Nghị định số 14/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
98
lượt xem
3
download

Nghị định số 14/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 14/1998/NĐ-CP về quản lý tài sản Nhà nước do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 14/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/1998/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 14/1998/N -CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 1998 V QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; th ng nh t qu n lý và b o m s d ng úng m c ích, có hi u qu và ti t ki m tài s n nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Tài s n nhà nư c là nh ng tài s n ư c hình thành t ngu n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, tài s n ư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, t ai, r ng, núi, sông, h , ngu n nư c, tài nguyên trong lòng t, ngu n l i vùng bi n, th m l c a và vùng tr i. 2. Tài s n thu c s h u toàn dân mà Nhà nư c ã chuy n giao quy n s h u cho t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i là tài s n thu c s h u c a t ch c ó. i u 2. Tài s n nhà nư c bao g m: 1. Tài s n nhà nư c khu v c hành chính s nghi p là nh ng tài s n Nhà nư c giao cho các cơ quan nhà nư c, các ơn v s nghi p, các ơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p qu n lý và s d ng g m: a) t ai; b) Nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i t ai; c) Các tài s n khác g n li n v i t ai; d) Các phương ti n giao thông v n t i, trang thi t b làm vi c và các tài s n khác.
 2. 2. Tài s n thu c k t c u h t ng ph c v l i ích công c ng, l i ích qu c gia bao g m: a) H th ng các công trình giao thông v n t i; b) H th ng các công trình th y l i; c) H th ng chi u sáng, c p thoát nư c; d) Các công trình văn hoá; ) Các công trình k t c u h t ng khác. 3. Tài s n nhà nư c t i doanh nghi p. 4. Tài s n ư c xác l p s h u c a Nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t, bao g m: a) Tài s n là tang v t, phương ti n vi ph m pháp lu t b t ch thu sung quĩ Nhà nư c và ti n ph t do vi ph m pháp lu t; b) Tài s n b chôn d u, chìm m ư c tìm th y; tài s n b ánh rơi, b quên, v ng ch , vô ch và các tài s n khác theo qui nh c a pháp lu t là tài s n nhà nư c; c) Tài s n do t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c bi u, t ng, óng góp và các hình th c chuy n giao quy n s h u tài s n khác cho Nhà nư c, tài s n vi n tr c a Chính ph , t ch c phi Chính ph nư c ngoài và các t ch c qu c t khác. 5. Tài s n d tr nhà nư c. 6. t ai, r ng, núi, sông, h , ngu n nư c, tài nguyên trong lòng t, ngu n l i vùng bi n, th m l c a và vùng tr i (sau ây g i chung là t ai, tài nguyên thiên nhiên khác). i u 3. 1. Ph m vi qu n lý tài s n nhà nư c theo Ngh nh này ư c qui nh như sau: a) i v i tài s n nhà nư c khu v c hành chính s nghi p và tài s n ư c xác l p s h u c a Nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t thì th c hi n ch ăng ký, báo cáo tài s n; qui nh thNm quy n quy t nh mua s m, ti p nh n tài s n; ch qu n lý, s d ng và x lý tài s n; b) i v i tài s n d tr nhà nư c thì th c hi n ch báo cáo tài s n và ch qu n lý tài chính trong quá trình mua vào, bán ra và qu n lý v n ngân sách nhà nư c cho d tr tài s n. Vi c qu n lý tài s n d tr b ng hi n v t th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph ; c) i v i tài s n nhà nư c thu c k t c u h t ng ph c v l i ích công c ng, l i ích qu c gia, t ai và tài nguyên thiên nhiên khác thì th c hi n ch báo cáo tài s n, ch qu n lý tài chính trong quá trình i u tra, qui ho ch, tìm ki m, o c, xác nh
 3. tài s n và ch qu n lý tài chính trong quá trình b o dư ng, s a ch a, tôn t o, khai thác, s d ng tài s n. 2. i v i tài s n nhà nư c u tư vào doanh nghi p thì th c hi n qu n lý theo qui nh c a pháp lu t v doanh nghi p; i v i tài s n thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng th c hi n vi c qu n lý theo qui nh riêng c a Chính ph . i v i nhà thu c s h u nhà nư c th c hi n vi c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v nhà . i u 4. Tài s n nhà nư c ư c ki m tra, ki m kê, ăng ký, theo dõi v hi n v t và giá tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. 1.Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là c p B ), y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) có trách nhi m qu n lý, ki m tra vi c s d ng tài s n nhà nư c t i ngành mình, a phương mình theo qui nh c a Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2. Cơ quan nhà nư c khác Trung ương; t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p trung ương (sau ây g i chung là các t ch c trung ương) có trách nhi m qu n lý, ki m tra vi c s d ng tài s n nhà nư c t i t ch c mình theo qui nh c a pháp lu t. i u 6. Các ơn v , cá nhân ư c giao tr c ti p qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c có trách nhi m: 1. Qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c theo úng qui nh c a Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; 2. L p và th c hi n k ho ch xây d ng, mua s m, s a ch a, c i t o, thanh lý tài s n nhà nư c giao cho ơn v theo úng qui nh c a Nhà nư c. S d ng tài s n nhà nư c úng m c ích, ch , tiêu chuNn, nh m c; 3. B o v , gi gìn tài s n nhà nư c. i u 7. Nghiêm c m vi c s d ng tài s n nhà nư c không úng m c ích, ch , tiêu chuNn, nh m c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. Chương 2: QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C M C I: QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C KHU V C HÀNH CHÍNH S NGHI P i u 8.
 4. 1.Tài s n nhà nư c trong khu v c hành chính s nghi p ph i ư c s d ng úng m c ích, ch , tiêu chuNn, nh m c; không ư c s d ng vào m c ích cá nhân, kinh doanh và các m c ích khác, tr trư ng h p pháp lu t có qui nh khác. 2. Th tư ng Chính ph qui nh tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ôtô, nhà làm vi c và công trình xây d ng khác trong khu v c hành chính s nghi p. i u 9. Cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c có trách nhi m: 1. ăng ký tài s n v i cơ quan tài chính nhà nư c có thNm quy n: a) Tài s n ph i ăng ký g m: nhà, t ai và các công trình xây d ng khác g n li n v i t ai, các phương ti n v n t i và các tài s n khác có giá tr l n; b) N i dung ăng ký g m: Tên, c i m, ký hi u tài s n, di n tích (nhà, t), c i m k thu t, giá tr , m c ích s d ng, th i gian b t u ưa vào s d ng; c) i v i tài s n nhà nư c ư c qui nh t i i m a, Kho n 1, i u này thì cơ quan tr c ti p s d ng tài s n ph i làm th t c ăng ký theo qui nh c a B Tài chính ngay sau khi hoàn thành vi c mua s m ho c sau khi hoàn t t th t c ti p nh n tài s n nhà nư c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c công trình xây d ng ư c quy t toán bàn giao ưa vào s d ng. 2. M s sách theo dõi c v hi n v t và giá tr i v i m i tài s n nhà nư c. 3. Báo cáo nh kỳ hàng năm và báo cáo t xu t v tài s n nhà nư c theo qui nh sau ây: a) i v i cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c thu c trung ương qu n lý thì báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph ; các cơ quan nhà nư c khác và t ch c trung ương t ng h p báo cáo tài s n nhà nư c c a B , cơ quan, ơn v mình v i B Tài chính; b) i v i cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c thu c a phương thì báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p các s , ban, cơ quan, ơn v tr c thu c y ban nhân dân c p t nh; y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) t ng h p báo cáo tài s n c a cơ quan, ơn v mình v i S Tài chính - V t giá. S Tài chính - V t giá t ng h p báo cáo tài s n do a phương qu n lý v i y ban nhân dân c p t nh và ng g i báo cáo B Tài chính; c) B Tài chính có trách nhi m ki m tra, phân tích và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c khu v c hành chính s nghi p trong ph m vi c nư c. i u 10. u tư xây d ng nhà, công trình xây d ng khác và tài s n g n li n v i t ai khu v c hành chính s nghi p ư c th c hi n như sau: 1. Hàng năm các ơn v th hư ng ngân sách nhà nư c l p báo cáo v i ngành ch qu n c p trên v nhu c u xây d ng m i ho c xây d ng thêm nhà, công trình xây d ng khác và tài s n g n li n v i t ai :
 5. a) Các B , cơ quan, t ch c trung ương t ng h p báo cáo v i B Tài chính, B K ho ch và u tư; b) S , Ban, cơ quan a phương và y ban nhân dân c p huy n t ng h p báo cáo v i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư. 2. Cơ quan tài chính nhà nư c ph i h p v i cơ quan k ho ch và u tư căn c vào th c tr ng v nhà, công trình xây d ng khác c a các cơ quan hành chính s nghi p; căn c vào tiêu chuNn, nh m c s d ng nhà, công trình xây d ng c a t ng cơ quan thNm nh nhu c u c n u tư xây d ng quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh danh m c d án và v n u tư xây d ng ghi vào d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo qui nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 3. ThNm quy n quy t nh u tư xây d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. 4. Sau khi ư c phép xây d ng, ch d án có trách nhi m t ch c th c hi n và qu n lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v xây d ng cơ b n. i u 11. Mua s m phương ti n v n t i và trang thi t b làm vi c cho các cơ quan hành chính s nghi p ư c th c hi n như sau: 1. Hàng năm, ơn v th hư ng ngân sách nhà nư c căn c vào th c tr ng phương ti n, trang thi t b hi n có; căn c vào tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ôtô do Th tư ng Chính ph quy nh và tiêu chuNn, nh m c s d ng c a t ng lo i tài s n khác do cơ quan nhà nư c có thNm quy n qui nh xác nh nhu c u mua s m phương ti n v n t i và trang thi t b làm vi c, l p d toán báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p : a) B , cơ quan, t ch c trung ương t ng h p báo cáo B Tài chính; b) S , Ban, cơ quan a phương và y ban nhân dân c p huy n t ng h p, báo cáo S Tài chính - V t giá. 2. ThNm quy n quy t nh mua s m phương ti n v n t i và trang thi t b làm vi c quy nh như sau: a) B trư ng B Tài chính thNm nh ưa vào d toán chi ngân sách trung ương hàng năm v mua s m phương ti n v n t i, trang thi t b làm vi c cho các cơ quan hành chính s nghi p thu c trung ương trình c p có thNm quy n quy t nh theo qui nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c; b) Giám c S Tài chính - V t giá thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh ưa vào d toán chi ngân sách a phương hàng năm v mua s m phương ti n v n t i, trang thi t b làm vi c cho các cơ quan hành chính s nghi p thu c a phương và trình c p có thNm quy n quy t nh theo qui nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 3. Sau khi d toán chi v mua s m phương ti n v n t i, trang thi t b làm vi c ư c cơ quan có thNm quy n duy t thì:
 6. a) Cơ quan tài chính nhà nư c t ch c c p phát kinh phí mua s m cho t ng cơ quan hành chính s nghi p theo d toán ngân sách ư c duy t; b) Cơ quan hành chính s nghi p có trách nhi m s d ng kinh phí úng m c ích và th c hi n mua s m tài s n theo úng quy nh c a B Tài chính, th c hi n ch ăng ký, báo cáo tài s n theo qui nh t i i u 9 Ngh nh này; c) K t thúc năm ngân sách, cơ quan hành chính s nghi p ph i quy t toán y , k p th i kinh phí mua s m tài s n theo qui nh c a Pháp lu t v ngân sách nhà nư c. i u 12. Vi c b o dư ng, s a ch a tài s n khu v c hành chính s nghi p ư c th c hi n như sau: 1. M i tài s n nhà nư c trong cơ quan hành chính s nghi p u ph i ư c b o dư ng, s a ch a theo úng ch , tiêu chuNn k thu t v b o qu n, s d ng tài s n theo qui nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và d toán ngân sách ư c duy t. 2. Hàng năm, ơn v th hư ng ngân sách nhà nư c căn c vào th c tr ng tài s n và ch , tiêu chuNn k thu t v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c, l p d toán chi v b o dư ng, s a ch a tài s n báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p : a) B , cơ quan, t ch c trung ương t ng h p báo cáo B Tài chính thNm nh, xem xét ưa vào d toán ngân sách trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c; b) S , ban, cơ quan a phương và y ban nhân dân c p huy n t ng h p báo cáo S Tài chính - V t giá thNm nh, xem xét ưa vào d toán ngân sách trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 3) Sau khi d toán chi v b o dư ng, s a ch a tài s n ư c duy t, các cơ quan hành chính s nghi p ph i s d ng kinh phí theo úng m c ích và có hi u qu , k t thúc năm ngân sách ph i quy t toán s kinh phí ư c c p và báo cáo k t qu b o dư ng, s a ch a tài s n cho cơ quan tài chính nhà nư c tr c ti p c p kinh phí. i u 13. Vi c i u chuy n tài s n nhà nư c khu v c hành chính s nghi p ư c th c hi n theo qui nh sau: 1. Tài s n nhà nư c do cơ quan hành chính s nghi p ang qu n lý, s d ng ch ư c i u chuy n cho cơ quan hành chính s nghi p ho c cơ quan, t ch c khác khi có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, tr trư ng h p c bi t có l nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i u ng tài s n kh c ph c thiên tai, ch h a. 2. ThNm quy n i u chuy n tài s n nhà nư c ư c qui nh như sau: a) Th tư ng Chính ph quy t nh i u chuy n tài s n nhà nư c là t ai và nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i t ai gi a các B , cơ quan, t ch c trung ương v i nhau, gi a các cơ quan hành chính s nghi p trung ương v i các t ch c khác theo ngh c a B trư ng B Tài chính và B trư ng, th trư ng cơ quan liên quan.
 7. Trong trư ng h p c n thi t Th tư ng Chính ph quy t nh i u chuy n tài s n là nhà, t ai, công trình xây d ng khác g n li n v i t ai và các tài s n quan tr ng khác gi a cơ quan hành chính s nghi p trung ương v i cơ quan hành chính s nghi p a phương theo ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng, th trư ng cơ quan liên quan Trung ương và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; b) B trư ng B Tài chính quy t nh i u chuy n các lo i tài s n nhà nư c còn l i gi a các B , cơ quan, t ch c trung ương v i nhau, gi a cơ quan hành chính s nghi p trung ương v i các t ch c khác theo ngh c a B , cơ quan liên quan. Trong trư ng h p c n thi t, B Tài chính quy t nh i u chuy n tài s n Nhà nư c còn l i gi a các cơ quan hành chính s nghi p trung ương v i cơ quan hành chính s nghi p a phương theo ngh c a B , cơ quan liên quan Trung ương và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh; c) B trư ng các B , th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy t nh i u chuy n tài s n nhà nư c gi a các ơn v hành chính s nghi p th hư ng ngân sách thu c n i b ngành tr c ti p qu n lý, ng th i báo cáo B Tài chính theo qui nh t i Ngh nh này; d) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh i u chuy n tài s n nhà nư c gi a các cơ quan hành chính s nghi p c a a phương theo ngh c a Giám c S Tài chính - V t giá và th trư ng các cơ quan, ơn v có tài s n i u chuy n, ti p nh n. 3. M i tài s n nhà nư c khi i u chuy n t cơ quan này sang cơ quan khác ph i ư c ki m kê, xác nh giá tr còn l i, ghi tăng, gi m tài s n và giá tr tài s n, ăng ký l i tài s n i v i tài s n ph i ăng ký. 4. B Tài chính qui nh i u ki n, trình t , th t c i u chuy n tài s n nhà nư c gi a các cơ quan hành chính s nghi p. i u 14. Thu h i tài s n nhà nư c khu v c hành chính s nghi p: 1. Tài s n nhà nư c b thu h i trong các trư ng h p sau: a) ơn v ư c giao tr c ti p s d ng tài s n nhà nư c không còn nhu c u s d ng ho c gi m nhu c u s d ng do sáp nh p, h p nh t, thay i ch c năng, nhi m v và các nguyên nhân khác; b) Tài s n nhà nư c th a so v i tiêu chuNn, nh m c ư c phép s d ng. 2. ThNm quy n thu h i tài s n nhà nư c: a) Th tư ng Chính ph quy t nh thu h i t ai, nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i t ai; B trư ng B Tài chính quy t nh thu h i các tài s n còn l i do các B , cơ quan, t ch c trung ương qu n lý; b) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thu h i t ai, nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i t ai và phương ti n v n t i; Giám c S Tài chính - V t giá quy t nh thu h i các tài s n còn l i do a phương qu n lý.
 8. 3. Cơ quan hành chính s nghi p tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c b thu h i ph i th c hi n chuy n giao y tài s n nhà nư c theo úng quy t nh thu h i. 4. Cơ quan tài chính nhà nư c có trách nhi m ti p nh n, qu n lý tài s n thu h i và l p phương án s d ng tài s n ó trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n i u chuy n tài s n nhà nư c theo qui nh t i i u 13 c a Ngh nh này quy t nh. i u 15. X lý tài s n nhà nư c không c n dùng, không còn s d ng ư c: 1. Tài s n không c n dùng, không còn s d ng ư c t i các cơ quan hành chính s nghi p ph i ư c x lý, thanh lý k p th i theo úng qui nh c a B Tài chính. 2. Toàn b ti n thanh lý tài s n nhà nư c sau khi tr i các chi phí b o qu n và thanh lý tài s n ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo ch qui nh. i u 16. Tài s n nhà nư c giao cho các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p tr c ti p qu n lý s d ng, ư c i u chuy n, thu h i ho c x lý theo quy nh t i các i u 13, 14 và 15 c a Ngh nh này. Riêng i v i tr s làm vi c c a các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c Nhà nư c cho thuê. M C II: QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C THU C K T C U H T NG PH C V L I ÍCH CÔNG C NG, L I ÍCH QU C GIA i u 17. 1. T ch c ư c giao qu n lý, khai thác, s d ng tài s n nhà nư c thu c k t c u h t ng có trách nhi m ăng ký tài s n nhà nư c thu c k t c u h t ng ph c v l i ích công c ng, l i ích qu c gia v i cơ quan tài chính nhà nư c, m s sách theo dõi v hi n v t và giá tr , báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p t ng h p báo cáo cơ quan tài chính nhà nư c. 2. N i dung và th t c ăng ký tài s n nhà nư c, trình t báo cáo th c hi n theo qui nh t i i u 9 c a Ngh nh này. i u 18. Vi c u tư xây d ng m i tài s n nhà nư c thu c k t c u h t ng ph c v l i ích công c ng, l i ích qu c gia thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c ư c th c hi n như sau: 1. Căn c vào nh hư ng phát tri n cơ s h t ng ph c v l i ích công c ng, l i ích qu c gia, hàng năm và dài h n c a B , cơ quan nhà nư c, các t ch c Trung ương và a phương; B , cơ quan, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xây d ng các d án u tư phát tri n cơ s h t ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. 2. Sau khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng, cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n ph i th c hi n ăng ký tài s n, m s sách theo dõi c v giá tr và hi n v t, th c hi n ch báo cáo theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này. i u 19. Vi c b o dư ng, s a ch a, tôn t o tài s n nhà nư c thu c k t c u h t ng ph c v l i ích công c ng, l i ích qu c gia ư c th c hi n như sau:
 9. 1.Căn c vào ch quy nh v s d ng, b o dư ng, s a ch a, tôn t o và th c tr ng c a tài s n, hàng năm t ch c tr c ti p qu n lý, khai thác, s d ng tài s n nhà nư c l p d toán chi v b o dư ng, s a ch a, tôn t o tài s n báo cáo cơ quan ch qu n xem xét, t ng h p g i cơ quan tài chính nhà nư c cùng c p. 2. Cơ quan tài chính nhà nư c ph i h p v i các ngành có liên quan, căn c vào k ho ch b o dư ng, s a ch a, tôn t o c a các ơn v và kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c thNm nh và trình c p có thNm quy n phê duy t và ghi vào d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. 3. Căn c vào d toán ư c duy t, cơ quan tài chính nhà nư c t ch c c p phát, theo dõi, qu n lý, ki m tra s d ng v n, tham gia nghi m thu, quy t toán khi công trình hoàn thành. 4. Cơ quan tr c ti p qu n lý, khai thác tài s n có trách nhi m s d ng kinh phí úng m c ích theo d toán ã ư c duy t. M C III: QU N LÝ M T S TÀI S N Ư C XÁC L P S H U C A NHÀ NƯ C i u 20. Vi c x lý tài s n vô ch , tài s n b chôn d u, chìm m ư c tìm th y, tài s n b ánh rơi, b quên ư c xác l p s h u Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t dân s ; tài s n b t ch thu sung qũy Nhà nư c ư c qui nh như sau: 1. i v i tài s n có quy t nh bán sung qũy Nhà nư c, cơ quan tài chính nhà nư c làm th t c ti p nh n tài s n và t ch c bán u giá theo qui nh c a pháp lu t. 2. i v i nh ng tài s n là hàng hoá, v t phNm d b hư h ng thì cơ quan ra quy t nh t ch thu ho c cơ quan thi hành án i v i tài s n có quy t nh t ch thu c a tòa án ho c cơ quan ang tr c ti p qu n lý ph i ti n hành l p biên b n và t ch c bán ngay theo qui nh c a pháp lu t. 3. i v i tài s n có quy t nh chuy n giao cho các t ch c qu n lý, s d ng thì cơ quan tài chính nhà nư c cùng v i cơ quan hi n ang b o qu n tài s n ó xác nh giá tr tài s n ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi tăng tài s n và làm th t c chuy n giao tài s n cho cơ quan, ơn v ti p nh n qu n lý, s d ng. 4. i v i tài s n là c v t, di tích l ch s , t ch c ti p nh n tài s n ph i thông báo cho cơ quan tài chính nhà nư c cơ quan tài chính nhà nư c t ch c xác nh giá tr tài s n, làm th t c bàn giao và th c hi n ghi tăng tài s n nhà nư c cho cơ quan nhà nư c ư c qu n lý, s d ng tài s n. 5. i v i tài s n là b t ng s n thì t ch c, cá nhân ang tr c ti p qu n lý làm th t c bàn giao cho cơ quan tài chính nhà nư c; cơ quan tài chính nhà nư c ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan l p phương án s d ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh i v i b t ng s n do cơ quan trung ương qu n lý, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh i v i b t ng s n do cơ quan a phương qu n lý và t ch c th c hi n các phương án ã ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh.
 10. Trư ng h p b t ng s n ang ư c cơ quan tài chính nhà nư c qu n lý bao g m c tài s n thu h i theo qui nh t i i u 14 và i u 34 c a Ngh nh này mà chưa có quy t nh s d ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì, cơ quan tài chính nhà nư c có th cho thuê b t ng s n t n thu cho ngân sách và bù p chi phí b o qu n. Khi có quy t nh c a cơ quan nhà nư c v vi c s d ng b t ng s n này, thì cơ quan tài chính nhà nư c ph i có trách nhi m thu h i tài s n cho thuê và th c hi n theo quy t nh ó. i u 21. Toàn b ti n thu ư c t bán tài s n ư c xác l p s h u nhà nư c ph i n p vào ngân sách nhà nư c sau khi tr i các chi phí liên quan n công vi c: tìm ki m, xác minh, khai qu t, tr c v t ho c i u tra, b t gi , v n chuy n, giao nh n, b o qu n, chi thư ng, t ch c bán u giá và ti n chi tr cho ngư i ư c hư ng m t ph n c a giá tr tài s n theo qui nh c a pháp lu t và các kho n chi khác có liên quan. i u 22. T ch c, cơ quan nhà nư c ư c các t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài hi n, t ng, l i, th a k , óng góp ho c chuy n giao tài s n dư i các hình th c khác có trách nhi m thông báo cho cơ quan tài chính nhà nư c cùng c p và có trách nhi m qu n lý, s d ng các tài s n này theo úng qui nh c a Nhà nư c. Cơ quan tài chính nhà nư c có trách nhi m t ch c vi c nh giá tài s n ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c; ng th i ghi tăng tài s n cho ơn v s d ng tài s n. i u 23. Tài s n vi n tr không hoàn l i ư c qu n lý như sau: 1. Cơ quan, ơn v nh n tài s n vi n tr ph i báo cáo cơ quan tài chính nhà nư c ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c; ng th i ghi tăng hàng hoá, v t tư tài s n nhà nư c cho ơn v qu n lý và s d ng theo úng qui nh c a Nhà nư c. Riêng tài s n vi n tr dư i hình th c hi n v t ph i nh giá trư c khi ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c. 2. Tài s n vi n tr cho d án ho c ph c v cho ho t ng c a Ban qu n lý d án ư c xác l p là tài s n nhà nư c, sau khi d án k t thúc thì Ban qu n lý d án ph i báo cáo cơ quan tài chính nhà nư c xác nh s lư ng, giá tr tài s n và th c hi n chuy n giao cho cơ quan s d ng theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. ơn v ti p nh n tài s n ph i th c hi n qu n lý và s d ng tài s n theo qui nh t i Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. M C IV: QU N LÝ TÀI S N D TR NHÀ NƯ C i u 24. T ch c ư c Chính ph giao qu n lý tài s n d tr nhà nư c ph i ki m tra, ánh giá l i ch t lư ng, s lư ng tài s n hi n có, xác nh m c d tr nhà nư c, theo nh kỳ ho c t xu t báo cáo C c D tr qu c gia t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư. i u 25. C c D tr qu c gia có trách nhi m t ng h p nhu c u hàng hoá, v t tư d tr , th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính l p k ho ch d tr hàng hoá, v t tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. B Tài chính thNm nh nhu c u b sung v n cho d tr hàng hoá, v t tư ghi vào d toán ngân sách nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c.
 11. i u 26. B Tài chính ph i h p v i C c D tr qu c gia và các B , ngành liên quan th c hi n: 1. Ki m tra hàng hoá, v t tư d tr b hư h ng, gi m phNm ch t, hao h t ho c dôi th a trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh x lý. 2. Ki m tra quy t toán ngu n v n ngân sách nhà nư c c p bao g m: v n mua hàng hoá, v t tư d tr ; v n bù p hao h t t nhiên trong quá trình d tr và kinh phí b o qu n hàng hoá v t tư d tr . M C V: QU N LÝ T AI VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHÁC i u 27. i v i t ai, tài nguyên thiên nhiên khác, cơ quan chuyên ngành qu n lý t ai, tài nguyên thiên nhiên ph i báo cáo nh kỳ hàng năm ho c t xu t v qũy t, tr lư ng tài nguyên thiên nhiên, s li u, thông tin v k t qu i u tra, kh o sát, thăm dò tài nguyên thiên nhiên cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n và B Tài chính. i u 28. Vi c qu n lý kinh phí v i u tra, quy ho ch, o c và l p b n a chính; i u tra, kh o sát, thăm dò tài nguyên thiên nhiên (tr d u khí) ư c quy nh như sau: 1. Căn c vào kh i lư ng công tác i u tra, quy ho ch, o c l p b n a chính; i u tra, kh o sát, thăm dò tài nguyên khoáng s n; i u tra b o v tài nguyên r ng, ngu n l i thu s n (dư i ây g i chung là công tác i u tra cơ b n và b o v tài nguyên) ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, cơ quan ư c giao nhi m v i u tra cơ b n và b o v tài nguyên l p d toán báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p và g i cơ quan tài chính nhà nư c, cơ quan k ho ch và u tư thNm tra ghi vào d toán ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 2. Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c ã ư c phê duy t, cơ quan tài chính nhà nư c t ch c c p phát kinh phí, ki m tra vi c s d ng, ki m tra quy t toán kinh phí theo ch qu n lý tài chính hi n hành. i u 29. 1. Cơ quan tài chính nhà nư c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh phương án xác nh ngu n thu và các kho n chi trư c khi quy t nh thu h i t, giao t ho c cho thuê t. 2. Cơ quan tài chính nhà nư c ch trì ph i h p v i các ngành liên quan xác nh giá t trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh : n bù thi t h i v t khi thu h i, thu ti n s d ng t khi giao t có thu ti n s d ng t, t ch c u giá quy n s d ng t, xác nh giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, xác nh giá tr tài s n khi giao t, xác nh ti n thuê t. 3. Vi c khai thác, s d ng các ngu n tài nguyên thiên nhiên ư c th c hi n theo phương th c u th u ho c h p ng khai thác. B Tài chính ph i h p v i các B , ngành qu n lý chuyên ngành nh giá u th u, giá h p ng khai thác, qui nh th
 12. th c u th u cho t ng trư ng h p c th , xây d ng ch qu n lý tài chính iv i các ho t ng i u tra, khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên. 4. T ch c, cá nhân s d ng tài li u, thông tin c a Nhà nư c v k t qu i u tra, kh o sát, thăm dò tài nguyên thiên nhiên nh m m c ích khai thác m ho c thăm dò ti p khai thác m ph i tr ti n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: NHI M V VÀ QUY N H N V QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C i u 30. Chính ph th ng nh t qu n lý tài s n nhà nư c. i u 31. Nhi m v , quy n h n c a B Tài chính: 1. L p phương án và trình Chính ph quy t nh phương hư ng phát tri n và s d ng tài s n nhà nư c trong khu v c hành chính s nghi p. 2. Ch trì ph i h p v i các B , ngành trong vi c xây d ng ch qu n lý, tiêu chuNn, nh m c s d ng tài s n trong khu v c hành chính s nghi p. 3. Ch trì ph i h p v i các B , ngành trong vi c xây d ng ch , tiêu chuNn, nh m c chi và qu n lý chi tiêu nh m qu n lý, khai thác, s d ng có hi u qu tài s n nhà nư c. 4. T ch c qu n lý, ki m tra vi c s d ng tài s n nhà nư c trong các B , ngành, a phương, ơn v ư c giao tr c ti p qu n lý s d ng tài s n nhà nư c. i u 32. Nhi m v , quy n h n c a các B , cơ quan, t ch c Trung ương có qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c: 1. L p k ho ch u tư xây d ng, mua s m tài s n nhà nư c thu c cơ quan, ơn v mình qu n lý, s d ng. 2. T ch c qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c thu c B , ngành qu n lý, s d ng úng ch , tiêu chuNn, nh m c ư c Nhà nư c quy nh. 3. Ki m tra vi c th c hi n qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c c a các ơn v thu c b , cơ quan ph trách. 4. Th c hi n úng ch h ch toán, ăng ký và báo cáo v tài s n nhà nư c theo quy nh c a Ngh nh này. i u 33. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p t nh: 1. T ch c qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c theo úng ch , tiêu chuNn, nh m c quy nh. 2. Ki m tra vi c qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c c a t t c các ngành, các c p do a phương qu n lý.
 13. 3. Quy t nh vi c u tư xây d ng, mua s m, i u chuy n và thu h i tài s n nhà nư c a phương theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 4. Quy t nh các bi n pháp nh m tăng cư ng qu n lý tài s n nhà nư c. 5. Ch o các ngành, các c p th c hi n úng ch h ch toán, ăng ký và báo cáo v tài s n nhà nư c theo quy nh c a Ngh nh này. 6. Căn c vào th c t c a a phương phân c p qu n lý tài s n nhà nư c cho các ngành, các c p thu c c p t nh qu n lý. Chương 4: X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG i u 34. Vi c x lý nh ng vi ph m v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c ư c qui nh như sau: 1. T ch c tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c mà không ăng ký tài s n và báo cáo tài s n theo qui nh t i Ngh nh này s b : a) Bu c ph i ăng ký và báo cáo tài s n theo yêu c u c a cơ quan tài chính nhà nư c; b) Thu h i tài s n, n u sau khi ki m tra mà phát hi n s tài s n này vư t nh m c, tiêu chuNn s d ng, ho c s d ng kém hi u qu . 2. T ch c, cá nhân s d ng tài s n nhà nư c không úng tiêu chuNn ho c vư t nh m c s b thu h i. 3. T ch c ang s d ng tài s n nhà nư c khi có quy t nh thu h i c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n mà không th c hi n bàn giao úng th i h n s b x lý như sau: a) B cư ng ch bàn giao theo yêu c u c a cơ quan tài chính nhà nư c; b) Chuy n toàn b tài s n này sang hình th c cho thuê, ơn v ph i t chi tr ti n thuê tài s n nhà nư c. 4. T ch c, cá nhân s d ng tài s n không úng m c ích: a) B thu h i toàn b thu nh p do vi c s d ng sai m c ích tài s n nhà nư c mà có; b) Trư ng h p b x lý mà v n s d ng tài s n sai m c ích thì s b thu h i tài s n. 5. ThNm quy n x lý vi ph m v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c qui nh t i kho n 1, 2, 3, 4 i u này ư c qui nh như sau: a) Cơ quan có thNm quy n thu h i tài s n ho c chuy n tài s n sang cho thuê là cơ quan có thNm quy n thu h i tài s n theo qui nh t i Kho n 2, i u 14 c a Ngh nh này.
 14. b) Vi c thu h i thu nh p do vi c s d ng tài s n sai m c ích thu c thNm quy n c a cơ quan tài chính nhà nư c. i u 35. T ch c, cá nhân ư c giao tr c ti p qu n lý s d ng tài s n nhà nư c vi ph m qu n lý s d ng tài s n nhà nư c theo qui nh c a Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, b i thư ng thi t h i cho Nhà nư c ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. i u 36. T ch c, cá nhân b x lý vi ph m v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c n u th y không úng thì có quy n khi u n i v i cơ quan ra quy t nh x lý. Cơ quan b khi u n i ph i gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo c a công dân và ph i b i thư ng thi t h i theo qui nh c a pháp lu t n u gây thi t h i. i u 37. Ngư i có công phát hi n các hành vi xâm ph m ho c làm lãng phí tài s n nhà nư c ư c khen thư ng theo ch hi n hành c a Nhà nư c. Chương 5 : I U KHO N CU I CÙNG i u 38. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây v qu n lý tài s n nhà nư c trái v i Ngh nh này u b bãi b . B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t, t ch c th c hi n Ngh nh này. i u 39. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các t ch c, cơ quan liên quan khác ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản