Nghị định số 140-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Nghị định số 140-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 140-HĐBT về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 140-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 140-H BT Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 1985 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 140-H BT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1985 V VI C S P X P L I B MÁY GIÚP B TRƯ NG B Y T TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Ngh nh s 151-H BT ngày 13-12-1983 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH : i u 1. B máy giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c g m có: 1- Văn phòng, 2- V K ho ch, 3- Ban Thanh tra, 4- V Tài chính - k toán, 5- V khoa h c và k thu t, 6- V Lao ng, ti n lương, 7- V T ch c - cán b 8- V H p tác qu c t , 9- V trang thi t b k thu t và công trình y t (tách ra t C c V t tư và xây d ng cơ b n), 10- V ào t o, 11- V dư c, 12- V Y h c dân t c,
  2. 13- V i u tr , 14- V v sinh phòng d ch, 15- V b o v s c kho Trung ương. i u 2. V , Ban do m t V trư ng, Trư ng ban ph trách. Giúp vi c V trư ng, Trư ng ban có t 1 n 2 Phó V trư ng, Phó trư ng ban. Trong V , Ban nói chung không t ch c Phòng. i u 3. Ch c năng, nhi m v và phương th c ho t ng c a t ng V , Ban do B trư ng B Y t quy nh. Biên ch c a các t ch c nói trên do B trư ng B Y t quy nh, trong ph m vi t ng s biên ch ư c Nhà nư c giao. i u 4. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng B Y t và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản