Nghị định số 144/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
314
lượt xem
33
download

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 144/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144/2006/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2006 NGHN NNH V H , H I, BIÊU, PHƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B Lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v hình th c h , h i, biêu, phư ng (sau ây g i chung là h ), quy n, nghĩa v và trách nhi m c a nh ng ngư i tham gia h . i u 2. Chính sách c a Nhà nư c v h 1. Quy n và l i ích h p pháp c a nh ng ngư i tham gia h nh m m c ích tương tr trong nhân dân theo quy nh c a Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan ư c pháp lu t b o v . 2. Nghiêm c m vi c t ch c h cho vay n ng lãi, l a o, l m d ng tín nhi m ho c các hành vi trái pháp lu t khác chi m o t tài s n c a ngư i khác. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ph n h là s ti n ho c tài s n khác ã ư c xác nh theo tho thu n mà thành viên ph i góp trong m i kỳ m h . Ph n h ph i là tài s n có th giao d ch ư c. 2. Kỳ m h là th i i m ư c xác nh theo tho thu n c a các thành viên tham gia h mà t i th i i m ó t ng thành viên ư c lĩnh h . i u 4. Các lo i h
  2. Hình th c h bao g m h không có lãi và h có lãi. H có lãi bao g m h u th o và h hư ng hoa h ng. i u 5. Ch h Ch h là ngư i t ch c, qu n lý h , thu các ph n h và giao các ph n h ó cho thành viên ư c lĩnh h trong m i kỳ m h cho t i khi k t thúc h , tr trư ng h p có tho thu n khác. Ch h ph i là ngư i có năng l c hành vi dân s y . i u 6. Thành viên Thành viên là ngư i tham gia h , góp ph n h và ư c lĩnh h . Thành viên có th góp m t ho c nhi u ph n h trong m t h . i u 7. Hình th c tho thu n v h Tho thu n v h ư c th hi n b ng l i nói ho c b ng văn b n. Văn b n tho thu n v h ư c công ch ng, ch ng th c n u nh ng ngư i tham gia h có yêu c u. i u 8. N i dung tho thu n v h Tuỳ theo t ng lo i h , nh ng ngư i tham gia h có th tho thu n v các n i dung sau ây: ch h , s ngư i tham gia, ph n h , kỳ m h , th th c góp h và lĩnh h , quy n và nghĩa v c a nh ng ngư i tham gia h , trách nhi m do vi ph m nghĩa v , vi c chuy n giao ph n h , vi c ra kh i h , ch m d t h và các n i dung khác. i u 9. S h 1. Ch h ph i l p và gi s h . Trong trư ng h p h không có ch h thì nh ng ngư i tham gia h u quy n cho m t thành viên l p và gi s h . 2. Tuỳ theo t ng lo i h , s h có th bao g m các n i dung sau: a) Tên, a ch c a ch h và các thành viên trong h ; b) Ph n h , kỳ m h , th th c góp h và lĩnh h ; c) S ti n, tài s n khác ã góp h ho c ã lĩnh h ; d) Vi c chuy n giao ph n h ; ) Vi c ra kh i h và ch m d t h ; e) Ch ký ho c i m ch c a các thành viên khi góp h và lĩnh h ; g) Các n i dung khác liên quan n ho t ng c a h . i u 10. Lãi su t
  3. Trong trư ng h p h có lãi thì lãi su t i v i ph n h ư c th c hi n theo quy nh t i i u 476 c a B Lu t Dân s . Chương 2: H KHÔNG CÓ LÃI i u 11. H không có lãi H không có lãi là h mà theo s tho thu n gi a nh ng ngư i tham gia h , thành viên ư c lĩnh h nh n các ph n h khi n kỳ m h và không ph i tr lãi cho các thành viên khác. Thành viên ã lĩnh h có nghĩa v ti p t c góp h các thành viên khác ư c lĩnh cho n khi thành viên cu i cùng lĩnh h . i u 12. Xác nh th t lĩnh h Th t lĩnh h trong h không có lãi ư c xác nh b ng hình th c b c thăm, tr trư ng h p có tho thu n khác. i u 13. Nghĩa v c a thành viên 1. Góp ph n h theo tho thu n cho ch h trong trư ng h p có ch h ho c cho thành viên ư c lĩnh h . 2. B i thư ng thi t h i cho nh ng ngư i tham gia h , n u vi ph m nghĩa v mà gây thi t h i. 3. Các nghĩa v khác theo tho thu n. 4. Trong trư ng h p không có ch h thì thành viên ư c u quy n l p và gi s h có các nghĩa v theo quy nh t i kho n 1 và kho n 5 i u 15 Ngh nh này. i u 14. Quy n c a thành viên 1. Khi n kỳ m h , thành viên ư c lĩnh h có quy n nh n các ph n h t ch h ho c các thành viên khác trong h . 2. B o v quy n, l i ích h p pháp c a mình trong trư ng h p quy n, l i ích h p pháp b vi ph m. 3. Chuy n giao ph n h theo quy nh t i các i u t i u 309 n i u 317 c a B Lu t Dân s . 4. Ra kh i h theo tho thu n. 5. Yêu c u ch h ho c ngư i gi s h cho xem s h và cung c p các thông tin liên quan n h . 6. Các quy n khác theo tho thu n.
  4. i u 15. Nghĩa v c a ch h 1. L p và gi s h và các gi y t liên quan nh . 2. Thu ph n h c a các thành viên. 3. Giao các ph n h cho thành viên ư c lĩnh h . 4. N p thay ph n h c a thành viên trong trư ng h p có tho thu n n u n kỳ m h mà có thành viên không góp ph n h . 5. Cho các thành viên xem s h và cung c p các thông tin liên quan n h khi có yêu c u. 6. Các nghĩa v khác theo tho thu n. i u 16. Quy n c a ch h 1. Yêu c u các thành viên trong h ph i góp ph n h . 2. Yêu c u thành viên ư c lĩnh h nh n các ph n h khi n kỳ m h . 3. Yêu c u thành viên không góp ph n h c a mình ph i hoàn tr ph n h trong trư ng h p ch h ã góp thay cho thành viên ó. 4. Các quy n khác theo tho thu n. Chương 3: H CÓ LÃI i u 17. H có lãi H có lãi là h mà theo s tho thu n gi a nh ng ngư i tham gia h , thành viên ư c lĩnh h nh n các ph n h khi n kỳ m h và ph i tr lãi cho các thành viên khác. Thành viên ã lĩnh h có nghĩa v ti p t c góp các ph n h các thành viên khác ư c lĩnh cho n khi thành viên cu i cùng lĩnh h . i u 18. Xác nh thành viên lĩnh h trong h có lãi 1. Thành viên lĩnh h trong t ng kỳ m h là ngư i tr lãi cao nh t, tr trư ng h p có tho thu n khác. 2. Trong m t kỳ m h mà có nhi u thành viên cùng tr m t m c lãi và m c lãi ó là m c lãi cao nh t thì nh ng ngư i này b c thăm xác nh thành viên ư c lĩnh h , tr trư ng h p có tho thu n khác. 3. Thành viên ã lĩnh h không ư c tham gia tr lãi trong các kỳ m h ti p theo, tr trư ng h p quy nh t i kho n 4 i u này.
  5. 4. Trong trư ng h p m t thành viên có nhi u ph n h trong m t h thì thành viên này có quy n tr lãi cho n khi có s l n lĩnh h tương ng v i s ph n h mà thành viên ó tham gia trong m t h . i u 19. H u th o H u th o là h mà theo s tho thu n gi a nh ng ngư i tham gia h , ch h ư c lĩnh toàn b các ph n h trong m t kỳ m h và không ph i tr lãi cho các thành viên khác. Trong các kỳ m h khác, thành viên tr lãi cao nh t ư c lĩnh h và ph i tr lãi cho các thành viên khác. i u 20. Nghĩa v c a thành viên trong h u th o 1. Góp ph n h . 2. Tr lãi cho các thành viên khác khi ư c lĩnh h . 3. B i thư ng thi t h i cho nh ng ngư i tham gia h n u vi ph m nghĩa v mà gây thi t h i. 4. Các nghĩa v khác theo tho thu n. i u 21. Quy n c a thành viên trong h u th o 1. ưa ra m c lãi trong m i kỳ m h , tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 18 Ngh nh này. 2. Hư ng lãi t thành viên ư c lĩnh h . 3. Các quy n theo quy nh t i i u 14 Ngh nh này. i u 22. Nghĩa v c a ch h trong h u th o Ch h trong h u th o có các nghĩa v theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 23. Quy n c a ch h trong h u th o 1. ư c lĩnh các ph n h trong m t kỳ m h . 2. Yêu c u thành viên không góp ph n h c a mình ph i hoàn tr ph n h trong trư ng h p ch h ã góp thay cho thành viên ó. 3. Không ph i tr lãi cho các thành viên khác. i u 24. H hư ng hoa h ng H hư ng hoa h ng là h mà theo s tho thu n gi a nh ng ngư i tham gia h , ch h có trách nhi m thu ph n h c a các thành viên góp h giao cho thành viên ư c lĩnh h . Thành viên ư c lĩnh h ph i tr lãi cho các thành viên khác và ph i tr m t kho n hoa h ng cho ch h . M c hoa h ng do nh ng ngư i tham gia h tho thu n.
  6. i u 25. Nghĩa v c a thành viên trong h hư ng hoa h ng 1. Tr kho n hoa h ng cho ch h . 2. Các nghĩa v theo quy nh t i i u 20 Ngh nh này. i u 26. Quy n c a thành viên trong h hư ng hoa h ng Thành viên trong h hư ng hoa h ng có các quy n theo quy nh t i i u 21 Ngh nh này. i u 27. Nghĩa v c a ch h trong h hư ng hoa h ng Ch h trong h hư ng hoa h ng có các nghĩa v theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 28. Quy n c a ch h trong h hư ng hoa h ng 1. ư c hư ng hoa h ng t các thành viên ư c lĩnh h . 2. Yêu c u các thành viên góp ph n h . 3. Yêu c u thành viên không góp ph n h c a mình ph i hoàn tr ph n h trong trư ng h p ch h ã góp thay cho thành viên ó. Chương 4: TRÁCH NHI M DO VI PH M NGHĨA V i u 29. Trách nhi m c a ch h do không giao các ph n h cho thành viên ư c lĩnh h Trong trư ng h p ch h ã thu các ph n h c a các thành viên nhưng không giao cho thành viên ư c lĩnh h thì theo yêu c u c a thành viên có quy n lĩnh h , ch h ph i giao các ph n h ã thu ư c cho thành viên ó và b i thư ng thi t h i n u có. Ch h ph i tr lãi i v i các ph n h giao ch m theo m c lãi do các bên tho thu n, n u không có tho thu n ho c không tho thu n ư c thì áp d ng m c lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b tương ng v i th i gian giao ch m t i th i i m giao các ph n h . i u 30. Trách nhi m c a thành viên do không góp h 1. Trong trư ng h p thành viên không góp ph n h khi n kỳ m h thì thành viên ó ph i thanh toán ph n h còn thi u tương ng v i th i gian chưa thanh toán cho n th i i m k t thúc h và b i thư ng thi t h i n u có. 2. Trong trư ng h p thành viên không góp ph n h , ch h ã góp các ph n h thay cho thành viên ó thì thành viên ph i tr cho ch h các ph n h ch m tr và kho n lãi i v i các ph n h ch m tr . M c lãi do các bên tho thu n, n u không có tho
  7. thu n ho c không tho thu n ư c thì áp d ng m c lãi su t cơ b n do Ngân hàng Nhà nư c công b tương ng v i th i gian ch m tr t i th i i m tr các ph n h . i u 31. Gi i quy t tranh ch p Trong trư ng h p có tranh ch p v h ho c phát sinh t h thì tranh ch p ó ư c gi i quy t b ng thương lư ng, hoà gi i ho c theo yêu c u c a m t ho c nhi u ngư i tham gia h , tranh ch p ó ư c gi i quy t t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t t t ng dân s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH Đi u 32. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ban Qu n lý KKTCKQT B Y; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, XDPL (5b).
Đồng bộ tài khoản