ngh , ngư i ng u t ch c giám nh công ngh và óng d u c a t ch c ó. i u 28. D ch v chuy n giao công ngh
 14. 1. D ch v chuy n giao công ngh là ho t ng h tr quá trình tìm ki m, giao k t và th c hi n h p ng chuy n giao công ngh bao g m ánh giá và nh giá công ngh , môi gi i và tư v n chuy n giao công ngh , xúc ti n chuy n giao công ngh . 2. B Khoa h c và Công ngh quy nh, hư ng d n c th v d ch v chuy n giao công ngh quy nh t i kho n 1 i u này. i u 29. D ch v ánh giá, nh giá công ngh , giám nh công ngh và tư v n chuy n giao công ngh 1. Khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p các t ch c d ch v chuy n giao công ngh cung c p các d ch v ánh giá, nh giá công ngh , giám nh công ngh và tư v n chuy n giao công ngh ; 2. B Khoa h c và Công ngh hư ng d n n i dung và phương th c ho t ng c a các t ch c ánh giá, nh giá công ngh , giám nh công ngh và tư v n chuy n giao công ngh . i u 30. K t qu ánh giá, nh giá công ngh K t qu ánh giá, nh giá công ngh ph i ư c th hi n b ng văn b n và là m t trong nh ng năm căn c : 1. Các bên giao k t h p ng chuy n giao công ngh ti n hành àm phán, th a thu n giá công ngh ư c chuy n giao; 2. Xem xét, xác nh giá tr công ngh chuy n giao t k t qu nghiên c u n u có u tư c a nhà nư c; s d ng v n nhà nư c chuy n giao công ngh ; góp v n b ng giá tr công ngh khi các bên có yêu c u; 3. Cơ quan có thNm quy n xem xét, x lý vi ph m h p ng chuy n giao công ngh và gi i quy t tranh ch p trong quá trình th c hi n h p ng chuy n giao công ngh . i u 31. Ki m tra ho t ng chuy n giao công ngh Cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh , Gi y phép chuy n giao công ngh quy nh t i i u 9, i u 11 Ngh nh này có trách nhi m ki m tra ho t ng chuy n giao công ngh theo quy nh pháp lu t. i u 32. Chính sách thu thúc y ho t ng chuy n giao công ngh 1. T ch c góp v n thành l p doanh nghi p ho c th c hi n h p ng h p tác kinh doanh b ng công ngh ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p i v i ph n thu nh p ư c t o ra t công ngh . 2. Mi n thu nh p khNu i v i hàng hóa nh p khNu s d ng tr c ti p vào ho t ng nghiên c u phát tri n công ngh , i m i công ngh , bao g m máy móc, thi t b , ph tùng, v t tư, phương ti n v n t i trong nư c chưa s n xu t ư c, công ngh trong nư c chưa t o ra ư c; tài li u, sách báo khoa h c.
 15. 3. Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n ph i nh p khNu ph c v cho vi c th c hi n h p ng chuy n giao công ngh không ch u thu giá tr gia tăng. 4. Doanh nghi p u tư i m i công ngh có ti p nh n công ngh thu c Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p i v i ph n thu nh p ư c t o ra do áp d ng công ngh thu c Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao trong b n năm v i i u ki n t ng giá tr mi n thu không vư t quá 50% t ng kinh phí u tư cho i m i công ngh . 5. Doanh nghi p ti p nh n công ngh th c hi n d án u tư a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn thì ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hóa ph c v vi c thay th , i m i công ngh và nguyên li u, v t tư, linh ki n dùng s n xu t trong th i h n năm năm, k t khi b t u s n xu t theo công ngh m i. 6. T ch c chuy n giao công ngh thu c lĩnh v c ưu tiên chuy n giao vào vùng nông thôn, mi n núi, a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn ư c gi m 50% thu thu nh p i v i thu nh p t vi c chuy n giao công ngh , cung c p gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi. 7. Cơ s ươm t o công ngh , cơ s ươm t o doanh nghi p công ngh ư c mi n thu thu nh p trong b n năm, ư c gi m 50% thu thu nh p ph i n p trong chín năm ti p theo và ư c mi n thu s d ng t. 8. T ch c, cá nhân ti p nh n công ngh t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn ư c mi n phí thNm nh h p ng chuy n giao công ngh . 9. Trình t , th t c gi i quy t vi c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p và thu thu nh p cá nhân, phí thNm nh h p ng chuy n giao công ngh th c hi n theo quy nh pháp lu t v thu và phí có liên quan. i u 33. Chương trình i m i công ngh qu c gia 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình i m i công ngh qu c gia. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh trong ph m vi quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Chương trình i m i công ngh qu c gia. i u 34. Qu i m i công ngh qu c gia B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c thành l p, qu n lý, s d ng Qu i m i công ngh qu c gia. i u 35. Th ng kê ho t ng chuy n giao công ngh
 16. 1. H ng năm vào tháng 01, doanh nghi p, t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , trư ng i h c, trư ng cao ng và các cơ s ào t o khác có trách nhi m báo cáo v tình hình i m i, chuy n giao công ngh năm trư c c a ơn v mình g i v S Khoa h c và Công ngh , nơi doanh nghi p và t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , trư ng i h c, trư ng cao ng và các cơ s ào t o t t i tr s chính. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ng h p, báo cáo B Khoa h c và Công ngh . 2. B Khoa h c và Công ngh t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình i m i, chuy n giao công ngh h ng năm trong ph m vi c nư c. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh quy nh c th m u báo cáo, ch báo cáo và hư ng d n th c hi n th ng kê chuy n giao công ngh . i u 36. i u kho n chuy n ti p 1. H p ng chuy n giao công ngh ã ư c B Khoa h c và Công ngh , S Khoa h c và Công ngh xác nh n ăng ký ho c phê duy t trư c ngày Lu t Chuy n giao công ngh có hi u l c v n ti p t c có hi u l c n h t th i h n h p ng. 2. H sơ ngh ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ã n p cho B Khoa h c và Công ngh , S Khoa h c và Công ngh t ngày 01 tháng 7 năm 2007 n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thì ph i xem xét, c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao công ngh ho c Gi y phép chuy n giao công ngh theo quy nh c a pháp lu t t i th i i m n p h sơ. i u 37. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 11/2005/N -CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh (s a i). i u 38. Trách nhi m thi hành B trư ng B Khoa h c và Công ngh , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
 17. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b). PH L C I DANH M C CÔNG NGH KHUY N KHÍCH CHUY N GIAO[1] (Ban hành kèm theo Ngh nh s 133/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ) 1. Công ngh nano. 2. Công ngh ch t o h th ng vi cơ i n t (MEMS), h th ng nano cơ i n t (NEMS) và thi t b s d ng MEMS, NEMS. 3. Công ngh s n xu t m ch tích h p, các b nh dung lư ng cao. 4. Công ngh s n xu t màn hình tinh th l ng (LCD), plasma. 5. Công ngh ch t o các thi t b o chính xác k thu t s . 6. Công ngh ch t o các u c m bi n, các thi t b o i nt 7. Công ngh ch t o robot. 8. Công ngh vũ tr . 9. Công ngh ch t o các h mô ph ng giao ti p ngư i – máy thông qua ý nghĩ, c ch , ngôn ng và hình nh. 10. Công ngh ng d ng m ng nơron trong x lý nh 11. Công ngh ch t o thi t b c ng hư ng t chNn oán b ng hình nh. 12. Công ngh ch t o các máy ch p X-quang cao t n, máy i n não, thi t b laser dùng trong y t . 13. Công ngh gia công v t li u siêu âm, tia l a i n, plasma, laser, i u khi n k thu t s . 14. Công ngh ch t o kim lo i có tinh khi t cao. 15. Công ngh ch t o v t li u xây d ng có tính năng c bi t.
 18. 16. Công ngh s n xu t v t li u d phân h y, thân môi trư ng. 17. Công ngh ch t o các v t li u composit d ng d o, d ng bimetal. 18. Công ngh ch t o v t li u g m, s i th y tinh c bi t, s i quang, s i cacbon. 19. Công ngh s n xu t ch t xúc tác và v t li u m i. 20. Công ngh luy n, cán, kéo kim lo i c bi t. 21. Công ngh x lý hàm lư ng k m cao trong s n xu t gang. 22. Công ngh s n xu t pin lithium, pin m t tr i 23. Công ngh s n xu t các lo i sơn không s d ng dung môi h u cơ và kim lo i n ng. 24. Công ngh bi n. 25. Công ngh thi t k tàu th y c l n, tàu có tính năng ph c t p. 26. Công ngh ch t o thi t b i u ch nh t ng t xa (nhi t , áp su t, i n áp, lưu lư ng, vòng quay) trên tàu th y. 27. Công ngh ch t o nghi khí hàng h i cho tàu th y và công trình bi n. 28. Công ngh gi m t n th t i n năng trong truy n t i i n. 29. Công ngh s n xu t các s n phNm ti t ki m và s d ng hi u qu năng lư ng. 30. Công ngh s n xu t i n s d ng năng lư ng m t tr i, gió, a nhi t, th y tri u, sóng bi n, sinh kh i. 31. Công ngh s n xu t nhiên li u m i. 32. Công ngh ch t o tuabin th y i n công su t trên 60MW. 33. Công ngh nhân, t o gi ng cây tr ng, v t nuôi năng su t, ch t lư ng cao. 34. Công ngh i u khi n th i gian ra hoa, k t trái và thu ho ch c a các lo i cây tr ng. 35. Công ngh t ng hóa quá trình chăn nuôi, tr ng tr t và thu ho ch các lo i rau, hoa, qu . 36. Công ngh tư i ti t ki m nư c. 37. Công ngh b o qu n l nh tr ng, h p t ng v t. 38. Công ngh s n xu t v c xin b o v s c kh e ngư i, ng v t. 39. Công ngh gi ng, nuôi cá ng i dương, tôm hùm, bào ngư, sò huy t, trai l y ng c, san hô. 40. Công ngh s n xu t gi ng tôm sú b , m s ch b nh. 41. Công ngh phát hi n s m túi nư c, túi khí CnHn+2. 42. Công ngh thi công công trình bi n, công trình ng p trong nư c. 43. Công ngh c t, hàn dư i nư c 44. Công ngh s n xu t ch phNm sinh h c (màng sinh h c, màng thNm th u ngư c). 45. Công ngh nuôi t bào g c ngư i, ng v t. 46. Công ngh s n xu t các b ph n nhân t o c a con ngư i.
 19. 47. Công ngh s n xu t thu c i u tr ung thư, tim m ch, ti u ư ng, HIV/AIDS, thu c cai nghi n ma túy, thu c ph c v sinh có k ho ch. 48. Công ngh phát hi n, thu gom, giám sát và x lý các lo i ch t th i nguy h i. 49. Công ngh d báo bão, lũ, ng t, sóng th n và các hi n tư ng thiên tai khác. 50. Các công ngh hi n i hóa ngành ngh truy n th ng. PH L C II DANH M C CÔNG NGH H N CH CHUY N GIAO (Ban hành kèm theo Ngh nh s 133/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ) I. Công ngh chuy n giao t nư c ngoài vào Vi t Nam và trong lãnh th Vi t Nam 1. Công ngh s n xu t èn chi u sáng b ng s i t trong khí trơ. 2. Công ngh s n xu t linh ki n i n t chân không, linh ki n bán d n m c tích h p th p. 3. Công ngh ng phân hóa s d ng các axit flohydric, axit sulfuric làm xúc tác. 4. Công ngh s n xu t b t ôxit titan có s d ng axit sulfuric. 5. Công ngh s n xu t các lo i m ch in 1 l p, 2 l p. 6. Công ngh in ti n và các lo i gi y có m nh giá. 7. Công ngh t o gi ng cây tr ng, v t nuôi b ng phương pháp bi n i gien trong s n xu t nông nghi p, lâm nghi p và th y s n. 8. Công ngh s n xu t các lo i thu c sát trùng gia d ng, thu c di t côn trùng, di t chu t b ng phương pháp sinh h c. 9. Công ngh s d ng hóa ch t c trong nuôi, tr ng và ch bi n th y s n. 10. Công ngh s d ng các loài sinh v t phi b n a làm tác nhân x lý, ch th môi trư ng. 11. Công ngh làm giàu các ch t phóng x . II. Công ngh chuy n giao t Vi t Nam ra nư c ngoài 12. Công ngh s n xu t gi ng, nuôi, tr ng th y s n thu c s n phNm xu t khNu ch l c. 13. Công ngh s n xu t th c phNm thu c ngành ngh truy n th ng có s d ng các ch ng gi ng vi sinh v t có c tính quý hi m. PH L C III
 20. DANH M C CÔNG NGH C M CHUY N GIAO (Ban hành kèm theo Ngh nh s 133/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ) I. Công ngh chuy n giao t nư c ngoài vào Vi t Nam và trong lãnh th Vi t Nam 1. Công ngh s n xu t axit sulfuric b ng phương pháp ti p xúc ơn, h p th ơn. 2. Công ngh in, s p ch b ng b n chì. 3. Công ngh s n xu t pin b ng phương pháp h i n d ch 4. Công ngh i n phân dùng i n c c th y ngân. 5. Công ngh s n xu t sơn s d ng th y ngân. 6. Công ngh s n xu t các s n phNm hóa n b ng phương pháp th công. 7. Công ngh s n xu t xi măng lò ng. 8. Công ngh s n xu t xi măng lò quay b ng phương pháp ư t. 9. Công ngh nhân b n vô tính phôi ngư i. 10. Công ngh i u ch ch t ma túy. 11. Công ngh phá sóng, chèn sóng vô tuy n i n. 12. Công ngh vô hi u hóa các thi t b ghi âm, ghi hình, o, m, tính t i tr ng, t c phương ti n giao thông, tr trư ng h p ph c v nhu c u an ninh. 13. Công ngh vô hi u hóa thi t b o, m, tính lư ng i n năng s d ng. 14. Công ngh vô hi u hóa thi t b tính th i gian s d ng i n tho i. 15. Công ngh vô hi u hóa thi t b ki m tra, phát hi n vũ khí, v t li u n , ma túy và v t nguy hi m khác, tr trư ng h p ph c v nhu c u an ninh. 16. Công ngh s n xu t các lo i vũ khí, khí tài, v t li u n quân s , trang thi t b k thu t quân s , công c h tr , phương ti n vô hi u hóa các thi t b phát hi n vi c truy c p m ng máy tính i n t , tr trư ng h p ph c v nhu c u an ninh, qu c phòng. II. Công ngh chuy n giao t Vi t Nam ra nư c ngoài 17. Công ngh c m chuy n giao theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. PH L C IV M U GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ H P NG CHUY N GIAO CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 133/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph ) Tên cơ quan C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T c p Gi y ch ng nh n ăng ký h p NAM c l p – T do – H nh phúc
Đồng bộ tài khoản