Nghị định số 158/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
91
lượt xem
16
download

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 158/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 158/2003/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 158/2003/N -CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu giá tr gia tăng s 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Thu giá tr gia tăng là thu tính trên kho n giá tr tăng thêm c a hàng hoá, d ch v phát sinh trong quá trình s n xu t, lưu thông n tiêu dùng. i u 2. i tư ng ch u thu giá tr gia tăng là hàng hoá, d ch v (k c d ch v mua c a t ch c, cá nhân nư c ngoài) dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam, tr các i tư ng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. i u 3. i tư ng n p thu giá tr gia tăng là các t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng Vi t Nam, không phân bi t ngành ngh , hình th c, t ch c kinh doanh (sau ây g i là cơ s kinh doanh) và các t ch c, cá nhân khác có nh p khNu hàng hoá, mua d ch v thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng t nư c ngoài (sau ây g i là ngư i nh p khNu). i u 4. i tư ng thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng, bao g m: 1. S n phNm tr ng tr t (bao g m c s n phNm r ng tr ng), chăn nuôi; thu s n, h i s n nuôi tr ng, ánh b t chưa ch bi n thành các s n phNm khác ho c m i qua sơ ch thông thư ng c a t ch c, cá nhân t s n xu t, tr c ti p ánh b t bán ra.
 2. ưCác s n phNm m i qua sơ ch thông thư ng quy nh t i kho n này là các s n phNm m i ư c phơi, s y khô, ư p ông, làm s ch, bóc v mà chưa ư c ch bi n m c cao hơn ho c ch bi n thành các s n phNm khác. 2. S n phNm là gi ng v t nuôi, gi ng cây tr ng, bao g m: tr ng gi ng, con gi ng, cây gi ng, h t gi ng, tinh d ch, phôi, v t li u di truy n các khâu nuôi tr ng, nh p khNu và kinh doanh thương m i. 3. S n phNm mu i ư c s n xu t t nư c bi n, mu i m t nhiên, mu i tinh, mu i i- t. 4. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh và v t tư xây d ng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p; thi t b , máy móc, v t tư, phương ti n v n t i thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu s d ng tr c ti p vào ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; máy bay, dàn khoan, tàu thu thuê c a nư c ngoài thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c dùng cho s n xu t, kinh doanh; thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng và v t tư thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu ti n hành ho t ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí. Trư ng h p cơ s nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng nhưng trong dây chuy n ng b ó có c lo i thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì không tính thu giá tr gia tăng cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b . ưGiao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ban hành danh m c thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng và v t tư xây d ng thu c lo i trong nư c ã s n xu t ư c làm cơ s phân bi t v i lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n này. B Tài chính hư ng d n th t c, h sơ i v i các trư ng h p không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n này. 5. Nhà thu c s h u Nhà nư c do Nhà nư c bán cho ngư i ang thuê. 6. Chuy n quy n s d ng t. 7. D ch v tín d ng và qu u tư, bao g m: ho t ng cho vay v n; b o lãnh cho vay; chi t kh u thương phi u và gi y t có giá; bán tài s n m b o ti n vay thu h i n , cho thuê tài chính c a các t ch c tài chính, tín d ng t i Vi t Nam; các ho t ng chuy n như ng v n và ho t ng kinh doanh ch ng khoán. 8. B o hi m nhân th ; b o hi m h c sinh; b o hi m v t nuôi, b o hi m cây tr ng và các lo i b o hi m không nh m m c ích kinh doanh. 9. D ch v khám b nh, ch a b nh, phòng d ch b nh, i u dư ng s c kho cho ngư i và d ch v thú y.
 3. 10. Ho t ng văn hoá, tri n lãm và th d c, th thao mang tính phong trào, qu n chúng, t ch c luy n t p, thi u không thu ti n ho c có thu ti n nhưng không nh m m c ích kinh doanh. Ho t ng bi u di n ngh thu t như: ca múa, nh c, k ch, xi c, bi u di n ngh thu t khác; d ch v t ch c bi u di n ngh thu t; s n xu t phim các lo i. Nh p khNu, phát hành và chi u phim nh a, phim video tài li u: i v i phim nh a không phân bi t ch lo i phim; i v i phim ghi trên băng hình, ĩa hình ch là phim tài li u, phóng s , khoa h c. 11. D y h c, d y ngh bao g m d y văn hoá, ngo i ng , tin h c và d y các ngh khác. 12. Phát sóng truy n thanh, truy n hình theo chương trình b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c. 13. Xu t b n, nh p khNu và phát hành báo, t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa (k c dư i d ng băng ho c ĩa ghi ti ng, ghi hình, d li u i n t ), giáo trình, sách văn b n pháp lu t, sách khoa h c k thu t, sách in b ng ch dân t c thi u s , tranh, nh, áp phích tuyên truy n c ng; in ti n. 14. D ch v ph c v công c ng v v sinh, thoát nư c ư ng ph và khu dân cư, duy trì vư n thú, vư n hoa, công viên, cây xanh ư ng ph , chi u sáng công c ng, d ch v tang l . 15. Duy tu, s a ch a, xây d ng các công trình văn hoá, ngh thu t, công trình ph c v công c ng, cơ s h t ng và nhà tình nghĩa b ng ngu n v n óng góp c a nhân dân và v n vi n tr nhân o, k c trư ng h p ư c Nhà nư c c p h tr m t ph n v n không quá 30% t ng v n th c chi cho công trình. 16. V n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt, xe i n ph c v nhu c u i l i c a nhân dân trong n i thành, n i th , trong các khu công nghi p ho c gi a các thành th v i các khu công nghi p lân c n theo giá vé th ng nh t do cơ quan có thNm quy n quy nh. 17. i u tra cơ b n c a Nhà nư c do ngân sách nhà nư c c p phát kinh phí th c hi n: bao g m i u tra, thăm dò a ch t khoáng s n; tài nguyên nư c, o c, l p b n , khí tư ng thu văn, môi trư ng. 18. Tư i tiêu nư c ph c v cho s n xu t nông nghi p; nư c s ch do t ch c, cá nhân t khai thác t i a bàn mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa ph c v cho sinh ho t nông thôn, mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa; 19. Vũ khí, khí tài chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh do B Tài chính cùng B Qu c phòng, B Công an xác nh c th . i v i vũ khí, khí tài ư c mua, s n xu t b ng ngu n v n ngân sách, vi c không tính thu ph i ư c xác nh c th trong d toán ngân sách.
 4. 20. Hàng hoá nh p khNu trong các trư ng h p sau: hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân; quà bi u, quà t ng cho cá nhân Vi t Nam theo m c quy nh c a Chính ph ; dùng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao; hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu ; dùng c a ngư i Vi t Nam s ng nh cư nư c ngoài khi v nư c mang theo. Hàng hóa bán cho các t ch c qu c t , ngư i nư c ngoài vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam. 21. Hàng hoá chuy n khNu, quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam; hàng t m nh p khNu, tái xu t khNu; hàng t m xu t khNu, tái nh p khNu; nguyên v t li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu theo h p ng s n xu t, gia công v i nư c ngoài. 22. V n t i qu c t ; hàng hoá, d ch v cung ng tr c ti p cho v n t i qu c t và d ch v tái b o hi m ra nư c ngoài. V n t i qu c t bao g m v n t i hành khách, v n t i hàng hoá dư i các hình th c t Vi t Nam ra nư c ngoài. Hàng hoá, d ch v cung ng cho v n t i qu c t là hàng hoá, d ch v do các cơ s kinh doanh t i Vi t Nam bán tr c ti p cho các phương ti n v n t i qu c t c a Vi t Nam và c a nư c ngoài s d ng tr c ti p cho ho t ng c a phương ti n v n t i qu c t theo quy nh c a B Tài chính. 23. Chuy n giao công ngh theo quy nh t i Chương III c a B lu t Dân s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i v i nh ng h p ng chuy n giao công ngh có kèm theo chuy n giao máy móc, thi t b thì vi c không tính thu ch th c hi n i v i ph n giá tr công ngh chuy n giao; ph n m m máy tính, tr ph n m m máy tính xu t khNu. 24. D ch v bưu chính, vi n thông và Internet ph c p theo chương trình c a Chính ph . 25. Vàng nh p khNu d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ư c ch tác thành các s n phNm m ngh , trang s c hay s n phNm khác. Vàng d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ch tác ư c xác nh phù h p v i các quy nh qu c t . 26. S n phNm xu t khNu là tài nguyên khoáng s n khai thác chưa ch bi n thành s n phNm khác quy nh c th dư i ây: - D u thô; - á phi n, cát, t hi m; - á quý; - Qu ng măng-gan, qu ng thi c, qu ng s t, qu ng crôm-mít, qu ng êmênhít, qu ng a- pa-tít.
 5. B Tài chính ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, cơ quan có liên quan căn c vào yêu c u qu n lý tài nguyên, khoáng s n c a Nhà nư c t ng th i kỳ trình Chính ph i u ch nh danh m c lo i tài nguyên khoáng s n quy nh t i kho n này. 27. S n phNm là b ph n nhân t o dùng thay th cho b ph n c a ngư i b nh; n ng, xe lăn và d ng c chuyên dùng khác dùng cho ngư i tàn t t; 28. Hàng hoá, d ch v c a nh ng cá nhân kinh doanh có m c thu nh p bình quân tháng th p hơn m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c nhà nư c. Thu nh p ư c xác nh b ng doanh thu tr chi phí h p lý ho t ng kinh doanh c a cá nhân kinh doanh ó. Cơ s kinh doanh không ư c kh u tr và hoàn thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá, d ch v s d ng cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i i u này mà ph i tính vào giá tr hàng hoá, d ch v , nguyên giá tài s n c nh ho c chi phí kinh doanh. Chương 2: CĂN C VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU i u 5. Căn c tính thu giá tr gia tăng là giá tính thu và thu su t. i u 6. Giá tính thu giá tr gia tăng ư c quy nh như sau: 1. i v i hàng hoá, d ch v do cơ s s n xu t, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thu giá tr gia tăng. i v i hàng hóa, d ch v ch u thu tiêu th c bi t là giá bán ã có thu tiêu th c bi t nhưng chưa có thu giá tr gia tăng. 2. i v i hàng hoá nh p khNu, d ch v mua c a t ch c, cá nhân nư c ngoài: a) i v i hàng hóa nh p khNu là giá nh p t i c a khNu c ng (+) v i thu nh p khNu (n u có) c ng (+) thu tiêu th c bi t (n u có). Giá nh p t i c a khNu ư c xác nh theo các quy nh v giá tính thu hàng nh p khNu; b) i v i d ch v mua c a t ch c, cá nhân nư c ngoài là giá thanh toán cho t ch c, cá nhân nư c ngoài chưa có thu giá tr gia tăng. 3. i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i, tiêu dùng n i b (tr trư ng h p hàng hóa, d ch v luân chuy n n i b ti p t c quá trình s n xu t, kinh doanh không ph i tính, n p thu giá tr gia tăng), bi u, t ng là giá tính thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này. 4. i v i ho t ng cho thuê tài s n không phân bi t lo i tài s n và hình th c cho thuê, giá tính thu là giá cho thuê chưa có thu . Trư ng h p cho thuê theo hình th c tr ti n thuê t ng kỳ ho c tr trư c ti n thuê cho m t th i h n thuê thì giá tính thu là ti n thuê chưa có thu giá tr gia tăng tr t ng kỳ ho c tr trư c.
 6. i v i trư ng h p thuê dàn khoan, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t ư c cho thuê l i, giá tính thu ư c tr giá thuê ph i tr cho nư c ngoài. 5. i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp là giá bán chưa có thu c a hàng hoá ó tr m t l n (không bao g m kho n lãi tr góp), không tính theo s ti n tr góp t ng kỳ. 6. i v i gia công hàng hoá là giá gia công chưa có thu (bao g m ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác gia công). 7. i v i ho t ng xây d ng, l p t là giá xây d ng, l p t chưa có thu c a công trình, h ng m c công trình hay ph n công vi c th c hi n; trư ng h p xây d ng, l p t công trình th c hi n thanh toán theo ơn giá và kh i lư ng h ng m c công trình, ph n công vi c hoàn thành bàn giao thì thu giá tr gia tăng tính trên ph n giá tr hoàn thành bàn giao. Trư ng h p xây d ng, l p t theo hình th c có bao th u nguyên v t li u, thi t b máy móc thì giá tính thu giá tr gia tăng bao g m c giá tr nguyên v t li u và máy móc, thi t b . Trư ng h p xây d ng, l p t không bao th u nguyên v t li u, thi t b máy móc thì giá tính thu giá tr gia tăng là giá tr xây d ng, l p t không bao g m giá tr nguyên v t li u và máy móc, thi t b . i v i ho t ng u tư xây d ng nhà bán, xây d ng cơ s h t ng chuy n như ng c a các ơn v ư c Nhà nư c giao t, giá tính thu là giá bán nhà, cơ s h t ng g n v i t, tr (-) ti n s d ng t ph i n p ngân sách nhà nư c. i v i ho t ng u tư cơ s h t ng cho thuê, giá tính thu ư c tr (-) giá thuê t ph i n p ngân sách nhà nư c. 8. i v i ho t ng kinh doanh b t ng s n, giá tính thu giá tr gia tăng ư c tr (- ) giá t theo quy nh xác nh ti n s d ng t n p ngân sách nhà nư c ho c xác nh ti n n bù khi Nhà nư c thu h i t t i th i i m bán b t ng s n. 9. i v i các ho t ng i lý, môi gi i mua, bán hàng hoá và d ch v hư ng hoa h ng thì giá chưa có thu làm căn c tính thu là ti n hoa h ng thu t các ho t ng này. 10. i v i hàng hoá, d ch v có tính c thù ư c dùng lo i ch ng t thanh toán ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng, thì giá chưa có thu làm căn c tính thu ư c xác nh b ng giá có thu chia cho [1 + (%) thu su t c a hàng hoá, d ch v ó]. Giá tính thu i v i các lo i hàng hoá, d ch v quy nh t i i u này bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm mà cơ s kinh doanh ư c hư ng. B Tài chính hư ng d n c th giá tính thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v quy nh t i i u này. i u 7. Thu su t thu giá tr gia tăng
 7. 1. M c thu su t 0% i v i: hàng hoá, d ch v xu t khNu, k c hàng gia công xu t khNu, hàng hóa, d ch v thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng xu t khNu. a) D ch v xu t khNu là d ch v ã ư c cung c p tr c ti p cho t ch c, cá nhân nư c ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh th Vi t Nam. b) Hàng hóa xu t khNu bao g m hàng hóa xu t khNu ra nư c ngoài, hàng hóa xu t khNu vào khu ch xu t ho c hàng hóa xu t khNu cho doanh nghi p ch xu t và trư ng h p c th khác ư c coi là xu t khNu theo quy nh c a Chính ph . c) Các trư ng h p sau không thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng theo thu su t 0%: - V n t i qu c t ; hàng hóa, d ch v cung ng tr c ti p cho v n t i qu c t ; d ch v du l ch l hành ra nư c ngoài; d ch v tái b o hi m ra nư c ngoài; tín d ng, u tư tài chính, u tư ch ng khoán ra nư c ngoài; s n phNm xu t khNu là tài nguyên khoáng s n khai thác chưa qua ch bi n quy nh t i kho n 26 i u 4 c a Ngh nh này thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng. - Hàng hóa, d ch v bán cho doanh nghi p ch xu t và khu ch xu t g m: b o hi m, ngân hàng, bưu chính, vi n thông, tư v n, ki m toán, k toán, v n t i, b c x p, cho thuê nhà, văn phòng, kho bãi, hàng hóa, d ch v tiêu dùng cho cá nhân ngư i lao ng, xăng d u bán cho phương ti n v n t i ph i ch u thu su t thu giá tr gia tăng theo m c thu su t quy nh áp d ng i v i hàng hóa tiêu dùng t i Vi t Nam. 2. M c thu su t 5% i v i hàng hoá, d ch v : a) Nư c s ch ph c v s n xu t và sinh ho t, tr nư c s ch thu c di n không ch u thu nêu t i kho n 18 i u 4 c a Ngh nh này và các lo i nư c gi i khát thu c nhóm thu su t 10%. b) Phân bón, qu ng s n xu t phân bón; thu c tr sâu b nh và ch t kích thích tăng trư ng v t nuôi, cây tr ng. c) Thi t b , máy móc và d ng c chuyên dùng cho y t ; bông và băng v sinh y t ; thu c ch a b nh, phòng b nh; s n phNm hóa dư c, dư c li u là nguyên li u s n xu t thu c ch a b nh, thu c phòng b nh. d) Giáo c dùng gi ng d y và h c t p là các lo i mô hình, hình v , b ng, ph n, thư c k , compa dùng gi ng d y, h c t p và các lo i thi t b , d ng c chuyên dùng cho gi ng d y, nghiên c u, thí nghi m. ) In các lo i s n phNm thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n 13 i u 4 c a Ngh nh này, tr in ti n. e) chơi cho tr em; sách các lo i, tr lo i sách thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n 13 i u 4 c a Ngh nh này; băng t , ĩa ã ghi ho c chưa ghi chương trình.
 8. g) S n phNm tr ng tr t, chăn nuôi; thu s n, h i s n ánh b t chưa qua ch bi n ho c ch sơ ch làm s ch, ư p ông, phơi s y khô, bóc v khâu kinh doanh thương m i. h) Th c phNm tươi s ng, lương th c, lâm s n (tr g , măng) chưa qua ch bi n khâu kinh doanh thương m i, tr các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Ngh nh này. Lương th c bao g m thóc, g o, ngô, khoai, s n; lúa mỳ, b t g o, b t ngô, b t khoai, b t s n, b t mỳ. Th c phNm tươi s ng là lo i th c phNm chưa qua ch bi n ho c ch sơ ch thông thư ng. Lâm s n chưa qua ch bi n là lo i lâm s n khai thác t r ng t nhiên thu c nhóm song, mây, tre, n a, n m, m c nhĩ; r , lá, hoa, cây làm thu c và các lo i lâm s n khác. i) ư ng; ph phNm trong s n xu t ư ng g m g ư ng, bã mía, bã bùn. k) S n phNm b ng ay, cói, tre, n a, lá là các lo i s n phNm ư c s n xu t, ch bi n t nguyên li u chính thu c nhóm ay, cói, tre, n a, song, mây, c , d a. l) Bông sơ ch t bông tr ng trong nư c là bông ã ư c b v , h t và phân lo i. m) Th c ăn gia súc, gia c m và th c ăn cho v t nuôi khác. n) D ch v khoa h c và công ngh tr các d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. o) D ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p bao g m các ho t ng như cày, b a t s n xu t nông nghi p; ào, p, n o, vét kênh, mương, ao, h ph c v s n xu t nông nghi p; nuôi, tr ng, chăm sóc, phòng tr sâu, b nh; thu, hái, sơ ch , b o qu n s n phNm nông nghi p. p) Than á, t, á, cát, s i. q) Hóa ch t cơ b n; s n phNm cơ khí (tr s n phNm cơ khí tiêu dùng); khuôn úc các lo i; v t li u n ; á mài; gi y in báo; bình bơm thu c tr sâu; m cao su sơ ch ; nh a thông sơ ch ; ván ép nhân t o; s n phNm bê tông công nghi p, g m d m c u bê tông, d m và khung nhà bê tông, c c bê tông, c t i n bê tông, ng c ng tròn bê tông, h p bê tông các lo i, pa-nen và các lo i c u ki n bê tông c t thép úc s n phi tiêu chuNn, bê tông thương phNm; l p và b săm l p c t 900 - 20 tr lên; ng thu tinh trung tính ( ng tuýp và ng ư c nh hình); lư i, dây gi ng và s i an lư i ánh cá. r) S n phNm luy n, cán, kéo kim lo i en, kim lo i màu, kim lo i quý, tr vàng nh p khNu quy nh t i kho n 25 i u 4 c a Ngh nh này. s) Máy x lý d li u t ng và các b ph n, ph tùng c a máy (bao g m c các lo i máy vi tính và các b ph n, ph tùng c a máy vi tính).
 9. t) Duy tu, s a ch a, ph c ch di tích l ch s - văn hoá, b o tàng, tr ho t ng quy nh t i kho n 15 i u 4 c a Ngh nh này. u) V n t i, b c x p; n o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n; ho t ng tr c v t, c u h ; v) Phát hành và chi u phim video (tr phát hành và chi u phim video tài li u quy nh t i kho n 10 i u 4 c a Ngh nh này). 3. M c thu su t 10% i v i hàng hoá, d ch v : a) D u m , khí t, qu ng và s n phNm khai khoáng khác. b) i n thương phNm do các cơ s s n xu t, kinh doanh i n bán ra. c) S n phNm i n t ; s n phNm cơ khí tiêu dùng, i n. d) S n phNm hoá ch t (tr hoá ch t cơ b n quy nh t i i m q kho n 2 i u này), m phNm. ) S i, v i, s n phNm may m c, thêu ren; băng v sinh ph n và b m tr em. e) Gi y (tr gi y in báo quy nh t i i m q kho n 2 i u này) và s n phNm b ng gi y. g) S a, bánh, k o, nư c gi i khát và các lo i th c phNm ch bi n khác. h) S n phNm g m, s , thu tinh, cao su, nh a; g và s n phNm b ng g . xi măng, g ch, ngói và v t li u xây d ng khác (tr các lo i s n phNm thu c nhóm thu su t 5%). i) Xây d ng, l p t; nhà, k t c u h t ng k thu t c a các cơ s ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t u tư xây d ng kinh doanh. k) D ch v bưu chính, vi n thông và Internet (tr d ch v bưu chính, vi n thông và Internet quy nh t i kho n 24 i u 4 c a Ngh nh này). l) Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, b n bãi, nhà xư ng, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i. m) D ch v tư v n pháp lu t và các d ch v tư v n khác. n) D ch v ki m toán, k toán, kh o sát, thi t k . o) Ch p nh, in nh, phóng nh; in băng, sang băng, cho thuê băng; quay video; sao ch p. p) Khách s n, du l ch, ăn u ng. q) Hàng hóa, d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t.
 10. r) Vàng b c, á quý (tr vàng nh p khNu quy nh t i kho n 25 i u 4 c a Ngh nh này). s) i lý tàu bi n. t) D ch v môi gi i. u) Các lo i hàng hoá, d ch v khác không quy nh t i i u 4 và kho n 1, kho n 2 i u này. Căn c vào m c thu su t quy nh t i i u này, B Tài chính hư ng d n c th vi c th c hi n thu su t i v i các lo i hàng hoá, d ch v . i u 8. Phương pháp tính thu giá tr gia tăng 1. Phương pháp kh u tr thu : S thu giá tr gia tăng ph i n p ư c xác nh b ng s thu giá tr gia tăng u ra tr (-) s thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr . a) Thu giá tr gia tăng u ra b ng giá tính thu c a hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân (x) v i thu su t thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ó. Trư ng h p cơ s bán hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng không ghi c th giá bán chưa có thu và thu giá tr gia tăng trên hoá ơn giá tr gia tăng thì thu giá tr gia tăng u ra ư c tính trên giá bán ra c a hàng hoá, d ch v ó, tr trư ng h p ư c dùng hoá ơn giá tr gia tăng ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng. b) Thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr b ng t ng s thu giá tr gia tăng ghi trên hoá ơn giá tr gia tăng mua hàng hoá, d ch v ; ch ng t n p thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p khNu dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng; ch ng t n p thu giá tr gia tăng thay cho t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh t i i m e kho n 1 i u 9 c a Ngh nh này. c) Phương pháp kh u tr thu áp d ng i v i các cơ s kinh doanh, tr các i tư ng áp d ng phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng: S thu giá tr gia tăng ph i n p ư c xác nh b ng giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân (x) v i thu su t thu giá tr gia tăng c a lo i hàng hoá, d ch v ó. a) Giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ư c xác nh b ng giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v bán ra tr (-) giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v mua vào tương ng. Giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v mua vào, bán ra là giá th c t mua, bán ghi trên hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v , bao g m c thu giá tr gia tăng và các kho n ph thu, phí thu thêm mà bên bán ư c hư ng.
 11. Giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v mua vào ư c xác nh b ng giá tr hàng hoá, d ch v mua vào bao g m c thu giá tr gia tăng ã dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng bán ra. Trư ng h p cơ s kinh doanh chưa th c hi n y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t làm căn c xác nh giá tr gia tăng theo quy nh trên ây thì giá tr gia tăng ư c xác nh như sau: - i v i cơ s kinh doanh ã th c hi n bán hàng hoá, d ch v có y hoá ơn, ch ng t theo ch , xác nh ư c úng doanh thu bán hàng hoá, d ch v nhưng không có hoá ơn mua hàng hoá, d ch v thì giá tr gia tăng ư c xác nh b ng doanh thu nhân (x) v i t l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu. - i v i cá nhân kinh doanh chưa th c hi n ho c th c hi n chưa y hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh c a t ng cá nhân kinh doanh n nh m c doanh thu tính thu ; giá tr gia tăng ư c xác nh b ng doanh thu n nh nhân (x) v i t l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu. b) T l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu làm căn c xác nh giá tr gia tăng do cơ quan Thu quy nh phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh. B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá tr gia tăng c th i v i t ng ngành ngh kinh doanh. c) Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng ch áp d ng i v i các i tư ng sau: - Cá nhân s n xu t, kinh doanh là ngư i Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam chưa th c hi n y các i u ki n v k toán, hoá ơn, ch ng t làm căn c tính thu theo phương pháp kh u tr thu . - Cơ s kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý, ngo i t thu c i tư ng áp d ng tính thu giá tr gia tăng ph i n p theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng. Trư ng h p cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu có ho t ng kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý thì ư c tính và kê khai thu ph i n p riêng i v i ho t ng kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng. i u 9. Kh u tr thu giá tr gia tăng u vào: 1. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu ư c tính kh u tr thu giá tr gia tăng u vào như sau: a) Thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v mua vào dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng thì ư c kh u tr toàn b . b) Thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá, d ch v mua vào dùng ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng và không ch u thu
 12. giá tr gia tăng thì ch ư c kh u tr s thu u vào c a hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng. Cơ s kinh doanh ph i h ch toán riêng thu u vào ư c kh u tr và không ư c kh u tr ; trư ng h p không h ch toán riêng ư c thì ư c kh u tr theo t l (%) gi a doanh s ch u thu so v i t ng doanh s bán ra. c) Thu u vào ư c kh u tr phát sinh trong tháng nào ư c kê khai, kh u tr khi xác nh s thu ph i n p c a tháng ó. Th i gian kê khai ch m nh t là 03 tháng k t th i i m kê khai thu c a tháng phát sinh. Hóa ơn giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v mua vào quá th i h n 03 tháng, cơ s kinh doanh không ư c kê khai kh u tr mà ph i tính vào giá tr hàng hóa, d ch v , nguyên giá tài s n c nh ho c chi phí kinh doanh. Riêng thu u vào c a tài s n c nh ư c kh u tr l n thì ư c kh u tr d n ho c ư c hoàn thu theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. d) Hàng hóa, d ch v xu t khNu ư c kh u tr ho c hoàn thu giá tr gia tăng u vào ph i có i u ki n, th t c sau: - T khai hàng hóa xu t khNu có xác nh n c a cơ quan H i quan v hàng hóa ã làm th t c xu t khNu (áp d ng i v i hàng hoá xu t khNu); - H p ng bán hàng hoá, gia công hàng hoá ( i v i trư ng h p gia công hàng hoá), cung ng d ch v cho t ch c, cá nhân nư c ngoài; - Th c hi n thanh toán qua Ngân hàng và các trư ng h p ư c coi như thanh toán qua Ngân hàng như: c n tr vào kho n ti n vay n nư c ngoài, phía nư c ngoài y quy n cho bên th 3 là t ch c, cá nhân nư c ngoài thanh toán qua Ngân hàng (tr trư ng h p xu t khNu thanh toán theo hình th c hàng i hàng, tr n cho Nhà nư c, xu t khNu lao ng thu ti n tr c ti p c a ngư i i xu t khNu lao ng; hàng hóa xu t khNu bán t i h i ch , tri n lãm nư c ngoài và m t s hàng hóa, d ch v xu t khNu có hình th c thanh toán c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh); - Hóa ơn bán hàng hoá, d ch v cho thương nhân nư c ngoài. Trư ng h p hàng hóa, d ch v xu t khNu ã có xác nh n c a cơ quan H i quan ( i v i hàng hóa xu t khNu) nhưng không m t trong các i u ki n, th t c còn l i nêu trên thì cơ s kinh doanh không ư c kh u tr thu giá tr gia tăng u vào mà tính vào chi phí kinh doanh. B Tài chính hư ng d n c th th t c, i u ki n áp d ng trư ng h p này. i v i cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng, khi chuy n sang áp d ng tính n p thu theo phương pháp kh u tr thu ch ư c tính kh u tr thu giá tr gia tăng u vào theo quy nh i v i hoá ơn, ch ng t phát sinh t ngày áp d ng tính thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu . ) i v i cơ s kinh doanh mua hàng hoá, d ch v có tính c thù c a t ch c cá nhân nư c ngoài kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu
 13. ư c dùng lo i hóa ơn giá tr gia tăng ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng thì căn c vào giá ã có thu xác nh giá không có thu và thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr theo phương pháp tính nêu t i kho n 10 i u 6 c a Ngh nh này. e) Trư ng h p cơ s kinh doanh t i Vi t Nam mua hàng hóa, d ch v c a t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, không th c hi n ch k toán Vi t Nam thì cơ s kinh doanh t i Vi t Nam ph i n p thu giá tr gia tăng thay cho nhà th u nư c ngoài. Cơ s kinh doanh t i Vi t Nam ư c tính kh u tr s thu giá tr gia tăng ã n p thay. 2. Căn c xác nh s thu u vào ư c kh u tr quy nh trên ây là: a) i v i hàng hoá, d ch v mua vào là s ti n thu giá tr gia tăng ghi trên hoá ơn giá tr gia tăng mua hàng hoá, d ch v ; trư ng h p n p thay nhà th u nư c ngoài ho c i tư ng khác theo quy nh c a pháp lu t là ch ng t n p thu thay. b) i v i hàng hoá nh p khNu là s ti n thu giá tr gia tăng ã n p ghi trên ch ng t n p thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu. c) i v i hàng hoá, d ch v mua vào c a cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr ư c dùng lo i hóa ơn ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng thì ư c căn c vào hóa ơn ó tính s thu u vào ư c kh u tr theo quy nh t i i m kho n 1 i u này. 3. Cơ s kinh doanh không ư c kh u tr thu giá tr gia tăng u vào i v i các hóa ơn giá tr gia tăng s d ng không úng theo quy nh c a pháp lu t như: s d ng hóa ơn, ch ng t n p thu giá tr gia tăng gi , hóa ơn kh ng (không mua, bán hàng hóa, d ch v ), hóa ơn ghi giá tr cao hơn giá tr th c t c a hàng hóa, d ch v bán ra. i u 10. Các cơ s kinh doanh ph i th c hi n y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t theo úng quy nh c a pháp lu t. Hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v quy nh i v i các cơ s kinh doanh như sau: 1. Các cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu ph i s d ng hoá ơn giá tr gia tăng. Khi l p hoá ơn bán hàng hoá, d ch v , cơ s kinh doanh ph i ghi y , úng các y u t ghi trên hoá ơn, v giá bán ph i ghi rõ: giá bán chưa có thu , ph thu và phí tính ngoài giá bán (n u có), thu giá tr gia tăng, giá thanh toán ã có thu . 2. Các cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng s d ng hoá ơn bán hàng. Giá bán hàng hoá, d ch v ghi trên hoá ơn là giá thanh toán ã có thu giá tr gia tăng. 3. Các cơ s kinh doanh s d ng lo i hoá ơn, ch ng t t in, ph i ăng ký m u hoá ơn, ch ng t t in v i B Tài chính (T ng c c Thu ) và ch ư c s d ng khi ã có thông báo b ng văn b n c a B Tài chính (T ng c c Thu ). 4. Các cơ s kinh doanh tr c ti p bán l hàng hoá cho ngư i tiêu dùng, i v i hàng hoá có giá bán dư i m c quy nh ph i l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán
 14. hàng, n u cơ s không l p hoá ơn thì ph i l p b n kê hàng bán l theo m u b n kê c a cơ quan Thu làm căn c tính thu giá tr gia tăng; trư ng h p ngư i mua yêu c u l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán hàng thì ph i l p hoá ơn theo úng quy nh. 5. Cơ s kinh doanh có hành vi in, phát hành, s d ng hóa ơn không úng quy nh tr n thu , gian l n trong kh u tr ho c hoàn thu gía tr gia tăng, ngoài vi c ph i truy thu, truy hoàn s ti n thu gian l n còn b x ph t vi ph m hành chính v thu , n u m c vi ph m nghiêm tr ng còn ph i truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 : ĂNG KÝ, KÊ KHAI, N P THU , QUY T TOÁN THU i u 11. Các cơ s kinh doanh ăng ký n p thu như sau: 1. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 3 Ngh nh này, k c các ơn v , chi nhánh tr c thu c cơ s kinh doanh chính u ph i ăng ký v i cơ quan Thu nơi cơ s kinh doanh v a i m kinh doanh, ngành ngh kinh doanh, s lao ng hi n có, ti n v n, nơi n p thu và các ch tiêu liên quan khác theo hư ng d n c a cơ quan Thu . i v i cơ s m i thành l p, th i gian ăng ký n p thu ch m nh t là mư i ngày, k t ngày cơ s ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; trư ng h p cơ s chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh nhưng có ho t ng kinh doanh, ph i ăng ký n p thu trư c khi kinh doanh. Các cơ s kinh doanh ã ăng ký n p thu , n u có s thay i như sáp nh p, h p nh t, chia, tách, thay i s h u lo i hình doanh nghi p, gi i th , phá s n, ho c thay i ngành ngh , nơi kinh doanh, cơ s kinh doanh cũng ph i khai báo v i cơ quan Thu ch m nh t là 05 ngày trư c khi có s thay i ó. 2. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng áp d ng phương pháp tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng n u th c hi n y các i u ki n v ch hoá ơn, ch ng t , s k toán, kê khai, n p thu úng ch và t nguy n ăng ký áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu , ư c cơ quan Thu ki m tra xác nh ã th c hi n úng, các i u ki n trên ây thì cơ quan thu thông báo cho cơ s th c hi n; n u trong quá trình th c hi n mà cơ s không th c hi n úng các i u ki n quy nh thì cơ quan Thu ra thông báo ình ch vi c áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu . B Tài chính hư ng d n th t c ăng ký n p thu và thNm quy n xem xét cho cơ s kinh doanh thu c i tư ng áp d ng phương pháp tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng ư c áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu theo quy nh t i i u này. i u 12. Cơ s kinh doanh và ngư i nh p khNu ph i kê khai thu giá tr gia tăng theo quy nh như sau: 1. Cơ s kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng ph i kê khai thu giá tr gia tăng t ng tháng và n p t kê khai thu kèm theo b n kê khai hàng hoá, d ch v
 15. mua vào, bán ra làm căn c xác nh s thu ph i n p c a tháng cho cơ quan thu trong mư i ngày u c a tháng ti p theo. Trong trư ng h p không phát sinh doanh s bán hàng hoá, d ch v , thu u vào, thu u ra, cơ s kinh doanh v n ph i kê khai và n p t khai cho cơ quan thu . Cơ s ph i kê khai y , úng m u t khai thu và ch u trách nhi m pháp lý v tính chính xác c a vi c kê khai. Th i i m tính thu giá tr gia tăng u ra phát sinh là th i i m cơ s kinh doanh ã chuy n giao quy n s h u (quy n s d ng i v i trư ng h p bán theo hình th c tr góp) hàng hoá, cung ng d ch v cho ngư i mua, không phân bi t ngư i mua ã tr hay chưa tr ti n. Khi bán hàng hóa, cung ng d ch v cơ s kinh doanh ph i l p hoá ơn theo quy nh c a pháp lu t. T ch c, cá nhân nư c ngoài không có văn phòng hay tr s i u hành Vi t Nam có cung ng hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam, thì các t ch c, cá nhân Vi t Nam ph i kê khai, n p thu giá tr gia tăng thay cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. Cơ s kinh doanh, ngư i nh p khNu có nh p khNu hàng hoá ch u thu giá tr gia tăng ph i kê khai và n p t khai thu giá tr gia tăng theo t ng l n nh p khNu cùng v i vi c kê khai thu nh p khNu v i cơ quan thu thu nh p khNu. ư3. Cơ s kinh doanh nhi u lo i hàng hoá, d ch v có m c thu su t thu giá tr gia tăng khác nhau ph i kê khai thu giá tr gia tăng theo t ng m c thu su t quy nh i v i t ng lo i hàng hoá, d ch v ; n u cơ s kinh doanh không xác nh ư c theo t ng m c thu su t thì ph i tính và n p thu theo m c thu su t cao nh t c a hàng hoá, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. i u 13. N p thu giá tr gia tăng vào ngân sách nhà nư c 1. Cơ s kinh doanh có trách nhi m n p thu giá tr gia tăng y , úng th i h n vào ngân sách nhà nư c. a) i v i cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu sau khi n p t khai thu giá tr gia tăng cho cơ quan Thu ph i n p thu giá tr gia tăng vào ngân sách nhà nư c. Th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo. Trư ng h p cơ s kinh doanh có s thu giá tr gia tăng phát sinh ph i n p l n (bình quân tháng t 200 tri u ng tr lên) ph i n p thu theo nh kỳ 05, 10 ngày m t l n trong tháng. H t tháng, khi kê khai tính thu , cơ s kinh doanh ph i n p s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c. Th i h n n p thu còn thi u ch m nh t là ngày 25 c a tháng ti p theo. b) i v i cơ s kinh doanh chưa th c hi n y ch k toán, hóa ơn ch ng t n p thu theo phương pháp tr c ti p có trách nhi m n p thu giá tr gia tăng y , úng h n vào ngân sách nhà nư c theo thông báo n p thu c a cơ quan Thu . Th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo. c) i v i nh ng h , cá nhân kinh doanh nh ng a bàn xa Kho b c Nhà nư c ho c kinh doanh lưu ng, không thư ng xuyên thì cơ quan Thu t ch c thu thu và n p vào ngân sách nhà nư c. Th i h n cơ quan Thu ph i n p ti n thu ã thu vào ngân
 16. sách nhà nư c ch m nh t không quá 03 ngày, riêng i v i vùng núi, h i o, vùng i l i khó khăn ch m nh t không quá 06 ngày, k t ngày thu ư c ti n thu . 2. Cơ s kinh doanh, ngư i nh p khNu hàng hoá ph i n p thu giá tr gia tăng theo t ng l n nh p khNu. Th i h n thông báo và th i h n n p thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu th c hi n ng th i cùng v i th i h n thông báo n p thu nh p khNu. i v i lo i hàng hoá không ph i n p thu nh p khNu thì th i h n ph i kê khai và n p thu giá tr gia tăng th c hi n theo quy nh áp d ng i v i hàng hoá ph i n p thu nh p khNu. i v i hàng hoá nh p khNu thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh t i kho n 4 i u 4 c a Ngh nh này, n u cơ s bán ra ho c dùng vào m c ích khác thì ph i kê khai và n p thu giá tr gia tăng như quy nh i v i hàng hoá khác. 3. Trong m t kỳ tính thu (tháng), n u cơ s kinh doanh có s thu kỳ trư c n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo, n u kỳ trư c n p thi u thì ph i n p s thu còn thi u c a kỳ trư c. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr n u trong kỳ tính thu có s thu u vào l n hơn s thu u ra thì ư c tính kh u tr s thu l n hơn ó vào kỳ tính thu ti p theo. Trong trư ng h p cơ s kinh doanh u tư m i tài s n c nh có s thu u vào ư c kh u tr l n thì ư c kh u tr d n ho c ư c hoàn thu theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. 4. Thu giá tr gia tăng n p vào ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam Trư ng h p cơ s kinh doanh có doanh thu b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá h i oái do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh doanh thu ngo i t xác nh s thu ph i n p. B Tài chính hư ng d n c th th t c n p thu phù h p i v i t ng phương th c n p thu và i tư ng n p thu quy nh t i i u này. i u 14. Cơ s kinh doanh ph i th c hi n quy t toán thu hàng năm v i cơ quan thu . Năm quy t toán thu ư c tính theo năm dương l ch. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày k t thúc năm, cơ s kinh doanh ph i g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan Thu và ph i n p s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán thu , n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p kỳ ti p theo. Trong các trư ng h p: sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c, cơ s kinh doanh ph i quy t toán thu v i cơ quan Thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan Thu trong th i h n b n mươi lăm ngày, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c. Cơ s kinh doanh có trách nhi m kê khai toàn b s thu ph i n p, s ã n p, s còn thi u hay n p th a tính n th i i m quy nh ph i quy t toán thu . Cơ s ph i kê khai y , úng các ch tiêu và s li u theo m u quy t toán thu ; g i b n quy t toán
 17. thu n cơ quan Thu a phương nơi cơ s ăng ký n p thu trong th i gian quy nh trên ây. B Tài chính quy nh bi u m u và hư ng d n vi c th c hi n quy t toán thu giá tr gia tăng quy nh t i i u này. i u 15. Vi c hoàn thu giá tr gia tăng ã n p theo quy nh t i i u 16 Lu t Thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau: 1. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu ư c xét hoàn thu n u sau th i gian 03 tháng liên t c tr lên có s thu u vào chưa ư c kh u tr h t. Cơ s kinh doanh ư c xét hoàn thu trong trư ng h p này áp d ng cho c cơ s kinh doanh có u tư m r ng, u tư chi u sâu. Cơ s kinh doanh xu t khNu hàng hóa, d ch v theo th i v ho c theo t ng thương v v i s lư ng và giá tr l n, n u s thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá, d ch v xu t khNu chưa ư c kh u tr h t trong tháng t 200 tri u ng tr lên thì ư c xét hoàn thu theo tháng. Cơ s kinh doanh có hàng hóa xu t khNu thu c i tư ng ư c hoàn thu giá tr gia tăng ph i các i u ki n, th t c theo quy nh t i i m d kho n 1 i u 9 c a Ngh nh này. 2. Cơ s kinh doanh u tư m i, ã ăng ký kinh doanh, ăng ký n p thu theo phương pháp kh u tr thu , ang trong giai o n u tư, chưa i vào ho t ng, n u th i gian u tư t 01 năm tr lên ư c xét hoàn thu giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v s d ng cho u tư theo t ng năm. Trư ng h p cơ s có s thu giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v s d ng cho u tư t 200 tri u ng tr lên thì ư c xét hoàn thu theo quý. 3. Cơ s kinh doanh ang ho t ng thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr có d án u tư cơ s s n xu t m i, ang trong giai o n u tư, chưa i vào ho t ng, chưa ăng ký kinh doanh, ăng ký thu , có s thu giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v s d ng cho d án u tư t 200 tri u ng tr lên ư c xét hoàn thu theo quý. Cơ s kinh doanh ph i kê khai, l p h sơ hoàn thu riêng cho d án u tư này. 4. Cơ s kinh doanh quy t toán thu khi chia, tách, gi i th , phá s n, chuy n i s h u; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c có s thu giá tr gia tăng u vào chưa ư c kh u tr h t ho c có s thu giá tr gia tăng n p th a. 5. Hoàn thu giá tr gia tăng i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA): a) i v i các d án s d ng v n ODA không hoàn l i: ch d án ho c nhà th u chính ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng ã tr trong giá mua hàng hoá, d ch v s d ng cho d án. b) i v i các d án s d ng v n ODA thu c di n ngân sách nhà nư c u tư không hoàn tr : ch d án ho c nhà th u chính ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng ã tr khi nh p khNu và mua hàng hoá, d ch v trong nư c s d ng cho d án.
 18. 6. T ch c Vi t Nam s d ng ti n vi n tr nhân o c a t ch c, cá nhân nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam có thu giá tr gia tăng vi n tr nhân o ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng c a hàng hóa ó. 7. i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao theo quy nh c a Pháp l nh v ưu ãi mi n tr ngo i giao mua hàng hóa, d ch v t i Vi t Nam theo giá có thu giá tr gia tăng s d ng ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng ã tr ghi trên hoá ơn giá tr gia tăng. 8. Cơ s kinh doanh có quy t nh x lý hoàn thu c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. gi i quy t hoàn thu theo quy nh t i i u này, t ch c, cá nhân ph i g i văn b n ngh kèm theo h sơ hoàn thu t i cơ quan qu n lý thu thu cơ s . Cơ quan Thu có trách nhi m ki m tra, xác nh s thu ư c hoàn và làm th t c hoàn tr thu ho c ngh cơ quan có thNm quy n hoàn thu cho cơ s . B Tài chính quy nh th t c, th i h n và thNm quy n gi i quy t hoàn thu quy nh t i i u này. i u 16. Cơ quan Thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. Hư ng d n các cơ s kinh doanh ã ăng ký kinh doanh th c hi n ch ăng ký, kê khai, n p thu giá tr gia tăng theo úng quy nh c a Lu t Thu giá tr gia tăng. Nh ng cơ s kinh doanh không th c hi n úng các quy nh v ăng ký, kê khai n p thu thì cơ quan thu ra thông báo l n th 01, n u ã nh n ư c thông báo l n th 01 mà cơ s v n không th c hi n thì cơ quan thu có quy n x lý vi ph m hành chính v thu . 2. Thông báo cho cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu gi i trình, i u ch nh, b sung ho c kê khai l i trong trư ng h p t khai thu giá tr gia tăng không khai , khai úng s thu ph i n p. Thông báo cho cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp tr c ti p v s thu ph i n p và th i h n n p thu theo quy nh. Thông báo n p thu ph i g i t i i tư ng n p thu trư c 03 ngày so v i ngày ph i n p thu ghi trên thông báo. N u quá th i h n n p thu theo quy nh mà cơ s kinh doanh chưa n p thì ra thông báo v s ti n thu và s ti n ph t ch m n p thu theo quy nh t i kho n 2 i u 19 c a Lu t Thu giá tr gia tăng. Th i h n tính ph t ch m n p thu hàng tháng k t ngày 26 c a tháng ti p theo ho c k t ngày ph i n p thu theo thông báo c a cơ quan Thu i v i i tư ng n p thu mà cơ quan Thu ra thông báo thu . Th i h n tính ph t ch m n p i v i hàng hoá nh p khNu và các trư ng h p khác là sau ngày ph i n p theo lu t nh ư c ghi trên thông báo thu . N u cơ s kinh doanh v n không ch p hành n p ti n thu , ti n ph t theo thông báo thì cơ quan thu có quy n áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp x lý quy nh t i kho n 4 i u 19 c a Lu t Thu giá tr gia tăng m b o thu s thu , s ti n ph t. N u th c hi n các bi n pháp x lý trên mà cơ s kinh doanh v n không n p s ti n thu , s ti n ph t thì cơ quan thu chuy n h sơ sang các cơ quan pháp lu t x lý.
 19. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a cơ s kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu theo quy nh c a pháp lu t. 5. Yêu c u các i tư ng n p thu cung c p s k toán, hoá ơn, ch ng t và các h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân khác có liên quan cung c p các tài li u có liên quan t i vi c tính thu và n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà cơ s kinh doanh và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. i u 17. Cơ quan Thu có quy n n nh thu giá tr gia tăng ph i n p i v i các i tư ng n p thu trong các trư ng h p sau: 1. Không th c hi n ho c th c hi n không úng ch k toán, hoá ơn, ch ng t . i v i nh ng cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng chưa th c hi n ho c th c hi n không y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh xác nh giá tr gia tăng và thu ph i n p theo phương pháp tính thu quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Ngh nh này. i v i cá nhân kinh doanh v a và nh , s thu n nh ph i n p t ng l n ư c xác nh làm căn c thu thu cho t ng kỳ là 06 tháng ho c 12 tháng, tuỳ theo ngành ngh và m c bi n ng v giá c , tình hình kinh doanh c a i tư ng n p thu . Cơ quan Thu có trách nhi m thông báo công khai v m c thu n nh i v i các i tư ng này. Cá nhân kinh doanh v a và nh n p thu theo m c n nh t ng kỳ, n u có thay i v ngành ngh kinh doanh, quy mô, doanh s kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan Thu xem xét, i u ch nh m c thu ã n nh. Trư ng h p không khai báo ho c khai báo không trung th c, cơ quan Thu có quy n n nh m c thu ph i n p cho phù h p v i th c t kinh doanh. Nh ng cá nhân ngh kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan Thu ư c xét mi n, gi m thu , n u ngh kinh doanh trong tháng t 15 ngày tr lên ư c xét gi m 50% s thu ph i n p c a tháng, n u ngh c tháng thì ư c mi n n p thu c a tháng ó. B Tài chính hư ng d n vi c xác nh t l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu làm căn c xác nh thu giá tr gia tăng ph i n p phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh; th t c khai báo ngh kinh doanh và vi c gi m thu i v i h kinh doanh theo quy nh t i i u này. 2. Không kê khai ho c quá th i gian quy nh g i t khai mà ã ư c thông báo nh c nh nhưng v n không th c hi n úng, ã n p t khai thu nhưng kê khai không úng các căn c xác nh s thu giá tr gia tăng.
 20. 3. T ch i vi c xu t trình s k toán, hoá ơn, ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan t i vi c tính thu giá tr gia tăng. 4. Kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh, không ăng ký, kê khai n p thu mà b ki m tra, phát hi n. Cơ quan Thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình ho t ng kinh doanh c a cơ s ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s kinh doanh cùng ngành ngh , có quy mô kinh doanh tương ương n nh s thu ph i n p i v i t ng cơ s kinh doanh trong các trư ng h p nêu trên ây. Trư ng h p, cơ s kinh doanh không ng ý v i vi c n nh s thu ph i n p thì có quy n khi u n i n cơ quan Thu ã n nh thu ho c cơ quan Thu c p trên tr c ti p c a cơ quan Thu n nh thu . Trong khi ch gi i quy t, cơ s kinh doanh hay ngư i khi u n i v n ph i n p theo m c thu ã ư c cơ quan Thu n nh. Chương 4 : X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG i u 18. i tư ng n p thu và cán b thu vi ph m Lu t Thu giá tr gia tăng thì tuỳ theo hành vi và m c vi ph m mà b x lý theo quy nh t i i u 19 và i u 21 c a Lu t Thu giá tr gia tăng. i u 19. Cơ quan Thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Lu t Thu giá tr gia tăng, i tư ng n p thu th c hi n t t nghĩa v n p thu ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . Chương 5 : I U KHO N THI HÀNH i u 20. Vi c t ch c thu thu giá tr gia tăng ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan thu ch u trách nhi m t ch c thu thu giá tr gia tăng và gi i quy t hoàn thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá, d ch v c a các cơ s s n xu t, kinh doanh. 2. Cơ quan H i quan ch u trách nhi m t ch c thu thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá nh p khNu. 3. Cơ quan Thu và cơ quan H i quan có trách nhi m ph i h p trong vi c qu n lý thu thu giá tr gia tăng trong c nư c. B Tài chính quy nh c th vi c t ch c thu thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này. i u 21. S thu giá tr gia tăng hoàn tr cho các i tư ng quy nh t i i u 15 Ngh nh này ư c chi t qu hoàn thu , qu hoàn thu ư c trích t s thu giá tr gia tăng ã thu. B Tài chính quy nh c th vi c t ch c hoàn thu , h ch toán k toán thu và hoàn thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này.
Đồng bộ tài khoản