Nghị định số 14/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
4
download

Nghị định số 14/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 14/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 14/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2003/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 14/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T GIAO THÔNG Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b v m t s quy t c giao thông ư ng b ; v tín hi u c a xe ưu tiên; v t ch c các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i trên ư ng b ; v trách nhi m c a các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) trong vi c b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b . i u 2. X lý vi ph m Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tùy tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính, x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH CHI TI T M T S QUY T C GIAO THÔNG Ư NG B i u 3. Kho ng cách khi xe ô tô ch y thành oàn Xe ô tô khi ch y thành t ng oàn có t ch c thì m i oàn không ư c dài quá 250 mét theo hàng m t; n u có nhi u oàn thì kho ng cách t i thi u gi a hai oàn là 100 mét. Nh ng quy nh t i i u này không áp d ng i v i oàn xe có xe c nh sát d n ư ng.
  2. i u 4. D ng xe, xe trên ư ng trong ô th Khi d ng xe, xe trên ư ng trong ô th , ngư i i u khi n phương ti n ph i tuân theo quy nh t i i u 19 c a Lu t Giao thông ư ng b và các quy nh c th sau ây: 1. Ph i cho xe d ng, sát theo l ư ng ho c hè ph bên ph i, bánh xe g n nh t không ư c cách xa l ư ng, hè ph quá 0,25 mét và không gây tr ng i, nguy hi m cho giao thông. 2. C m d ng xe, xe trên mi ng c ng thoát nư c, mi ng h m c a ư ng i n tho i, i n cao th , các ch dành riêng cho xe ch a cháy l y nư c. i u 5. X p hàng hoá trên phương ti n giao thông 1. Hàng hoá x p trên xe ph i g n gàng, ch ng bu c ch c ch n, không rơi vãi d c ư ng, không kéo lê hàng trên m t ư ng và không gây c n tr cho vi c i u khi n xe. Kích thư c x p hàng quy nh như sau : a) Xe ô tô ch hàng không ư c x p hàng vư t phía trư c và phía sau thùng xe trên 10% chi u dài toàn b xe; không ư c x p hàng quá b r ng thùng xe, quá gi i h n chi u cao cho phép c a t ng lo i xe theo quy nh; b) Xe ô tô ch khách không ư c x p hàng hoá, hành lý nhô ra quá kích thư c bao ngoài c a xe; c) Xe mô tô, xe g n máy, xe p không ư c x p hàng hoá, hành lý vư t quá b r ng èo hàng v m i bên 0,30 mét, vư t quá chi u cao tính t m t t là 2 mét, vư t quá phía sau èo hàng là 0,50 mét; d) Xe cơ gi i ba bánh (k c xe lam), xe thô sơ không ư c x p hàng hoá vư t phía trư c và phía sau quá 1/3 chi u dài thân xe, không ư c x p vư t quá b r ng thân xe. Riêng xe th ch hàng hoá, hành lý không ư c vư t quá 0,40 mét v m i bên bánh xe, không vư t phía trư c, phía sau xe quá 1 mét. C m ch hàng hoá, hành lý trên mui các lo i xe cơ gi i ba bánh (k c xe lam). 2. Khi x p hàng vư t phía trư c và phía sau xe thì ban ngày ph i có c báo hi u màu , ban êm ho c khi tr i t i ph i có èn báo hi u. i u 6. M t s trư ng h p ư c phép ch ngư i trên xe ô tô ch hàng 1. Xe ô tô ch hàng ch ư c phép ch ngư i trong m t s trư ng h p sau ây : a) Ch ngư i i làm nhi m v phòng, ch ng thiên tai ho c th c hi n nhi m v khNn c p; khi ch cán b , chi n sĩ c a l c lư ng vũ trang i làm nhi m v ; khi ch ngư i b n n i c p c u; b) Ch công nhân duy tu, b o dư ng ư ng b ; khi ch ngư i i th c hành lái xe trên xe t p lái; khi ch ngư i di u hành theo oàn;
  3. c) Gi i to ngư i ra kh i khu v c nguy hi m ho c trong trư ng h p khNn c p khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xe ô tô ch ngư i trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này ph i có thùng c nh, b o m an toàn khi tham gia giao thông. i u 7. Ngư i i b Ngư i i b ngoài vi c ph i ch p hành các quy nh t i i u 30 c a Lu t Giao thông ư ng b , còn ph i ch p hành các quy nh sau ây : 1. Không ư c u bám vào phương ti n giao thông ang ch y; khi mang vác v t c ng k nh ph i b o m an toàn và không gây tr ng i cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông. 2. Khi i b theo oàn thì ph i có ngư i hư ng d n. i u 8. i mũ b o hi m khi ng i trên xe mô tô, xe g n máy Ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy ph i i mũ b o hi m khi i trên các tuy n ư ng b quy nh ph i i mũ b o hi m. Chương 3: TÍN HI U C A XE ƯU TIÊN i u 9. Tín hi u c a xe ch a cháy Xe ch a cháy có èn quay trên nóc xe phát sáng màu ho c xanh và có còi phát tín hi u ưu tiên. i u 10. Tín hi u c a xe quân s , xe công an i làm nhi m v kh n c p 1. Xe quân s có èn quay trên nóc xe phát sáng màu , c hi u quân s c m u xe phía bên trái ngư i lái và có còi phát tín hi u ưu tiên. 2. Xe công an có èn quay trên nóc xe phát sáng màu xanh ho c , c hi u công an c m u xe phía bên trái ngư i lái và có còi phát tín hi u ưu tiên. i u 11. Tín hi u c a xe c u thương Xe c u thương có d u ch th p màu trên thành xe, èn quay trên nóc xe phát sáng màu và có còi phát tín hi u ưu tiên. i u 12. Tín hi u c a xe h ê, xe ang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng kh n c p 1. Xe làm nhi m v c u h ê có bi n "XE h ê" g n kính phía trư c c a xe và có c hi u h ê.
  4. 2. Xe ang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng khNn c p và xe c u n n giao thông: a) Xe ang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng khNn c p có bi n hi u riêng; b) Xe c u n n giao thông có èn quay trên nóc xe phát sáng màu vàng và có còi phát tín hi u ưu tiên. i u 13. Tín hi u c a xe c nh sát d n ư ng 1. Xe ô tô có èn quay trên nóc xe phát sáng màu xanh - , c hi u công an c m u xe phía bên trái ngư i lái và có còi phát tín hi u ưu tiên. 2. Xe mô tô có èn phát sáng màu xanh ho c g n càng xe phía trư c ho c phía sau, c hi u công an c m phía trư c u xe và có còi phát tín hi u ưu tiên. i u 14. S d ng tín hi u c a xe ưu tiên 1. Xe ưu tiên ch ư c s d ng tín hi u c a xe ưu tiên khi i th c hi n nhi m v khNn c p. 2. Nghiêm c m các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b không thu c lo i xe ưu tiên s d ng còi, c , èn, bi n hi u c a xe ưu tiên quy nh t i i u 9, i u 10, i u 11, i u 12 và i u 13 c a Ngh nh này. i u 15. T ch c th c hi n Các B qu n lý xe ưu tiên ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh quy nh c th v tiêu chuNn còi, èn c a xe ưu tiên; ki m tra vi c s d ng tín hi u c a xe ưu tiên thu c ngành mình qu n lý theo quy nh c a Ngh nh này. Chương 4: T CH C CÁC HO T NG VĂN HOÁ, TH THAO, DI U HÀNH, L H I TRÊN Ư NG B i u 16. Th ng nh t phương án b o m giao thông Cơ quan, t ch c có nhu c u s d ng ư ng b ti n hành các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n th ng nh t b ng văn b n v phương án b o m giao thông trư c khi xin phép t ch c các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Phân lu ng giao thông 1. Trư ng h p c n h n ch giao thông ho c c m ư ng t ch c các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i thì cơ quan qu n lý ư ng b ph i ra thông báo phân lu ng giao thông và ơn v t ch c ph i ti n hành vi c thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng.
  5. 2. Trư ng h p các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i di n ra trên ư ng cùng v i các ho t ng giao thông khác thì vi c t ch c ph i b o m tr t t , an toàn cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông. 3. U ban nhân dân nơi t ch c các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng c a a phương t ch c t t vi c phân lu ng, b o m giao thông t i khu v c di n ra các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i. i u 18. Các quy nh khác 1. Cơ quan, t ch c ti n hành các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i trên ư ng b ph i th c hi n úng các quy nh v ph m vi và th i gian s d ng ư ng b ; tuân th các quy nh v b o m tr t t , an toàn giao thông, b o v công trình ư ng b và gi v sinh môi trư ng. 2. Sau khi ti n hành xong các ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i trên ư ng b , ơn v t ch c ph i thu d n các phương ti n, thi t b và hoàn tr m t ư ng như nguyên tr ng. 3. Trư ng h p do yêu c u c a ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i c n s a ch a, tăng cư ng công trình ư ng b ngoài k ho ch b o trì ư ng b ã có ho c khi ti n hành ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i gây hư h i công trình ư ng b ph i s a ch a, khôi ph c thì chi phí cho các công vi c này ư c tính trong kinh phí t ch c ho t ng văn hoá, th thao, di u hành, l h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH, Y BAN NHÂN DÂN C P T NH TRONG VI C B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B i u 19. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1. Ban hành tiêu chuNn k thu t công trình ư ng b và các quy nh v qu n lý khai thác, s d ng, b o m an toàn và tu i th công trình; t ch c, hư ng d n vi c l p t các báo hi u ư ng b ; qu n lý ch t lư ng công trình, nh kỳ ki m tra và thông báo k p th i v tình tr ng an toàn k thu t c a công trình ư ng b ; t ch c thNm nh v an toàn giao thông i v i các công trình ư ng b t khi l p d án, thi t k , thi công và trong quá trình khai thác; th c hi n các bi n pháp k thu t c bi t b o m an toàn giao thông t i nh ng v trí nguy hi m d x y ra tai n n ho c ùn t c giao thông; ch o công tác b o m giao thông trong mùa mưa, lũ. 2. Quy nh tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ; t ch c vi c ki m nh và c p gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho xe cơ gi i. 3. T ch c vi c ăng ký, ki m nh an toàn k thu t xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông ư ng b .
  6. 4. Quy nh i u ki n, tiêu chuNn và c p gi y phép cho cơ s ăng ki m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b . 5. Quy nh chương trình ào t o, i u ki n, tiêu chuNn và c p gi y phép cho cơ s ào t o lái xe. 6. Quy nh tiêu chuNn Trung tâm sát h ch lái xe; t ch c vi c sát h ch và c p, i gi y phép lái xe. 7. Quy nh v t ch c, qu n lý v n t i khách, v n t i hàng b ng ư ng b ; quy nh v tiêu chuNn, t ch c ho t ng c a b n xe ô tô khách. 8. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m theo thNm quy n; t ch c, ch o và ki m tra ho t ng c a Thanh tra giao thông ư ng b trong c nư c. 9. Ph i h p v i B Công an theo dõi, phân tích nguyên nhân các v tai n n giao thông nghiêm tr ng và c bi t nghiêm tr ng, ra các bi n pháp h u hi u nh m h n ch tai n n giao thông ho c ùn t c giao thông. 10. Ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng b o v công trình ư ng b c bi t quan tr ng v kinh t - xã h i, v an ninh qu c phòng. 11. Ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t v giao thông ư ng b và b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b . 12. Ch trì, ph i h p v i B Công an quy nh c th vi c i gi y phép lái xe khi gi y phép lái xe b ánh d u s l n vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b . i u 20. Trách nhi m c a B Công an 1. Quy nh và t ch c ăng ký, c p bi n s , thu h i ăng ký, bi n s các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , tr các lo i xe c a quân i s d ng vào m c ích qu c phòng và xe máy chuyên dùng; quy nh và t ch c ki m nh xe ô tô, ào t o, sát h ch, c p gi y phép lái xe và qu n lý phương ti n, ngư i lái xe thu c ngành công an. C cán b c nh sát giao thông là sát h ch viên tham gia các h i ng sát h ch c p gi y phép lái xe c a ngành giao thông v n t i. 2. Hư ng d n vi c ch huy i u khi n giao thông trên ư ng b ; t ch c, ch o công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m i v i ngư i và phương ti n tham gia giao thông. 3. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh c th vi c ánh d u s l n vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b trên gi y phép lái xe c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b .
  7. 4. T ch c i u tra, x lý tai n n giao thông; ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i th ng kê, theo dõi, phân tích và k t lu n nguyên nhân các v tai n n giao thông; xu t, t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a tai n n giao thông. 5. T ch c hư ng d n, ki m tra, ch n ch nh ho t ng và tăng cư ng l c lư ng c nh sát làm công tác b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b . Thư ng xuyên giáo d c l c lư ng c nh sát giao thông nâng cao trách nhi m, phNm ch t và trình nghi p v ; khen thư ng k p th i i ôi v i x lý nghiêm kh c nh ng cán b , chi n sĩ có hành vi tiêu c c trong khi làm nhi m v . 6. Tham gia thNm nh v an toàn giao thông i v i công trình ư ng b trư c khi ưa vào khai thác s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t v giao thông ư ng b và b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b . 8. T ch c b o v công trình ư ng b c bi t quan tr ng v kinh t - xã h i, v an ninh qu c gia. i u 21. Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. T ch c qu n lý, ki m tra phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a quân i s d ng vào m c ích qu c phòng. 2. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng b trong l c lư ng quân i, b o m phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n trong quân i th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v giao thông ư ng b và ch p hành s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b . 3. T ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a l c lư ng ki m soát quân s trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b . 4. Tham gia b o v công trình ư ng b c bi t quan tr ng. i u 22. Trách nhi m c a B Tài chính 1. B o m kinh phí cho công tác b o m tr t t an toàn giao thông theo ngh c a B Giao thông v n t i, B Công an và y ban nhân dân c p t nh. 2. Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Giao thông v n t i và các B , ngành liên quan hư ng d n và t ch c th c hi n vi c thu ti n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b . 3. Hư ng d n qu n lý, s d ng ti n ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b , b o m toàn b ti n thu t x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ph i ư c s d ng cho công tác b o m an toàn giao thông theo k ho ch ư c duy t. 4. T ch c ki m tra, ki m soát vi c qu n lý, s d ng kho n ti n thu ph t theo úng quy nh.
  8. i u 23. Trách nhi m c a B Văn hoá - Thông tin 1. Xây d ng k ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông ư ng b . 2. Ch o các cơ quan văn hoá thông tin, báo chí Trung ương và a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v giao thông ư ng b , giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông cho m i t ng l p nhân dân. 3. Hư ng d n vi c c p gi y phép qu ng cáo không làm nh hư ng n an toàn giao thông ư ng b và an toàn giao thông ô th . i u 24. Trách nhi m c a cơ quan thông tin i chúng Các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương ph i có chuyên m c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. i u 25. Trách nhi m c a B Giáo d c và ào t o 1. T ch c biên so n sách giáo khoa v pháp lu t giao thông ư ng b , ưa vào gi ng d y trong các trư ng h c và cơ s ào t o khác, phù h p v i ngành h c, c p h c. 2. ra các bi n pháp giáo d c h c sinh, sinh viên nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông; ch o các trư ng ph i h p v i các cơ quan liên quan ra bi n pháp ch m d t tình tr ng h c sinh chưa tu i quy nh c a pháp lu t i h c b ng xe mô tô, xe g n máy, ho c i u khi n xe mô tô không có gi y phép lái xe. i u 26. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Ph i h p v i B Giao thông v n t i thanh tra, ki m tra cơ s ào t o lái xe theo quy nh. 2. Hư ng d n cơ s d y ngh trong vi c b i dư ng ki n th c pháp lu t v giao thông ư ng b và hư ng d n vi c c p ch ng ch cho ngư i i u khi n xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông ư ng b . i u 27. Trách nhi m c a B Xây d ng 1. Ch o công tác quy ho ch xây d ng ô th , khu dân cư t p trung ph i b o m khai thác an toàn, hi u qu các tuy n ư ng b . 2. Xét duy t theo thNm quy n ho c hư ng d n l p và hư ng d n xét duy t các án quy ho ch và xây d ng ô th , khu dân cư b o m di n tích t c n thi t cho xây d ng k t c u h t ng giao thông ô th . 3. Hư ng d n vi c ph i h p xây d ng, s a ch a các công trình ng m b o m không gây ùn t c giao thông và m t an toàn trong giao thông ô th .
  9. 4. Hư ng d n vi c c p gi y phép xây d ng tr s cơ quan, trư ng h c, b nh vi n, trung tâm d ch v thương m i, văn hoá và khu dân cư b o m có di n tích xe phù h p v i quy mô, tính ch t c a t ng công trình. i u 28. Trách nhi m c a B Y t 1. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh tiêu chuNn s c kho và vi c t ch c ki m tra s c kho nh kỳ i v i ngư i lái xe. 2. Ch o vi c t ch c m ng lư i c p c u y t trên các tuy n ư ng hay x y ra tai n n giao thông. 3. T ch c hu n luy n c p c u cho c nh sát giao thông, thanh tra giao thông và nh ng ngư i làm công tác sơ c u ban u. 4. Xây d ng h th ng thông tin c p c u v tai n n giao thông. i u 29. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ch o và t ch c th c hi n m i bi n pháp c n thi t thi t l p và duy trì tr t t an toàn giao thông a phương, coi ây là nhi m v tr ng tâm, thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n các c p, các ngành thu c ph m vi qu n lý. 2. T ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n và x lý các hành vi xâm ph m công trình ư ng b , l n chi m hành lang an toàn ư ng b ; giao nhi m v và ki m tra y ban nhân dân c p dư i trong vi c b o v công trình ư ng b , hành lang an toàn ư ng b a phương (k c các qu c l i qua a phương). 3. Quy nh c th vi c cho phép s d ng t m th i m t ph n hè ph , lòng ư ng nhưng không ư c làm nh hư ng n tr t t an toàn giao thông; t ch c gi i to lòng ư ng, hè ph b chi m d ng; c m cho thuê hè ph , lòng ư ng kinh doanh dư i m i hình th c. 4. Ch o y ban nhân dân c p dư i th c hi n quy ho ch s p x p nơi h p ch , buôn bán cho nhân dân nhưng không ư c vi ph m các quy nh v tr t t an toàn giao thông. 5. Có k ho ch và th c hi n k ho ch c i t o, m r ng ư ng thu c a phương qu n lý phù h p quy ho ch ư c duy t nh m kh c ph c ùn t c giao thông; có bi n pháp trong t ch c giao thông như : H n ch ho c c m lưu hành m t s lo i phương ti n; phân lu ng, phân tuy n, quy nh ph m vi và th i gian ho t ng c a m t s lo i phương ti n; th i gian b t u làm vi c c a cơ quan, t ch c, doanh nghi p. xu t và t ch c th c hi n các chính sách, bi n pháp nh m h n ch phương ti n giao thông cá nhân áp d ng i v i thành ph , th xã c a a phương. 6. Quy ho ch và ch o th c hi n quy ho ch xây d ng b n xe, bãi xe; qu n lý ho t ng c a b n xe, bãi xe. 7. Qu n lý v n t i ư ng b theo phân c p và hư ng d n c a B Giao thông v n t i.
  10. 8. xu t chính sách ưu tiên phát tri n v n t i khách công c ng; t ch c qu n lý v n t i khách công c ng trong ô th ; 9. T ch c các doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích v n t i khách công c ng b ng xe buýt; quy nh các cơ quan, doanh nghi p có s lư ng l n cán b , công nhân viên mà không có tuy n xe buýt ch y qua ph i t ch c xe ưa ón cán b , công nhân viên. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Ngh nh s 36/2001/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph v vi c b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . i u 31. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản