Nghị định số 137-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
2
download

Nghị định số 137-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 137-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Uỷ ban quan hệ kinh tế với nước ngoài do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 137-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137-CP Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 1980 NGHN NNH C AH I NG CHÍNH PH S 137-CP NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 1980 V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A U BAN QUAN H KINH T V I NƯ C NGOÀI H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14 tháng 7 năm 1960; Thi hành Ngh quy t c a B chính tr Trung ương ng trong phiên h p ngày 5 tháng 3 năm 1980; phát huy hi u l c công tác c a U ban quan h kinh t v i nư c ngoài theo yêu c u c a tình hình m i. NGHN NNH : i u 1 - U ban quan h kinh t v i nư c ngoài là cơ quan có ch c năng giúp Trung ương ng và H i ng Chính ph ch o và qu n lý ho t ng c a các ngành, các a phương trong lĩnh v c quan h kinh t v i nư c ngoài. i u 2 - U ban quan h kinh t v i nư c ngoài có nhi m v : 1. Ph i h p v i các ngành có liên quan nghiên c u, xây d ng và trình H i ng Chính ph quy t nh các ch trương, chính sách và bi n pháp l n v quan h kinh t v i nư c ngoài, ph c v s nghi p công nghi p hoá xã h i ch nghĩa, xây d ng ch nghĩa xã h i. 2. Hư ng d n ho t ng c a các ngành, các a phương trong lĩnh v c quan h kinh t v i nư c ngoài: - T ch c vi c nghiên c u và thNm tra nh ng án quan tr ng c a các ngành và a phương v quan h kinh t v i nư c ngoài trình H i ng Chính ph ; - Giúp H i ng Chính ph thNm tra các d án h p tác kinh t và khoa h c - k thu t v i nư c ngoài c a các ngành, các a phương; hư ng d n các ngành, các a phương àm phán v i nư c ngoài v các d án y. 3. Ki m tra, theo dõi và giúp các ngành, các a phương trong vi c th c hi n nh ng cam k t v i nư c ngoài v h p tác kinh t và khoa h c k thu t.
  2. 4. Hư ng d n ho t ng c a các Phân ban Vi t Nam v h p tác kinh t và khoa h c - k thu t v i nư c ngoài; ch o công tác ti p nh n vi n tr c a các t ch c qu c t trong và ngoài Liên h p qu c; ch o công tác chuyên gia. i u 3 - U ban quan h kinh t v i nư c ngoài ho t ng v i tính ch t m t H i ng liên b c a Chính ph . Thành ph n c a U ban quan h kinh t v i nư c ngoài có: - ng chí T H u, Phó Th tư ng Chính ph : Ch nhi m, - ng chí Tr n Quỳnh, Phó ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c: U viên thư ng tr c, - ng chí Nguy n Cơ Th ch, B trư ng B ngo i giao: U viên, - ng chí Lê Kh c, B trư ng B ngo i thương: U viên, Khi U ban quan h kinh t v i nư c ngoài th o lu n các án công tác, thì ng chí Phó Th tư ng ph trách lĩnh v c công tác, ng chí Ch t ch các Phân ban Vi t Nam h p tác kinh t và khoa h c - k thu t v i nư c ngoài, th trư ng ngành ho c a phương có liên quan n án s ư c m i tham d . i u 4 - T ch c b máy làm vi c c a U ban quan h kinh t v i nư c ngoài g m m t s v và ơn v công tác. ng chí Ch nhi m U ban quan h kinh t v i nư c ngoài s nghiên c u và gi i quy t c th theo quy ch hi n hành. i u 5 - Ngh nh này thay th cho các Ngh nh s 155 - CP ngày 2 tháng 7 năm 1974, Ngh nh s 114 - CP ngày 15 tháng 4 năm 1977 và Quy t nh s 261 - CP ngày 14 tháng 9 năm 1977 c a H i ng Chính ph , và có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6 - ng chí Ch nhi m U ban quan h kinh t v i nư c ngoài, các ng chí B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương và các ng chí thành viên c a U ban quan h kinh t v i nư c ngoài có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản