Nghị định số 156/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
2
download

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 156/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 156/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 156/2006/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2006 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH XÃ, HUY N; THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N PHONG TH , TAM ĐƯ NG, SÌN H VÀ THAN UYÊN, T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, huy n; thành l p xã thu c các huy n Phong Th , Tam ư ng, Sìn H và Than Uyên, t nh Lai Châu như sau: 1. Thành l p xã Tà Mung thu c huy n Than Uyên trên cơ s i u ch nh 5.094,7 ha di n tích t nhiên và 3.760 nhân khNu c a xã Mư ng Kim. Xã Tà Mung có 5.094,7 ha di n tích t nhiên và 3.760 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tà Mung: ông giáp xã Lao Ch i, huy n Mù Căng Ch i, t nh Yên Bái; Tây giáp xã Tà Gia, Tà H a; Nam giáp xã Khoen On; B c giáp xã Mư ng Kim. 2. Thành l p xã Phúc Than thu c huy n Than Uyên trên cơ s i u ch nh 5.628,32 ha di n tích t nhiên và 4.865 nhân khNu c a xã Mư ng Than. Xã Phúc Than có 5.628,32 ha di n tích t nhiên và 4.865 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phúc Than: ông giáp xã N m Xé, huy n Văn Bàn, t nh Lào Cai; Tây giáp xã Mư ng Mít; Nam giáp xã Mư ng Than; B c giáp xã P c Ta, H Mít. 3. Thành l p xã Phúc Khoa thu c huy n Than Uyên trên cơ s i u ch nh 8.309,09 ha di n tích t nhiên và 3.749 nhân khNu c a xã Mư ng Khoa. Xã Phúc Khoa có 8.309,09 ha di n tích t nhiên và 3.749 nhân khNu. a gi i hành chính xã Phúc Khoa: ông giáp xã Seo Ma T , huy n Sa Pa, t nh Lào Cai, Tây giáp xã Mư ng Khoa; Nam giáp th tr n Nông Trư ng, huy n Than Uyên; B c giáp xã B n Bo, huy n Tam ư ng.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính : - Xã Mư ng Kim có 6.870,02 ha di n tích t nhiên và 7.037 nhân khNu. - Xã Mư ng Than có 4.688,44 ha di n tích t nhiên và 6.563 nhân khNu. - Xã Mư ng Khoa có 8.599,28 ha di n tích t nhiên và 5.340 nhân khNu. 4. Thành l p xã Sơn Bình thu c huy n Tam ư ng trên cơ s i u ch nh 10.936,6 ha di n tích t nhiên và 2.292 nhân khNu c a xã Bình Lư. Xã Sơn Bình có 10.936,6 ha di n tích t nhiên và 2.292 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sơn Bình: ông giáp xã B n Khoang, huy n Sa Pa, t nh Lào Cai; Tây giáp xã Bình Lư; Nam giáp xã B n Bo; B c các giáp xã Trung Lèng H , N m Pung, huy n Bát Sát, t nh Lào Cai. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Bình Lư có 4.453,29 ha di n tích t nhiên và 4.127 nhân khNu. 5. i u ch nh toàn b 7.500,3 ha di n tích t nhiên và 2.190 nhân khNu c a xã L Nhì Thàng thu c huy n Tam ư ng; 13.149 ha di n tích t nhiên và 5.118 nhân khNu c a xã Hu i Luông thu c huy n Sìn H v huy n Phong Th qu n lý. 6. i u ch nh 500 ha di n tích t nhiên và 140 nhân khNu c a xã Hu i Luông v th tr n Phong Th thu c huy n Phong Th qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Hu i Luông có 12.649 ha di n tích t nhiên và 4.978 nhân khNu. - Th tr n Phong Th có 4.441,84 ha di n tích t nhiên và 2.114 nhân khNu. Huy n Tam ư ng có 68.656,56 ha di n tích t nhiên và 40.685 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Sùng Phài, Nùng Nàng, B n Giang, B n Hon, Thèn Xin, T Lèng, H Th u, Bình Lư, Sơn Bình, Nà Tăm, B n Bo, Khun Há và th tr n Tam ư ng. Huy n Sìn H có 190.726,6 ha di n tích t nhiên và 67.097 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Pa T n, N m Ban, H ng Thu, Phìn H , T Phìn, Phăng Xô Lin, Sà D Phìn, T Ng o, Làng Mô, T a Sín Ch i, Ma Quai, N m Tăm, N m Cha, Noong H o, Pu Sam Cáp, Căn Co, N m M , N m Cu i, N m Hăn, Lê L i, Chăn Nưa, Pú ao và th tr n Sìn H . Huy n Phong Th có 102.876 ha di n tích t nhiên và 56.544 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Sì L L u, Vàng Ma Ch i, Ma Ly Ch i, M Sì San, Pa Vây S , Mù Sang, Tung Qua Lìn, Dào San, B n Lang, Ma Ly Pho, Hoang Thèn, Kh ng Lào, N m Xe, Mư ng So, Sin Súi H , L n Nhì Thàng, Hu i Luông và th tr n Phong Th .
  3. Huy n Than Uyên có 169.550 ha di n tích t nhiên và 87.249 nhân khNu, có 20 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Thân Thu c, Mư ng Khoa, Phúc Khoa, N m C n, H Mít, N m S , P c Ta, Mư ng Than, Phúc Than, Tà Mít, Mư ng Mít, Pha Mu, Nà Cang, Tà H a, Mư ng Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On và th tr n Nông Trư ng, th tr n Than Uyên. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Lai Châu và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Lai Châu; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản