Nghị định số 135/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
8
download

Nghị định số 135/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 135/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 135/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 135/2006/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2006 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH XÃ, HUY N; THÀNH L P XÃ; M R NG VÀ Đ I TÊN TH TR N MƯ NG NG THU C HUY N TU N GIÁO, HUY N MƯ NG CHÀ; THÀNH L P HUY N MƯ NG NG, T NH ĐI N BIÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh i n Biên, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, huy n; thành l p xã; m r ng và i tên th tr n Mư ng ng thu c huy n Tu n Giáo, huy n Mư ng Chà; thành l p huy n Mư ng ng, t nh i n Biên như sau: 1. Thành l p xã Na Sang thu c huy n Mư ng Chà trên cơ s i u ch nh 10.630 ha di n tích t nhiên và 3.190 nhân khNu c a xã Mư ng Mươn; 726 ha di n tích t nhiên và 411 nhân khNu c a xã Si Pa Phìn. Xã Na Sang có 11.356,00 ha di n tích t nhiên và 3.601 nhân khNu. a gi i hành chính xã Na Sang: ông giáp xã H a Ngài; Tây giáp xã Ma Thì H , huy n Mư ng Chà và nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào; Nam giáp xã Mư ng Mươn, huy n Mư ng Chà; B c giáp th tr n Mư ng Chà và xã Ma Thì H , huy n Mư ng Chà. 2. Thành l p xã Sa Lông thu c huy n Mư ng Chà trên cơ s i u ch nh 8.500 ha di n tích t nhiên và 2.374 nhân khNu c a xã Hu i Lèng. Xã Sa Lông có 8.500 ha di n tích t nhiên và 2.374 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sa Lông: ông giáp xã H a Ngài, huy n Mư ng Chà; Tây giáp xã Ma Thì H , huy n Mư ng Chà; Nam giáp th tr n Mư ng Chà; B c giáp xã Hu i Lèng, huy n Mư ng Chà. 3. Thành l p xã Ma Thì H thu c huy n Mư ng Chà trên cơ s i u ch nh 725,10 ha di n tích t nhiên và 349 nhân khNu c a xã Mư ng Mươn; 9.038 ha di n tích t nhiên
  2. và 2.082 nhân khNu c a xã Si Pa Phìn; 4.227 ha di n tích t nhiên và 656 nhân khNu c a xã Hu i Lèng. Xã Ma Thì H có 13.990,10 ha di n tích t nhiên và 3.087 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ma Thì H : ông giáp xã Sa Lông, huy n Mư ng Chà; Tây giáp xã Si Pa Phìn và xã Phìn H ; Nam giáp xã Na Sang, huy n Mư ng Chà và nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào; B c giáp xã Chà T và xã Hu i Lèng, huy n Mư ng Chà. 4. Thành l p xã Phìn H thu c huy n Mư ng Chà trên cơ s i u ch nh 6.428 ha di n tích t nhiên và 1.487 nhân khNu c a xã Si Pa Phìn; 5.002 ha di n tích t nhiên và 1.057 nhân khNu c a xã Chà Nưa. Xã Phìn H có 11.430 ha di n tích t nhiên và 2.544 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phìn H : ông giáp xã Ma Thì H , huy n Mư ng Chà; Tây giáp nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào; Nam giáp xã Si Pa Phìn, huy n Mư ng Chà; B c giáp xã Chà Nưa, huy n Mư ng Chà. 5. Thành l p xã N m Khăn thu c huy n Mư ng Chà trên cơ s i u ch nh 10.480 ha di n tích t nhiên và 1.978 nhân khNu c a xã Chà T . Xã N m Khăn có 10.480 ha di n tích t nhiên và 1.978 nhân khNu. a gi i hành chính xã N m Khăn: ông giáp huy n Mư ng Tè, t nh Lai Châu; Tây giáp huy n Mư ng Nhé; Nam giáp xã Chà T , huy n Mư ng Chà; B c giáp huy n Mư ng Tè, t nh Lai Châu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Mư ng Mươn còn l i 13.379,91 ha di n tích t nhiên và 3.116 nhân khNu. - Xã Hu i Lèng còn l i 10.779,79 ha di n tích t nhiên và 2.069 nhân khNu. - Xã Si Pa Phìn còn l i 12.904,9 ha di n tích t nhiên và 4.224 nhân khNu. - Xã Chà Nưa còn l i 9.832,37 ha di n tích t nhiên và 2.098 nhân khNu. - Xã Chà T còn l i 12.311 ha di n tích t nhiên và 2.009 nhân khNu. Huy n Mư ng Chà có 176.385,01 ha di n tích t nhiên và 46.322 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Mư ng Tùng, Pa Ham, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Chà T , H a Ngài, Hu i Lèng, Sá T ng, Mư ng Mươn, Na Sang, Sa Lông, Ma Thì H , Phìn H , N m Khăn và th tr n Mư ng Chà. 6. Thành l p xã Xuân Lao thu c huy n Tu n Giáo trên cơ s i u ch nh 5.478,05 ha di n tích t nhiên và 4.079 nhân khNu c a xã Búng Lao. Xã Xuân Lao có 5.478,05 ha di n tích t nhiên và 4.079 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính xã Xuân Lao: ông giáp xã Tênh Phông, huy n Tu n Giáo; Tây giáp xã Mư ng L n, huy n Tu n Giáo; Nam giáp xã Mư ng Bám, huy n Thu n Châu, t nh Sơn La; B c giáp xã Búng Lao, xã Chi ng Sinh, huy n Tu n Giáo. 7. Thành l p xã N m L ch thu c huy n Tu n Giáo trên cơ s i u ch nh 3.582 ha di n tích t nhiên và 2.307 nhân khNu c a xã Mư ng L n. Xã N m L ch có 3.582 ha di n tích t nhiên và 2.307 nhân khNu. a gi i hành chính xã N m L ch: ông giáp xã Búng Lao, xã Mư ng L n, huy n Tu n Giáo; Tây giáp xã ng Cang, huy n Tu n Giáo; Nam giáp xã Mư ng L n, huy n Tu n Giáo và huy n i n Biên ông; B c giáp xã ng Cang, xã Búng Lao, huy n Tu n Giáo. 8. Thành l p xã Ng i Cáy thu c huy n Tu n Giáo trên cơ s i u ch nh 5.237,22 ha di n tích t nhiên và 2.585 nhân khNu c a xã Mư ng ăng. Xã Ng i Cáy có 5.237,22 ha di n tích t nhiên và 2.585 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ng i Cáy: ông giáp xã ng T , huy n Tu n Giáo; Tây giáp xã Mư ng ăng, huy n Tu n Giáo; Nam giáp xã ng T , ng Nưa, Mư ng ăng, huy n Tu n Giáo; B c giáp xã Nà Sáy, huy n Tu n Giáo. 9. i u ch nh 138,30 ha di n tích t nhiên và 465 nhân khNu c a xã ng Cang; 2,604 ha di n tích t nhiên và 58 nhân khNu c a xã ng Nưa v th tr n Mư ng ng qu n lý. Th tr n Mư ng ng có 645,504 ha di n tích t nhiên và 3.575 nhân khNu. i tên th tr n Mư ng ng thành th tr n Mư ng ng Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Búng Lao còn l i 5.263,23 ha di n tích t nhiên và 4.512 nhân khNu. - Xã Mư ng L n còn l i 4.051,16 ha di n tích t nhiên và 3.457 nhân khNu. - Xã Mư ng ăng còn l i 6.148,06 ha di n tích t nhiên và 3.115 nhân khNu. - Xã ng Cang còn l i 5.437,83 ha di n tích t nhiên và 5.745 nhân khNu. - Xã ng Nưa còn l i 2.498,716 ha di n tích t nhiên và 2.869 nhân khNu. Huy n Tu n Giáo có 157.949,80 ha di n tích t nhiên và 108.500 nhân khNu, có 24 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: ng Cang, ng Nưa, ng T , Búng Lao, Xuân Lao, Mư ng ăng, Ng i Cáy, Mư ng L n, N m L ch, To Tình, Mư ng Thín, Ta Ma, Quài Cang, Chi ng Sinh, Mư ng Mùn, Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Nưa, Quài T , Tênh Phông, Nà Sáy, Mùn Chung và th tr n Mư ng ng, th tr n Tu n Giáo.
  4. 10. Thành l p huy n Mư ng ng trên cơ s i u ch nh 44.320,35 ha di n tích t nhiên và 37.077 nhân khNu c a huy n Tu n Giáo. Huy n Mư ng ng có 44.320,35 ha di n tích t nhiên và 37.077 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: ng Cang, ng Nưa, ng T , Búng Lao, Mư ng L n, Mư ng ăng, Xuân Lao, N m L ch, Ng i Cáy và th tr n Mư ng ng. a gi i hành chính huy n Mư ng ng: ông giáp huy n Tu n Giáo; Tây giáp huy n iên Biên; Nam giáp huy n Thu n Châu, t nh Sơn La và huy n i n Biên ông, t nh i n Biên; B c giáp huy n Tu n Giáo và huy n Mư ng Chà, t nh i n Biên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n Tu n Giáo còn l i 113.629,45 ha di n tích t nhiên và 71.423 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: To Tình, Mư ng Thín, Ta Ma, Quài Cang, Chi ng Sinh, Mư ng Mùn, Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Nưa, Quài T , Tênh Phông, Mùn Chung, Nà Sáy và th tr n Tu n Giáo. T nh i n Biên có 954.227,78 ha di n tích t nhiên và 461.722 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các huy n: Mư ng Nhé, Tu n Giáo, Mư ng ng, T a Chùa, Mư ng Chà, i n Biên, i n Biên ông, th xã Mư ng Lay và thành ph i n Biên Ph . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh i n Biên và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh i n Biên; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Nguy n T n Dũng Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản