Nghị định số 136-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định số 136-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 136-HĐBT về việc sáp nhập trường Cao đẳng Lâm nghiệp với trường Đại học Nông nghiệp 4 thành trường Đại học Nông - Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 136-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1985 NGHN ĐNNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 136-HĐBT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 1985 VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP 4 THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường lớp đại học và trung học chuyên nghiệp; Căn cứ Quyết định số 110-HĐBT ngày 8-4-1985 về việc tổ chức lại một bước công tác đào tạo của ngành đại học; Xét đề nghị của Bộ Lâm nghiệp và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, và ý kiến của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. NGHN ĐNNH : Điều 1.- Sáp nhập trường Cao đẳng lâm nghiệp (đóng tại tỉnh Đồng Nai) với trường Đại học Nông nghiệp 4 (đóng tại thành phố Hồ Chí Minh) và lấy tên là trường Đại học Nông - Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, do Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp quản lý, đặt tại huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở địa điểm của trường Đại học Nông nghiệp 4). Điều 2.- Trường Đại học Nông - Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành về khoa học nông nghiệp, về kinh tế và công nghiệp, phục vụ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp ở các tỉnh phía Nam. Điều 3.- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm bàn với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Ban Tổ chức của Chính phủ xây dựng cơ cấu chuyên môn và quản lý của nhà trường; xác định quy mô đào tạo hàng năm của nhà trường theo nhiệm vụ quy định ở Điều 2. Điều 4.- Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Bộ Lâm nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc chuyển giao và các yêu cầu của hai trường trong quá trình di chuyển và sáp nhập. Điều 5.- Bộ trưởng các Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Tài chính, Lương thực, Nội thương, Lao động, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
  2. thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản