Nghị định số 146/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
4
download

Nghị định số 146/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 146/2006/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 146/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/2006/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2006 NGH Đ NH V VI C THÀNH L P THÀNH PH VĨNH YÊN THU C T NH VĨNH PHÚC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, NGHN NNH : i u 1. Thành l p thành ph Vĩnh Yên thu c t nh Vĩnh Phúc trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Vĩnh Yên. Thành ph Vĩnh Yên có 5.080,21 ha di n tích t nhiên và 122.568 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính g m các phư ng: Ngô Quy n, Liên B o, Tích Sơn, ng Tâm, H i H p, Khai Quang, ng a và các xã nh Trung, Thanh Trù. a gi i hành chính thành ph Vĩnh Yên: ông giáp huy n Bình Xuyên; Tây giáp huy n Yên L c, Tam Dương; Nam giáp huy n Yên L c, Bình Xuyên; B c giáp huy n Tam o, Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc. T nh Vĩnh Phúc có 9 ơn v hành chính c p huy n, g m các huy n: Bình Xuyên, L p Th ch, Mê Linh, Tam Dương, Tam o, Vĩnh Tư ng, Yên L c, th xã Phúc Yên và thành ph Vĩnh Yên. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Vĩnh Phúc; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Nguy n T n Dũng Giao thông v n t i, K ho ch và u tư;
  2. - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, CCHC, XDPL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản