Nghị định số 138/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
135
lượt xem
22
download

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 138/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 138/2006/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2006 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH CÁC QUY NNH C A B LU T DÂN S V QUAN H DÂN S CÓ Y U T NƯ C NGOÀI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 45/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 c a Qu c h i v vi c thi hành B lu t dân s ; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH : Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành các quy nh c a B lu t dân sù v vi c áp d ng pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t nư c ngoài, i u ư c qu c t và t p quán qu c t i v i các quan h dân s có y u t nư c ngoài. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c và cá nhân Vi t Nam; cơ quan, t ch c và cá nhân nư c ngoài tham gia vào các quan h dân s có y u t nư c ngoài. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Quan h dân s có y u t nư c ngoài” là: a) Các quan h dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i và lao ng có ít nh t m t trong các bên tham gia là cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài;
  2. b) Các quan h dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i và lao ng mà các bên tham gia là công dân, t ch c Vi t Nam, nhưng căn c xác l p, thay i, ch m d t theo pháp lu t nư c ngoài, phát sinh nư c ngoài ho c tài s n liên quan n quan h ó nư c ngoài. 2. “Ngư i nư c ngoài” là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam, bao g m ngư i có qu c t ch nư c ngoài và ngư i không qu c t ch. 3. “Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài” là ngư i có qu c t ch Vi t Nam và ngư i g c Vi t Nam ang cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài nư c ngoài. 4. “Cơ quan, t ch c nư c ngoài” là các cơ quan, t ch c không ph i là cơ quan, t ch c Vi t Nam ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài, bao g m c cơ quan, t ch c qu c t ư c thành l p theo pháp lu t qu c t . 5. “Pháp nhân nư c ngoài” là pháp nhân ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài. 6. “Giao k t h p ng dân s v ng m t” là vi c giao k t h p ng dân s thông qua phương ti n i n t ho c các phương ti n khác mà các bên giao k t h p ng không có m t t i cùng m t a i m ký k t h p ng. i u 4. Áp d ng pháp lu t dân s C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u ư c qu c t , pháp lu t nư c ngoài và t p quán qu c t 1. Vi c áp d ng pháp lu t dân s C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u ư c qu c t , pháp lu t nư c ngoài và t p quán qu c t tuân theo quy nh t i i u 759 c a B lu t dân s . 2. Trong trư ng h p có s khác nhau gi a quy nh t i Ph n th bNy c a B lu t dân s và quy nh c a Lu t chuyên ngành khác v cùng m t n i dung, thì áp d ng quy nh c a Lu t chuyên ngành. 3. Trong trư ng h p vi c l a ch n ho c vi n d n áp d ng pháp lu t c a nư c có nhi u h th ng pháp lu t khác nhau, thì ương s có quy n yêu c u áp d ng h th ng pháp lu t có m i quan h g n bó nh t v i ương s v quy n v nghĩa vô công dân. i u 5. Nghĩa v ch ng minh c a ương s i v i yêu c u áp d ng pháp lu t Trong trư ng h p áp d ng pháp lu t i v i ngư i không qu c t ch, ngư i nư c ngoài có hai hay nhi u qu c t ch nư c ngoài theo quy nh t i i u 760 c a B lu t dân s ho c áp d ng pháp lu t c a nư c có nhi u h th ng pháp lu t khác nhau theo quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này thì ương s có nghĩa v ch ng minh trư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam v m i quan h g n bó nh t c a mình v quy n và nghĩa v công dân v i h th ng pháp lu t c a nư c ư c yêu c u áp d ng. Trong trư ng h p ương s không ch ng minh ư c v m i quan h g n bó nh t v quy n và nghĩa v công dân c a mình i v i h th ng pháp lu t ư c yêu c u thì pháp lu t Vi t Nam ư c áp d ng. Chương 2:
  3. QUY NNH C TH i u 6. Năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân là ngư i nư c ngoài 1. Vi c áp d ng pháp lu t xác nh năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân là ngư i nư c ngoài ư c xác nh theo i u 761 c a B lu t dân s . Trong trư ng h p cá nhân là ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, thì năng l c pháp lu t dân s c a cá nhân ó ư c xác nh theo các quy nh t i u 14 n i u 16 c a B lu t dân s 2. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài không có qu c t ch ho c có hai hay nhi u qu c t ch, thì vi c áp d ng pháp lu t xác nh năng l c pháp lu t dân s c a ngư i ó tuân theo quy nh t i i u 760 c a B lu t dân s , i u 5 và kho n 1 i u 6 Ngh nh này. i u 7. Năng l c hành vi dân s c a cá nhân là ngư i nư c ngoài 1. Vi c áp d ng pháp lu t xác nh năng l c hành vi dân s c a cá nhân là ngư i nư c ngoài ư c xác nh theo i u 762 c a B lu t dân s . Trong trư ng h p cá nhân là ngư i nư c ngoài xác l p, th c hi n giao d ch dân s t i Vi t Nam, thì năng l c hành vi dân s c a cá nhân là ngư i nư c ngoài ó ư c xác nh theo quy nh t i u 17 n i u 23 c a B lu t dân s . 2. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài không có qu c t ch ho c có hai hay nhi u qu c t ch, thì vi c áp d ng pháp lu t xác nh năng l c hành vi dân s c a ngư i ó tuân theo quy nh t i i u 760 c a B lu t dân s , i u 5 và kho n 1 i u 7 Ngh nh này. i u 8. Xác nh ngư i không có năng l c hành vi dân s , m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s 1. Vi c áp d ng pháp lu t xác nh ngư i không có năng l c hành vi dân s , m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s tuân theo quy nh t i i u 763 c a B lu t dân s . Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, thì vi c xác nh ngư i ó không có năng l c hành vi dân s , m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s tuân theo các quy nh t i u 21 n i u 23 c a B lu t dân s . 2. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài không có qu c t ch ho c có hai hay nhi u qu c t ch, thì vi c áp d ng pháp lu t xác nh ngư i ó không có năng l c hành vi dân s , b m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s tuân theo quy nh t i i u 760 c a B lu t dân s , i u 5 và kho n 1 i u 8 Ngh nh này. i u 9. Xác nh ngư i b m t tích ho c ch t 1. Vi c áp d ng pháp lu t xác nh m t ngư i b m t tích ho c ch t tuân theo quy nh t i i u 764 c a B lu t dân s .
  4. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, thì vi c xác nh ngư i ó m t tích ho c ch t tuân theo các quy nh t i u 78 n i u 83 c a B lu t dân s . 2. Trong trư ng h p ngư i b m t tích ho c b coi là ch t không có qu c t ch ho c có hai hay nhi u qu c t ch nư c ngoài, thì vi c áp d ng pháp lu t xác nh ngư i ó b m t tích ho c b ch t tuân theo quy nh t i i u 760 c a B lu t dân s , i u 5 và kho n 1 i u 9 Ngh nh này. i u 10. Năng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân nư c ngoài 1. Vi c áp d ng pháp lu t xác nh năng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân nư c ngoài tuân theo quy nh t i i u 765 c a B lu t dân s . 2. Trong trư ng h p pháp nhân nư c ngoài xác l p, th c hi n giao d ch dân s t i Vi t Nam, thì năng l c pháp lu t dân s c a pháp nhân nư c ngoài ó ư c xác nh theo quy nh t i i u 86 c a B lu t dân s . i u 11. Quy n s h u tài s n 1. Vi c áp d ng pháp lu t v quy n s h u tài s n tuân theo quy nh t i i u 766 c a B lu t dân s . 2. Trong trư ng h p xác l p, th c hi n, thay i, ch m d t quy n s h u tài s n, n i dung quy n s h u i v i tài s n ư c áp d ng theo pháp lu t C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thì tuân theo các quy nh t i Ph n th hai c a B lu t dân s và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 12. Th a k theo pháp lu t có y u t nư c ngoài 1. Vi c áp d ng pháp lu t v th a k theo pháp lu t tuân theo quy nh t i i u 767 c a B lu t dân s . 2. Vi c xác nh m t tài s n thu c di s n th a k là b t ng s n ho c ng s n ư c xác nh theo pháp lu t c a nư c nơi có di s n th a k ó. 3. Trong trư ng h p ngư i l i di s n th a k không có qu c t ch ho c có hai hay nhi u qu c t ch nư c ngoài, thì vi c xác nh pháp lu t áp d ng v th a k theo pháp lu t tuân theo quy nh t i i u 760 c a B lu t dân s , i u 5 và kho n 1, kho n 2 i u 12 Ngh nh này. i u 13. Th a k theo di chúc 1. Năng l c l p, s a i, b sung, thay th , hu b di chúc ư c xác nh theo ph¸p lu t c a nư c mà ngư i l p di chúc có qu c t ch. Trong trư ng h p ngư i l p di chúc không có qu c t ch ho c có hai hay nhi u qu c t ch nư c ngoài thì vi c xác nh pháp lu t áp d ng v th a k theo di chúc tuân theo quy nh t i i u 760 c a B lu t dân s và Ngh nh này.
  5. 2. Hình th c c a di chúc ph i tuân theo pháp lu t c a nư c nơi l p di chúc. Di chúc c a ngư i Vi t Nam l p nư c ngoài ư c công nh n là h p th c t i Vi t Nam, n u tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v hình th c c a di chúc. i u 14. a i m và th i i m giao k t h p ng dân s v ng m t 1. Vi c áp d ng pháp lu t v a i m và th i i m giao k t h p ng dân s v ng m t tuân theo quy nh t i i u 771 c a B lu t dân s . 2. a i m và th i i m giao k t h p ng thông qua phương ti n i n t mà bên ngh giao k t h p ng là cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam ư c xác nh theo Lu t Giao d ch i n t và các văn b n pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam. i u 15. H p ng dân s 1. Vi c áp d ng pháp lu t v n i dung c a h p ng dân s tuân theo quy nh t i i u 769 c a B lu t dân s . 2. Vi c áp d ng pháp lu t v hình th c c a h p ng dân s tuân theo quy nh t i i u 770 c a B lu t dân s . 3. Trong trư ng h p áp d ng pháp lu t C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v n i dung và hình th c h p ng dân s thì tuân theo các quy nh t i M c 7 Chương XVII và Chương XVIII Ph n th ba c a B lu t dân s và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 16. Giao d ch dân s ơn phương N i dung và hình th c c a giao d ch dân s ơn phương ư c xác nh theo pháp lu t c a nư c nơi bên t nguy n th c hi n quan h giao d ch dân s ơn phương ó cư trú ho c nơi ngư i ó có ho t ng kinh doanh chính. i u 17. B i thư ng thi t h i ngoài h p ng 1. Vi c áp d ng pháp lu t v b i thư ng thi t h i ngoài h p ng tuân theo quy nh t i i u 773 c a B lu t dân s . 2. Trong trư ng h p áp d ng pháp lu t C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v b i thư ng thi t h i ngoài h p ng thì tuân theo các quy nh t i Chương XXI Ph n th ba c a B lu t dân s và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 18. Quy n tác gi và quy n liên quan 1. Quy n tác gi c a cá nhân là ngư i nư c ngoài, t ch c nư c ngoài ư c b o h t i Vi t Nam theo các quy nh t i u 736 n i u 743 c a B lu t dân s , các quy nh liên quan c a Lu t S h u trí tu , các văn b n pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 2. Quy n liên quan n quy n tác gi c a cá nhân, t chøc nư c ngoài ư c b o h t i Vi t Nam theo các quy nh t i i u 744 n i u 749 c a B lu t dân s , các quy
  6. nh liên quan c a Lu t S h u trí tu , các văn b n pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 19. B o h quy n s h u công nghi p và quy n i v i gi ng cây tr ng Vi c b o h quy n s h u công nghi p và quy n i v i gi ng cây tr ng c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài t i Vi t Nam tuân theo các quy nh t i các i u 750 n i u 753 c a B lu t dân s , các quy nh liên quan c a Lu t S h u trí tu , các văn b n pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 20. Chuy n giao công ngh có y u t nư c ngoài Trong trư ng h p các bên không tho thu n trong h p ng v vi c áp d ng pháp lu t nư c ngoài ho c các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên không có quy nh i u ch nh vi c chuy n giao công ngh , thì vi c chuy n giao công ngh gi a cá nhân, pháp nhân Vi t Nam v i cá nhân, pháp nhân nư c ngoài, vi c chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và t Vi t Nam ra nư c ngoài ph i tuân theo các quy nh t i u 754 n i u 757 c a B lu t dân s , các quy nh có liên quan c a Lu t Chuy n giao công ngh và các văn b n pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam. i u 21. Th i hi u kh i ki n Vi c áp d ng pháp lu t v th i hi u kh i ki n tuân theo quy nh t i i u 777 c a B lu t dân s . Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Hi u l c thi hành và t ch c th c hi n 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 60/CP ngày 06 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph hư ng d n thi hành các quy nh c a B lu t dân s năm 1995 v quan h dân s có y u t nư c ngoài. 2. Theo yêu c u c a Toà án ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t các vi c ho c các tranh ch p phát sinh t các quan h dân s có y u t nư c ngoài, B Ngo i giao, B Tư pháp có trách nhi m h tr các cơ quan có yêu c u trong vi c xác nh pháp lu t ư c áp d ng và cung c p các văn b n pháp lu t nư c ngoài ư c áp d ng. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH
  7. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, XDPL (5b).
Đồng bộ tài khoản