Nghị định số 144/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định số 144/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 144/2004/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra thể dục thể thao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 144/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/2004/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 144/2004/N -CP NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 V T CH C, NHI M V VÀ QUY N H N C A THANH TRA TH D C TH THAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Th d c, th thao ngày 25 tháng 9 năm 2000; Căn c Lu t Thanh tra ngày15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c Th thao; Theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Thanh tra th d c th thao Thanh tra th d c th thao là thanh tra chuyên ngành v th d c, th thao th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t trong lĩnh v c th d c, th thao. i u 2. i tư ng c a Thanh tra th d c th thao i tư ng c a Thanh tra th d c th thao là t ch c và cá nhân Vi t Nam trong nư c và nư c ngoài; t ch c và cá nhân nư c ngoài tham gia ho t ng trong lĩnh v c th d c, th thao trên lãnh th Vi t Nam và nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý c a U ban Th d c Th thao. i u 3. Nguyên t c ho t ng c a Thanh tra th d c th thao Ho t ng c a Thanh tra th d c th thao ch tuân theo pháp lu t, b o m chính xác, trung th c, k p th i và khách quan. Không m t cơ quan, t ch c ho c cá nhân nào ư c can thi p trái pháp lu t vào ho t ng c a Thanh tra th d c th thao.
  2. Chương 2: T CH C C A THANH TRA TH D C TH THAO i u 4. T ch c c a Thanh tra th d c th thao T ch c c a Thanh tra th d c th thao g m: Thanh tra U ban Th d c Th thao (g i t t là Thanh tra U ban) và Thanh tra S Th d c Th thao ho c Thanh tra S Văn hoá - Thông tin và Th thao (g i chung là Thanh tra S ). Thanh tra U ban, Thanh tra S có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và C ng tác viên thanh tra. Vi c b nhi m, mi n nhi m và cách ch c Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra th c hi n theo quy nh t i i u 24 và i u 27 c a Lu t Thanh tra. i u 5. T ch c c a Thanh tra U ban Thanh tra U ban Th d c Th thao là cơ quan c a U ban Th d c Th thao có trách nhi m giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra và th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh v c th d c, th thao. Thanh tra U ban do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ch o và tr c ti p qu n lý, ng th i ch u s ch o, hư ng d n c a Thanh tra Chính ph v công tác t ch c, nghi p v thanh tra. Thanh tra U ban có con d u riêng. T ch c và biên ch c a Thanh tra U ban do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao quy t nh. i u 6. T ch c c a Thanh tra S Thanh tra S là cơ quan c a S Th d c Th thao (S Văn hóa - Thông tin và Th thao), có trách nhi m giúp Giám c S th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám cS . Thanh tra S do Giám c S Th d c Th thao ho c Giám c S Văn hoá - Thông tin và Th thao tr c ti p qu n lý, ng th i ch u s ch o, hư ng d n nghi p v thanh tra c a Thanh tra U ban, s ch o công tác t ch c, nghi p v c a Thanh tra Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Thanh tra S có con d u riêng. Chương 3: NHI M V VÀ QUY N H N C A THANH TRA TH D C TH THAO i u 7. Nhi m v c a Thanh tra U ban 1. Tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v Thanh tra th d c th thao; xây d ng, trình và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác thanh tra th
  3. d c, th thao hàng năm do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao phê duy t. 2. Thanh tra vi c th c hi n k ho ch nhà nư c, vi c ch p hành chính sách, pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban Th d c Th thao. 3. Hư ng d n, ki m tra cơ quan, ơn v tr c thu c U ban Th d c Th thao trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t. 4. Hư ng d n nghi p v thanh tra chuyên ngành i v i Thanh tra S . B i dư ng nghi p v công tác thanh tra th d c, th thao cho Thanh tra viên, C ng tác viên thanh tra c a các ơn v tr c thu c U ban Th d c Th thao, S Th d c Th thao ho c S Văn hoá - Thông tin và Th thao. 5. Ch o, t ch c th c hi n công tác thanh tra c a U ban Th d c Th thao iv i các cơ quan, ơn v tr c thu c U ban Th d c Th thao. 6. Báo cáo nh kỳ, báo cáo k t qu thanh tra, ki m tra v i B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao và T ng Thanh tra Nhà nư c. 7. Tuyên truy n, hư ng d n công tác phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v ch ng tham nhũng. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban Th d c Th thao. 8. X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 9. Thanh tra công tác t ch c ào t o, hu n luy n, thi u - bi u di n th d c, th thao, công tác t ch c, qu n lý i tuy n th d c, th thao, ho t ng d ch v và truy n bá th d c, th thao. 10. Thanh tra vi c xây d ng và th c hi n các tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v , k thu t và các công trình, trang thi t b , d ng c th d c, th thao c a các cơ s th d c, th thao. 11. Giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao xác minh, k t lu n và ki n ngh x lý khi u n i, t cáo c a các cơ quan, t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 12. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao giao. i u 8. Nhi m v c a Thanh tra S 1. Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  4. 2. T ng h p, báo cáo theo nh kỳ ho c t xu t v công tác thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và ch ng tham nhũng trong lĩnh v c th d c, th thao v i Giám c S Th d c Th thao ho c S Văn hóa - Thông tin và Th thao, Chánh Thanh tra U ban Th d c Th thao và Chánh Thanh tra Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Hư ng d n, ki m tra cơ quan, t ch c, cá nhân tr c thu c S Th d c Th thao ho c S Văn hóa - Thông tin và Th thao trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t. 4. Thanh tra vi c th c hi n k ho ch nhà nư c, vi c ch p hành pháp lu t v lĩnh v c th d c, th thao c a các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c ph m vi qu n lý c a S Th d c Th thao ho c S Văn hóa - Thông tin và Th thao. 5. Tuyên truy n, hư ng d n công tác phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v ch ng tham nhũng. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Th d c Th thao ho c S Văn hóa - Thông tin và Th thao. 6. X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 7. Thanh tra công tác qu n lý ho t ng th d c, th thao, ho t ng d ch v th d c, th thao và các ho t ng khác trong lĩnh v c th d c, th thao thu c ph m vi qu n lý c a S Th d c Th thao ho c S Văn hóa - Thông tin và Th thao theo quy nh c a pháp lu t. 8. Giúp Giám c S Th d c Th thao ho c S Văn hóa - Thông tin và Th thao xác minh, k t lu n và ki n ngh x lý khi u n i, t cáo c a các cơ quan, t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n các nhi m v khác do Giám c S Th d c Th thao ho c s Văn hóa - Thông tin và Th thao giao. i u 9. Quy n h n c a Thanh tra th d c th thao Khi th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, Thanh tra th d c th thao ư c th c hi n các quy n h n sau: 1. Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan cung c p tài li u, ch ng c và tr l i nh ng v n liên quan t i vi c thanh tra, ki m tra. 2. Niêm phong tài li u; ki m kê tài s n; yêu c u cơ quan có thNm quy n t m gi ti n, tài s n liên quan n v vi c thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 3. ngh các cơ quan ch c năng áp d ng các bi n pháp c n thi t nh m ngăn ch n, s a ch a, kh c ph c h u qu do nh ng vi ph m c a các t ch c, cá nhân gây ra trong ho t ng th d c, th thao.
  5. 4. Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trưng c u giám nh, s d ng c ng tác viên theo quy nh c a pháp lu t. 6. T m ình ch vi c thi hành quy t nh k lu t, thuyên chuy n công tác ngư i ang c ng tác v i t ch c thanh tra ho c ang là i tư ng thanh tra n u xét th y vi c thi hành quy t nh gây tr ng i cho vi c thanh tra. 7. Yêu c u t ch c, cá nhân ch m d t hành vi vi ph m trong ho t ng th d c, th thao; ngh các cơ quan ch c năng thu h i gi y phép và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t; ình ch ho c t m ình ch các ho t ng th d c, th thao n u xét th y các ho t ng này gây tác h i n l i ích c a nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân. 8. Ki n ngh v i Th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p, cơ quan Thanh tra c p trên v công tác qu n lý, bi n pháp ngăn ch n, x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t sau khi xác minh và k t lu n v vi c. 9. Khi ti n hành thanh tra n u phát hi n d u hi u c a t i ph m, ph i chuy n h sơ sang cơ quan i u tra theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Nghĩa v , trách nhi m c a Thanh tra th d c th thao Khi th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, Thanh tra th d c th thao có nghĩa v , trách nhi m: 1. Xu t trình Quy t nh Thanh tra và Th Thanh tra viên. 2. Th c hi n úng trình t , th t c thanh tra, không gây thi t h i t i l i ích h p pháp c a i tư ng thanh tra. 3. Báo cáo cơ quan có thNm quy n k t qu thanh tra và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. 4. Tuân th pháp lu t, ch u trách nhi m trư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v m i hành vi và quy t nh c a mình. i u 11. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra U ban 1. ngh B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao quy t nh thanh tra, thành l p các oàn thanh tra, c Thanh tra viên, C ng tác viên thanh tra th c hi n vi c thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ki n ngh cơ quan có thNm quy n ình ch ho t ng ho c gi i th cơ s th d c, th thao n u có căn c k t lu n cơ s ó vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng. 3. T m ình ch các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c th d c, th thao và ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t.
  6. 4. X ph t theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh t i i u 9 Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 12. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra S Th d c Th thao Chánh Thanh tra S th c hi n các quy n h n theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này theo thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a S Th d c Th thao. i u 13. Thanh tra viên th d c th thao Thanh tra viên là ngư i ư c phân công làm công tác thanh tra t i t ch c Thanh tra th d c th thao và ư c b nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Khi th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, Thanh tra viên có quy n h n, trách nhi m: 1. Th c hi n quy n h n quy nh t i i u 9 Ngh nh này. 2. Th c hi n nghĩa v , trách nhi m theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này và theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 14. C ng tác viên Thanh tra th d c th thao Các t ch c Thanh tra th d c th thao s d ng c ng tác viên thanh tra theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. Khi ư c c p có thNm quy n huy ng tham gia công tác thanh tra, C ng tác viên thanh tra ư c t o i u ki n c n thi t hoàn thành nhi m v . B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan quy nh ch công tác và ãi ng i v i C ng tác viên thanh tra. i u 15. Quy n và nghĩa v c a i tư ng thanh tra 1. Yêu c u oàn Thanh tra, Thanh tra viên xu t trình Quy t nh thanh tra, th Thanh tra viên. 2. Khi u n i, t cáo, khi u ki n v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i quy t nh x lý v thanh tra, hành vi c a Thanh tra viên và k t lu n thanh tra mà mình có căn c cho là không úng. 3. Yêu c u b i thư ng thi t h i do các bi n pháp x lý không úng pháp lu t mà oàn Thanh tra ho c Thanh tra viên gây ra. 4. Th c hi n các yêu c u c a oàn Thanh tra, Thanh tra viên. 5. Ch p hành các quy t nh x lý c a oàn Thanh tra, Thanh tra viên theo quy nh c a pháp lu t.
  7. Chương 4: KHEN THƯ NG, K LU T i u 16. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng thanh tra, ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 17. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi c n tr , h i l , tr thù ngư i làm nhi m v thanh tra; l i d ng quy n h n thanh tra, vì ng cơ cá nhân ho c thi u tinh th n trách nhi m mà k t lu n thanh tra không úng, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p gây thi t h i ph i ch u trách nhi m b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 18. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 19. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này theo thNm quy n qu n lý nhà nư c v th d c, th thao. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản