Nghị định số 151/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: lawqds2

Nghị định số 151/2003/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng do Chính Phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 151/2003/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 151/2003/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003
NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 151/2003/N -CP QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH
CHÍNH TRONG LĨNH V C QU C PHÒNG

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng,

NGHN NNH:

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng là hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các
quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c qu c phòng mà không ph i là t i ph m và theo
quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính, bao g m:

1. Vi ph m quy nh v th c hi n nghĩa v quân s , ph c v t i ngũ và ng ch d b ;

2. Vi ph m quy nh v xây d ng l c lư ng d b ng viên;

3. Vi ph m quy nh v ng viên công nghi p; qu n lý, s d ng trang thi t b , công
ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng;

4. Vi ph m quy nh v qu n lý, xây d ng l c lư ng dân quân t v ;

5. Vi ph m quy nh v b o v công trình qu c phòng và khu quân s , v qu n lý t
qu c phòng;

6. Vi ph m quy nh v s d ng bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s ;

7. Vi ph m quy nh v s d ng, mua bán, s n xu t quân trang.

i u 2. i tư ng áp d ng
1. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng quy
nh t i Chương II Ngh nh này.

2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c
phòng trong ph m vi lãnh th , vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng
hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Nhà nư c C ng
hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác.

3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng
b x ph t theo quy nh t i i u 7 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

i u 3. Nguyên t c x ph t

1. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng do ngư i có thNm
quy n quy nh t i Chương III Ngh nh này th c hi n theo úng quy nh c a pháp
lu t.

2. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ph i ư c phát hi n k p
th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công
minh, tri t ; m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c
ph c theo quy nh c a pháp lu t.

3. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t hành chính m t l n. Cá nhân, t
ch c th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi.
Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m
u b x ph t.

4. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân
thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng ã quy nh t i i u 8 và
i u 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy t nh hình th c, bi n pháp x
ph t thích h p.

5. Không x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng các trư ng h p
thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành
chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng i u
khi n hành vi c a mình.

i u 4. Th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành
chính trong lĩnh v c qu c phòng

1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng là m t năm k t
ngày vi ph m ư c th c hi n; n u quá th i h n trên thì không b x ph t, nhưng v n
b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này.
Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý t qu c phòng, công
trình qu c phòng và khu quân s là hai năm.

2. i v i cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th
t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án
mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính v lĩnh v c qu c phòng thì b x
ph t hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra,
ình ch v án, ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh và h sơ vi ph m cho
ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v lĩnh v c qu c phòng; trong
trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i
có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m.

3. Trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà cá nhân, t ch c
l i th c hi n vi ph m hành chính m i trong cùng lĩnh v c trư c ây ã vi ph m ho c
c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n
1 và kho n 2 i u này; th i hi u ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành
chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t.

4. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, n u
qua m t năm k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c k t ngày h t th i
hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t
vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng.

i u 5. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng

1. Hình th c x ph t chính: i v i m i vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c
phòng, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau
ây:

a) C nh cáo: áp d ng i v i cá nhân, t ch c vi ph m hành chính nh , l n u, có
tình ti t gi m nh ho c i v i m i hành vi vi ph m hành chính do ngư i chưa thành
niên t 14 tu i n dư i 16 tu i th c hi n. C nh cáo ư c quy t nh b ng văn
b n;

b) Ph t ti n: căn c vào tính ch t, m c vi ph m quy t nh m c ph t ti n trong
khung ph t ti n ã ư c quy nh t i Ngh nh này i v i t ng hành vi vi ph m.
M c ph t c th i v i m t hành vi vi ph m là m c trung bình c a khung ph t ti n
ư c quy nh i v i hành vi ó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ph t có
th gi m th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ph t ti n;
n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ph t có th tăng cao hơn nhưng không
ư c tăng quá m c t i a c a khung ph t ti n;

c) Tr c xu t: áp d ng i v i ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh v c
qu c phòng; trong t ng trư ng h p vi ph m c th , tr c xu t ư c áp d ng là hình
th c x ph t chính ho c x ph t b sung.

2. Hình th c x ph t b sung: tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi
ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng còn có th b các hình th c x ph t b
sung sau ây:

a) Tư c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n gi y phép ho c ch ng ch
hành ngh có liên quan n vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng. Trư ng
h p c n áp d ng hình th c ph t tư c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n
m t s gi y phép c a quân nhân, công ch c qu c phòng, công nhân viên qu c phòng
do quân i c p ho t ng vì m c ích qu c phòng, an ninh, thì ngư i có thNm
quy n x ph t thông báo và ngh cơ quan c a Quân i ã c p gi y phép x lý;
b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c
qu c phòng.

3. Ngoài các hình th c x ph t chính và x ph t b sung quy nh t i kho n 1 và kho n 2
i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, tuỳ theo
hành vi vi ph m s b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây:

a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra
ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép, tr l i di n tích t qu c phòng ã
l n chi m;

b) Bu c ch p hành các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s ; ch p hành vi c ăng ký
vào ng ch sĩ quan d b ; ch p hành các quy nh v ki m tra ho c khám s c kho
th c hi n nghĩa v quân s , tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b ;

c) Bu c ch p hành l nh g i nh p ngũ, l nh g i i ào t o sĩ quan d b theo quy nh
c a pháp lu t;

d) Bu c ch p hành l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng
viên, s n sàng chi n u; th c hi n ch ăng ký, huy ng phương ti n k thu t;

) Bu c ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v chuNn b ng viên công
nghi p, th c hi n nhi m v ng viên công nghi p;

e) Bu c ph i t ch c l c lư ng dân quân t v theo quy t nh c a cơ quan có thNm
quy n; bu c ph i gi i tán l c lư ng dân quân t v t ch c trái pháp lu t.

Chương 2:

HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU C PHÒNG,
HÌNH TH C X PH T, M C PH T, BI N PHÁP KH C PH C H U QU

M C 1: HÀNH VI VI PH M CÁC QUY NNH V TH C HI N NGHĨA V QUÂN
S , PH C V T I NGŨ VÀ NG CH D BN; HÌNH TH C X PH T, M C
PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU

i u 6. Vi ph m các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s

1. Ph t c nh cáo i v i hành vi không ch p hành úng quy nh v ăng ký nghĩa v
quân s mà ngư i 17 tu i trong năm thu c di n ph i ăng ký nghĩa v quân s .

2. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi không ch p hành úng
nh ng quy nh v ăng ký l n u, ăng ký b sung, ăng ký di chuy n, ăng ký
v ng m t dài h n, ăng ký nghĩa v quân s riêng, ăng ký ng ch d b sau khi xu t
ngũ, ph c viên và ăng ký gi i ng ch d b theo quy nh v ăng ký nghĩa v quân
s .

3. Ngoài vi c b x ph t, ngư i vi ph m i u này còn bu c ph i ch p hành các quy
nh v ăng ký nghĩa v quân s .
i u 7. Vi ph m quy nh v ăng ký sĩ quan d b

1. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi khi chuy n n làm
vi c ho c cư trú t i a phương mà không ăng ký vào ng ch sĩ quan d b t i cơ quan
quân s a phương nơi cư trú ho c nơi óng tr s thư ng trú c a cơ quan t ch c,
doanh nghi p.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m còn bu c ph i ch p hành vi c ăng ký vào
ng ch sĩ quan d b theo quy nh.

i u 8. Vi ph m quy nh v ki m tra ho c khám s c kho th c hi n nghĩa v
quân s

1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi v ng m t khi có gi y
g i ki m tra ho c khám s c kho th c hi n nghĩa v quân s mà không có lý do chính
áng.

2. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi gian d i ho c mua
chu c nhân viên y t làm sai l ch các y u t v s c kho nh m tr n tránh nghĩa v
quân s .

3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 1 và 2 i u này còn bu c ph i ch p
hành các quy nh v ki m tra ho c khám s c kho theo k ho ch c a H i ng nghĩa
v quân s .

i u 9. Vi ph m quy nh v nh p ngũ

1. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không có m t úng
th i gian ho c a i m quy nh ã ghi trong l nh g i nh p ngũ mà không có lý do
chính áng.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m còn bu c ph i ch p hành l nh g i nh p ngũ
theo quy nh c a pháp lu t.

i u 10. Làm trái ho c c n tr th c hi n các quy nh v nghĩa v quân s

1. Ph t ti n t 100.000 ng n 400.000 ng i v i hành vi gây khó khăn ho c c n
tr ngư i khác th c hi n các quy nh v ăng ký nghĩa v quân s , th c hi n l nh
g i nh p ngũ.

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi gây khó khăn c n tr
ngư i có trách nhi m thi hành các quy nh v th c hi n Lu t Nghĩa v quân s .

3. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không b trí s p
x p th i gian, không t o i u ki n cho công dân th c hi n ch ăng ký nghĩa v
quân s , th c hi n vi c ki m tra ho c khám s c kho , l nh g i nh p ngũ; không báo
cáo danh sách công dân nam gi i 17 tu i trong năm; không báo cáo s lư ng quân
nhân d b và ngư i s n sàng nh p ngũ cơ quan t ch c mình úng th i gian mà
Lu t Nghĩa v quân s ã quy nh.
i u 11. Vi ph m quy nh v làm nghĩa v quân s ph c v t i ngũ

1. Ph t c nh cáo i v i hành vi ào ngũ khi ang làm nghĩa v quân s ph c v t i
ngũ trong th i bình mà ơn v quân i c p trung oàn và tương ương ã g i gi y
báo ào ngũ và c t quân s cho U ban nhân dân c p xã và cơ quan quân s c p
huy n i v i ngư i vi ph m l n u là các i tư ng : thu c di n t m hoãn g i nh p
ngũ ho c là ngư i ã liên t c ph c v trong quân i vư t th i h n ph c v t i ngũ
theo Lu t Nghĩa v quân s ho c là n quân nhân.

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ào ngũ khi ang
làm nghĩa v quân s ph c v t i ngũ trong th i bình, mà ơn v quân i c p trung
oàn và tương ương ã g i gi y thông báo ào ngũ và c t quân s cho U ban nhân
dân c p xã và cơ quan quân s c p huy n, i v i ngư i vi ph m l n u không thu c
các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này.3. Ph t ti n t 500.000 ng n
1.000.000 ng i v i hành vi ch a ch p, bao che quân nhân ào ngũ.

i u 12. Vi ph m quy nh v ào t o sĩ quan d b

1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi v ng m t t i a i m
t p trung theo gi y g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ
quan d b mà không có lý do chính áng.

2. Ph t ti n t 400.000 ng n 600.000 ng i v i hành vi không ch p hành gi y
g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ quan d b .

3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi gian d i ho c mua
chu c nhân viên y t làm sai l ch các y u t v s c kho nh m tr n tránh th c hi n
nghĩa v i ào t o sĩ quan d b .

4. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr ngư i khác
ch p hành gi y g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ quan
d b.

5. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 1, 2 và 3 i u này còn bu c ph i
ch p hành gi y g i ki m tra s c kho tuy n ch n ho c l nh g i i ào t o sĩ quan
d b.

M C 2: HÀNH VI VI PH M V XÂY D NG L C LƯ NG D BN NG VIÊN;
HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU

i u 13. Vi ph m quy nh v t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng
ng viên, s n sàng chi n u

1. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi không có m t úng
th i gian và a i m ghi trong l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n
sàng ng viên, s n sàng chi n u, mà không có lý do chính áng.

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi gây khó khăn ho c
c n tr quân nhân d b th c hi n các quy nh v t p trung hu n luy n, di n t p,
ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n u.
3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 1 i u này còn bu c ph i ch p hành
l nh g i t p trung hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng ng viên, s n sàng chi n
u theo l nh c a cơ quan có thNm quy n.

i u 14. Vi ph m quy nh v ăng ký phương ti n k thu t

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi không ch p hành
các ch , th t c ăng ký phương ti n k thu t thu c danh m c lo i phương ti n k
thu t thu c di n huy ng b sung cho l c lư ng thư ng tr c c a quân i và b o
m cho vi c hu n luy n, huy ng l c lư ng d b ng viên.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn bu c ph i th c hi n ch
ăng ký phương ti n k thu t theo quy nh.

i u 15. Vi ph m quy nh v huy ng phương ti n k thu t

1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành
quy t nh ho c l nh huy ng phương ti n k thu t không x p trong các ơn v d b
ng viên; b o m hu n luy n, di n t p, ki m tra ơn v d b ng viên trong
th i bình.

2. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành
quy t nh ho c l nh huy ng phương ti n k thu t ã ư c x p trong ơn v d b
ng viên ph c v hu n luy n, di n t p, ki m tra ơn v d b ng viên trong th i
bình.

3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m kho n 1 và 2 i u này còn bu c
ph i th c hi n quy t nh ho c l nh huy ng phương ti n k thu t.

M C 3: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V NG VIÊN CÔNG NGHI P,
QU N LÝ, S D NG TRANG THI T BN, CÔNG NGH , V T TƯ CHUYÊN
D NG PH C V S N XU T QU C PHÒNG; HÌNH TH C X PH T, M C
PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU

i u 16. Vi ph m quy nh v s n xu t s n ph m ng viên công nghi p

Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không b o m ti n
s n xu t, s lư ng, ch t lư ng s n phNm ng viên công nghi p theo ch tiêu ng
viên công nghi p.

i u 17. Vi ph m quy nh v ng viên công nghi p

1. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi tr n tránh chuNn
b ng viên công nghi p; không th c hi n nhi m v ng viên công nghi p ư c
giao.

2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi không ch p
hành quy t nh huy ng tham gia di n t p ng viên công nghi p.
3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m kho n 1, kho n 2 i u này còn
bu c ph i ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v chuNn b ng viên
công nghi p; th c hi n nhi m v ng viên công nghi p; tham gia di n t p ng viên
công nghi p

i u 18. Vi ph m quy nh v qu n lý trang thi t b , s n ph m ph c v ng
viên công nghi p

1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi khai thác trái
phép trang thi t b do Nhà nư c giao ph c v cho ng viên công nghi p; s d ng
s n phNm ph c v ng viên công nghi p vào m c ích kinh doanh ho c m c ích
khác khi chưa ư c phép c a c p có thNm quy n.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c s d ng s n phNm ph c v ng viên công
nghi p vào m c ích kinh doanh còn b t ch thu tang v t.

i u 19. Vi ph m quy nh v qu n lý, s d ng, v n chuy n trang thi t b , công
ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không tuân th quy
nh v b c d , v n chuy n d n n sai h ng, m t mát trang thi t b , công ngh , v t tư
chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng.

2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi th t l c, làm
m t, nh m l n d n n m t ng b ho c hư h ng, xu ng c p trang thi t b , công
ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c phòng.

3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s d ng, khai
thác trái phép trang thi t b , công ngh , v t tư chuyên d ng ph c v s n xu t qu c
phòng.

M C 4: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V XÂY D NG, S D NG VÀ HO T
NG C A L C LƯ NG DÂN QUÂN T V ; HÌNH TH C X PH T, M C
PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU

i u 20. Vi ph m quy nh v xây d ng l c lư ng dân quân t v

1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi tr n tránh tham gia
dân quân t v , c n tr vi c xây d ng l c lư ng dân quân t v .

2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n quy t nh
c a cơ quan có thNm quy n v xây d ng l c lư ng dân quân t v .

3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi t ch c l c lư ng
dân quân t v trái pháp lu t.

4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân ho c t ch c vi ph m kho n 1 i u này v n thu c
di n tham gia dân quân t v ; vi ph m kho n 2 i u này còn bu c ph i t ch c l c
lư ng dân quân t v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; vi ph m kho n 3
i u này còn bu c ph i gi i tán l c lư ng dân quân t v t ch c trái pháp lu t.
i u 21. Vi ph m quy nh v s d ng l c lư ng dân quân t v ; c n tr dân
quân t v th c hi n nhi m v

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s d ng l c lư ng
dân quân t v làm nh ng vi c không úng ch c năng, nhi m v .

2. Ph t ti n t 700.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr cán b , chi n
sĩ dân quân t v th c hi n nhi m v tu n tra, canh gác, truy b t k ph m pháp.

i u 22. Vi ph m quy nh v qu n lý vũ khí, trang b

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s d ng vũ khí trái
phép ho c t ý cho ngư i khác mư n vũ khí (tr trư ng h p trong chi n u).

2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi thi u trách nhi m
hư h ng ho c làm m t vũ khí, trang b .

3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m i u này còn có th b tư c quy n s d ng
gi y phép s d ng vũ khí.

M C 5: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V B O V CÔNG TRÌNH QU C
PHÒNG VÀ KHU QUÂN S QU N LÝ T QU C PHÒNG; HÌNH TH C X
PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU

i u 23. Vi ph m quy nh ra, vào, i l i trong khu v c c m, khu v c b o v ,
vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s

1. Ph t c nh cáo i v i hành vi vô ý ra, vào, i l i trong khu v c c m, khu v c b o
v , vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c phép c a
cơ quan có thNm quy n.

2. Ph t ti n:

a) T 100.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi c ý ra, vào, i l i trong khu v c b o
v , vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s ;

b) T 400.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c ý ra, vào, i l i trong khu
v c c m c a công trình qu c phòng và khu quân s .

i u 24. Vi ph m quy nh v quay phim, ch p nh, o, v công trình qu c
phòng và khu quân s

1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi quay phim, ch p
nh, o, v vành ai an toàn c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c
phép c a c p có thNm quy n.

2. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi quay phim, ch p
nh, o, v khu v c b o v c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c
phép c a c p có thNm quy n.
3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi quay phim, ch p
nh, o, v khu v c c m c a công trình qu c phòng và khu quân s không ư c phép
c a c p có thNm quy n.

4. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m i u này còn b t ch thu tang v t, n u vi
ph m kho n 2, kho n 3 i u này còn b t ch thu phương ti n dùng vi ph m.

i u 25. Vi ph m quy nh v b o v bí m t công trình qu c phòng và khu quân
s

1. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi loan truy n tin t c
bí m t c a công trình qu c phòng và khu quân s ho c nơi có công trình qu c phòng
và khu quân s .

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi tìm hi u v trí, tác
d ng, k t c u, ghi chép các s li u có liên quan n công trình qu c phòng và khu
quân s không úng ch c trách, nhi m v và không ư c c p có thNm quy n cho
phép.

3. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m kho n 2 i u này còn b t ch thu tang v t.

i u 26. Vi ph m quy nh v b o v công trình qu c phòng và khu quân s

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i hành vi t thi t b làm nh
hư ng n c u trúc, tác d ng, an toàn, bí m t c a công trình qu c phòng và khu quân
s .

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau
ây:

a) rác, ch t th i vào trong ho c bên c nh công trình qu c phòng;

b) Khai thác v t li u, khoáng s n, c v t trong khu v c b o v , vành ai an toàn c a
công trình qu c phòng và khu quân s .

c) Ch t phá cây ng y trang c a công trình qu c phòng và khu quân s ;

d) Xâm ph m c t m c, bi n báo khu v c công trình qu c phòng và khu quân s .

3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi sau ây:

a) hoá ch t, ch t c vào trong công trình qu c phòng;

b) Khai thác v t li u, khoáng s n, c v t trên nóc, bên c nh, dư i áy công trình qu c
phòng ho c trong khu v c c m c a công trình qu c phòng và khu quân s ;

4. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi xây d ng các
công trình khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n làm nh hư ng n công
trình qu c phòng và khu quân s .
5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi phá d ho c làm
hư h ng k t c u và thi t b c a công trình qu c phòng.

6. Ngoài vi c b ph t ti n cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn bu c ph i tháo d
thi t b , công trình xây d ng trái phép khôi ph c l i tình tr ng ban u c a công trình
qu c phòng và khu quân s , b t ch thu tang v t. N u vi ph m i m b kho n 3 và
kho n 5 i u này còn b t ch thu phương ti n dùng vi ph m.

i u 27. Vi ph m quy nh v s d ng công trình qu c phòng

1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s d ng thi t b ,
v t tư chuyên dùng c a công trình qu c phòng không úng m c ích.

2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi s d ng ho c c i
t o công trình qu c phòng s d ng vào vi c khác không ư c c p có thNm quy n
cho phép.

3. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn bu c ph i khôi
ph c tình tr ng ban u c a công trình qu c phòng.

i u 28. Vi ph m quy nh v qu n lý t qu c phòng

1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi l n chi m t
qu c phòng.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn bu c ph i khôi
ph c l i tình tr ng ban u, tr l i di n tích t qu c phòng ã l n chi m.

M C 6: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V S D NG BI N S MÔ TÔ, Ô TÔ
VÀ PHƯƠNG TI N V N T I QUÂN S ; HÌNH TH C X PH T, M C PH T
VÀ BI N PHÁP KH C PH C H U QU

i u 29. Vi ph m quy nh v s d ng bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i
quân s

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi tàng tr các lo i
bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s trái phép (c bi n s th t và bi n s
gi ).

2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi s d ng các lo i
bi n s mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân s trái phép (c bi n s th t và bi n s
gi ).

3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, bán trái
phép các lo i bi n s mô tô, ô tô và các phương ti n v n t i quân s .

4. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng các hình th c x
ph t b sung sau:

a) Vi ph m kho n 1, kho n 2 i u này b t ch thu tang v t;
b) Vi ph m kho n 3 i u này b t ch thu tang v t, phương ti n dùng vi ph m.

i u 30. Vi ph m quy nh v s d ng mô tô, ô tô và phương ti n v n t i quân
s

1. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi gi danh mô tô, ô
tô và phương ti n v n t i quân s .

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m i u này còn b tư c quy n s
d ng gi y phép lái xe, gi y phép i u khi n phương ti n v n t i quân s trong th i
h n t 90 ngày n 180 ngày.

M C 7: HÀNH VI VI PH M QUY NNH V S D NG, MUA BÁN, S N XU T
QUÂN TRANG; HÌNH TH C X PH T, M C PH T VÀ BI N PHÁP KH C
PH C H U QU

i u 31. Vi ph m quy nh v s d ng quân trang

1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi i mũ có g n quân
hi u, m c quân ph c có g n c p hi u, phù hi u, cành tùng, sao, mang m c và s d ng
các lo i quân trang khác trái phép.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i vi ph m còn b t ch thu tang v t.

i u 32. Vi ph m quy nh v qu n lý quân trang

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i hành vi tàng tr , buôn bán,
i trái phép các lo i quân hi u, c p hi u, phù hi u, cành tùng, mũ kêpi, mũ dã chi n,
l ph c, quân ph c thư ng dùng, quân ph c dã chi n, quân ph c nghi p v và các lo i
quân trang khác.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t.

i u 33. Vi ph m quy nh v s n xu t quân trang

1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, làm gi
các lo i quân hi u, c p hi u, phù hi u, cành tùng, mũ kêpi, mũ dã chi n, l ph c, quân
ph c thư ng dùng, quân ph c dã chi n, quân ph c nghi p v và các lo i quân trang
khác.

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t, phương
ti n dùng vi ph m.

i u 34. Vi ph m quy nh v s d ng phù hi u, bi n công tác, c hi u dành
riêng cho quân i khi làm nhi m v

1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi s d ng trái phép
các lo i phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v .

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t.
i u 35. Vi ph m quy nh v qu n lý phù hi u, bi n công tác, c hi u dành
riêng cho quân i khi làm nhi m v

1. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 7.000.000 ng i v i hành vi mua bán trái phép
các lo i phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi làm nhi m v .

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t.

i u 36. Vi ph m quy nh v s n xu t phù hi u, bi n công tác, c hi u dành
riêng cho quân i khi làm nhi m v

1. Ph t ti n t 7.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s n xu t trái
phép, làm gi các lo i phù hi u, bi n công tác, c hi u dành riêng cho quân i khi
làm nhi m v .

2. Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b t ch thu tang v t, phương
ti n dùng vi ph m.

Chương 3:

TH M QUY N VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG
LĨNH V C QU C PHÒNG

i u 37. Th m quy n x ph t c a Ch t ch U ban nhân dân các c p

Ch t ch U ban nhân dân các c p có thNm quy n x ph t theo quy nh t i các i u
28, i u 29 và i u 30 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính trong ph m vi a
bàn do mình qu n lý i v i các hành vi vi ph m và các bi n pháp kh c ph c h u qu
khi x ph t vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này.

i u 38. Th m quy n x ph t c a Thanh tra qu c phòng

1. Thanh tra qu c phòng có thNm quy n x ph t các vi ph m hành chính quy nh t i
Ngh nh này và các vi ph m hành chính trong vi c qu n lý, s d ng nhà , t do
quân i ang qu n lý theo các quy nh c a Chính ph .

2. Thanh tra viên qu c phòng ang thi hành công v có quy n:

a) Ph t c nh cáo;

b) Ph t ti n n 200.000 ng;

c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n
2.000.000 ng;

d) áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i Chương II Ngh nh này.

3. Chánh Thanh tra qu c phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, có quy n:

a) Ph t c nh cáo;
b) Ph t ti n n 20.000.000 ng;

c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung, các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x
ph t vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này.

4. Chánh Thanh tra B Qu c phòng có quy n:

a) Ph t c nh cáo;

b) Ph t ti n n 30.000.000 ng;

c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung, các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x
ph t vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này.

i u 39. Th m quy n x ph t c a Công an nhân dân

Công an nhân dân có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 31 Pháp l nh X lý
vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 6, M c 7 và áp
d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i M c 6, M c
7 Chương II Ngh nh này.

i u 40. Th m quy n x ph t c a Qu n lý th trư ng

Qu n lý th trư ng có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 37 Pháp l nh X lý
vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 7 và áp d ng các
bi n pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i M c 7 Chương II Ngh
nh này.

i u 41. Th m quy n x ph t c a B i Biên phòng

B i Biên phòng có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 32 Pháp l nh X lý
vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 5, M c 6 và áp
d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i M c 5, M c 6 Chương II Ngh
nh này i v i các hành vi vi ph m trong khu v c qu n lý c a B i Biên
phòng.

i u 42. Th m quy n x ph t c a C nh sát bi n

C nh sát bi n có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 33 Pháp l nh X lý vi
ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i M c 6 và áp d ng các bi n
pháp kh c ph c h u qu khi x ph t vi ph m quy nh t i M c 6 Chương II Ngh nh
này i v i các hành vi vi ph m trong khu v c qu n lý c a C nh sát bi n.

i u 43. U quy n và nguyên t c phân nh th m quy n x ph t

1. U quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng áp d ng theo quy
nh t i i u 41 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 14 Ngh nh s
134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi
hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 (dư i ây g i t t
là Ngh nh s 134/2003/N -CP).
2. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c
phòng áp d ng theo i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 13 Ngh
nh s 134/2003/N -CP.

i u 44. Thu n p ti n ph t

Cá nhân, t ch c b ph t ti n ph i n p ti n ph t úng th i h n và t i nơi ghi trong
quy t nh x ph t, tr trư ng h p ã n p ti n ph t t i ch theo quy nh t i i u 54
và kho n 2 i u 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ư c nh n biên lai
thu ti n ph t. N u tr n tránh ho c không n p úng th i h n thì b cư ng ch thi hành
theo quy nh c a pháp lu t. Vi c thu nh n ti n ph t ph i s d ng biên lai do B Tài
chính phát hành theo quy nh hi n hành.

B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n vi c thu và s d ng ti n ph t
i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng.

i u 45. Trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c
phòng

1. Trình t , th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ph i th c
hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

2. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c
qu c phòng, th c hi n theo i u 60, i u 61 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành
chính.

3. Các tài li u liên quan n vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c
phòng ph i lưu gi y t i cơ quan x ph t. Biên b n vi ph m hành chính ư c l p
theo quy nh t i i u 55 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và m u quy nh
t i Ngh nh s 134/2003/N -CP, tr trư ng h p x lý theo th t c ơn gi n quy
nh t i i u 54 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

Nh ng vi ph m quy nh v th c hi n Lu t Nghĩa v quân s , xây d ng l c lư ng d
b ng viên, xây d ng và s d ng dân quân t v , thì Ch huy trư ng Ban Ch huy
quân s c p xã, ngư i Ch huy cơ quan quân s c p huy n, c p t nh k t h p v i cơ
quan công an cùng c p l p biên b n ki n ngh v i Ch t ch U ban nhân dân c p mình
x ph t theo thNm quy n.

i u 46. Ch p hành quy t nh x ph t và cư ng ch thi hành quy t nh x
ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng

1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng quy
nh t i Ngh nh này ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh x ph t trong th i
h n mư i ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có
quy nh khác. N u cá nhân, t ch c b x ph t không t nguy n ch p hành thì b
cư ng ch thi hành theo i u 66 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.

2. Ngư i có thNm quy n ư c quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 7 và
kho n 8 i u 67 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính có quy n ra quy t nh cư ng
ch và t ch c vi c cư ng ch .
3. Khi áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành
chính trong lĩnh v c qu c phòng, cơ quan và ngư i có thNm quy n ph i tuân th trình
t , th t c cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t.

M u quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n
theo quy nh t i Ngh nh s 134/2003/N -CP.

4. L c lư ng C nh sát nhân dân có trách nhi m b o m tr t t , an toàn trong quá
trình thi hành quy t nh cư ng ch c a U ban nhân dân cùng c p ho c quy t nh
cư ng ch c a các cơ quan khác c a Nhà nư c khi ư c các cơ quan ó yêu c u và
ph i h p v i các cơ quan nhà nư c khác t ch c thi hành quy t nh cư ng ch c a
các cơ quan ó khi ư c yêu c u.

5. L c lư ng ki m soát quân s thi hành quy t nh cư ng ch c a Chánh Thanh tra
qu c phòng các c p.

6. Cá nhân, t ch c b cư ng ch ph i ch u m i chi phí v vi c t ch c th c hi n các
bi n pháp cư ng ch .

i u 47. Áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính

1. ngăn ch n k p th i các vi ph m hành chính và b o m vi c x ph t vi ph m
hành chính trong lĩnh v c qu c phòng, ngư i có thNm quy n có th áp d ng các bi n
pháp ngăn ch n vi ph m hành chính theo i u 43 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành
chính.

2. ThNm quy n, trình t , th t c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và
m b o vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ư c th c hi n theo
quy nh t i các i u 44, 45, 46, 47, 48, 49 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và
i u 15 Ngh nh s 134/2003/N -CP.

M u biên b n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính ư c th c hi n
theo quy nh t i Ngh nh s 134/2003/N -CP.

Chương 4 :

KHI U N I, T CÁO

i u 48. Khi u n i, t cáo

Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h
có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t vi ph m hành chính, quy t nh áp
d ng bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính.

Công dân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi trái pháp
lu t trong x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng.

Th t c khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân ư c th c
hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i t cáo.
Chương 5 :

KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M

i u 49. Khen thư ng

Cá nhân, t ch c có thành tích trong vi c cung c p thông tin, phát hi n, ngăn ch n, x
lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng ư c khen thư ng theo ch
chung c a Nhà nư c.

i u 50. X lý vi ph m

1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng mà
sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không
úng m c, x ph t quá thNm quy n quy nh thì tuỳ theo m c tính ch t vi ph m s
b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i
thư ng theo quy nh c a pháp lu t.

2. Ngư i b x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu c phòng n u có hành vi
c n tr , ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành quy t
nh x ph t ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tuỳ theo tính ch t, m c
vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i
thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.

Chương 6 :

I U KHO N THI HÀNH

i u 51. Hi u l c thi hành

Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th
Ngh nh s 24/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m
hành chính trong lĩnh v c qu c phòng.

i u 52. Hư ng d n thi hành

B trư ng B Qu c phòng trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách
nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này.

i u 53. Trách nhi m thi hành

Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính
ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách
nhi m thi hành Ngh nh này./.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản