Nghị định số 156/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Nghị định số 156/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 156/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 156/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 156/2003/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ TH D U M T VÀ CÁC HUY N D U TI NG, PHÚ GIÁO, DĨ AN T NH BÌNH DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng, xã thu c th xã Th D u M t và các huy n D u Ti ng, Phú Giáo, Dĩ An, t nh Bình Dương như sau : 1. i u ch nh 24 ha di n tích t nhiên và 1.211 nhân khNu c a phư ng Phú Th thu c th xã Th D u M t v phư ng Phú Hoà qu n lý. i u ch nh 53 ha di n tích t nhiên và 861 nhân khNu c a phư ng Phú Hoà thu c th xã Th D u M t v phư ng Phú Th qu n lý. Thành l p phư ng Phú L i thu c th xã Th D u M t trên cơ s 735 ha di n tích t nhiên và 13.927 nhân khNu c a phư ng Phú Hoà. a gi i hành chính phư ng Phú L i : ông giáp các huy n Tân Uyên, Thu n An; Tây giáp phư ng Hi p Thành; Nam giáp các phư ng Phú Hoà, Phú Cư ng; B c giáp xã Phú M . Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các phư ng, thành l p phư ng Phú L i : - Phư ng Phú Th có 526 ha di n tích t nhiên và 13.833 nhân khNu. - Phư ng Phú Hoà còn l i 569 ha di n tích t nhiên và 12.774 nhân khNu. 2. i u ch nh 78 ha di n tích t nhiên và 1.006 nhân khNu c a xã nh Hoà thu c th xã Th D u M t v xã Tương Bình Hi p qu n lý. Thành l p xã Hi p An thu c th xã Th D u M t trên cơ s 144 ha di n tích t nhiên và 3.571 nhân khNu c a xã Tương Bình Hi p, 352 ha di n tích t nhiên và 3.420 nhân khNu c a xã Tân An.
  2. Xã Hi p An có 496 ha di n tích t nhiên và 6.991 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hi p An : ông giáp xã nh Hoà và huy n B n Cát; Tây giáp xã Tân An; Nam giáp xã Tương Bình Hi p; B c giáp huy n B n Cát. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính các xã, thành l p xã Hi p An : - Xã nh Hoà còn l i 1.411 ha di n tích t nhiên và 8.402 nhân khNu. - Xã Tương Bình Hi p còn l i 587 ha di n tích t nhiên và 11.343 nhân khNu. - Xã Tân An còn l i 1.150 ha di n tích t nhiên và 11.254 nhân khNu. 3. i u ch nh 505 ha di n tích t nhiên và 672 nhân khNu c a xã An L p thu c huy n D u Ti ng v xã nh Hi p qu n lý. Thành l p xã nh Thành thu c huy n D u Ti ng trên cơ s 550 ha di n tích t nhiên và 822 nhân khNu c a th tr n D u Ti ng, 4.256 ha di n tích t nhiên và 873 nhân khNu c a xã nh An, 555 ha di n tích t nhiên và 1.004 nhân khNu c a xã nh Hi p. Xã nh Thành có 5.361 ha di n tích t nhiên và 2.699 nhân khNu. a gi i hành chính xã nh Thành : ông giáp t nh Tây Ninh; Tây giáp các xã nh An, nh Hi p; Nam giáp th tr n D u Ti ng và t nh Tây Ninh; B c giáp xã nh An. Sau khi i u chính a gi i thành l p các xã, thành l p xã nh Thành : - Th tr n D u Ti ng còn l i 2.928 ha di n tích t nhiên và 16.427 nhân khNu. - Xã nh An còn l i 7.192 ha di n tích t nhiên và 5.642 nhân khNu. - Xã nh Hi p còn l i 6.092 ha di n tích t nhiên và 6.592 nhân khNu. - Xã An L p còn l i 6.084 ha di n tích t nhiên và 4.804 nhân khNu. 4. Thành l p xã Tam L p thu c huy n Phú Giáo trên cơ s 12.057 ha di n tích t nhiên và 2.119 nhân khNu c a xã Vĩnh Hoà. a gi i hành chính xã Tam L p : ông giáp t nh Bình Phư c, ng Nai; Tây giáp các xã Phư c Vĩnh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Phư c; Nam giáp huy n Tân Uyên; B c giáp xã An Bình và t nh Bình Phư c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tam L p, xã Vĩnh Hoà còn l i 4.275 ha di n tích t nhiên và 8.749 nhân khNu. 5. Thành l p xã Bình Th ng thu c huy n Dĩ An trên cơ s 601 ha di n tích t nhiên và 6.184 nhân khNu c a xã Bình An. a gi i hành chính xã Bình Th ng : ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp các xã Bình An, ông Hoà; Nam giáp xã ông Hoà và t nh ông Nai; B c giáp t nh ng Nai.
  3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Bình Th ng, xã Bình An còn l i 536 ha di n tích t nhiên và 9.294 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nhân: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H ND, UBND t nh Bình Dương, - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : Công an, Qu c phòng, N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, - T ng c c Th ng kê, Phan Văn Kh i - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, V.IV, - Lưu : NC (5 b n), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản