Nghị định số 141/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
110
lượt xem
14
download

Nghị định số 141/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 141/2003/NĐ-CP về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 141/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 141/2003/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 141/2003/N -CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH , TRÁI PHI U Ư C CHÍNH PH B O LÃNH VÀ TRÁI PHI U CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; ưTheo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương b ng ng Vi t Nam và ngo i t trong ph m vi lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Ngh nh này không quy nh i v i: a) Trái phi u c a các t ch c tín d ng phát hành theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng; b) Trái phi u c a doanh nghi p phát hành theo phương th c t vay, t tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và Lu t Doanh nghi p; i u 2. Gi i thích t ng 1. Trái phi u Chính ph là m t lo i ch ng khoán n , do Chính ph phát hành, có th i h n, có m nh giá, có lãi, xác nh n nghĩa v tr n c a Chính ph i v i ngư i s h u trái phi u. 2. Trái phi u ư c Chính ph b o lãnh là lo i ch ng khoán n do doanh nghi p phát hành nh m huy ng v n cho các công trình theo ch nh c a Th tư ng Chính ph ,
 2. ư c Chính ph cam k t trư c các nhà u tư v vi c thanh toán úng h n c a t ch c phát hành. Trư ng h p t ch c phát hành không th c hi n ư c nghĩa v thanh toán (g c, lãi) khi n h n thì Chính ph s ch u trách nhi m tr n thay t ch c phát hành. 3. Trái phi u Chính quy n a phương là m t lo i ch ng khoán n , do y ban nhân dân c p t nh phát hành, có th i h n, có m nh giá, có lãi, xác nh n nghĩa v tr n c a y ban nhân dân c p t nh i v i ngư i s h u trái phi u. 4. T ch c phát hành là pháp nhân th c hi n vay n b ng hình th c phát hành trái phi u theo quy nh c a Ngh nh này. 5. Phát hành trái phi u là vi c bán trái phi u cho các i tư ng mua. 6. Bán l trái phi u là hành vi tr c ti p giao trái phi u và thu ti n c a t ch c phát hành i v i t ng i tư ng mua. 7. B o lãnh phát hành là vi c t ch c b o lãnh giúp t ch c phát hành th c hi n các th t c trư c khi phát hành trái phi u ra th trư ng ch ng khoán, phân ph i trái phi u cho các nhà u tư, nh n mua trái phi u bán l i ho c mua s trái phi u còn l i chưa phân ph i h t. 8. u th u trái phi u là vi c l a ch n các t ch c, cá nhân tham gia d th u, áp ng các yêu c u c a t ch c phát hành. 9. i lý phát hành là vi c t ch c phát hành y thác cho m t t ch c khác th c hi n bán trái phi u cho các nhà u tư. 10. Lưu ký trái phi u là vi c ngư i s h u trái phi u th c hi n ký g i trái phi u c a mình t i m t t ch c ư c phép lưu gi , b o qu n trái phi u t ch c này th c hi n các quy n i v i trái phi u cho ngư i s h u. 11. i lý thanh toán trái phi u là vi c t ch c phát hành y quy n cho t ch c khác th c hi n thanh toán g c, lãi trái phi u khi n h n. 12. C m c là vi c ch s h u trái phi u giao trái phi u c a mình cho m t cá nhân ho c t ch c n m gi b o m th c hi n nghĩa v dân s . i u 3. Ch th phát hành trái phi u 1. Ch th phát hành trái phi u Chính ph là Chính ph . 2. Ch th phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh là doanh nghi p. 3. Ch th phát hành trái phi u Chính quy n a phương là y ban nhân dân c p t nh. i u 4. Phân lo i trái phi u 1. Trái phi u Chính ph , bao g m: a) Tín phi u Kho b c.
 3. b) Trái phi u Kho b c. c) Trái phi u công trình trung ương. d) Trái phi u u tư. ) Trái phi u ngo i t . e) Công trái xây d ng T qu c. 2. Trái phi u ư c Chính ph b o lãnh. 3. Trái phi u Chính quy n a phương. i u 5. ng ti n phát hành và thanh toán 1. Trái phi u ư c phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam ho c ngo i t t do chuy n i. 2. Vi c phát hành trái phi u b ng ngo i t ch áp d ng i v i nh ng trư ng h p quy nh t i M c V, Chương II c a Ngh nh này. 3. ng ti n s d ng thanh toán trái phi u là cùng lo i v i ng ti n khi phát hành. i u 6. Hình th c phát hành Trái phi u phát hành dư i d ng ch ng ch ho c bút toán ghi s , có ghi tên ho c không ghi tên. i u 7. M nh giá trái phi u 1. M nh giá c a trái phi u phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam ư c quy nh t i thi u là 100.000 ng. M nh giá c th do B trư ng B Tài chính quy nh. 2. M nh giá c a trái phi u phát hành và thanh toán b ng ngo i t ư c quy nh c th cho t ng l n phát hành. i u 8. i tư ng mua trái phi u i tư ng mua trái phi u là các t ch c, cá nhân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, các t ch c, cá nhân nư c ngoài làm vi c và sinh s ng h p pháp t i Vi t Nam. i v i các t ch c c a Vi t Nam không ư c dùng ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p mua trái phi u Chính ph . i u 9. Phí phát hành, thanh toán trái phi u Các t ch c b o lãnh phát hành, t ch c làm d ch v u th u, i lý, nh n y thác trong vi c t ch c phát hành, thanh toán trái phi u s ư c hư ng m t kho n phí theo quy nh c a B Tài chính.
 4. i u 10. Các t ch c b o lãnh, i lý phát hành T ch c b o lãnh ho c i lý i v i trư ng h p phát hành trái phi u theo phương th c b o lãnh phát hành ho c i lý phát hành là các Công ty Ch ng khoán, Qu u tư, Công ty tài chính, các ngân hàng ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. i u 11. Niêm y t và giao d ch 1. Trái phi u Chính ph , trái phi u Chính quy n a phương ư c mua, bán trên th trư ng ti n t ho c chi t kh u, c m c t i Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương ư c niêm y t và giao d ch trên th trư ng ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Lưu ký, ký g i trái phi u Ch s h u trái phi u ư c lưu ký trái phi u t i các t ch c ư c phép lưu ký ch ng khoán ho c ư c ký g i t i Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng thương m i b o qu n. B Tài chính quy nh phí lưu ký và ký g i trái phi u. i u 13. Mua l i trái phi u c a chính t ch c phát hành T ch c phát hành ư c quy n mua l i các trái phi u ã phát hành trư c h n. i u 14. Quy n l i c a ch s h u trái phi u 1. ư c Ch th phát hành b o m thanh toán y , úng h n g c và lãi trái phi u khi n h n. 2. ư c dùng trái phi u bán, t ng, cho, l i th a k ho c c m c , chi t kh u. 3. ư c mi n thu thu nh p i v i kho n thu nh p t trái phi u theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Gi i h n thanh toán và lưu thông trái phi u Trái phi u không ư c dùng thay th ti n trong lưu thông ho c th c hi n các nghĩa v tài chính i v i ngân sách nhà nư c. i u 16. Trái phi u m t, hư h ng Trái phi u làm gi , trái phi u không ghi tên b m t ho c b rách nát, hư h ng, không còn gi ư c hình d ng, n i dung s không ư c thanh toán. Trái phi u ghi tên b m t ho c rách nát, hư h ng, n u ngư i làm m t trái phi u ch ng minh ư c quy n s h u trái phi u c a mình và trái phi u ó chưa b l i d ng thanh toán s ư c t ch c phát hành thanh toán khi n h n.
 5. i u 17. Làm gi ho c l i d ng trái phi u M i hành vi l i d ng ho c làm gi trái phi u u b x lý theo pháp lu t. Chương 2: TRÁI PHI U CHÍNH PH M C I: TÍN PHI U KHO B C i u 18. T ch c phát hành và m c ích s d ng Tín phi u kho b c là lo i trái phi u Chính ph có kỳ h n dư i 01 năm do Kho b c Nhà nư c phát hành nh m phát tri n th trư ng ti n t và huy ng v n bù p thi u h t t m th i c a ngân sách nhà nư c trong năm tài chính. i u 19. Phương th c phát hành 1. Tín phi u kho b c ư c phát hành theo phương th c u th u. 2. Kh i lư ng và lãi su t tín phi u kho b c hình thành qua k t qu u th u. 3. B Tài chính có th y thác cho Ngân hàng Nhà nư c, ngân hàng thương m i nhà nư c phát hành, thanh toán tín phi u kho b c. i u 20. i tư ng ư c tham gia u th u tín phi u kho b c 1. Các t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Các công ty b o hi m, qu b o hi m, qu u tư ho t ng h p pháp t i Vi t Nam; các chi nhánh qu u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Trư ng h p các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2 i u này không mua h t kh i lư ng tín phi u kho b c c a t phát hành thì Ngân hàng Nhà nư c ư c mua ph n còn l i. i u 21. S d ng và thanh toán tín phi u kho b c 1. Toàn b kho n vay t tín phi u kho b c ư c t p trung vào ngân sách trung ương s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Ngân sách trung ương b o m ngu n thanh toán g c, lãi tín phi u kho b c khi n h n và chi phí t ch c phát hành, thanh toán cho t ch c nh n y thác phát hành. M C II: TRÁI PHI U KHO B C i u 22. T ch c phát hành và m c ích s d ng
 6. Trái phi u kho b c là lo i trái phi u Chính ph có kỳ h n t 01 năm tr lên, do Kho b c Nhà nư c phát hành huy ng v n bù p thi u h t c a ngân sách nhà nư c theo d toán ngân sách nhà nư c hàng năm ã ư c Qu c h i quy t nh. i u 23. Phương th c phát hành 1. Bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c. 2. u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán. 3. B o lãnh phát hành. 4. i lý phát hành. i u 24. i tư ng mua trái phi u kho b c 1. Các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2 i u 20 c a Ngh nh này. 2. Các doanh nghi p, các t ch c kinh t c a Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t . 3. Các t ch c nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 4. Các công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và cá nhân là ngư i nư c ngoài làm vi c, sinh s ng h p pháp t i Vi t Nam. Các i tư ng mua trái phi u theo phương th c u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán ph i áp ng các i u ki n theo quy nh v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. i u 25. Lãi su t trái phi u kho b c Lãi su t trái phi u kho b c do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s tình hình th c t c a th trư ng tài chính t i th i i m phát hành. Trư ng h p u th u lãi su t thì lãi su t hình thành theo k t qu u th u. i u 26. S d ng và thanh toán trái phi u kho b c 1. Toàn b ti n thu t phát hành trái phi u kho b c u ph i t p trung vào ngân sách trung ương s d ng theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Ngân sách trung ương b o m ngu n thanh toán g c, lãi và phí cho vi c t ch c phát hành, thanh toán trái phi u kho b c. i u 27. T ch c vi c thanh toán trái phi u kho b c khi nh n 1. Kho b c Nhà nư c t ch c thanh toán g c, lãi trái phi u cho ch s h u khi n h n i v i trái phi u phát hành theo phương th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c.
 7. 2. Các t ch c tài chính, tín d ng ư c nh n y thác c a B Tài chính thanh toán g c, lãi trái phi u cho ch s h u trái phi u khi n h n i v i trái phi u kho b c phát hành theo phương th c u th u, i lý ho c b o lãnh phát hành. M C III: TRÁI PHI U CÔNG TRÌNH TRUNG ƯƠNG i u 28. T ch c phát hành và m c ích s d ng Trái phi u công trình trung ương là lo i trái phi u Chính ph có kỳ h n t 01 năm tr lên do Kho b c Nhà nư c phát hành, nh m huy ng v n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , cho các d án thu c ngu n v n u tư c a ngân sách trung ương, ã ghi trong k ho ch nhưng chưa ư c b trí v n ngân sách trong năm. i u 29. i u ki n phát hành 1. Công trình n m trong danh m c u tư tr ng i m hàng năm c a Chính ph . 2. Phương án phát hành trái phi u, k ho ch s d ng v n vay và phương án hoàn tr n vay khi n h n ư c th c hi n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trên cơ s án do B Tài chính ch trì xây d ng. i u 30. Phương th c phát hành Trái phi u công trình trung ương ư c phát hành theo phương th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c, u th u ho c b o lãnh phát hành. i u 31. i tư ng mua trái phi u i tư ng mua trái phi u công trình trung ương ư c th c hi n như i v i trái phi u kho b c quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này. i u 32. Lãi su t trái phi u Lãi su t trái phi u công trình trung ương do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s tình hình th c t c a th trư ng tài chính t i th i i m phát hành. Trư ng h p u th u lãi su t thì lãi su t hình thành theo k t qu u th u. i u 33. S d ng và thanh toán 1. Các kho n vay t trái phi u công trình trung ương ư c t p trung vào ngân sách trung ương chi cho công trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Ngân sách trung ương b o m vi c thanh toán g c, lãi và phí i v i trái phi u công trình trung ương. 2. Vi c t ch c thanh toán g c, lãi trái phi u công trình trung ương khi nh n ư c th c hi n như i v i trái phi u kho b c quy nh t i i u 27 c a Ngh nh này. M C IV: TRÁI PHI U U TƯ i u 34. T ch c phát hành và m c ích s d ng
 8. Trái phi u u tư là lo i trái phi u Chính ph , có kỳ h n t 01 năm tr lên do các t ch c tài chính nhà nư c, các t ch c tài chính, tín d ng ư c Th tư ng Chính ph ch nh phát hành nh m huy ng v n u tư theo chính sách c a Chính ph . i u 35. Nguyên t c phát hành 1. Phát hành riêng cho t ng m c tiêu kinh t . 2. T ng m c phát hành không vư t quá ch tiêu ư c Chính ph ho c Th tư ng Chính ph phê duy t cho t ng m c tiêu kinh t ho c cho t ng năm c th . 3. Phương án phát hành ư c B Tài chính thNm nh. 4. M c phát hành, th i i m phát hành, m nh giá, kỳ h n c a trái phi u do t ch c phát hành th ng nh t v i B Tài chính th c hi n. 5. B trư ng B Tài chính quy t nh tr n lãi su t phát hành trái phi u. i u 36. Phương th c phát hành, i tư ng mua trái phi u Phương th c phát hành, i tư ng tham gia mua trái phi u u tư ư c th c hi n như trái phi u công trình trung ương quy nh t i i u 30 và i u 31 c a Ngh nh này. i u 37. Lãi su t trái phi u B trư ng B Tài chính quy t nh lãi su t tr n c a trái phi u u tư cho t ng th i kỳ trên cơ s tình hình th c t c a th trư ng tài chính và nhu c u huy ng v n c a các t ch c phát hành. Trư ng h p u th u lãi su t thì lãi su t ư c hình thành theo k t qu u th u trong gi i h n tr n ã ư c B trư ng B Tài chính quy t nh. i u 38. S d ng ti n thu t phát hành trái phi u Ti n thu t phát hành trái phi u u tư ph i ư c theo dõi riêng và ch s d ng cho m c tiêu kinh t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 39. Thanh toán trái phi u 1. T ch c phát hành có trách nhi m thanh toán g c, lãi các trái phi u u tư ã phát hành n h n thanh toán và các chi phí liên quan n vi c t ch c phát hành, thanh toán. 2. Ngân sách nhà nư c thanh toán m t ph n hay toàn b lãi trái phi u ho c c p bù chênh l ch lãi su t cho t ch c phát hành theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph i v i t ng m c tiêu kinh t c th . M C V: TRÁI PHI U NGO I T i u 40. T ch c phát hành và m c ích s d ng
 9. Trái phi u ngo i t là lo i trái phi u Chính ph , có kỳ h n t 1 năm tr lên do B Tài chính phát hành cho các m c tiêu theo ch nh c a Th tư ng Chính ph . i u 41. ng ti n phát hành 1. ng ti n phát hành là ngo i t t do chuy n i. 2. Lo i ngo i t c th c a t ng t phát hành do B trư ng B Tài chính quy t nh phù h p v i nhu c u s d ng. i u 42. Phương th c phát hành và i tư ng mua 1. Bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c: a) i tư ng mua trái phi u ngo i t ư c áp d ng như i tư ng mua trái phi u kho b c quy nh t i i u 20 c a Ngh nh này. b) B trư ng B Tài chính quy t nh a bàn phát hành trái phi u ngo i t theo phương th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c. 2. u th u qua Ngân hàng Nhà nư c: a) i tư ng tham gia u th u trái phi u ngo i t là các t ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng. b) Ngân hàng Nhà nư c làm i lý cho B Tài chính trong vi c phát hành và thanh toán trái phi u ngo i t . i u 43. Nguyên t c phát hành 1. Trái phi u ngo i t ư c phát hành theo t ng t. B Tài chính xây d ng phương án phát hành c th t ng t trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Kh i lư ng và cơ c u phát hành m i t ph i phù h p v i nhu c u s d ng v n theo các m c tiêu ch nh c a Th tư ng Chính ph . 3. B trư ng B Tài chính quy t nh th i i m phát hành, ng ti n phát hành, m c phát hành, lãi su t, m nh giá, kỳ h n c a trái phi u ngo i t . i u 44. S d ng và thanh toán trái phi u ngo i t 1. Ngo i t thu t phát hành trái phi u ư c s d ng cho các m c tiêu theo ch nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Ngân sách nhà nư c thanh toán (g c, lãi) trái phi u ngo i t n h n. Trư ng h p ngo i t thu ư c t phát hành trái phi u ư c bán cho Ngân hàng Nhà nư c tăng d tr ngo i h i c a Nhà nư c thì Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m bán l i ngo i t cho B Tài chính thanh toán g c, lãi trái phi u ngo i t khi n h n.
 10. 3. B Tài chính quy nh c th m c phí phát hành và thanh toán trái phi u ngo i t . M C VI: CÔNG TRÁI XÂY D NG T QU C i u 45. T ch c phát hành và m c ích s d ng Công trái xây d ng T qu c do Chính ph phát hành nh m huy ng ngu n v n trong nhân dân u tư xây d ng nh ng công trình quan tr ng qu c gia và các công trình thi t y u khác ph c v s n xu t, i s ng, t o cơ s v t ch t, k thu t cho t nư c. i u 46. Phát hành công trái xây d ng T qu c Công trái xây d ng T qu c ư c phát hành theo các quy nh t i Pháp l nh s 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 c a y ban Thư ng v Qu c h i v phát hành công trái xây d ng T qu c. Chương 3: TRÁI PHI U Ư C CHÍNH PH B O LÃNH i u 47. T ch c phát hành và m c ích s d ng Trái phi u ư c Chính ph b o lãnh là lo i trái phi u có kỳ h n t 01 năm tr lên, do các doanh nghi p phát hành nh m huy ng v n cho các d án u tư theo ch nh c a Th tư ng Chính ph . i u 48. i u ki n phát hành 1. T ch c phát hành là doanh nghi p ư c Th tư ng Chính ph ch nh làm ch u tư các d án c a Nhà nư c. 2. D án u tư ã hoàn thành th t c theo quy nh c a pháp lu t. 3. ư c Th tư ng Chính ph cho phép phát hành trái phi u huy ng v n u tư cho các d án. 4. ư c b o lãnh thanh toán theo quy nh t i i u 50 c a Ngh nh này. 5. Phương án phát hành, s d ng và hoàn tr v n vay ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n. i u 49. Nguyên t c phát hành 1. Trái phi u ư c phát hành cho t ng công trình c th . 2. T ng giá tr trái phi u phát hành cho m t công trình không vư t quá t ng giá tr công trình. M c phát hành c th cho t ng công trình theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; 3. Không phát hành trái phi u m i thanh toán các trái phi u n h n.
 11. 4. K ho ch phát hành, th i i m phát hành, kỳ h n c a trái phi u do ch th phát hành th ng nh t v i B Tài chính. 5. B trư ng B Tài chính quy t nh tr n lãi su t cho t ng t phát hành trái phi u. i u 50. B o lãnh thanh toán 1. B Tài chính thay m t Chính ph b o lãnh thanh toán ho c y quy n cho các t ch c tài chính nhà nư c, t ch c tín d ng nhà nư c th c hi n. 2. M c b o lãnh thanh toán t i a b ng 100% giá tr (g c, lãi) trái phi u phát hành. 3. Doanh nghi p phát hành trái phi u ph i tr cho t ch c b o lãnh thanh toán m t kho n phí b o lãnh t i a là 0,05%/năm tính trên s ti n ang b o lãnh. Phí b o lãnh ư c tính vào giá tr công trình i v i công trình ang trong giai o n u tư và ư c tính vào chi phí ho t ng i v i công trình ã hoàn thành ưa vào s d ng. 4. T ch c b o lãnh thanh toán có trách nhi m dàn x p phương án v n thanh toán trái phi u n h n cho doanh nghi p phát hành khi doanh nghi p không th c hi n ư c nghĩa v thanh toán. i u 51. Phương th c phát hành Trái phi u ư c Chính ph b o lãnh ư c phát hành theo phương th c u th u, b o lãnh ho c i lý phát hành, ư c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán và ư c lưu ký t p trung t i các t ch c lưu ký. i u 52. i tư ng mua trái phi u i tư ng tham gia mua trái phi u ư c Chính ph b o lãnh th c hi n như iv i trái phi u kho b c quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này. i u 53. Lãi su t trái phi u B trư ng B Tài chính quy t nh lãi su t tr n cho t ng t phát hành trái phi u ư c Chính ph b o lãnh trên cơ s tình hình th c t c a th trư ng tài chính t i th i i m phát hành. Lãi su t trái phi u phát hành dư i hình th c u th u là lãi su t hình thành qua k t qu u th u. i u 54. S d ng ti n thu t phát hành trái phi u Toàn b s thu v phát hành trái phi u ư c s d ng cho d án ã ư c ch nh. S thu v phát hành trái phi u, doanh nghi p ph i h ch toán theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c, ph i ư c s d ng úng m c ích d án ã ư c phê duy t và nh kỳ báo cáo B Tài chính. i u 55. Thanh toán trái phi u 1. Doanh nghi p phát hành trái phi u có trách nhi m thanh toán g c, lãi trái phi u khi n h n thanh toán b ng các ngu n v n h p pháp c a doanh nghi p.
 12. 2. Trư ng h p t ch c b o lãnh ph i dàn x p phương án v n thanh toán trái phi u n h n thì doanh nghi p ph i có trách nhi m nh n n và thanh toán l i cho t ch c b o lãnh theo úng các i u ki n ã cam k t. 3. Chi phí phát hành trái phi u ư c tính vào giá tr d án u tư b ng ngu n v n phát hành trái phi u. Chương 4: TRÁI PHI U CHÍNH QUY N NA PHƯƠNG i u 56. T ch c phát hành và m c ích s d ng Trái phi u chính quy n a phương là lo i trái phi u u tư có kỳ h n t 01 năm tr lên do y ban nhân dân c p t nh u quy n cho Kho b c Nhà nư c ho c t ch c tài chính, tín d ng trên a bàn phát hành, nh m huy ng v n cho các d án, công trình thu c ngu n v n u tư c a ngân sách a phương, ã ghi trong k ho ch nhưng chưa ư c b trí v n ngân sách trong năm. i u 57. i u ki n phát hành 1. D án, công trình thu c danh m c u tư trong k ho ch u tư 05 năm ã ư c H i ng nhân dân c p t nh quy t nh. 2. Phương án phát hành trái phi u, k ho ch s d ng v n vay và phương án hoàn tr n vay khi n h n ư c y ban nhân dân c p t nh xây d ng trình H i ng nhân dân thông qua và ư c B trư ng B Tài chính ch p thu n b ng văn b n. 3. Có quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh y quy n cho Kho b c Nhà nư c ho c t ch c tài chính, tín d ng trên a bàn ch u trách nhi m phát hành, thanh toán trái phi u. i u 58. Gi i h n t ng s phát hành Gi i h n t i a t ng s v n huy ng b ng trái phi u chính quy n a phương ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. i v i Th ô Hà N i và thành ph H chí Minh th c hi n theo quy nh riêng c a Chính ph . i u 59. Phương th c phát hành Trái phi u Chính quy n a phương ư c phát hành theo phương th c u th u, b o lãnh phát hành ho c i lý phát hành. i u 60. i tư ng mua trái phi u i tư ng tham gia mua trái phi u Chính quy n a phương ư c th c hi n như i v i trái phi u Kho b c quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này. i u 61. Lãi su t trái phi u
 13. 1. B trư ng B Tài chính quy t nh gi i h n biên lãi su t c a trái phi u Chính quy n a phương so v i lãi su t trái phi u Chính ph cùng kỳ h n. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh lãi su t c th cho t ng lo i kỳ h n và t ng phương th c phát hành trên cơ s gi i h n biên do B trư ng B Tài chính quy t nh và m t b ng lãi su t th c t c a trái phi u Chính ph cùng kỳ h n t i th i i m phát hành. Trư ng h p u th u lãi su t thì lãi su t ư c hình thành theo k t qu u th u trong ph m vi m t b ng lãi su t th c t c a trái phi u Chính ph cùng kỳ h n t i th i i m phát hành c ng gi i h n biên do B trư ng B Tài chính quy t nh. i u 62. S d ng và thanh toán 1. Các kho n vay t trái phi u Chính quy n a phương ư c ghi thu vào ngân sách c p t nh chi cho công trình ã ư c phê duy t. 2. Ngân sách c p t nh có trách nhi m thanh toán g c, lãi và các chi phí liên quan n vi c t ch c phát hành, thanh toán trái phi u Chính quy n a phương. 3. Vi c t ch c thanh toán g c, lãi trái phi u Chính quy n a phương khi n h n ư c th c hi n như i v i trái phi u kho b c quy nh t i kho n 2 i u 27 Ngh nh này. i u 63. ình ch phát hành 1. Các trư ng h p b ình ch phát hành: a) Phương án phát hành, k ho ch s d ng v n và phương án hoàn tr n vay khi n h n không kh thi; b) T ch c phát hành không úng v i phương án ư c B Tài chính thNm nh; c) Không tuân th gi i h n biên lãi su t do B trư ng B Tài chính quy nh; d) Vư t gi i h n ư c phép phát hành theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. B Tài chính giám sát toàn b quá trình phát hành trái phi u Chính quy n a phương. Trư ng h p phát hi n sai ph m, B Tài chính yêu c u y ban nhân dân c p t nh d ng phát hành, ng th i báo cáo Th tư ng Chính ph . Chương 5: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 64. B Tài chính 1. Hư ng d n và giám sát vi c phát hành, s d ng, thanh toán các lo i trái phi u Chính ph và trái phi u ư c Chính ph b o lãnh.
 14. 2. Xây d ng phương án phát hành trái phi u công trình trung ương trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. T ch c vi c phát hành trái phi u kho b c, trái phi u công trình trung ương, trái phi u ngo i t và công trái xây d ng T qu c theo quy nh t i Chương II c a Ngh nh này. 4. ThNm nh phương án và giám sát toàn b quá trình phát hành trái phi u Chính quy n a phương. ình ch phát hành trái phi u Chính quy n a phương theo quy nh t i i u 63 c a Ngh nh này. 5. Tho thu n v i các t ch c phát hành v phương án phát hành, k ho ch tri n khai i v i trái phi u u tư c a Chính ph và trái phi u công trình ư c Chính ph b o lãnh. 6. Quy t nh lãi su t trái phi u kho b c, trái phi u công trình trung ương; quy t nh lãi su t tr n c a trái phi u u tư, trái phi u ư c Chính ph b o lãnh; quy t nh gi i h n biên lãi su t trái phi u Chính quy n a phương. i u 65. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. Ph i h p v i B Tài chính t ch c u th u tín phi u kho b c, trái phi u Chính ph b ng ngo i t qua Ngân hàng Nhà nư c. 2. Tham gia v i B Tài chính trong vi c xác nh lãi su t trái phi u Chính ph và trái phi u ư c Chính ph b o lãnh. 3. T ch c mua l i ngu n ngo i t thu ư c t vi c phát hành trái phi u b ng ngo i t tăng d tr ngo i h i c a nhà nư c và bán ngo i t cho B Tài chính thanh toán ti n g c và lãi trái phi u b ng ngo i t khi n h n. 4. Ch o các t ch c tín d ng phát hành trái phi u u tư theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 66. U ban Ch ng khoán Nhà nư c 1. Ph i h p v i B Tài chính t ch c phát hành trái phi u Chính ph thông qua hình th c u th u t i th trư ng ch ng khoán. 2. Qu n lý và giám sát các ho t ng niêm y t và giao d ch trái phi u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung. i u 67. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phát hành trái phi u Chính quy n a phương 1. L p phương án phát hành trái phi u, k ho ch hoàn tr v n vay trình H i ng nhân dân c p t nh thông qua và g i B Tài chính thNm nh. 2. T ch c phát hành trái phi u Chính quy n a phương theo phương án ư c B Tài chính thNm nh.
 15. 3. Ki m tra, giám sát vi c s d ng v n và thu h i v n vay t phát hành trái phi u Chính quy n a phương. 4. Cân i ngân sách c p t nh b o m ngu n thanh toán trái phi u khi n h n. i u 68. Các T ch c phát hành trái phi u 1. L p phương án phát hành, k ho ch tri n khai phù h p v i nhu c u s d ng v n. 2. T ch c phát hành trái phi u và thanh toán trái phi u khi n h n. 3. nh kỳ báo cáo B Tài chính k t qu phát hành và thanh toán trái phi u. i u 69. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Ngh nh này, tuỳ theo hành vi và m c vi ph m s b x lý hành chính, x lý k lu t, n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s . Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 70. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph . i u 71. Trách nhi m hư ng d n B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n Ngh nh này. i u 72. Trách nhi m th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản