Nghị định số 139-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Nghị định số 139-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 139-HĐBT về việc chuyển Cục vật tư và xây dựng cơ bản thành Tổng Công ty trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 139-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139-H BT Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 1985 NGHN NNH V VI C CHUY N C C V T TƯ VÀ XÂY D NG CƠ B N THÀNH T NG CÔNG TY TRANG THI T BN VÀ CÔNG TRÌNH Y T THU C B Y T H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 04/7/1981; Căn c Ngh nh s 150-H BT ngày 13/12/1983 c a H i ng B trư ng; Xét ngh c a B trư ng B Y t . NGHN NNH: i u 1. Chuy n C c v t tư và xây d ng cơ b n thành T ng Công ty trang thi t b và công trình y t thu c B Y t , ho t ng theo phương th c h ch toán kinh t , có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c và có con d u riêng. i u 2. T ng công ty trang thi t b và công trình y t do m t T ng Giám c ph trách, giúp vi c T ng Giám d c có t 1 n 2 Phó T ng Giám c. Nhi m v c th và cơ c u t ch c c a T ng Công ty do B trư ng B Y t quy nh. Biên ch c a T ng công ty trang thi t b và công trình y t ph i h t s c g n, nh (không vư t quá t ng s biên ch còn l i c a C c v t tư và xây d ng cơ b n, sau khi ã thành l p V trang b và công trình y t ). i u 3. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng B Y t và th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành ngh nh này. TM. H I NG B TRƯ NG K.T. CH TNCH PHÓ CH TNCH T H u
Đồng bộ tài khoản