Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: lawqds1

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
****** Đ c l p - T do - H nh phúc
********

S : 158/2005/NĐ-CP Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2005
NGH Đ NH

V ĐĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H T CH

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c B lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn c Lu t Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Theo đ ngh c a B trư ng B Tư pháp,

NGH Đ NH:

Chương 1:

NH NG QUY Đ NH CHUNG

Đi u 1. H t ch và đăng ký h t ch

1. H t ch là nh ng s ki n cơ b n xác đ nh tình tr ng nhân thân c a m t ngư i t khi sinh
ra đ n khi ch t.

2. Đăng ký h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này là vi c cơ quan nhà nư c có th m
quy n:

a) Xác nh n các s ki n: sinh; k t hôn; t ; nuôi con nuôi; giám h ; nh n cha, m , con; thay
đ i, c i chính, b sung, đi u ch nh h t ch; xác đ nh l i gi i tính; xác đ nh l i dân t c;

b) Căn c vào quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, ghi vào s h t ch các vi c:
xác đ nh cha, m , con; thay đ i qu c t ch; ly hôn; h y vi c k t hôn trái pháp lu t; ch m d t
nuôi con nuôi.

3. Vi c đăng ký k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài đư c th c
hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính
ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Hôn nhân và gia đình v quan h hôn
nhân và gia đình có y u t nư c ngoài.

Đi u 2. M c đích qu n lý h t ch

Qu n lý h t ch là nhi m v quan tr ng, thư ng xuyên c a chính quy n các c p, nh m theo
dõi th c tr ng và s bi n đ ng v h t ch, trên cơ s đó b o h các quy n, l i ích h p pháp
c a cá nhân và gia đình, đ ng th i góp ph n xây d ng các chính sách v kinh t , xã h i, an
ninh qu c phòng và dân s , k ho ch hóa gia đình.

Đi u 3. Quy n và nghĩa v đăng ký h t ch

Cá nhân có quy n và nghĩa v đăng ký h t ch.
Ngư i có trách nhi m th c hi n nghĩa v đăng ký h t ch ph i t giác đăng ký các s ki n
h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này.

Cơ quan đăng ký h t ch có trách nhi m t o đi u ki n thu n ti n đ m i cá nhân th c hi n
quy n và nghĩa v đăng ký h t ch.

Đi u 4. Nguyên t c đăng ký và qu n lý h t ch

1. M i s ki n h t ch ph i đư c đăng ký đ y đ , k p th i, chính xác theo quy đ nh c a Ngh
đ nh này.

2. M i s ki n h t ch ch đư c đăng ký t i m t nơi theo đúng th m quy n quy đ nh c a Ngh
đ nh này.

3. Cơ quan qu n lý h t ch c p trên ph i thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c, hư ng d n, ch
đ o đ i v i cơ quan qu n lý h t ch c p dư i; trư ng h p phát hi n th y sai ph m ph i ch n
ch nh, x lý k p th i.

4. Cơ quan đăng ký h t ch ph i niêm y t công khai, chính xác các quy đ nh v gi y t mà
ngư i yêu c u đăng ký h t ch ph i xu t trình ho c n p khi đăng ký h t ch, th i h n gi i
quy t và l phí đăng ký h t ch.

Đi u 5. Giá tr pháp lý c a gi y t h t ch

1. Gi y t h t ch do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p cho cá nhân theo quy đ nh c a
pháp lu t v h t ch là căn c pháp lý xác nh n s ki n h t ch c a cá nhân đó.

2. Gi y khai sinh là gi y t h t ch g c c a m i cá nhân. M i h sơ, gi y t c a cá nhân có
n i dung ghi v h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; gi i tính; dân t c; qu c t ch; quê
quán; quan h cha, m , con ph i phù h p v i Gi y khai sinh c a ngư i đó.

3. Gi y t h t ch do Cơ quan đ i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c
ngoài (sau đây g i là Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam) c p có giá tr như gi y t h
t ch đư c c p trong nư c.

Đi u 6. S d ng gi y t h t ch do cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài c p

1. Gi y t h t ch do cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài c p, khi s d ng t i Vi t Nam
ph i đư c h p pháp hóa lãnh s , tr trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch
nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác.

Gi y t h t ch do Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s c a nư c ngoài t i Vi t Nam c p cho công
dân nư c đó đ s d ng t i Vi t Nam đư c mi n h p pháp hóa lãnh s trên cơ s nguyên
t c có đi, có l i.

2. Gi y t h t ch quy đ nh t i kho n 1 Đi u này b ng ti ng nư c ngoài ph i đư c d ch ra
ti ng Vi t, b n d ch ph i đư c công ch ng theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.

3. Công dân Vi t Nam có gi y t h t ch quy đ nh t i kho n 1 Đi u này mà v nư c thư ng
trú, thì ph i làm th t c ghi vào s h t ch theo quy đ nh t i m c 4 chương III c a Ngh đ nh
này.

Đi u 7. Ngư i làm ch ng

1. Trong trư ng h p Ngh đ nh này quy đ nh vi c làm ch ng, thì ngư i làm ch ng ph i có
năng l c hành vi dân s đ y đ và bi t rõ s vi c làm ch ng.
2. Ngư i làm ch ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính xác th c c a s vi c mà
mình làm ch ng.

Đi u 8. Xác đ nh th m quy n đăng ký h t ch

Trong trư ng h p Ngh đ nh này quy đ nh th m quy n đăng ký h t ch theo nơi cư trú, thì
th m quy n đăng ký h t ch đư c xác đ nh như sau:

1. Đ i v i công dân Vi t Nam trong nư c, thì vi c đăng ký h t ch đư c th c hi n t i nơi
ngư i đó đăng ký h kh u thư ng trú; n u không có nơi đăng ký h kh u thư ng trú, thì vi c
đăng ký h t ch đư c th c hi n t i nơi ngư i đó đăng ký t m trú có th i h n theo quy đ nh
c a pháp lu t v đăng ký h kh u.

2. Đ i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam, thì vi c đăng ký h t ch đư c th c hi n t i
nơi ngư i đó đăng ký thư ng trú; n u không có nơi đăng ký thư ng trú, thì vi c đăng ký h
t ch đư c th c hi n t i nơi ngư i đó đăng ký t m trú.

Đi u 9. Các gi y t cá nhân xu t trình khi đăng ký h t ch

Khi đăng ký h t ch, n u cán b Tư pháp h t ch xã, phư ng, th tr n (sau đây g i là cán b
Tư pháp h t ch) ho c cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp huy n, qu n, th xã, thành ph
thu c t nh (sau đây g i là cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp) ho c cán b h t ch c a S
Tư pháp không bi t rõ v nhân thân ho c nơi cư trú c a đương s , thì yêu c u xu t trình các
gi y t sau đây đ ki m tra:

1. Gi y ch ng minh nhân dân ho c H chi u c a ngư i đi đăng ký h t ch đ xác đ nh v cá
nhân ngư i đó;

2. S h kh u, Gi y ch ng nh n nhân kh u t p th ho c Gi y đăng ký t m trú có th i h n
(đ i v i công dân Vi t Nam trong nư c); Th thư ng trú, Th t m trú ho c Ch ng nh n
t m trú (đ i v i ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam) đ làm căn c xác đ nh th m quy n
đăng ký h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này.

Đi u 10. y quy n

Ngư i có yêu c u đăng ký h t ch (tr trư ng h p đăng ký k t hôn, đăng ký vi c nuôi con
nuôi, đăng ký giám h , đăng ký vi c nh n cha, m , con) ho c yêu c u c p các gi y t v h
t ch mà không có đi u ki n tr c ti p đ n cơ quan đăng ký h t ch, thì có th u quy n cho
ngư i khác làm thay. Vi c u quy n ph i b ng văn b n và ph i đư c công ch ng ho c
ch ng th c h p l .

N u ngư i đư c u quy n là ông, bà, cha, m , con, v , ch ng, anh, ch , em ru t c a ngư i
u quy n, thì không c n ph i có văn b n u quy n.

Đi u 11. Áp d ng đi u ư c qu c t

Trong trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên
có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Ngh đ nh này, thì áp d ng quy đ nh c a Đi u ư c qu c t
đó.

Đi u 12. L phí đăng ký h t ch

Cơ quan đăng ký h t ch đư c thu l phí theo quy đ nh c a pháp lu t, trong đó đã bao g m
c chi phí cho gi y t , bi u m u h t ch.

M c thu, n p, qu n lý và s d ng l phí đăng ký h t ch do B Tài chính quy đ nh.
Chương 2:

ĐĂNG KÝ H T CH
M C 1: ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Đi u 13. Th m quy n đăng ký khai sinh

1. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau đây g i là y ban nhân dân c p xã), nơi cư trú
c a ngư i m th c hi n vi c đăng ký khai sinh cho tr em; n u không xác đ nh đư c nơi cư
trú c a ngư i m , thì y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i cha th c hi n vi c đăng
ký khai sinh.
2. Trong trư ng h p không xác đ nh đư c nơi cư trú c a ngư i m và ngư i cha, thì y ban
nhân dân c p xã, nơi tr em đang sinh s ng trên th c t th c hi n vi c đăng ký khai sinh.
3. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em b b rơi đư c th c hi n t i y ban nhân dân c p xã,
nơi cư trú c a ngư i đang t m th i nuôi dư ng ho c nơi có tr s c a t ch c đang t m th i
nuôi dư ng tr em đó.
Đi u 14. Th i h n đi khai sinh và trách nhi m khai sinh
Trong th i h n 60 ngày, k t ngày sinh con, cha, m có trách nhi m đi khai sinh cho con;
n u cha, m không th đi khai sinh, thì ông, bà ho c nh ng ngư i thân thích khác đi khai
sinh cho tr em.

Đi u 15. Th t c đăng ký khai sinh
1. Ngư i đi đăng ký khai sinh ph i n p Gi y ch ng sinh (theo m u quy đ nh) và xu t trình
Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha, m tr em (n u cha, m c a tr em có đăng ký k t hôn).
Gi y ch ng sinh do cơ s y t , nơi tr em sinh ra c p; n u tr em sinh ra ngoài cơ s y t ,
thì Gi y ch ng sinh đư c thay b ng văn b n xác nh n c a ngư i làm ch ng. Trong trư ng
h p không có ngư i làm ch ng, thì ngư i đi khai sinh ph i làm gi y cam đoan v vi c sinh là
có th c.
Trong trư ng h p cán b Tư pháp h t ch bi t rõ v quan h hôn nhân c a cha m tr em,
thì không b t bu c ph i xu t trình Gi y ch ng nh n k t hôn.
2. Sau khi ki m tra các gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký khai sinh
và b n chính Gi y khai sinh, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i đi khai
sinh m t b n chính Gi y khai sinh. B n sao Gi y khai sinh đư c c p theo yêu c u c a ngư i
đi khai sinh.

3. Trong trư ng h p khai sinh cho con ngoài giá thú, n u không xác đ nh đư c ngư i cha,
thì ph n ghi v ngư i cha trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh đ tr ng. N u vào
th i đi m đăng ký khai sinh có ngư i nh n con, thì y ban nhân dân c p xã k t h p gi i
quy t vi c nh n con và đăng ký khai sinh.
Đi u 16. Khai sinh cho tr em b b rơi
1. Ngư i phát hi n tr sơ sinh b b rơi có trách nhi m b o v tr và báo ngay cho y ban
nhân dân c p xã ho c Công an xã, phư ng, th tr n, nơi tr b b rơi đ l p biên b n và tìm
ngư i ho c t ch c t m th i nuôi dư ng tr em đó.
Biên b n ph i ghi rõ ngày, tháng, năm, đ a đi m phát hi n tr b b rơi; gi i tính; đ c đi m
nh n d ng; tài s n và các đ v t khác c a tr (n u có); h , tên, đ a ch c a ngư i phát hi n.
Biên b n đư c l p thành hai b n, m t b n lưu t i y ban nhân dân c p xã, nơi l p biên b n,
m t b n giao cho ngư i ho c t ch c t m th i nuôi dư ng tr .
2. y ban nhân dân c p xã, nơi l p biên b n có trách nhi m thông báo trên Đài phát thanh
ho c Đài truy n hình đ a phương đ tìm cha, m đ c a tr . Đài phát thanh ho c Đài truy n
hình có trách nhi m thông báo mi n phí 3 l n trong 3 ngày liên ti p các thông tin v tr sơ
sinh b b rơi. H t th i h n 30 ngày, k t ngày thông báo cu i cùng, n u không tìm th y cha,
m đ , thì ngư i ho c t ch c đang t m th i nuôi dư ng tr có trách nhi m đi đăng ký khai
sinh.

3. Khi đăng ký khai sinh cho tr sơ sinh b b rơi, h , tên c a tr đư c ghi theo đ ngh c a
ngư i đi khai sinh; n u không có cơ s đ xác đ nh ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hi n
tr b b rơi là ngày sinh; nơi sinh là đ a phương nơi l p biên b n; qu c t ch c a tr là qu c
t ch Vi t Nam. Ph n khai v cha, m và dân t c c a tr trong Gi y khai sinh và S đăng ký
khai sinh đư c đ tr ng. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “tr b b rơi”.
Trong trư ng h p có ngư i nh n tr làm con nuôi, thì cán b Tư pháp h t ch căn c vào
Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi đ ghi tên cha, m nuôi vào ph n ghi v cha, m
trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a con nuôi; trong c t ghi chú c a S đăng ký
khai sinh ph i ghi rõ “cha, m nuôi”; n i dung ghi chú này ph i đư c gi bí m t, ch nh ng
ngư i có th m quy n m i đư c tìm hi u.

4. Trư ng h p tr em b b rơi không ph i là tr sơ sinh, thì vi c l p biên b n và thông báo
tìm cha, m đ c a tr em cũng đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u
này. Khi đăng ký khai sinh, nh ng n i dung liên quan đ n khai sinh đư c ghi theo l i khai
c a tr ; n u tr không nh đư c, thì căn c vào th tr ng c a tr đ xác đ nh năm sinh, ngày
sinh là ngày 01 tháng 01 c a năm đó; h , tên c a tr đư c ghi theo đ ngh c a ngư i đi khai
sinh; qu c t ch c a tr là qu c t ch Vi t Nam; nh ng n i dung không xác đ nh đư c thì đ
tr ng. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ "tr b b rơi".

M C 2: ĐĂNG KÝ K T HÔN
Đi u 17. Th m quy n đăng ký k t hôn
1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a bên nam ho c bên n th c hi n vi c đăng ký k t
hôn.
2. Trong trư ng h p c hai bên nam, n là công dân Vi t Nam đang trong th i h n công tác,
h c t p, lao đ ng nư c ngoài v nư c đăng ký k t hôn, đã c t h kh u thư ng trú trong
nư c, thì vi c đăng ký k t hôn đư c th c hi n t i y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú trư c
khi xu t c nh c a m t trong hai bên nam, n .
Đi u 18. Th t c đăng ký k t hôn
1. Khi đăng ký k t hôn, hai bên nam, n ph i n p T khai (theo m u quy đ nh) và xu t
trình Gi y ch ng minh nhân dân.
Trong trư ng h p m t ngư i cư trú t i xã, phư ng, th tr n này, nhưng đăng ký k t hôn t i
xã, phư ng, th tr n khác, thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú v
tình tr ng hôn nhân c a ngư i đó.
Đ i v i ngư i đang trong th i h n công tác, h c t p, lao đ ng nư c ngoài v nư c đăng
ký k t hôn, thì ph i có xác nh n c a Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam t i nư c s t i
v tình tr ng hôn nhân c a ngư i đó.
Đ i v i cán b , chi n sĩ đang công tác trong l c lư ng vũ trang, thì th trư ng đơn v c a
ngư i đó xác nh n tình tr ng hôn nhân.
Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân nói trên có th xác nh n tr c ti p vào T khai đăng ký
k t hôn ho c b ng Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo quy đ nh t i chương V c a Ngh
đ nh này.
Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân có giá tr 6 tháng, k t ngày xác nh n.
2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u xét th y hai bên nam, n
có đ đi u ki n k t hôn theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình, thì y ban nhân dân
c p xã đăng ký k t hôn cho hai bên nam, n .
Trong trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5
ngày.
3. Khi đăng ký k t hôn, hai bên nam, n ph i có m t. Đ i di n y ban nhân dân c p xã yêu
c u hai bên cho bi t ý mu n t nguy n k t hôn, n u hai bên đ ng ý k t hôn, thì cán b Tư
pháp h t ch ghi vào S đăng ký k t hôn và Gi y ch ng nh n k t hôn. Hai bên nam, n ký
vào Gi y ch ng nh n k t hôn và S đăng ký k t hôn, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và
c p cho m i bên v , ch ng m t b n chính Gi y ch ng nh n k t hôn, gi i thích cho hai bên v
quy n và nghĩa v c a v , ch ng theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình. B n sao Gi y
ch ng nh n k t hôn đư c c p theo yêu c u c a v , ch ng.
M C 3: ĐĂNG KÝ KHAI T
Đi u 19. Th m quy n đăng ký khai t

1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t th c hi n vi c đăng ký khai
t .

2. Trong trư ng h p không xác đ nh đư c nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t, thì y ban
nhân dân c p xã, nơi ngư i đó ch t th c hi n vi c đăng ký khai t .

Đi u 20. Th i h n đi khai t và trách nhi m khai t

1. Th i h n đi khai t là 15 ngày, k t ngày ch t.

2. Thân nhân c a ngư i ch t có trách nhi m đi khai t ; n u ngư i ch t không có thân nhân,
thì ch nhà ho c ngư i có trách nhi m c a cơ quan, đơn v , t ch c, nơi ngư i đó cư trú
ho c công tác trư c khi ch t đi khai t .
Đi u 21. Th t c đăng ký khai t

1. Ngư i đi khai t ph i n p Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t theo quy đ nh t i
Đi u 22 c a Ngh đ nh này.

2. Sau khi ki m tra các gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký khai t và
Gi y ch ng t , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i đi khai t m t b n
chính Gi y ch ng t . B n sao Gi y ch ng t đư c c p theo yêu c u c a ngư i đi khai t .

Đi u 22. Gi y báo t

1. Gi y báo t ph i ghi rõ h , tên, đ a ch c a ngư i ch t; gi , ngày, tháng, năm ch t; đ a
đi m ch t và nguyên nhân ch t.

2. Th m quy n c p Gi y báo t :

a) Đ i v i ngư i ch t t i b nh vi n ho c t i cơ s y t , thì Giám đ c b nh vi n ho c ngư i
ph trách cơ s y t đó c p Gi y báo t ;

b) Đ i v i ngư i cư trú m t nơi, nhưng ch t m t nơi khác, ngoài cơ s y t , thì y ban
nhân dân c p xã, nơi ngư i đó ch t c p Gi y báo t ;

c) Đ i v i ngư i ch t là quân nhân t i ngũ, công ch c qu c phòng, quân nhân d b trong
th i gian t p trung hu n luy n ho c ki m tra tình tr ng s n sàng chi n đ u, ph c v chi n
đ u và nh ng ngư i đư c t p trung làm nhi m v quân s do các đơn v quân đ i tr c ti p
qu n lý, thì th trư ng đơn v đó c p Gi y báo t ;
d) Đ i v i ngư i ch t trong tr i giam, tr i t m giam, nhà t m giam ho c t i nơi t m gi , thì
Th trư ng cơ quan nơi giam, gi ngư i đó c p Gi y báo t ;
đ) Đ i v i ngư i ch t t i trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c do ngành Công an qu n lý, thì
Th trư ng các cơ quan đó c p Gi y báo t ;

e) Đ i v i ngư i ch t do thi hành án t hình, thì Ch t ch H i đ ng thi hành án t hình c p
Gi y báo t ;
g) Trư ng h p m t ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t, thì quy t đ nh c a Toà án đã có
hi u l c pháp lu t thay cho Gi y báo t ;

h) Trư ng h p ngư i ch t có nghi v n, thì văn b n xác đ nh nguyên nhân ch t c a cơ
quan công an ho c c a cơ quan y t c p huy n tr lên thay cho Gi y báo t ;

i) Đ i v i ngư i ch t trên phương ti n giao thông, thì ngư i ch huy ho c đi u khi n
phương ti n giao thông ph i l p biên b n xác nh n vi c ch t, có ch ký c a ít nh t hai ngư i
cùng đi trên phương ti n giao thông đó. Biên b n xác nh n vi c ch t thay cho Gi y báo t ;

k) Đ i v i ngư i ch t t i nhà nơi cư trú, thì văn b n xác nh n vi c ch t c a ngư i làm
ch ng thay cho Gi y báo t .

3. Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, đư c c p
cho thân nhân ngư i ch t đ đi khai t . Trong trư ng h p ngư i ch t không có thân nhân,
thì Gi y báo t đư c g i cho y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai t
theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Ngh đ nh này, đ y ban nhân dân c p xã đăng ký khai t .
Đi u 23. Đăng ký khai sinh và khai t cho tr ch t sơ sinh
Tr em sinh ra s ng đư c t 24 gi tr lên r i m i ch t cũng ph i đăng ký khai sinh và đăng
ký khai t . N u cha, m không đi khai sinh và khai t , thì cán b Tư pháp h t ch t xác đ nh
n i dung đ ghi vào S đăng ký khai sinh và S đăng ký khai t . Trong c t ghi chú c a S
đăng ký khai sinh và S đăng ký khai t ph i ghi rõ "Tr ch t sơ sinh".

Đi u 24. Đăng ký khai t cho ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t

1. Vi c đăng ký khai t cho ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t đư c th c hi n khi quy t
đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t.

Ngư i yêu c u Tòa án tuyên b m t ngư i là đã ch t ph i th c hi n vi c đăng ký khai t .

2. Trong trư ng h p m t ngư i b Toà án tuyên b là đã ch t, đã đăng ký khai t , nhưng
sau đó còn s ng tr v , đư c Toà án hu b quy t đ nh tuyên b ch t, thì y ban nhân dân
c p xã, nơi đã đăng ký khai t căn c vào quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu t,
xoá tên ngư i đó trong S đăng ký khai t và thu h i l i Gi y ch ng t đã c p.

M C 4: ĐĂNG KÝ VI C NUÔI CON NUÔI

Đi u 25. Th m quy n đăng ký vi c nuôi con nuôi

1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i nh n con nuôi th c hi n đăng ký vi c nuôi
con nuôi.
2. Trong trư ng h p tr b b rơi đư c nh n làm con nuôi, thì y ban nhân dân c p xã, nơi
l p biên b n xác nh n tình tr ng tr b b rơi đăng ký vi c nuôi con nuôi; n u tr em đó đã
đư c đưa vào cơ s nuôi dư ng, thì y ban nhân dân c p xã, nơi có tr s c a cơ s nuôi
dư ng đăng ký vi c nuôi con nuôi.

Đi u 26. H sơ đăng ký vi c nuôi con nuôi

H sơ đăng ký vi c nuôi con nuôi g m có:

1. Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi (theo m u quy đ nh).
Gi y th a thu n v vi c cho và nh n con nuôi ph i do chính cha, m đ và ngư i nh n con
nuôi l p, k c trong trư ng h p cha, m đ đã ly hôn. Trong trư ng h p m t bên cha ho c
m đ đã ch t, m t năng l c hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s , thì ch
c n ch ký c a ngư i kia; n u c cha và m đ đã ch t, m t năng l c hành vi dân s ho c
h n ch năng l c hành vi dân s , thì ngư i ho c t ch c giám h tr em thay cha, m đ ký
Gi y th a thu n. Đ i v i tr em đang s ng t i cơ s nuôi dư ng mà không xác đ nh đư c đ a
ch c a cha, m đ , thì ngư i đ i di n c a cơ s nuôi dư ng ký Gi y tho thu n.
N u ngư i đư c nh n làm con nuôi t đ 9 tu i tr lên, thì trong Gi y th a thu n ph i có ý
ki n c a ngư i đó v vi c đ ng ý làm con nuôi, tr trư ng h p ngư i đó b m t năng l c
hành vi dân s ho c h n ch năng l c hành vi dân s .
Trong trư ng h p ngư i nh n con nuôi không cư trú t i xã, phư ng, th tr n, nơi đăng ký
vi c nuôi con nuôi nói t i kho n 2 Đi u 25 c a Ngh đ nh này, thì Gi y th a thu n v vi c cho
và nh n con nuôi ph i có xác nh n c a y ban nhân c p xã, nơi ngư i nh n con nuôi cư trú
v vi c ngư i đó có đ đi u ki n nuôi con nuôi theo quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và gia đình.

2. B n sao Gi y khai sinh c a ngư i đư c nh n làm con nuôi.
3. Biên b n xác nh n tình tr ng tr b b rơi, n u ngư i đư c nh n làm con nuôi là tr b b
rơi.

Đi u 27. Trình t đăng ký vi c nuôi con nuôi

1. Ngư i nh n con nuôi ph i tr c ti p n p h sơ nh n con nuôi cho y ban nhân dân c p xã,
nơi đăng ký vi c nuôi con nuôi.

2. Trư c khi đăng ký vi c nuôi con nuôi, cán b Tư pháp h t ch ph i ki m tra, xác minh k
các n i dung sau đây:
a) Tính t nguy n c a vi c cho và nh n con nuôi;
b) Tư cách c a ngư i nh n con nuôi;
c) M c đích nh n con nuôi.
Th i h n ki m tra, xác minh các n i dung trên không quá 5 ngày, k t ngày nh n đ h sơ
h p l . Trư ng h p c n ph i xác minh thêm, thì th i h n đư c kéo dài thêm không quá 5
ngày.
Sau th i h n nói trên, n u xét th y vi c cho và nh n con nuôi có đ đi u ki n theo quy đ nh
c a Lu t Hôn nhân và gia đình, thì y ban nhân dân c p xã đăng ký vi c nuôi con nuôi.
3. Khi đăng ký vi c nuôi con nuôi, bên cho, bên nh n con nuôi ph i có m t; n u ngư i đư c
nh n làm con nuôi t đ 9 tu i tr lên, thì cũng ph i có m t. Cán b Tư pháp h t ch ghi vào
S đăng ký vi c nuôi con nuôi và Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi. Ch t ch y ban
nhân dân c p xã ký và c p cho m i bên m t b n chính Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con
nuôi. B n sao Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi đư c c p theo yêu c u c a các bên
cho và nh n con nuôi. Bên cho con nuôi có trách nhi m giao cho cha, m nuôi b n chính
Gi y khai sinh c a con nuôi.

Đi u 28. B sung, s a đ i Gi y khai sinh c a con nuôi

1. Trong trư ng h p con nuôi là tr b b rơi mà ph n khai v cha, m trong Gi y khai sinh
và S đăng ký khai sinh còn đ tr ng, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh,
căn c vào Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi ghi b sung các thông tin c a cha, m
nuôi vào ph n khai v cha, m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh c a con nuôi,
n u cha m nuôi có yêu c u. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh ph i ghi rõ “cha, m
nuôi”.

2. Trong trư ng h p gi a cha, m đ và cha, m nuôi có s th a thu n v vi c thay đ i
ph n khai v cha, m t cha, m đ sang cha, m nuôi trong Gi y khai sinh và S đăng ký
khai sinh c a con nuôi, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho con nuôi
đăng ký khai sinh l i theo nh ng n i dung thay đ i đó. Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai
sinh ph i ghi rõ “cha, m nuôi”. Vi c đăng ký khai sinh l i ph i đư c ghi rõ trong c t ghi chú
c a S đăng ký khai sinh trư c đây. B n chính và b n sao Gi y khai sinh c a con nuôi đư c
c p theo n i dung m i. Gi y khai sinh cũ ph i thu h i.
Vi c thay đ i ph n khai v cha, m nói t i kho n 2 Đi u này ph i đư c s đ ng ý c a con
nuôi, n u con nuôi t đ 9 tu i tr lên.
M C 5: ĐĂNG KÝ VI C GIÁM H

Đi u 29. Th m quy n đăng ký vi c giám h

y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i giám h ho c nơi có tr s c a cơ quan, t
ch c đ m nh n giám h th c hi n đăng ký vi c giám h .

Đi u 30. Th t c đăng ký vi c giám h
1. Ngư i đư c c làm giám h ph i n p Gi y c giám h . Gi y c giám h do ngư i c
giám h l p; n u có nhi u ngư i cùng c m t ngư i làm giám h , thì t t c ph i cùng ký vào
Gi y c giám h .

2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u xét th y vi c giám h đ
đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t, thì y ban nhân dân c p xã đăng ký vi c giám h .
Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Khi đăng ký vi c giám h , ngư i c giám h và ngư i đư c c làm giám h ph i có m t.
Cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký giám h và Quy t đ nh công nh n vi c giám h .
Ch t ch y ban nhân dân c p xã ký và c p cho ngư i giám h và ngư i c giám h m i bên
m t b n chính Quy t đ nh công nh n vi c giám h . B n sao Quy t đ nh công nh n vi c giám
h đư c c p theo yêu c u c a ngư i giám h và ngư i c giám h .

Trong trư ng h p ngư i đư c giám h có tài s n riêng, thì ngư i c giám h ph i l p danh
m c tài s n và ghi rõ tình tr ng c a tài s n đó, có ch ký c a ngư i c giám h và ngư i
đư c c làm giám h . Danh m c tài s n đư c l p thành 3 b n, m t b n lưu t i y ban nhân
dân c p xã, nơi đăng ký vi c giám h , m t b n giao cho ngư i giám h , m t b n giao cho
ngư i c giám h .

Đi u 31. Đăng ký ch m d t, thay đ i vi c giám h

1. y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký vi c giám h th c hi n đăng ký ch m d t vi c
giám h .

2. Ngư i yêu c u ch m d t vi c giám h ph i n p T khai (theo m u quy đ nh), Quy t đ nh
công nh n vi c giám h đã c p trư c đây và xu t trình các gi y t c n thi t đ ch ng minh
đ đi u ki n ch m d t vi c giám h theo quy đ nh c a B Lu t Dân s .

Trong trư ng h p ngư i đư c giám h có tài s n riêng, đã đư c l p thành danh m c khi
đăng ký giám h , thì ngư i yêu c u ch m d t vi c giám h ph i n p danh m c tài s n đó và
danh m c tài s n hi n t i c a ngư i đư c giám h .

3. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ các gi y t h p l , n u xét th y yêu c u
ch m d t vi c giám h là phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t và không có tranh ch p, thì cán
b Tư pháp h t ch ghi vào Quy t đ nh công nh n ch m d t vi c giám h , đ ng th i ghi chú
vi c ch m d t giám h vào s đã đăng ký giám h trư c đây. Ch t ch y ban nhân dân c p
xã ký và c p cho ngư i yêu c u ch m d t giám h m t b n chính Quy t đ nh công nh n
ch m d t vi c giám h . B n sao Quy t đ nh công nh n ch m d t vi c giám h đư c c p
theo yêu c u c a đương s .

4. Trong trư ng h p ngư i giám h đ ngh đư c thay đ i giám h và có ngư i khác có đ
đi u ki n nh n làm giám h , thì các bên làm th t c đăng ký ch m d t vi c giám h cũ và
đăng ký vi c giám h m i theo quy đ nh t i M c này.

M C 6: ĐĂNG KÝ VI C NH N CHA, M , CON
Đi u 32. Đi u ki n đăng ký vi c nh n cha, m , con

1. Vi c nh n cha, m , con theo quy đ nh t i M c này đư c th c hi n, n u bên nh n, bên
đư c nh n là cha, m , con còn s ng vào th i đi m đăng ký nh n cha, m , con và vi c nh n
cha, m , con là t nguy n và không có tranh ch p.

2. Ngư i con đã thành niên ho c ngư i giám h c a ngư i con chưa thành niên ho c đã
thành niên nhưng m t năng l c hành vi dân s cũng đư c làm th t c nh n cha, m theo
quy đ nh t i M c này, trong trư ng h p cha, m đã ch t; n u vi c nh n cha, m là t nguy n
và không có tranh ch p.

Đi u 33. Th m quy n đăng ký vi c nh n cha, m , con

y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i nh n ho c ngư i đư c nh n là cha, m , con
th c hi n đăng ký vi c nh n cha, m , con.

Đi u 34. Th t c đăng ký vi c nh n cha, m , con
1. Ngư i nh n cha, m , con ph i n p T khai (theo m u quy đ nh). Trong trư ng h p cha
ho c m nh n con chưa thành niên, thì ph i có s đ ng ý c a ngư i hi n đang là m ho c
cha, tr trư ng h p ngư i đó đã ch t, m t tích, m t năng l c ho c h n ch năng l c hành vi
dân s .

Kèm theo T khai ph i xu t trình các gi y t sau đây:

a) Gi y khai sinh (b n chính ho c b n sao) c a ngư i con;

b) Các gi y t , đ v t ho c các ch ng c khác đ ch ng minh quan h cha, m , con (n u
có).
2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u xét th y vi c nh n cha,
m , con là đúng s th t và không có tranh ch p, thì y ban nhân dân c p xã đăng ký vi c
nh n cha, m , con.
Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký vi c nh n cha, m , con, các bên cha, m , con ph i có m t, tr trư ng h p
ngư i đư c nh n là cha ho c m đã ch t. Cán b Tư pháp h t ch ghi vào S đăng ký vi c
nh n cha, m , con và Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con. Ch t ch y ban nhân
dân c p xã ký và c p cho m i bên m t b n chính Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m ,
con. B n sao Quy t đ nh đư c c p theo yêu c u c a các bên.

Đi u 35. B sung, c i chính S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a ngư i con

1. Căn c vào Quy t đ nh công nh n vi c nh n cha, m , con, y ban nhân dân c p xã, nơi
đã đăng ký khai sinh cho ngư i con ghi b sung ph n khai v cha, m trong S đăng ký khai
sinh và b n chính Gi y khai sinh c a ngư i con, n u ph n khai v cha, m trư c đây đ
tr ng.

Trong trư ng h p S đăng ký khai sinh đã chuy n lưu 1 quy n t i y ban nhân dân huy n,
qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i là y ban nhân dân c p huy n), thì y ban
nhân dân c p xã thông báo cho y ban nhân dân c p huy n đ ghi ti p vi c b sung.

2. Trong trư ng h p ph n khai v cha, m trong S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y
khai sinh c a ngư i con đã ghi tên ngư i khác, không ph i là cha, m đ , thì đương s ph i
làm th t c c i chính theo quy đ nh t i M c 7 Chương này.

M C 7: THAY Đ I, C I CHÍNH H T CH, XÁC Đ NH L I DÂN T C, XÁC Đ NH L I GI I
TÍNH, B SUNG H T CH, ĐI U CH NH H T CH
Đi u 36. Ph m vi thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính,
b sung h t ch, đi u ch nh h t ch

Ph m vi thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h
t ch, đi u ch nh h t ch theo quy đ nh t i M c này bao g m:
1. Thay đ i h , tên, ch đ m đã đư c đăng ký đúng trong S đăng ký khai sinh và b n
chính Gi y khai sinh, nhưng cá nhân có yêu c u thay đ i khi có lý do chính đáng theo quy
đ nh c a B lu t Dân s .

2. C i chính nh ng n i dung đã đư c đăng ký trong S đăng ký khai sinh và b n chính
Gi y khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.
3. Xác đ nh l i dân t c c a ngư i con theo dân t c c a ngư i cha ho c dân t c c a ngư i
m theo quy đ nh c a B lu t Dân s .
4. Xác đ nh l i gi i tính c a m t ngư i trong trư ng h p gi i tính c a ngư i đó b khuy t
t t b m sinh ho c chưa đ nh hình chính xác mà c n có s can thi p c a y h c nh m xác đ nh
rõ v gi i tính.

5. B sung nh ng n i dung chưa đư c đăng ký trong S đăng ký khai sinh và b n chính
Gi y khai sinh.
6. Đi u ch nh nh ng n i dung trong s đăng ký h t ch và các gi y t h t ch khác, không
ph i S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh.

Đi u 37. Th m quy n thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i
tính, b sung h t ch

1. y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh trư c đây có th m quy n gi i quy t
vi c thay đ i, c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i và b sung h t ch cho m i trư ng
h p, không phân bi t đ tu i;

2. y ban nhân dân c p huy n, mà trong đ a h t c a huy n đó đương s đã đăng ký khai
sinh trư c đây, có th m quy n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch cho ngư i t đ 14
tu i tr lên và xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch
cho m i trư ng h p, không phân bi t đ tu i.

Đi u 38. Th t c đăng ký vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh
l i gi i tính, b sung h t ch

1. Ngư i yêu c u thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b
sung h t ch ph i n p T khai (theo m u quy đ nh), xu t trình b n chính Gi y khai sinh c a
ngư i c n thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h
t ch và các gi y t liên quan đ làm căn c cho vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i
dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch.

Đ i v i trư ng h p xác đ nh l i gi i tính, thì văn b n k t lu n c a t ch c y t đã ti n hành
can thi p đ xác đ nh l i gi i tính là căn c cho vi c xác đ nh l i gi i tính.

Vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch
cho ngư i chưa thành niên ho c ngư i m t năng l c hành vi dân s đư c th c hi n theo
yêu c u c a cha, m ho c ngư i giám h .

Đ i v i vi c thay đ i h , tên cho ngư i t đ 9 tu i tr lên và xác đ nh l i dân t c cho
ngư i chưa thành niên t đ 15 tu i tr lên, thì ph i có s đ ng ý c a ngư i đó.

2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , n u vi c thay đ i, c i chính
h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t,
thì cán b Tư pháp h t ch ho c cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ghi vào S đăng ký
thay đ i, c i chính h t ch và Quy t đ nh cho phép thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân
t c, xác đ nh l i gi i tính. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c Ch t ch y ban nhân dân
c p huy n ký và c p cho đương s m t b n chính Quy t đ nh cho phép thay đ i, c i chính
h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính. B n sao Quy t đ nh đư c c p theo yêu c u
c a đương s .

Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày.

N i dung và căn c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính
ph i đư c ghi chú vào c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y
khai sinh.

3. Vi c b sung h t ch đư c gi i quy t ngay sau khi nh n đ gi y t h p l . N i dung b
sung đư c ghi tr c ti p vào nh ng c t, m c tương ng trong S đăng ký khai sinh và b n
chính Gi y khai sinh. Cán b Tư pháp h t ch đóng d u vào ph n ghi b sung. C t ghi chú
c a S đăng ký khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh ph i ghi rõ n i dung b
sung; căn c ghi b sung; h , tên, ch ký c a ngư i ghi b sung; ngày, tháng, năm b sung.
Cán b Tư pháp h t ch đóng d u vào ph n đã ghi b sung.

Trong trư ng h p n i dung S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh trư c đây
không có c t m c c n ghi b sung, thì n i dung b sung đư c ghi vào m t sau c a b n chính
Gi y khai sinh và c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh.

Trong trư ng h p vi c đăng ký h t ch trư c đây do y ban nhân dân c p xã th c hi n,
nhưng s h t ch ch còn lưu t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p huy n
th c hi n vi c b sung.

4. Sau khi vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b
sung h t ch đã đư c ghi vào S đăng ký khai sinh, thì b n sao Gi y khai sinh t S đăng ký
khai sinh s ghi theo n i dung đã thay đ i, c i chính ho c b sung.

5. Trong trư ng h p n i dung b n chính Gi y khai sinh c a cha, m đã thay đ i do vi c
thay đ i, c i chính, b sung h t ch, xác đ nh l i dân t c, thì y ban nhân dân c p xã, nơi đã
đăng ký khai sinh cho ngư i con, căn c vào b n chính Gi y khai sinh c a cha, m th c hi n
vi c đi u ch nh n i dung đó trong ph n khai v cha, m trong S đăng ký khai sinh và Gi y
khai sinh c a ngư i con cho phù h p; n u S đăng ký khai sinh đã chuy n lưu t i y ban
nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c đi u ch nh.

Đi u 39. Đi u ch nh n i dung trong s h t ch và các gi y t h t ch khác

1. Khi cá nhân có yêu c u đi u ch nh n i dung đã đư c đăng ký trong s h t ch và các gi y
t h t ch khác, không ph i S đăng ký khai sinh và b n chính Gi y khai sinh, thì y ban
nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký h t ch căn c vào b n chính Gi y khai sinh đ đi u ch nh
nh ng n i dung đó cho phù h p v i n i dung tương ng trong b n chính Gi y khai sinh.

N u vi c đi u ch nh n i dung c a s h t ch và gi y t h t ch khác không liên quan đ n n i
dung khai sinh, thì y ban nhân dân c p xã căn c vào nh ng gi y t có liên quan do đương
s xu t trình đ đi u ch nh.

Trong trư ng h p vi c đăng ký h t ch trư c đây do y ban nhân dân c p xã th c hi n,
nhưng s h t ch ch còn lưu t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân dân c p huy n
th c hi n vi c đi u ch nh.

2. Vi c đi u ch nh h t ch đư c gi i quy t ngay sau khi nh n đ gi y t h p l . C t ghi chú
c a s đăng ký h t ch và m t sau c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ n i dung đi u
ch nh; căn c đi u ch nh; h , tên, ch ký c a ngư i ghi đi u ch nh; ngày, tháng, năm đi u
ch nh. Cán b Tư pháp h t ch đóng d u vào ph n đã đi u ch nh.
3. Sau khi vi c đi u ch nh h t ch đã đư c ghi vào s h t ch, thì b n sao gi y t h t ch t
s h t ch s ghi theo n i dung đã đi u ch nh.

Đi u 40. Thông báo và ghi vào s h t ch các vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh
l i dân t c, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch

1. Trong trư ng h p y ban nhân dân c p xã th c hi n vi c thay đ i, c i chính, b sung,
đi u ch nh h t ch mà s h t ch đã chuy n lưu m t quy n t i y ban nhân dân c p huy n, thì
y ban nhân dân c p xã có trách nhi m g i thông báo cho y ban nhân dân c p huy n v
nh ng n i dung thay đ i đ ghi ti p vào s h t ch lưu t i y ban nhân dân c p huy n.

2. Trong trư ng h p y ban nhân dân c p huy n th c hi n vi c thay đ i, c i chính h t ch,
xác đ nh l i dân t c, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch, thì y ban nhân dân c p huy n có
trách nhi m g i thông báo cho y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký h t ch v nh ng n i
dung thay đ i đ ghi ti p vào s h t ch lưu t i y ban nhân dân c p xã.
M C 8: GHI VÀO S H T CH CÁC THAY Đ I H T CH KHÁC

Đi u 41. Ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác

1. Các thay đ i h t ch khác bao g m: xác đ nh cha, m , con (do Toà án xác đ nh); thay đ i
qu c t ch; ly hôn; h y vi c k t hôn trái pháp lu t; ch m d t nuôi con nuôi ph i đư c ghi vào
s h t ch theo quy đ nh t i M c này.

2. Cơ quan nhà nư c có th m quy n khi ra Quy t đ nh liên quan đ n các thay đ i h t ch
khác nói t i kho n 1 Đi u này, đ ng th i g i m t b n sao Quy t đ nh cho cơ quan nhà nư c
có th m quy n, nơi trư c đây đã đăng ký s ki n h t ch có liên quan đ n vi c thay đ i đ
ghi vào s h t ch.

Đi u 42. Cách ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác

1. Vi c ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác đư c th c hi n như sau:

a) Vi c xác đ nh cha, m , con đư c ghi vào S đăng ký khai sinh trư c đây c a ngư i con;

b) Vi c thay đ i qu c t ch đư c ghi vào S đăng ký khai sinh trư c đây;

c) Vi c ly hôn, h y vi c k t hôn trái pháp lu t đư c ghi vào S đăng ký k t hôn trư c đây;

d) Vi c ch m d t nuôi con nuôi đư c ghi vào S đăng ký vi c nuôi con nuôi trư c đây.

2. Khi ghi vào s h t ch các thay đ i h t ch khác ph i ghi rõ các n i dung thay đ i; s ,
ngày, tháng, năm Quy t đ nh; cơ quan ra Quy t đ nh và ngư i ký Quy t đ nh.

3. Trong trư ng h p s h t ch đã chuy n lưu m t quy n t i y ban nhân dân c p huy n,
thì sau khi th c hi n vi c ghi vào s các thay đ i h t ch khác, y ban nhân dân c p xã có
trách nhi m g i thông báo nh ng n i dung thay đ i cho y ban nhân dân c p huy n đ ghi
ti p vào s h t ch lưu t i y ban nhân dân c p huy n.

Trong trư ng h p s h t ch ch còn lưu t i y ban nhân dân c p huy n, thì y ban nhân
dân c p huy n th c hi n vi c ghi vào s các thay đ i h t ch khác.

M C 9: ĐĂNG KÝ QUÁ H N, ĐĂNG KÝ L I

Đi u 43. Đăng ký khai sinh, khai t quá h n
Vi c sinh, t chưa đăng ký trong th i h n quy đ nh t i Đi u 14 và Đi u 20 c a Ngh đ nh này,
thì ph i đăng ký theo th t c đăng ký quá h n.

Đi u 44. Th m quy n đăng ký khai sinh, khai t quá h n

1. y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai sinh theo quy đ nh t i Đi u 13
c a Ngh đ nh này th c hi n vi c đăng ký khai sinh quá h n.
Trong trư ng h p ngư i đã thành niên đăng ký khai sinh quá h n cho mình, thì có th đăng
ký t i y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai sinh theo quy đ nh t i Đi u
13 c a Ngh đ nh này ho c t i y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i đó cư trú.
2. y ban nhân dân c p xã, nơi có th m quy n đăng ký khai t theo quy đ nh t i Đi u 19 c a
Ngh đ nh này th c hi n vi c đăng ký khai t quá h n.

Đi u 45. Th t c đăng ký khai sinh, khai t quá h n
1. Ngư i đi đăng ký khai sinh, khai t quá h n ph i n p các gi y t theo quy đ nh t i kho n
1 Đi u 15 (n u là khai sinh) ho c kho n 1 Đi u 21 (n u là khai t ) c a Ngh đ nh này.
2. Sau khi nh n đ gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi vào s đăng ký theo t ng
lo i vi c và b n chính Gi y khai sinh ho c Gi y ch ng t . Ch t ch y ban nhân dân c p xã
ký và c p cho ngư i đi đăng ký m t b n chính Gi y khai sinh ho c Gi y ch ng t . Trong c t
ghi chú c a S đăng ký khai sinh ho c S đăng ký khai t ph i ghi rõ “Đăng ký quá h n."
Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n xác minh không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký khai sinh quá h n cho ngư i đã có h sơ, gi y t cá nhân như: S h kh u,
Gi y ch ng minh nhân dân, h c b , b ng t t nghi p, lý l ch cán b , lý l ch đ ng viên, mà
trong các h sơ, gi y t đó đã có s th ng nh t v h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh;
dân t c; qu c t ch; quê quán, thì đăng ký đúng theo n i dung đó. Trư ng h p h , tên, ch
đ m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán trong các h sơ, gi y t nói trên
c a ngư i đó không th ng nh t thì đăng ký theo h sơ, gi y t đư c l p đ u tiên. Trong
trư ng h p đ a danh đã có thay đ i, thì ph n khai v quê quán đư c ghi theo đ a danh hi n
t i.

Ph n khai v cha m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh đư c ghi theo th i đi m
đăng ký khai sinh quá h n. Riêng ph n ghi v qu c t ch c a cha, m trong trư ng h p cha,
m đã đư c thôi qu c t ch Vi t Nam, đã nh p qu c t ch nư c ngoài, thì qu c t ch c a cha, m
v n ph i ghi qu c t ch Vi t Nam; qu c t ch hi n t i c a cha, m đư c ghi chú vào S đăng ký
khai sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh.

Đi u 46. Đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi

Vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi đã đư c đăng ký, nhưng s h t ch và b n chính
gi y t h t ch đã b m t ho c hư h ng không s d ng đư c, thì đư c đăng ký l i.

Đi u 47. Th m quy n đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi

y ban nhân dân c p xã, nơi đương s cư trú ho c nơi đã đăng ký vi c sinh, t , k t hôn,
nh n nuôi con nuôi trư c đây th c hi n vi c đăng ký l i.

Đi u 48. Th t c đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi

1. Ngư i có yêu c u đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi ph i n p T khai
(theo m u quy đ nh).
Trong trư ng h p đăng ký l i t i y ban nhân dân c p xã, không ph i nơi đương s đã
đăng ký h t ch trư c đây, thì T khai ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi đã
đăng ký h t ch v vi c đã đăng ký; tr trư ng h p đương s xu t trình đư c b n sao gi y t
h t ch đã c p h p l trư c đây.
2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , cán b Tư pháp h t ch ghi
vào s h t ch theo t ng lo i vi c và b n chính Gi y khai sinh, Gi y ch ng t , Gi y ch ng
nh n k t hôn ho c Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi. Ch t ch y ban nhân dân c p
xã ký và c p cho ngư i đi đăng ký m t b n chính gi y t h t ch theo t ng lo i vi c. Các gi y
t h t ch cũ liên quan đ n s ki n h t ch đăng ký l i (n u có) đư c thu h i và lưu h sơ.
Trong c t ghi chú c a s h t ch và dư i tiêu đ c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ
“Đăng ký l i”.
Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày.

3. Khi đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi, n u ngư i đi đăng ký l i xu t
trình b n sao gi y t đã c p h p l trư c đây, thì n i dung khai sinh, khai t , k t hôn, nh n
nuôi con nuôi đư c ghi theo n i dung c a b n sao gi y t h t ch đó.

Trư ng h p đăng ký l i vi c sinh cho ngư i không có b n sao Gi y khai sinh đã c p trư c
đây, nhưng đã có h sơ, gi y t cá nhân như: S h kh u, Gi y ch ng minh nhân dân, h c
b , b ng t t nghi p, lý l ch cán b , lý l ch đ ng viên, mà trong các h sơ gi y t đó đã có s
th ng nh t v h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; dân t c; qu c t ch; quê quán, thì
đăng ký đúng theo n i dung đó. Trư ng h p h , tên, ch đ m; ngày, tháng, năm sinh; dân
t c; qu c t ch; quê quán trong các h sơ, gi y t nói trên c a ngư i đó không th ng nh t thì
đăng ký theo h sơ, gi y t đư c l p đ u tiên. Trong trư ng h p đ a danh đã có thay đ i, thì
ph n khai v quê quán đư c ghi theo đ a danh hi n t i.

Ph n khai v cha m trong Gi y khai sinh và S đăng ký khai sinh đư c ghi theo th i đi m
đăng ký l i vi c sinh. Riêng ph n ghi v qu c t ch c a cha, m trong trư ng h p cha, m đã
đư c thôi qu c t ch Vi t Nam, đã nh p qu c t ch nư c ngoài, thì qu c t ch c a cha, m v n
ph i ghi qu c t ch Vi t Nam; qu c t ch hi n t i c a cha, m đư c ghi chú vào S đăng ký khai
sinh và m t sau c a b n chính Gi y khai sinh.

4. Khi đăng ký l i vi c k t hôn, nh n nuôi con nuôi, các bên đương s ph i có m t. Quan
h hôn nhân, quan h gi a cha m nuôi v i con nuôi đư c công nh n k t ngày đã đăng ký
k t hôn ho c đăng ký vi c nuôi con nuôi trư c đây.
Chương 3:
ĐĂNG KÝ H T CH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI
M C 1: ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Đi u 49. Th m quy n đăng ký khai sinh

1. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha và m là ngư i nư c ngoài,
đư c th c hi n t i S Tư pháp, nơi cư trú c a ngư i cha ho c ngư i m , n u h có yêu c u.

2. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là ngư i nư c
ngoài, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, đư c th c hi n t i S Tư
pháp, nơi cư trú c a ngư i m .

3. Vi c đăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha ho c m là ngư i nư c
ngoài, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đang cư trú t i Vi t Nam, đư c th c hi n t i S
Tư pháp, nơi cư trú c a ngư i m ho c ngư i cha là công dân Vi t Nam.

Đi u 50. Th t c đăng ký khai sinh

1. Ngư i đi đăng ký khai sinh n p Gi y ch ng sinh ho c gi y t thay Gi y ch ng sinh theo
quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15 c a Ngh đ nh này và xu t trình Gi y ch ng nh n k t hôn c a
cha, m tr em (n u cha, m tr em có đăng ký k t hôn).

Trong trư ng h p cha, m ch n qu c t ch nư c ngoài cho con, thì ph i có gi y th a thu n
c a cha và m v vi c ch n qu c t ch. Gi y tho thu n v vi c ch n qu c t ch ph i có xác
nh n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n c a nư c mà ngư i nư c ngoài là công dân v
vi c ch n qu c t ch cho con là phù h p v i pháp lu t c a nư c đó.
2. Sau khi nh n đ gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư pháp ghi vào S đăng ký khai
sinh và b n chính Gi y khai sinh, Giám đ c S Tư pháp ký và c p m t b n chính Gi y khai
sinh cho ngư i đi khai sinh. B n sao Gi y khai sinh đư c c p theo yêu c u c a ngư i đi khai
sinh.

3. Trong trư ng h p khai sinh cho con ngoài giá thú, n u không xác đ nh đư c ngư i cha,
thì ph n ghi v ngư i cha trong S đăng ký khai sinh và Gi y khai sinh đ tr ng. N u vào
th i đi m đăng ký khai sinh có ngư i nh n con, thì S Tư pháp k t h p gi i quy t vi c nh n
con và đăng ký khai sinh.
4. Tên c a tr em là tên Vi t Nam ho c tên nư c ngoài theo s l a ch n c a cha m .

M C 2: ĐĂNG KÝ KHAI T

Đi u 51. Th m quy n đăng ký khai t

1. Vi c đăng ký khai t cho ngư i nư c ngoài ho c công dân Vi t Nam đ nh cư nư c
ngoài ch t t i Vi t Nam đư c th c hi n t i S Tư pháp t nh (thành ph ), nơi cư trú cu i cùng
c a ngư i đó, n u thân nhân c a h có yêu c u.

2. Trong trư ng h p không xác đ nh đư c nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t, thì S Tư
pháp t nh (thành ph ), nơi ngư i đó ch t, th c hi n vi c đăng ký khai t .

Đi u 52. Th t c đăng ký khai t

1. Ngư i đi đăng ký khai t ph i n p Gi y báo t ho c gi y t thay cho Gi y báo t theo quy
đ nh t i Đi u 22 c a Ngh đ nh này.

2. Sau khi nh n đ gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư pháp ghi vào S đăng ký khai t
và b n chính Gi y ch ng t , Giám đ c S Tư pháp ký và c p m t b n chính Gi y ch ng t
cho ngư i đi đăng ký khai t . B n sao Gi y ch ng t đư c c p theo yêu c u c a ngư i đi
đăng ký khai t .

3. Sau khi đăng ký khai t , S Tư pháp g i cho C c Lãnh s , B Ngo i giao b n sao Gi y
ch ng t đ thông báo cho cơ quan có th m quy n c a nư c mà ngư i ch t là công dân
ho c thư ng trú.

M C 3: ĐĂNG KÝ GIÁM H

Đi u 53. Th m quy n đăng ký giám h

Vi c đăng ký giám h gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cùng cư trú t i Vi t
Nam đư c th c hi n t i S Tư pháp, nơi cư trú c a ngư i giám h ho c ngư i đư c giám
h .

Đi u 54. Th t c đăng ký giám h và đăng ký ch m d t, thay đ i giám h

1. Th t c đăng ký giám h gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cùng cư trú Vi t
Nam đư c áp d ng tương t quy đ nh t i Đi u 30 c a Ngh đ nh này.
2. Sau khi đăng ký giám h , S Tư pháp g i cho y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a
ngư i giám h và ngư i đư c giám h b n sao Quy t đ nh công nh n vi c giám h đ giám
sát vi c giám h theo quy đ nh c a B lu t Dân s .
3. Th t c đăng ký ch m d t, thay đ i giám h gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c
ngoài cùng cư trú t i Vi t Nam đư c áp d ng tương t quy đ nh t i Đi u 31 c a Ngh đ nh
này.

M C 4: GHI VÀO S H T CH CÁC VI C H T CH C A CÔNG DÂN VI T NAM ĐÃ
ĐĂNG KÝ T I CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C A NƯ C NGOÀI

Đi u 55. Nh ng trư ng h p ph i ghi vào s h t ch và th m quy n ghi vào s h t ch

1. Công dân Vi t Nam đã đăng ký t i cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài các vi c: khai
sinh; k t hôn; nh n cha, m , con; nuôi con nuôi khi v nư c thư ng trú ph i làm th t c ghi
vào s h t ch theo quy đ nh t i M c này.

2. Vi c công nh n k t hôn; nuôi con nuôi; nh n cha, m , con đã đăng ký trư c cơ quan có
th m quy n c a nư c ngoài theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7
năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Hôn nhân và gia
đình có y u t nư c ngoài cũng đư c ghi vào s h t ch theo quy đ nh t i M c này.

3. S Tư pháp, nơi đương s cư trú th c hi n vi c ghi vào s h t ch.

Đi u 56. Th t c ghi vào s h t ch

1. Ngư i có yêu c u ghi vào s h t ch ph i xu t trình b n chính ho c b n sao gi y t h t ch
c n ghi.
2. Sau khi ki m tra gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư pháp ghi vào s h t ch theo quy
đ nh t i Đi u 57 c a Ngh đ nh này.
Đi u 57. Cách ghi vào s h t ch

1. Vi c ghi vào s h t ch đư c th c hi n như sau:

a) Vi c sinh đư c ghi vào S đăng ký khai sinh;

b) Vi c k t hôn đư c ghi vào S đăng ký k t hôn;

c) Vi c nh n cha, m , con đư c ghi vào S đăng ký vi c nh n cha, m , con;

d) Vi c nuôi con nuôi đư c ghi vào S đăng ký vi c nuôi con nuôi.

2. Khi ghi vào s h t ch ph i ghi theo đúng n i dung c a gi y t h t ch mà đương s xu t
trình; nh ng n i dung trong s h t ch có mà trong gi y t h t ch không có, thì đ tr ng,
nh ng n i dung trong gi y t h t ch có nhưng trong s h t ch không có thì ghi vào c t ghi
chú c a s h t ch.

3. Đ i v i nh ng gi y t h t ch c a công dân Vi t Nam nư c ngoài v nư c thư ng trú,
thì sau khi th c hi n vi c ghi chú vào s h t ch, Giám đ c S Tư pháp ký và c p cho đương
s b n chính gi y t h t ch m i. S ghi các s ki n h t ch là căn c đ c p b n sao gi y t
h t ch sau này.

Đ i v i vi c công nh n k t hôn; nuôi con nuôi; nh n cha, m , con theo quy đ nh t i kho n
2 Đi u 55 c a Ngh đ nh này, thì sau khi th c hi n vi c ghi chú vào s h t ch, Giám đ c S
Tư pháp ký và c p cho đương s gi y xác nh n v vi c đã ghi chú đó.
M C 5: ĐĂNG KÝ L I VI C SINH, T , K T HÔN, NH N NUÔI CON NUÔI
Đi u 58. Đi u ki n, th m quy n đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi
1. Vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi c a công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài
ho c c a ngư i nư c ngoài đã đăng ký t i Vi t Nam, nhưng b n chính gi y t h t ch và s
đăng ký h t ch đã b m t ho c hư h ng không s d ng đư c, thì đư c đăng ký l i.

2. S Tư pháp mà trong đ a h t t nh (thành ph ) đó trư c đây đương s đã đăng ký vi c
sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi th c hi n đăng ký l i.
Đi u 59. Th t c đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi

1. Ngư i đi đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi ph i n p T khai (theo
m u quy đ nh).
Trong trư ng h p vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi trư c đây đăng ký t i y ban
nhân dân c p xã, thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký vi c sinh,
t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi v vi c đã đăng ký; tr trư ng h p đương s xu t trình đư c
b n sao gi y t h t ch đã c p h p l trư c đây.
2. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày nh n đ gi y t h p l , cán b h t ch c a S Tư
pháp ghi vào s đăng ký theo t ng lo i vi c và b n chính Gi y khai sinh, Gi y ch ng t , Gi y
ch ng nh n k t hôn ho c Quy t đ nh công nh n vi c nuôi con nuôi. Giám đ c S Tư pháp ký
và c p cho đương s m t b n chính gi y t h t ch theo t ng lo i vi c. Các gi y t h t ch cũ
liên quan đ n s ki n h t ch đăng ký l i (n u có) đư c thu h i và lưu h sơ. Trong c t ghi
chú c a s h t ch và dư i tiêu đ c a b n chính gi y t h t ch ph i ghi rõ “Đăng ký l i”.

Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n nói trên đư c kéo dài thêm không quá 5 ngày.
3. Vi c xác đ nh n i dung khi đăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi đư c
th c hi n tương t như quy đ nh t i kho n 3 Đi u 48 c a Ngh đ nh này. Trong trư ng h p
đương s đã đư c thôi qu c t ch Vi t Nam, đã nh p qu c t ch nư c ngoài, thì ph n ghi v
qu c t ch c a ngư i đó trong s h t ch và gi y t h t ch v n ph i ghi qu c t ch Vi t Nam.
Qu c t ch hi n t i c a đương s đư c ghi chú vào s h t ch và m t sau c a gi y t h t ch.

4. Khi đăng ký l i vi c k t hôn, nh n nuôi con nuôi các bên đương s ph i có m t. Quan
h hôn nhân, quan h gi a cha m nuôi v i con nuôi đư c công nh n k t ngày đã đăng ký
k t hôn ho c đăng ký vi c nuôi con nuôi trư c đây.
Chương 4;

C P B N SAO GI Y T H T CH T S H T CH, C P L I B N CHÍNH
GI Y KHAI SINH

Đi u 60. B n sao và th m quy n c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch

1. B n sao gi y t h t ch t s h t ch là b n sao do cơ quan nhà nư c có th m quy n theo
quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, căn c vào s h t ch hi n đang lưu tr , đ c p cho ngư i có
yêu c u.

2. y ban nhân dân c p xã, y ban nhân dân c p huy n ho c S Tư pháp, nơi lưu tr s h
t ch th c hi n c p b n sao các gi y t h t ch t s h t ch.

3. Ngư i yêu c u c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch có th g i đ ngh qua đư ng
bưu đi n đ n cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.

Đi u 61. Nguyên t c ghi b n sao gi y t h t ch t s h t ch

1. N i dung c a b n sao gi y t h t ch t s h t ch ph i ghi theo đúng n i dung đã đư c
đăng ký trong s h t ch.
2. Trong trư ng h p s h t ch đã ghi chú vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân
t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch ho c đi u ch nh h t ch, thì b n sao gi y t h t ch
t s h t ch đư c ghi theo n i dung đã đư c ghi chú.

Đi u 62. C p l i b n chính Gi y khai sinh và th m quy n c p l i b n chính Gi y khai
sinh

1. Trong trư ng h p b n chính Gi y khai sinh b m t, hư h ng ho c ph i ghi chú quá nhi u
n i dung do đư c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b
sung h t ch ho c đi u ch nh h t ch mà S đăng ký khai sinh còn lưu tr đư c, thì đư c c p
l i b n chính Gi y khai sinh.

2. y ban nhân dân c p huy n, nơi lưu tr S đăng ký khai sinh th c hi n vi c c p l i b n
chính Gi y khai sinh.

3. S Tư pháp t nh (thành ph ), nơi trư c đây đương s đã đăng ký khai sinh có y u t
nư c ngoài th c hi n vi c c p l i b n chính Gi y khai sinh.

Đi u 63. Th t c c p l i b n chính Gi y khai sinh

1. Ngư i yêu c u c p l i b n chính Gi y khai sinh ph i n p T khai (theo m u quy đ nh) và
b n chính Gi y khai sinh cũ (n u có).

2. Sau khi nh n T khai, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S
Tư pháp căn c vào S đăng ký khai sinh đang lưu tr đ ghi vào n i dung b n chính Gi y
khai sinh và ghi rõ “C p l i” dư i tiêu đ c a b n chính Gi y khai sinh, Ch t ch y ban nhân
dân c p huy n ho c Giám đ c S Tư pháp ký và c p cho đương s m t b n chính Gi y khai
sinh m i, thu h i l i Gi y khai sinh cũ (n u có). Trong c t ghi chú c a S đăng ký khai sinh
ph i ghi rõ “Đã c p l i b n chính Gi y khai sinh ngày... tháng... năm....

3. Nguyên t c ghi n i dung b n chính Gi y khai sinh khi c p l i đư c áp d ng tương t
quy đ nh t i Đi u 61 c a Ngh đ nh này.

4. Sau khi c p l i b n chính Gi y khai sinh, y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m
g i thông báo cho y ban nhân dân c p xã, nơi đã đăng ký khai sinh đ ghi chú ti p vào S
đăng ký khai sinh lưu t i y ban nhân dân c p xã.

Đi u 64. C p b n sao gi y t h t ch và c p l i b n chính Gi y khai sinh cho ngư i nư c
ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài

Các quy đ nh v c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch, c p l i b n chính Gi y khai sinh
t i Chương này, cũng đư c áp d ng cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư
nư c ngoài trư c đây đã đăng ký h t ch t i Vi t Nam.

Th m quy n c p b n sao gi y t h t ch t s h t ch và c p l i b n chính Gi y khai sinh
trong trư ng h p này là S Tư pháp, nơi lưu tr s đăng ký h t ch.
Chương 5:
GI Y XÁC NH N TÌNH TR NG HÔN NHÂN
Đi u 65. S d ng Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân
Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo quy đ nh t i Chương này đư c s d ng vào vi c
đăng ký k t hôn ho c vào các m c đích khác.

Đi u 66. Th m quy n c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân
1. y ban nhân dân c p xã, nơi cư trú c a ngư i có yêu c u xác nh n tình tr ng hôn nhân
th c hi n vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân cho ngư i đó.
2. Công dân Vi t Nam đang cư trú nư c ngoài có yêu c u xác nh n tình tr ng hôn nhân
trong th i gian trong nư c, thì y ban nhân dân c p xã, nơi ngư i đó cư trú trư c khi xu t
c nh, th c hi n vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân.
3. Công dân Vi t Nam đang cư trú nư c ngoài có yêu c u xác nh n tình tr ng hôn nhân
trong th i gian nư c ngoài, thì Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam nư c mà ngư i
đó cư trú, th c hi n vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân.

Đi u 67. Th t c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân
1. Ngư i yêu c u c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân ph i n p T khai (theo m u quy
đ nh).
Trong trư ng h p ngư i yêu c u c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đã có v , có
ch ng, nhưng đã ly hôn ho c ngư i kia đã ch t, thì ph i xu t trình trích l c B n án/Quy t
đ nh đã có hi u l c pháp lu t c a Tòa án v vi c ly hôn ho c b n sao Gi y ch ng t . Quy
đ nh này cũng đư c áp d ng đ i v i vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân trong T khai đăng ký
k t hôn theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 18 c a Ngh đ nh này.
Sau khi nh n đ gi y t h p l , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c viên ch c Lãnh s
ký và c p cho đương s Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân (theo m u quy đ nh).
Trư ng h p c n ph i xác minh, thì th i h n xác minh là 5 ngày.
2. Vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân theo quy đ nh t i Chương này ph i đư c
ghi vào S c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân đ theo dõi.
3. Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân có giá tr 6 tháng, k t ngày xác nh n.
Chương 6;
GHI CHÉP S H T CH, BI U M U H T CH;
LƯU TR S H T CH, GI Y T H T CH; CH Đ BÁO CÁO TH NG KÊ H T CH
M C 1: GHI CHÉP S H T CH, BI U M U H T CH
Đi u 68. Nguyên t c ghi chép s h t ch, bi u m u h t ch
1. Khi đăng ký h t ch, cán b Tư pháp h t ch, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c
cán b h t ch c a S Tư pháp ph i t mình ghi vào s h t ch và bi u m u h t ch; n i dung
ghi ph i chính xác; ch vi t ph i rõ ràng, đ nét, không vi t t t, không t y xóa.
2. S h t ch ph i vi t liên ti p theo th t t ng trang, không đư c b tr ng, ph i đóng d u
giáp lai t trang đ u đ n trang cu i s .
3. S đăng ký trong s h t ch đư c ghi liên t c t s 01 cho đ n h t năm. Đ i v i s h
t ch đư c s d ng ti p cho năm sau, thì s th t c a năm sau s b t đ u t s 01, không
l y s th t ti p theo c a năm trư c.
4. S ghi trong bi u m u h t ch là s tương ng v i s th t ghi trong s h t ch.
Đi u 69. S a ch a sai sót do ghi chép
1. Trong khi đăng ký, n u có sai sót do ghi chép trong s h t ch, thì cán b Tư pháp h
t ch, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp ph i tr c ti p
g ch b ph n sai sót, vi t l i xu ng dòng phía dư i, không đư c ch a đè lên ch cũ, không
đư c t y xóa đ vi t l i. C t ghi chú c a s h t ch ph i ghi rõ n i dung s a; h , tên, ch ký
c a ngư i đã s a và ngày, tháng, năm s a ch a. Cán b Tư pháp h t ch cán b Tư pháp
c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp đóng d u vào ph n đã s a ch a.
N u có sai sót trong các gi y t h t ch, thì h y gi y t h t ch đó và vi t l i gi y t h t ch
khác.
2. Nghiêm c m vi c t ý t y xóa, s a ch a, b sung làm sai l ch n i dung đã ghi trong s
h t ch, gi y t h t ch.
M C 2: LƯU TR S H T CH, GI Y T H T CH; BÁO CÁO S LI U TH NG KÊ H
T CH
Đi u 70. Lưu tr s h t ch

1. S h t ch ph i đư c lưu tr , b o qu n đ s d ng lâu dài; ph c v cho ho t đ ng qu n
lý c a Nhà nư c.
2. M i lo i vi c h t ch ph i đư c đăng ký vào 2 quy n s (đăng ký kép), 1 quy n lưu t i
y ban nhân dân c p xã, nơi đăng ký h t ch; 1 quy n chuy n lưu t i y ban nhân dân c p
huy n.
Nh ng vi c h t ch thu c th m quy n c a S Tư pháp và y ban nhân dân c p huy n, thì
ch đăng ký vào 1 quy n và lưu t i S Tư pháp và y ban nhân dân c p huy n.
Đ i v i s c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân, thì ch c n l p 1 quy n và lưu t i y ban
nhân dân c p xã.
Đi u 71. Khóa s h t ch và lưu s h t ch
1. Khi s d ng h t s h t ch, thì th c hi n vi c khóa s . Khi khóa s h t ch, cán b Tư
pháp h t ch, cán b Tư pháp c a Phòng Tư pháp ho c cán b h t ch c a S Tư pháp ph i
ghi rõ vào trang cu i t ng s trang và t ng s s ki n h t ch đã đăng ký; Ch t ch y ban
nhân dân c p xã, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ho c Giám đ c S Tư pháp ký xác
nh n và đóng d u.
Đ i v i nh ng s h t ch c a y ban nhân dân c p xã, thì sau khi xác nh n và đóng d u,
y ban nhân dân c p xã có trách nhi m chuy n quy n s th hai cho y ban nhân dân c p
huy n đ th c hi n vi c lưu tr .

2. y ban nhân dân c p xã, y ban nhân dân c p huy n và S Tư pháp có trách nhi m
lưu tr , b o qu n s h t ch; ph i th c hi n các bi n pháp an toàn: phòng ch ng bão l t,
cháy, m ư t, m i m t.
Đi u 72. Lưu tr gi y t h t ch
Các gi y t đương s đã n p khi đăng ký h t ch ph i đư c lưu tr , b o qu n t i cơ quan
đăng ký h t ch trong th i h n 5 năm. Vi c lưu tr ti p theo sau th i h n 5 năm đư c th c
hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v lưu tr .

Đi u 73. S li u th ng kê h t ch

1. S li u th ng kê h t ch ph i đư c l p (theo m u quy đ nh) theo đ nh kỳ 6 tháng và 1
năm. S li u th ng kê h t ch ph i b o đ m chính xác và ph i g i báo cáo theo đúng th i h n
quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.

S li u th ng kê h t ch 6 tháng đ u năm đư c tính t ngày 01 tháng 0l hàng năm đ n h t
ngày 30 tháng 6 c a năm đó; s li u th ng kê h t ch 1 năm đư c tính t ngày 01 tháng 0l
hàng năm đ n h t ngày 31 tháng 12 c a năm đó.

2. Th i h n g i báo cáo s li u th ng kê h t ch đư c th c hi n như sau:

a) Đ i v i y ban nhân dân c p xã, báo cáo s li u th ng kê h t ch 6 tháng đ u năm ph i
g i cho Phòng Tư pháp trư c ngày 10 tháng 7 hàng năm; báo cáo 1 năm ph i g i trư c
ngày 15 tháng 01 c a năm sau;

b) Đ i v i y ban nhân dân c p huy n, báo cáo s li u th ng kê h t ch 6 tháng đ u năm
ph i g i cho S Tư pháp trư c ngày 31 tháng 7 hàng năm; báo cáo 1 năm ph i g i trư c
ngày 31 tháng 01 c a năm sau;

c) Đ i v i S Tư pháp, báo cáo s li u th ng kê h t ch 6 tháng đ u năm ph i g i cho B
Tư pháp trư c ngày 31 tháng 8 hàng năm; báo cáo 1 năm ph i g i trư c ngày 01 tháng 3
c a năm sau.
Đi u 74. Lưu tr s h t ch, gi y t h t ch; báo cáo s li u th ng kê h t ch t i Cơ
quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam

Các quy đ nh v lưu tr s h t ch và gi y t h t ch; báo cáo s li u th ng kê h t ch t i M c
này cũng đư c áp d ng đ i v i các Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam.

Chương 7:

QU N LÝ NHÀ NƯ C V H T CH, CÁN B TƯ PHÁP H T CH

M C 1: QU N LÝ NHÀ NƯ C V H T CH

Đi u 75. Nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp trong qu n lý nhà nư c v h t ch

B Tư pháp giúp Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v h t ch trong ph m
vi c nư c, có nhi m v , quy n h n sau đây:

1. So n th o, trình cơ quan có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n văn
b n quy ph m pháp lu t v đăng ký và qu n lý h t ch;

2. Hư ng d n, ch đ o chung vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v đăng ký
và qu n lý h t ch;

3. Ban hành, hư ng d n vi c s d ng th ng nh t các lo i s h t ch, bi u m u h t ch;

4. Ki m tra, thanh tra vi c đăng ký và qu n lý h t ch;

5. T ng h p tình hình và s li u th ng kê h t ch báo cáo Chính ph theo đ nh kỳ hàng
năm;

6. Gi i quy t khi u n i, t cáo v h t ch theo th m quy n;

7. Nghiên c u vi c áp d ng công ngh tin h c trong đăng ký, qu n lý h t ch;

8. H p tác qu c t v h t ch.

Đi u 76. Nhi m v , quy n h n c a B Ngo i giao trong qu n lý nhà nư c v h t ch

B Ngo i giao ph i h p v i B Tư pháp th c hi n qu n lý nhà nư c v h t ch đ i v i
công dân Vi t Nam nư c ngoài, có nhi m v , quy n h n sau đây:

1. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c hư ng d n, ch đ o, ki m tra, thanh tra vi c th c
hi n đăng ký và qu n lý h t ch c a các Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam;

2. T ch c b i dư ng nghi p v h t ch cho viên ch c Lãnh s c a các Cơ quan Ngo i
giao, Lãnh s Vi t Nam;

3. Lưu tr s h t ch do các Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam chuy n v ;

4. C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch;

5. T ng h p tình hình và s li u th ng kê h t ch c a Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t
Nam g i cho B Tư pháp theo đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm;

6. Gi i quy t khi u n i, t cáo v h t ch theo th m quy n.
Đi u 77. Nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương trong qu n lý nhà nư c v h t ch

1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i là y ban nhân
dân c p t nh) th c hi n qu n lý nhà nư c v h t ch trong đ a phương mình, có nhi m v ,
quy n h n sau đây:

a) Hư ng d n, ch đ o vi c t ch c th c hi n công tác đăng ký và qu n lý h t ch đ i v i
y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã;

b) Xây d ng h th ng t ch c đăng ký và qu n lý h t ch, b i dư ng nghi p v cho cán b
làm công tác h t ch;

c) T ch c tuyên truy n, ph bi n các quy đ nh c a pháp lu t v h t ch;
d) Ki m tra, thanh tra vi c đăng ký và qu n lý h t ch trong ph m vi đ a phương; gi i quy t
khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v h t ch theo th m quy n;

đ) Qu n lý, s d ng các lo i s h t ch, bi u m u h t ch theo quy đ nh c a B Tư pháp;

e) Lưu tr s h t ch, gi y t h t ch;

g) C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch;

h) T ng h p tình hình và s li u th ng kê h t ch, báo cáo B Tư pháp theo đ nh kỳ 6
tháng và hàng năm;

i) Hàng năm b trí kinh phí cho vi c mua và in các s h t ch, bi u m u h t ch, đáp ng
yêu c u đăng ký h t ch đ a phương; trang b cơ s v t ch t đ ph c v cho ho t đ ng
đăng ký và qu n lý h t ch;

k) Quy t đ nh vi c thu h i và hu b nh ng gi y t h t ch do Giám đ c S Tư pháp và y
ban nhân dân c p huy n c p trái v i quy đ nh c a Ngh đ nh này.

2. S Tư pháp giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n các nhi m v , quy n h n trong
qu n lý nhà nư c v h t ch quy đ nh t i các đi m t đi m a đ n đi m g, kho n 1 Đi u này
(riêng vi c gi i quy t t cáo t i đi m d, kho n 1 S Tư pháp ch th c hi n khi đư c giao),
th c hi n đăng ký các vi c h t ch thu c th m quy n c a S Tư pháp. Trong trư ng h p do
buông l ng qu n lý mà d n đ n nh ng sai ph m, tiêu c c c a cán b , công ch c thu c S
Tư pháp trong đăng ký và qu n lý h t ch, thì Giám đ c S Tư pháp ph i ch u trách nhi m.

3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m v tình hình đăng ký và qu n lý h
t ch c a đ a phương. Trong trư ng h p do buông l ng qu n lý mà d n đ n nh ng sai ph m,
tiêu c c c a cán b , công ch c trong đăng ký và qu n lý h t ch t i đ a phương mình, thì
Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i ch u trách nhi m.

Đi u 78. Nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p huy n trong qu n lý nhà nư c
v h t ch

1. y ban nhân dân c p huy n th c hi n qu n lý nhà nư c v h t ch trong đ a phương
mình, có nhi m v , quy n h n sau đây:

a) Ch đ o, ki m tra vi c t ch c, th c hi n công tác đăng ký và qu n lý h t ch đ i v i y
ban nhân dân c p xã;
b) Th c hi n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch cho ngư i t đ 14 tu i tr lên và
xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch cho m i trư ng
h p, không phân bi t đ tu i;

c) T ch c b i dư ng nghi p v h t ch cho cán b Tư pháp h t ch;

d) T ch c tuyên truy n, ph bi n các quy đ nh c a pháp lu t v h t ch;

đ) Qu n lý, s d ng các lo i s h t ch, bi u m u h t ch theo quy đ nh c a B Tư pháp;

e) Lưu tr s h t ch, gi y t h t ch;

g) C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch;

h) T ng h p tình hình và s li u th ng kê h t ch, báo cáo y ban nhân dân c p t nh theo
đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm;

i) Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v h t ch theo th m quy n;
k) Quy t đ nh vi c thu h i, h y b nh ng gi y t h t ch do y ban nhân dân c p xã c p
trái v i quy đ nh t i Ngh đ nh này (tr vi c đăng ký k t hôn vi ph m v đi u ki n k t hôn theo
quy đ nh c a pháp lu t v hôn nhân và gia đình).

2. Phòng Tư pháp giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n các nhi m v , quy n h n
trong qu n lý nhà nư c v h t ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này (riêng vi c gi i quy t t
cáo t i đi m i kho n 1 ch th c hi n khi đư c giao). Đ i v i vi c gi i quy t khi u n i quy đ nh
t i đi m i kho n 1 Đi u này do y ban nhân dân c p huy n th c hi n.

3. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ch u trách nhi m v tình hình đăng ký và qu n lý
h t ch c a đ a phương. Trong trư ng h p do buông l ng qu n lý mà d n đ n nh ng sai
ph m, tiêu c c c a cán b , công ch c trong đăng ký và qu n lý h t ch đ a phương mình,
thì Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i ch u trách nhi m.

Đi u 79. Nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p xã trong qu n lý nhà nư c v
h t ch

1. Trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h t ch, y ban nhân dân c p xã có nhi m v ,
quy n h n sau đây:

a) Th c hi n đăng ký các vi c h t ch thu c th m quy n c a y ban nhân dân c p xã theo
quy đ nh c a Ngh đ nh này;

b) Tuyên truy n, ph bi n, v n đ ng nhân dân ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t v h
t ch;

c) Qu n lý, s d ng các lo i s h t ch, bi u m u h t ch theo quy đ nh c a B Tư pháp;

d) Lưu tr s h t ch, gi y t h t ch;

đ) C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch;

e) T ng h p tình hình và s li u th ng kê h t ch báo cáo y ban nhân dân c p huy n theo
đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm;

g) Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v h t ch theo th m quy n.
2. Cán b Tư pháp h t ch có trách nhi m giúp y ban nhân dân c p xã th c hi n các
nhi m v , quy n h n c th theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này (tr trư ng h p gi i quy t t
cáo t i đi m g kho n 1 Đi u này).

3. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m v tình hình đăng ký và qu n lý h
t ch c a đ a phương. Trong trư ng h p do buông l ng qu n lý mà d n đ n nh ng sai ph m,
tiêu c c c a cán b , công ch c trong công tác đăng ký và qu n lý h t ch đ a phương
mình, thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i ch u trách nhi m.
Đi u 80. Nhi m v , quy n h n c a Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam trong qu n
lý nhà nư c v h t ch
1. Cơ quan Ngo i giao, Lãnh s Vi t Nam th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v h t ch, có
nhi m v , quy n h n sau đây:

a) Th c hi n đăng ký các vi c h t ch cho công dân Vi t Nam nư c ngoài theo hư ng
d n c a B Tư pháp và B Ngo i giao;

b) Qu n lý, s d ng các lo i s h t ch, bi u m u h t ch theo quy đ nh c a B Tư pháp;

c) Lưu tr s h t ch, gi y t h t ch;

d) C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch;
đ) T ng h p tình hình và s li u th ng kê h t ch báo cáo B Ngo i giao theo đ nh kỳ 6
tháng và hàng năm;
e) Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m v h t ch theo th m quy n.
2. Viên ch c Lãnh s làm công tác h t ch có trách nhi m giúp Cơ quan Ngo i giao, Lãnh
s Vi t Nam th c hi n các nhi m v , quy n h n c th theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này
(tr trư ng h p gi i quy t t cáo t i đi m e kho n 1 Đi u này).
M C 2: CÁN B TƯ PHÁP H T CH

Đi u 81. Cán b Tư pháp h t ch

1. Cán b Tư pháp h t ch là công ch c c p xã, giúp y ban nhân dân c p xã th c hi n
các nhi m v , quy n h n trong đăng ký và qu n lý h t ch. Đ i v i nh ng xã, phư ng, th tr n
có đông dân cư, s lư ng công vi c h t ch nhi u, thì ph i có cán b chuyên trách làm công
tác h t ch, không kiêm nhi m các công tác tư pháp khác.

2. Cán b Tư pháp h t ch ph i có đ các tiêu chu n c a cán b công ch c c p xã theo
quy đ nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và ph i có thêm các tiêu chu n sau đây:

a) Có b ng t t nghi p trung c p lu t tr lên;

b) Đư c b i dư ng nghi p v v công tác h t ch;

c) Ch vi t rõ ràng.

3. Vi c tuy n d ng, s d ng, qu n lý, khen thư ng, k lu t đ i v i cán b Tư pháp h t ch
đư c th c hi n theo quy đ nh chung c a pháp lu t đ i v i công ch c c p xã.

4. Cán b Tư pháp h t ch ph i th c hi n nh ng nghĩa v và đư c hư ng nh ng quy n l i
c a cán b , công ch c mà pháp lu t quy đ nh đ i v i công ch c c p xã.

Đi u 82. Nhi m v c a cán b Tư pháp h t ch trong đăng ký và qu n lý h t ch
Trong đăng ký và qu n lý h t ch, cán b Tư pháp h t ch giúp y ban nhân dân c p xã
th c hi n các nhi m v sau đây:

1. Th lý h sơ, ki m tra, xác minh và đ xu t v i Ch t ch y ban nhân dân c p xã xem
xét, quy t đ nh vi c đăng ký h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này;

2. Thư ng xuyên ki m tra và v n đ ng nhân dân đi đăng ký k p th i các s ki n h t ch.
Đ i v i nh ng khu v c ngư i dân còn b chi ph i b i phong t c, t p quán ho c đi u ki n đi
l i khó khăn, cán b Tư pháp h t ch ph i có l ch đ nh kỳ đ n t n nhà dân đ đăng ký nh ng
s ki n h t ch đã phát sinh.

Cán b Tư pháp h t ch ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p xã v nh ng s
ki n h t ch phát sinh trên đ a bàn xã, phư ng, th tr n mà không đư c đăng ký.

3. S d ng các lo i s h t ch, bi u m u h t ch theo quy đ nh c a B Tư pháp;

4. T ng h p tình hình và th ng kê chính xác s li u h t ch đ y ban nhân dân c p xã
báo cáo y ban nhân dân c p huy n theo đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm;
5. Tuyên truy n, ph bi n, v n đ ng nhân dân ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t v h
t ch;

6. Gi gìn, b o qu n, lưu tr s h t ch và gi y t h t ch; khi thôi gi nhi m v ph i bàn
giao đ y đ cho ngư i k nhi m.

Đi u 83. Nh ng vi c cán b Tư pháp h t ch không đư c làm

1. Cán b Tư pháp h t ch không đư c làm nh ng vi c sau đây:

a) C a quy n, hách d ch, sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà cho cơ quan, t ch c, cá
nhân khi đăng ký h t ch;

b) Nh n h i l ;

c) Thu l phí h t ch cao hơn m c quy đ nh ho c t ý đ t ra các kho n thu khi đăng ký h
t ch;

d) T đ t ra nh ng th t c, gi y t trái v i quy đ nh c a Ngh đ nh này khi đăng ký h t ch;

đ) Làm sai l ch các n i dung đã đư c đăng ký trong s h t ch, bi u m u h t ch;

e) C ý c p các gi y t h t ch có n i dung không chính xác.

2. Nh ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, cũng đư c áp d ng đ i v i cán b Tư pháp c a
Phòng Tư pháp và cán b h t ch c a S Tư pháp.

Chương 8:

GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M

M c 1: KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I

Đi u 84. Quy n khi u n i c a cá nhân, t ch c liên quan đ n vi c đăng ký và qu n lý
h t ch
Cá nhân, t ch c (sau đây g i là ngư i khi u n i) có quy n khi u n i v i cơ quan nhà nư c
có th m quy n v nh ng quy t đ nh hành chính c a cơ quan đăng ký và qu n lý h t ch ho c
hành vi hành chính trong đăng ký và qu n lý h t ch c a cán b , công ch c làm công tác h
t ch khi có căn c cho r ng quy t đ nh, hành vi đó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích
h p pháp c a mình.
Đi u 85. Gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã

1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã th lý và gi i quy t khi u n i đ i v i quy t đ nh hành
chính, hành vi hành chính c a mình ho c hành vi hành chính c a cán b Tư pháp h t ch
trong đăng ký và qu n lý h t ch.

Trình t , th t c gi i quy t khi u n i ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i,
c th như sau:

Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c khi u n i thu c th m quy n gi i quy t, Ch
t ch y ban nhân dân c p xã ph i th lý đ gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i
khi u n i bi t.

Trong trư ng h p khi u n i không đư c th lý thì ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý
do.

2. Th i h n gi i quy t khi u n i không quá 30 ngày, k t ngày th lý; đ i v i v vi c ph c
t p , thì th i h n gi i quy t khi u n i không quá 45 ngày.

Đ i v i khu v c vùng sâu, vùng xa, đi l i khó khăn, thì th i h n gi i quy t khi u n i không
quá 45 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t; đ i v i v vi c ph c t p, thì th i h n gi i quy t
khi u n i có th kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t.

3. Vi c gi i quy t khi u n i ph i th hi n b ng quy t đ nh gi i quy t khi u n i.

Trư c khi ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i g p g ,
đ i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i đ làm rõ n i dung khi u n i, yêu
c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i.

4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t theo quy đ nh t i kho n 2 c a
Đi u này, mà khi u n i không đư c gi i quy t ho c k t ngày nh n đư c quy t đ nh gi i
quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã mà ngư i khi u n i không đ ng ý, thì
có quy n khi u n i lên Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ho c kh i ki n v án hành chính
t i Tòa án theo quy đ nh c a pháp lu t. Đ i v i khu v c vùng sâu, vùng xa, đi l i khó khăn,
thì th i h n nói trên đư c kéo dài, nhưng không quá 45 ngày.

Đi u 86. Gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n

1. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th lý và gi i quy t khi u n i đ i v i quy t đ nh hành
chính, hành vi hành chính c a mình; hành vi hành chính c a cán b Phòng Tư pháp trong
đăng ký và qu n lý h t ch; gi i quy t khi u n i v h t ch mà Ch t ch y ban nhân dân c p
xã đã gi i quy t, nhưng còn có khi u n i.

2. Th i h n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i l n đ u th c hi n tương t theo quy đ nh t i
Đi u 85 c a Ngh đ nh này.

3. Trình t , th t c gi i quy t khi u n i l n ti p theo ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp
lu t v khi u n i, c th như sau:

a) Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c khi u n i thu c th m quy n gi i quy t,
Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i th lý đ gi i quy t và thông báo b ng văn b n
cho ngư i khi u n i bi t.
Trong trư ng h p khi u n i không đư c th lý thì ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý
do.

Vi c gi i quy t khi u n i ph i th hi n b ng quy t đ nh gi i quy t khi u n i.

Ngư i gi i quy t khi u n i l n ti p theo ph i g p g , đ i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i,
ngư i b khi u n i trong trư ng h p c n thi t.

b) Th i h n gi i quy t khi u n i l n ti p theo không quá 45 ngày, k t ngày th lý gi i
quy t; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t có th kéo dài hơn, nhưng không quá
60 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t.

vùng sâu, vùng xa, đi l i khó khăn thì th i h n gi i quy t l n ti p theo không quá 60 ngày,
k t ngày th lý đ gi i quy t; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có
th kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, k t ngày th lý đ gi i quy t.

c) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u
86 mà khi u n i không đư c gi i quy t ho c k t ngày nh n đư c quy t đ nh gi i quy t
khi u n i l n đ u mà ngư i khi u n i không đ ng ý thì có quy n khi u n i lên ngư i có th m
quy n gi i quy t khi u n i ti p theo, tr trư ng h p đó là quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i
cùng. Đ i v i vùng sâu, vùng xa, đi l i khó khăn thì th i h n trên có th kéo dài nhưng không
quá 45 ngày.

4. Đ i v i khi u n i thu c th m quy n gi i quy t c a c p dư i nhưng quá th i h n quy đ nh
mà chưa đư c gi i quy t thì Th trư ng cơ quan c p trên yêu c u c p dư i gi i quy t.

Đi u 87. Gi i quy t khi u n i c a Giám đ c S Tư pháp

1. Giám đ c S Tư pháp th lý và gi i quy t khi u n i đ i v i quy t đ nh hành chính, hành vi
hành chính c a mình; hành vi hành chính c a cán b h t ch c a S Tư pháp trong đăng ký
và qu n lý h t ch.

2. Th i h n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i th c hi n tương t theo quy đ nh t i Đi u
85 c a Ngh đ nh này.
Đi u 88. Gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh

1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh th lý và gi i quy t khi u n i v h t ch mà Ch t ch y
ban nhân dân c p huy n đã gi i quy t, nhưng còn có khi u n i.

2. Th i h n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh th c
hi n tương t theo quy đ nh t i kho n 3 và kho n 4 Đi u 86 c a Ngh đ nh này.

3. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh là quy t đ nh gi i
quy t khi u n i cu i cùng.

Đi u 89. Gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tư pháp

1. B trư ng B Tư pháp th lý và gi i quy t khi u n i v h t ch mà Giám đ c S Tư pháp
đã gi i quy t nhưng còn có khi u n i; xem xét l i quy t đ nh gi i quy t khi u n i cu i cùng
c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có vi ph m pháp lu t gây thi t h i đ n l i ích c a Nhà
nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c theo ki n ngh c a T ng
thanh tra.

2. Trình t , th t c và th i h n gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tư pháp th c hi n
tương t theo quy đ nh t i kho n 3 và kho n 4 Đi u 86 c a Ngh đ nh này.
3. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tư pháp là quy t đ nh gi i quy t cu i
cùng.

M C 2: T CÁO VÀ GI I QUY T T CÁO

Đi u 90. Quy n t cáo c a công dân đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m pháp
lu t trong đăng ký và qu n lý h t ch

Công dân (sau đây g i là ngư i t cáo) có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có
th m quy n v hành vi vi ph m pháp lu t c a cơ quan đăng ký h t ch ho c cán b , công
ch c làm công tác h t ch gây thi t h i ho c đe d a gây thi t h i đ n l i ích h p pháp c a
chính mình ho c c a ngư i khác.

Đi u 91. Ti p nh n t cáo

Ngư i t cáo ph i g i đơn đ n cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n gi i quy t t cáo.
Trong đơn t cáo ph i nêu rõ h , tên, đ a ch c a ngư i t cáo và ngư i b t cáo, cơ quan b
t cáo, n i dung t cáo. Trong trư ng h p ngư i t cáo đ n t cáo tr c ti p thì ngư i có
trách nhi m ti p nh n vi c t cáo và ph i ghi rõ n i dung t cáo, h , tên, đ a ch c a ngư i t
cáo và ngư i b t cáo, cơ quan b t cáo. B n ghi n i dung t cáo ph i đư c ngư i t cáo ký
xác nh n.

Đi u 92. Th m quy n gi i quy t t cáo

1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã th lý và gi i quy t t cáo đ i v i hành vi vi ph m pháp
lu t trong đăng ký và qu n lý h t ch c a cán b Tư pháp h t ch.

2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th lý và gi i quy t t cáo đ i v i hành vi vi ph m
pháp lu t trong đăng ký và qu n lý h t ch c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p
xã, cán b Phòng Tư pháp c p huy n đư c phân công ph trách công tác h t ch.

3. Giám đ c S Tư pháp th lý và gi i quy t vi c t cáo đ i v i nh ng hành vi vi ph m pháp
lu t trong đăng ký và qu n lý h t ch c a cán b h t ch c a S Tư pháp.

4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh th lý và gi i quy t vi c t cáo đ i v i nh ng hành vi vi
ph m pháp lu t trong đăng ký và qu n lý h t ch c a lãnh đ o S Tư pháp, lãnh đ o y ban
nhân dân c p huy n đư c giao ph trách công tác h t ch.

5. Th trư ng cơ quan, t ch c c p trên tr c ti p c a ngư i gi i quy t t cáo th lý gi i
quy t ti p theo trong trư ng h p t cáo đã đư c gi i quy t nhưng ngư i t cáo có căn c
cho r ng vi c gi i quy t t cáo đó không đúng pháp lu t và t cáo ti p.

Đi u 93. Trình t , th t c gi i quy t t cáo

Trình t , th t c gi i quy t t cáo đư c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và
các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành.

M C 3: X LÝ VI PH M TRONG ĐĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H T CH

Đi u 94. X lý vi ph m đ i v i cán b , công ch c có th m quy n đăng ký và qu n lý h
t ch

1. Ngư i có th m quy n đăng ký và qu n lý h t ch mà do thi u tinh th n trách nhi m ho c
c ý làm trái v i các quy đ nh c a Ngh đ nh này và các văn b n pháp lu t khác v h t ch, thì
tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m có th b k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u
gây thi t h i, thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t.
2. Vi c x lý k lu t và xác đ nh trách nhi m v t ch t đ i v i cán b , công ch c do vi ph m
pháp lu t trong đăng ký và qu n lý h t ch đư c th c hi n theo quy đ nh chung c a pháp lu t
v phân c p qu n lý cán b ; v ch đ thôi vi c đ i v i cán b , công ch c; v x lý k lu t và
trách nhi m v t ch t đ i v i công ch c.

3. Trư ng h p đã x lý k lu t, nhưng xét th y n u đ cán b , công ch c đã b k lu t ti p
t c làm công tác h t ch không b o đ m uy tín c a cơ quan, thì ph i b trí cán b , công ch c
đó làm công vi c khác.

4. Trong quá trình xem xét k lu t cán b , công ch c mà phát hi n có d u hi u t i ph m, thì
ngư i có th m quy n x lý k lu t đ ngh cơ quan có th m quy n truy c u trách nhi m hình
s .

Đi u 95. X lý vi ph m đ i v i ngư i yêu c u đăng ký h t ch

1. Ngư i yêu c u đăng ký h t ch mà gian d i trong vi c đăng ký h t ch, thì tuỳ m c đ vi
ph m có th b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a
pháp lu t.

2. Cá nhân, t ch c có trách nhi m ph i đi đăng ký h t ch mà không th c hi n đúng các quy
đ nh c a Ngh đ nh này, thì b x ph t hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t v x ph t vi
ph m hành chính.

Chương 9:

ĐI U KHO N CU I CÙNG

Đi u 96. Áp d ng Ngh đ nh trong m t s trư ng h p đ c bi t
1. Các quy đ nh v đăng ký khai sinh t i M c 1 Chương II c a Ngh đ nh này, cũng đư c áp
d ng đ đăng ký khai sinh trong các trư ng h p sau:
a) Tr em sinh ra t i Vi t Nam, có cha và m là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài;
b) Tr em sinh ra t i Vi t Nam có cha ho c m là công dân Vi t Nam cư trú trong nư c,
còn ngư i kia là công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài;
c) Tr em sinh ra t i Vi t Nam có cha và m là ngư i nư c ngoài ho c ngư i không qu c
t ch cư trú n đ nh lâu dài t i Vi t Nam;

d) Tr em sinh ra t i Vi t Nam có cha ho c m là ngư i nư c ngoài ho c ngư i không qu c
t ch cư trú n đ nh lâu dài t i Vi t Nam, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam cư trú trong
nư c;

đ) Tr em sinh ra t i Vi t Nam có cha ho c m là công dân Vi t Nam thư ng trú t i khu v c
biên gi i, còn ngư i kia là công dân c a nư c láng gi ng thư ng trú t i khu v c biên gi i.

2. Các quy đ nh v đăng ký khai t t i M c 3 Chương II c a Ngh đ nh này cũng đư c áp
d ng đ i v i nh ng trư ng h p ngư i ch t là ngư i nư c ngoài ho c ngư i không qu c t ch
cư trú n đ nh lâu dài t i Vi t Nam.

3. Các quy đ nh v thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i tính, b
sung h t ch, đi u ch nh h t ch t i M c 7 Chương II c a Ngh đ nh này cũng đư c áp d ng
đ i v i công dân Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, mà trư c đây đã đăng ký h t ch trư c cơ
quan có th m quy n c a Vi t Nam.

Các quy đ nh v c i chính h t ch, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch t i
M c 7 Chương II c a Ngh đ nh này cũng đư c áp d ng đ i v i ngư i nư c ngoài trư c đây
đã đăng ký h t ch trư c cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam.
S Tư pháp mà trong đ a h t c a t nh (thành ph ) đó trư c đây đương s đã đăng ký h t ch
có th m quy n gi i quy t vi c thay đ i, c i chính h t ch, xác đ nh l i dân t c, xác đ nh l i gi i
tính, b sung h t ch, đi u ch nh h t ch trong nh ng trư ng h p nói trên.

Riêng đ i v i vi c gi i quy t c i chính h t ch, xác đ nh l i gi i tính, b sung h t ch, đi u
ch nh h t ch cho ngư i nư c ngoài ho c ngư i không qu c t ch cư trú n đ nh lâu dài t i Vi t
Nam mà đã đăng ký h t ch t i y ban nhân dân c p xã theo quy đ nh t i Ngh đ nh này, thì
đư c th c hi n như đ i v i công dân Vi t Nam trong nư c.

4. Các quy đ nh v đăng ký l i vi c k t hôn, đăng ký l i vi c nuôi con nuôi t i M c 9 Chương
II c a Ngh đ nh này, cũng đư c áp d ng đ gi i quy t đăng ký l i vi c k t hôn, nh n nuôi
con nuôi gi a công dân Vi t Nam thư ng trú t i khu v c biên gi i v i công dân c a nư c
láng gi ng thư ng trú t i khu v c biên gi i v i Vi t Nam mà vi c k t hôn, nuôi con nuôi trư c
đây đã đư c đăng ký t i y ban nhân dân c p xã theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 68/2002/NĐ-
CP ngày 10 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t
Hôn nhân và gia đình v quan h hôn nhân và gia đình có y u t nư c ngoài.

Đi u 97. Áp d ng Ngh đ nh đ i v i vi c đăng ký và qu n lý h t ch các huy n đ o

Đ i v i các huy n đ o không có đơn v hành chính c p xã, thì ngoài vi c th c hi n ch c
năng đăng ký và qu n lý h t ch c a y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân huy n
đ o còn th c hi n các nhi m v , quy n h n v đăng ký và qu n lý h t ch c a y ban nhân
dân c p xã theo quy đ nh c a Ngh đ nh này.

Phòng Tư pháp c a huy n đ o có trách nhi m c cán b chuyên trách th c hi n các nhi m
v , quy n h n v đăng ký và qu n lý h t ch theo quy đ nh c a Ngh đ nh này.

Đi u 98. Hi u l c thi hành

Ngh đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 4 năm 2006 và thay th Ngh đ nh s
83/1998/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v đăng ký h t ch. Các quy đ nh
v đăng ký, qu n lý h t ch trư c đây trái v i Ngh đ nh này đ u bãi b .

Đi u 99. Trách nhi m thi hành

1. B trư ng B Tài chính có trách nhi m ban hành ch đ thu, mi n, gi m, qu n lý, s d ng
l phí đăng ký h t ch và h tr kinh phí mua s h t ch, bi u m u h t ch đ i v i khu v c
mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đ ng bào dân t c thi u s .

2. B trư ng B N i v , B trư ng B Công an, B trư ng B Ngo i giao có trách nhi m
ph i h p v i B trư ng B Tư pháp hư ng d n nh ng v n đ có liên quan đ n ngành mình
đư c quy đ nh t i Ngh đ nh này.
3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ,
Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành
Ngh đ nh này./.


TM. CHÍNH PH
Nơi nh n: TH TƯ NG
- Ban Bí thư Trung ương Đ ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B ,
cơ quan thu c Chính ph ;
- HĐND, UBND các t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương; Phan Văn Kh i
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Toà án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ;
- H c vi n Hành chính qu c gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Đi u hành 112,
Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,
các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo;
- Lưu: Văn thư, XDPL (5b), A.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản