Nghị định số 159/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
67
lượt xem
4
download

Nghị định số 159/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 159/2003/NĐ-CP về việc cung ứng và sử dụng séc do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 159/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159/2003/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 159/2003/N -CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2003V CUNG NG VÀ S D NG SÉC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Lu t các T ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng i u ch nh và ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh v vi c cung ng và s d ng séc, bao g m : cung ng, ký phát, chuy n như ng, b o lãnh, thanh toán, truy òi, kh i ki n và các v n phát sinh khác có liên quan n séc do t ch c cung ng d ch v thanh toán ho t ng trên lãnh th Vi t Nam cung ng. i u 2. Quy n tho thu n áp d ng Ngh nh i v i séc cung ng ngoài lãnh th Vi t Nam i v i séc ư c cung ng ngoài lãnh th Vi t Nam nhưng ư c s d ng trên lãnh th Vi t Nam, các bên liên quan có quy n tho thu n áp d ng Ngh nh này. i u 3. Áp d ng i u ư c và t p quán qu c t 1. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i quy nh trong Ngh nh này thì áp d ng i u ư c qu c t ó. 2. Các bên tham gia cung ng và s d ng séc trong ho t ng thanh toán qu c t có th tho thu n áp d ng t p quán qu c t , n u t p quán ó không trái pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
 2. i u 4. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. "Séc" là phương ti n thanh toán do ngư i ký phát l p dư i hình th c ch ng t theo m u in s n, l nh cho ngư i th c hi n thanh toán tr không i u ki n m t s ti n nh t nh cho ngư i th hư ng phù h p v i quy nh c a Ngh nh này. 2. "Séc tr ng" là ch ng t l p séc, ư c các t ch c cung ng d ch v thanh toán in s n theo m u nhưng chưa ư c i n y n i dung c a các y u t theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 14 Ngh nh này và chưa có hi u l c là m t t séc. Trên cơ s ch ng t này, ngư i ư c cung ng séc tr ng l p nên t séc tr cho ngư i ư c tr ti n. 3. "Cung ng séc tr ng" là vi c t ch c cung ng d ch v thanh toán cung c p các séc tr ng cho các t ch c, cá nhân là khách hàng c a mình có nhu c u s d ng séc. 4. "Ngư i ký phát" là ngư i l p và ký tên trên séc ra l nh cho ngư i th c hi n thanh toán thay m t mình tr s ti n ghi trên séc. 5. "Ngư i ư c tr ti n" là ngư i mà ngư i ký phát ch nh có quy n hư ng ho c chuy n như ng quy n hư ng i v i s ti n ghi trên t séc. 6. "Ngư i th hư ng" là ngư i c m t séc mà t séc ó : a) Có ghi tên ngư i ư c tr ti n là chính mình; ho c b) Không ghi tên ngư i ư c tr ti n ho c ghi c m t "Tr cho ngư i c m séc"; ho c c) ã ư c chuy n như ng b ng ký h u cho mình thông qua dãy ch ký chuy n như ng liên t c. 7. "Ngư i th c hi n thanh toán" là t ch c cung ng d ch v thanh toán nơi ngư i ký phát ư c s d ng tài kho n thanh toán v i m t kho n ti n ký phát séc theo tho thu n gi a ngư i ký phát v i t ch c cung ng d ch v thanh toán ó. 8. "Ngư i thu h " là t ch c cung ng d ch v thanh toán làm d ch v thu h séc. 9. "Trung tâm thanh toán bù tr séc" là Ngân hàng Nhà nư c ho c T ch c cung ng d ch v thanh toán ư c Ngân hàng Nhà nư c c p phép t ch c, ch trì vi c trao i, thanh toán bù tr séc và quy t toán các nghĩa v tài chính phát sinh t vi c thanh toán séc cho các t ch c cung ng d ch v thanh toán là thành viên. 10. "Ngày ký phát" là ngày mà ngư i ký phát ghi trên séc làm căn c tính th i h n xu t trình c a t séc. Ngày ký phát ghi trên séc có th vào th i i m th c t t séc ư c ký phát ho c sau th i i m th c t t séc ư c ký phát cho ngư i ư c tr ti n. 11. "Chuy n như ng séc" là vi c ngư i th hư ng chuy n giao séc và nh ng quy n liên quan n séc theo quy nh c a Ngh nh này cho ngư i khác.
 3. 12. "B o chi séc" là vi c ngư i th c hi n thanh toán b o m thanh toán cho t séc khi t séc ư c xu t trình thanh toán trong th i h n xu t trình. 13. "Th i h n xu t trình" là kho ng th i gian tính t ngày ký phát ghi trên séc nh t ngày mà t séc ư c thanh toán không i u ki n khi xu t trình. 14. " ình ch thanh toán séc" là vi c ngư i ký phát thông báo b ng văn b n yêu c u ngư i th c hi n thanh toán không thanh toán t séc do mình ã ký phát. 15. "Truy òi séc" là vi c ngư i th hư ng th c hi n các th t c òi s ti n ghi trên séc n u t séc ã ư c xu t trình trong th i h n xu t trình nhưng b t ch i thanh toán. 16. "Ngư i ký liên quan n séc" là b t kỳ ngư i nào ã ký tên liên quan n t séc v i tư cách là ngư i ký phát, ngư i chuy n như ng, ngư i b o lãnh ho c ngư i b o chi. 17. T "Ngư i" s d ng trong Ngh nh này ư c hi u là cá nhân, pháp nhân và các ch th khác trong quan h dân s . i u 5. Ký phát, thanh toán séc ghi s ti n b ng ngo i t Séc có th ư c ký phát b ng ngo i t trong trư ng h p ngư i ký phát ư c phép thanh toán ngo i t và ngư i ư c tr ti n là i tư ng ư c phép thu ngo i t theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. Séc ký phát b ng ngo i t ph i ghi rõ tên ngư i ư c tr ti n và không ư c chuy n như ng, tr trư ng h p chuy n như ng cho t ch c cung ng d ch v thanh toán theo quy nh t i i u 24 Ngh nh này. Vi c thanh toán t séc ư c ký phát b ng ngo i t ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý ngo i h i. i u 6. Nghĩa v tr ti n ghi trên séc c a ngư i ký phát Ngư i ký phát có nghĩa v tr không i u ki n toàn b s ti n ghi trên t séc mà mình ã ký phát. B t kỳ tho thu n nào quy nh ngư i ký phát không ph i th c hi n y nghĩa v này u không có hi u l c. i u 7. Quy n và nghĩa v c a ngư i ký liên quan n séc 1. Ngư i ã ký liên quan n séc v i tư cách là ngư i ký phát, ngư i chuy n như ng, ngư i b o lãnh ho c ngư i b o chi thì có quy n và nghĩa v i v i t séc theo quy nh c a Ngh nh này. 2. N u liên quan n t séc có thêm ch ký c a ngư i không có trách nhi m i v i t séc, ch ký gi m o, ch ký c a ngư i không có th t ho c ch ký c a ngư i không liên quan n nh ng ngư i ã ký trên séc, thì ch ký c a nh ng ngư i có quy n và nghĩa v nêu t i kho n 1 i u này v n có y hi u l c. i u 8. Trách nhi m c a ngư i ký liên quan n séc v i tư cách i di n
 4. 1. Ngư i ký liên quan n séc v i tư cách i di n bao g m : a) Ngư i i di n theo pháp lu t c a pháp nhân, h gia ình, t h p tác; b) Ngư i i di n theo y quy n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a pháp nhân, h gia ình, t h p tác; c) Ngư i i di n theo y quy n c a cá nhân. 2. Ngư i ký liên quan n séc v i tư cách i di n ph i th hi n v tư cách i di n c a mình và tên c a ngư i ư c mình i di n. T séc do ngư i i di n ký trong thNm quy n i di n thì ngư i ư c i di n ph i ch u trách nhi m v vi c tr s ti n c a t séc ó. 3. Trong trư ng h p ngư i ký liên quan n séc v i tư cách i di n, nhưng không có thNm quy n i di n ho c n u có thNm quy n i di n nhưng không ghi rõ v tư cách i di n ho c tên c a ngư i ư c mình i di n thì ph i ch u trách nhi m cá nhân v vi c tr s ti n c a t séc ó. 4. Ngư i ký liên quan n séc v i tư cách i di n, nhưng vư t quá thNm quy n ư c i di n thì ph i ch u trách nhi m cá nhân v h u qu t ph n ký vư t thNm quy n i di n i v i t séc. i u 9. Ch nh v vi c tr lãi i v i s ti n ghi trên séc B t kỳ ch nh nào ghi trên t séc v vi c tr lãi i v i s ti n trên t séc u không có hi u l c. i u 10. Ch p nh n séc trong thanh toán Vi c ch p nh n t séc trong thanh toán là hoàn toàn t nguy n và ư c tho thu n gi a ngư i ký phát và ngư i ư c tr ti n, gi a ngư i chuy n như ng và ngư i ư c chuy n như ng séc. i u 11. Th i h n và s ki n b t kh kháng 1. Th i h n xu t trình séc, th i h n g i thông báo truy òi quy nh trong Ngh nh này bao g m c ngày ngh theo quy nh c a pháp lu t. N u ngày k t thúc c a các th i h n nói trên là ngày ngh theo quy nh c a pháp lu t thì các th i h n ó ư c lùi n ngày làm vi c ti p theo ngay sau ngày ngh theo quy nh ó. 2. Trư ng h p x y ra s ki n b t kh kháng làm cho séc không th ư c xu t trình thanh toán ho c thông báo truy òi không ư c g i trong th i h n ã quy nh thì th i h n ó s ư c kéo dài cho n khi s ki n b t kh kháng ch m d t, nhưng không quá 06 tháng k t ngày ký phát. S ki n b t kh kháng là s ki n x y ra m t cách khách quan không th lư ng trư c ư c và không th kh c ph c ư c, m c dù ã áp d ng m i bi n pháp c n thi t mà kh năng cho phép.
 5. 3. Ngư i th hư ng ho c ngư i ư c ngư i th hư ng y quy n xu t trình séc ho c ngư i có trách nhi m g i thông báo truy òi có trách nhi m thông báo và ch ng minh v s ki n b t kh kháng cho ngư i th c hi n thanh toán (trư ng h p xu t trình séc thanh toán) ho c ngư i nh n thông báo truy òi (trư ng h p truy òi séc), ngư i th c hi n thanh toán ho c ngư i nh n thông báo truy òi (n u không ph i là ngư i ký phát) thông báo cho ngư i ký phát v trư ng h p b t kh kháng. N u ch p nh n lý do b t kh kháng thì ngư i ký phát ho c ngư i nh n thông báo truy òi xác nh n v vi c ã nh n ư c thông báo, ghi rõ ngày, tháng, năm, ký tên và vi c thanh toán ư c th c hi n theo quy nh. Chương 2: CUNG NG SÉC i u 12. Cung ng séc tr ng 1. Các t ch c cung ng séc tr ng và ph m vi cung ng séc tr ng : a) Ngân hàng Nhà nư c cung ng séc tr ng cho các t ch c tín d ng và các t ch c khác có m tài kho n thanh toán t i Ngân hàng Nhà nư c; b) Các ngân hàng cung ng séc tr ng cho các t ch c, cá nhân ư c s d ng tài kho n thanh toán ký phát séc theo tho thu n gi a hai bên; c) Các t ch c khác ư c phép làm d ch v thanh toán séc cung ng séc tr ng cho các t ch c, cá nhân ư c s d ng tài kho n thanh toán ký phát séc theo tho thu n gi a hai bên. 2. T ch c cung ng séc tho thu n v i ngư i ư c cung ng séc v các i u ki n và i u kho n s d ng séc do mình cung ng nhưng không ư c trái pháp lu t. i u 13. In n, giao nh n và b o qu n séc tr ng 1. T ch c cung ng séc t ch c vi c in n séc tr ng cung ng cho ngư i s d ng. 2. Trư c khi séc tr ng ư c in n và cung ng s d ng, các t ch c cung ng séc ph i ăng ký m u séc tr ng và n p m u séc tr ng t i Ngân hàng Nhà nư c. Vi c giao nh n và b o qu n séc tr ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v giao nh n, b o qu n n ch quan tr ng. Chương 3: CÁC Y U T C A SÉC VÀ KÝ PHÁT SÉC i u 14. Các y u t c a t séc 1. m t trư c t séc có các y u t sau : a) Ch "Séc" ư c in phía trên t séc;
 6. b) S séc; c) Ngư i ư c tr ti n; d) S ti n xác nh, ư c ghi c b ng s và b ng ch ; ) Tên c a ngư i th c hi n thanh toán; e) a i m thanh toán; g) Ngày ký phát; h) Ch ký (có ghi rõ h tên) c a ngư i ký phát. 2. Ch ng t thi u m t trong các y u t nêu t i kho n 1 i u này thì không có hi u l c c a m t t séc, tr trư ng h p : a) N u không ghi a i m thanh toán, thì a i m thanh toán th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 28 Ngh nh này; b) N u không ghi tên ngư i ư c tr ti n, thì s ti n ghi trên séc ư c tr cho ngư i c m t séc. 3. Các y u t in s n trên t séc tr ng do các t ch c cung ng d ch v thanh toán trên lãnh th Vi t Nam cung ng ph i ư c in b ng ti ng Vi t. Séc có th ư c in thêm ti ng nư c ngoài thông d ng bên dư i v trí ti ng Vi t tương ng, nhưng không l n hơn và không m hơn ti ng Vi t. 4. Ngoài các y u t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c cung ng séc có th ưa thêm nh ng y u t khác mà không làm phát sinh thêm các nghĩa v pháp lý c a các bên như : s hi u tài kho n thanh toán mà ngư i ký phát ư c s d ng ký phát séc và các y u t khác. Trư ng h p séc ư c thanh toán qua Trung tâm thanh toán bù tr séc thì trên t séc ph i có thêm các y u t tho thu n v i Trung tâm thanh toán bù tr séc. 5. M t sau c a t séc ư c dùng ghi các n i dung chuy n như ng. i u 15. Kích thư c và vi c b trí v trí các y u t trên séc 1. Kích thư c séc và vi c b trí v trí các y u t trên t séc do t ch c cung ng séc thi t k và th c hi n, tr trư ng h p séc ư c thanh toán qua Trung tâm thanh toán bù tr séc. 2. Trung tâm thanh toán bù tr séc th a thu n v i các t ch c cung ng d ch v thanh toán là thành viên v kích thư c séc, y u t và v trí các y u t trên séc i v i séc thanh toán qua Trung tâm thanh toán bù tr séc. i u 16. Séc ư c ký phát l nh cho t ch c cung ng d ch v thanh toán
 7. Séc ch ư c ký phát ra l nh cho m t t ch c cung ng d ch v thanh toán nơi ngư i ký phát ư c s d ng tài kho n thanh toán và m t kho n ti n ký phát séc theo th a thu n v i t ch c ó. i u 17. Ký phát séc 1. Séc ư c ký phát ra l nh tr ti n : a) Cho m t ngư i xác nh và cho phép chuy n như ng séc, b ng cách ghi rõ tên ngư i ư c tr ti n trên t séc sau c m t ''Tr theo l nh c a'' - ho c ch ghi tên ngư i ư c tr ti n mà không c n có c m t trên; ho c b) Cho m t ngư i xác nh và không cho phép chuy n như ng séc, b ng cách ghi rõ tên ngư i ư c tr ti n trên séc sau c m t ''Tr không theo l nh''; ho c c) Cho ngư i c m t séc, b ng cách ghi c m t ''Tr cho ngư i c m séc'' ho c không ghi tên ngư i ư c tr ti n. 2. Séc có th ư c ký phát ra l nh tr ti n cho chính ngư i ký phát. i u 18. Ký phát séc c a ngư i th c hi n thanh toán Séc không ư c ký phát l nh cho chính mình là ngư i th c hi n thanh toán, tr trư ng h p ư c ký phát tr ti n t ơn v này sang ơn v khác c a ngư i th c hi n thanh toán. i u 19. S ti n ghi trên séc S ti n trên séc ph i ư c ghi c b ng s và b ng ch . Trong trư ng h p có sai l ch gi a s ti n ghi b ng s và s ti n ghi b ng ch thì s ti n ư c thanh toán là s ti n nh hơn. i u 20. Séc tr ti n vào tài kho n và séc tr ti n m t 1. Ngư i ký phát séc ho c ngư i chuy n như ng séc có th không cho phép vi c chi tr t séc b ng ti n m t b ng cách ghi lên m t t séc c m t ''Tr vào tài kho n''. 2. T séc không ghi c m t ''Tr vào tài kho n'', thì ngư i th hư ng có th ư c tr b ng ti n m t. Chương 4: CHUY N NHƯ NG SÉC i u 21. Chuy n như ng 1. Séc ư c ký phát có ghi tên ngư i ư c tr ti n a) M t t séc ư c ký phát có ghi tên ngư i ư c tr ti n sau c m t ''Tr theo l nh c a'' - ho c ch ghi tên ngư i ư c tr ti n mà không có c m t trên, thì ngư i ư c
 8. tr ti n có th chuy n như ng t séc ó b ng cách ghi tên ngư i ư c chuy n như ng, ngày, tháng chuy n như ng, ký và ghi rõ h tên, a ch c a mình vào m t sau c a t séc (sau ây g i là ký h u) và chuy n giao t séc ó cho ngư i ư c chuy n như ng. b) Ngư i ư c chuy n như ng t séc nói trên có th chuy n như ng ti p b ng cách ký h u tương t như trên. c) Ngư i chuy n như ng t séc nói trên có th ch m d t vi c ti p t c chuy n như ng séc b ng cách ghi trư c ch ký c a mình c m t ''Không ti p t c chuy n như ng''. d) Ngư i c m t séc ư c chuy n như ng b ng cách ký h u là ngư i th hư ng n u t séc ó ư c chuy n như ng liên t c n ngư i ó. 2. T séc ư c ký phát không ghi tên ngư i ư c tr ti n ho c có ghi c m t ''Tr cho ngư i c m séc'', thì ngư i th hư ng có th chuy n như ng b ng cách chuy n giao t séc ó cho ngư i ư c chuy n như ng mà không c n ký h u. i u 22. Hi u l c chuy n như ng 1. Khi t séc ư c chuy n như ng thì toàn b các quy n có liên quan n t séc cũng ư c chuy n cho ngư i ư c chuy n như ng. 2. Khi chuy n như ng séc, toàn b s ti n ghi trên séc ph i ư c chuy n như ng. Vi c chuy n như ng m t ph n s ti n ghi trên séc là không có hi u l c. 3. Vi c chuy n như ng c a ngư i th c hi n thanh toán là không có hi u l c. i u 23. Trách nhi m c a ngư i chuy n như ng 1. Ngư i chuy n như ng ch u trách nhi m v vi c tr s ti n ghi trên t séc i v i ngư i ư c chuy n như ng và nh ng ngư i ư c chuy n như ng ti p sau ó, tr trư ng h p nói kho n 2 dư i ây. 2. Trư ng h p ngư i chuy n như ng ghi c m t ''Không ti p t c chuy n như ng'' mà t séc ó v n ư c chuy n như ng ti p, thì ngư i chuy n như ng ã ghi c m t ó ch ch u trách nhi m v vi c tr s ti n ghi trên t séc i v i ngư i ư c chính mình chuy n như ng. i u 24. Chuy n như ng séc cho t ch c cung ng d ch v thanh toán 1. Ngư i th hư ng séc có th chuy n như ng séc cho m t t ch c cung ng d ch v thanh toán thông qua vi c ký h u. 2. T ch c cung ng d ch v thanh toán nói t i kho n 1 i u này có t t c các quy n liên quan n t séc. T ch c ó ch ư c ti p t c ký h u t séc ó v i tư cách i di n cho ngư i ã ký h u t séc cho mình. CHƯƠNG 5: B O Đ M THANH TOÁN SÉC
 9. i u 25. B o chi séc 1. N u t séc có y các n i dung quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 14 Ngh nh này và ngư i ký phát có kho n ti n ư c s d ng chi tr cho t séc khi xu t trình, thì ngư i th c hi n thanh toán có nghĩa v b o chi séc theo yêu c u c a ngư i ký phát b ng cách ghi c m t ''B o chi'' và ký tên trên séc. 2. Ngư i th c hi n thanh toán có nghĩa v b o m thanh toán cho các séc ã b o chi ư c xu t trình thanh toán trong th i h n xu t trình. i u 26. B o lãnh séc 1. Séc ư c b o m tr ti n i v i m t ph n ho c toàn b s ti n ghi trên séc b ng vi c b o lãnh c a m t bên th ba (g i là ngư i b o lãnh), nhưng không ph i là ngư i th c hi n thanh toán. 2. Vi c b o lãnh ư c ngư i b o lãnh th c hi n b ng cách ghi c m t '' ã b o lãnh'', s ti n ư c b o lãnh, tên c a ngư i ư c b o lãnh, ch ký và tên ngư i b o lãnh trên t séc ho c trên văn b n ính kèm t séc. 3. Trư ng h p không ghi c th ngư i ư c b o lãnh, thì ngư i ư c b o lãnh là ngư i ký phát t séc. i u 27. Quy n và nghĩa v c a ngư i b o lãnh và ngư i ư c b o lãnh 1. Ngư i b o lãnh ch u trách nhi m v vi c tr ti n c a t séc như ngư i ư c b o lãnh khi ngư i ư c b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v tr s ti n trên t séc. Trong trư ng h p ch b o lãnh m t ph n s ti n ghi trên t séc thì ngư i b o lãnh ch ch u trách nhi m v ph n ti n ã b o lãnh. 2. Khi ngư i b o lãnh ã th c hi n xong nghĩa v b o lãnh thì ngư i b o lãnh có quy n yêu c u ngư i ư c b o lãnh và nh ng ngư i có trách nhi m v i ngư i ư c b o lãnh trên t séc ó th c hi n nghĩa v hoàn tr s ti n mà ngư i b o lãnh ã tr thay. 3. Ngư i b o lãnh có quy n yêu c u ngư i ư c b o lãnh tr thù lao (n u có th a thu n). 4. Ngư i ư c b o lãnh ch u trách nhi m v vi c tr s ti n mà ngư i b o lãnh ã tr thay trên t séc. Chương 6: XU T TRÌNH VÀ THANH TOÁN SÉC i u 28. Th i h n và a i m xu t trình séc 1. Th i h n xu t trình c a t séc là 30 ngày, k t ngày ký phát. 2. Trư ng h p x y ra s ki n b t kh kháng làm cho séc không th ư c xu t trình thanh toán úng th i h n thì th i h n xu t trình s ư c kéo dài quá th i gian quy
 10. nh kho n 1 i u này và ngay sau khi các s ki n này ch m d t t séc ph i ư c xu t trình thanh toán. Th i h n kéo dài trong trư ng h p này là không quá 06 tháng k t ngày ký phát. 3. Trong th i h n quy nh trên, t séc ph i ư c xu t trình thanh toán t i : a) a i m thanh toán ghi trên t séc; ho c b) N u trên t séc không ghi a i m thanh toán, thì t séc ó ph i ư c xu t trình thanh toán t i a ch c a ngư i th c hi n thanh toán; ho c c) N u trên t séc không ghi a i m thanh toán và không rõ a ch c a ngư i th c hi n thanh toán, thì t séc ó ư c xu t trình thanh toán t i tr s chính c a ngư i th c hi n thanh toán; ho c d) N u t séc ư c thanh toán qua Trung tâm thanh toán bù tr séc theo quy nh t i i u 29 Ngh nh này, thì t séc ó ư c xu t trình thanh toán t i Trung tâm thanh toán bù tr séc. i u 29. Xu t trình séc t i Trung tâm thanh toán bù tr séc T ch c cung ng d ch v thanh toán xu t trình séc thanh toán t i Trung tâm thanh toán bù tr séc theo th a thu n v i Trung tâm thanh toán bù tr séc. i u 30. Xu t trình séc thông qua ngư i thu h Ngư i th hư ng n u không tr c ti p xu t trình t séc, thì có th y quy n cho m t t ch c cung ng d ch v thanh toán t ch c này thay m t mình xu t trình séc theo quy nh t i i u 28 Ngh nh này, thông qua m t văn b n th a thu n thu h v i t ch c ó. Trong trư ng h p này, quy n và nghĩa v c a t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n d ch v thu h séc th c hi n theo th a thu n gi a hai bên phù h p v i quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 31. Th c hi n thanh toán 1. Séc ư c xu t trình thanh toán trong th i h n xu t trình và t i a i m xu t trình quy nh t i i u 28 Ngh nh này, thì ngư i th c hi n thanh toán có trách nhi m thanh toán trong ngày xu t trình ho c ngày làm vi c ti p theo sau ngày xu t trình ó, n u ngư i ký phát có kho n ti n ư c s d ng chi tr cho t séc ó. Ngư i th c hi n thanh toán n u không tuân th quy nh trên s ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i th hư ng, t i a b ng ti n lãi c a s ti n ghi trên séc tính t ngày t séc ư c xu t trình thanh toán theo m c lãi su t ph t ch m tr séc do Ngân hàng Nhà nư c quy nh áp d ng t i th i i m xu t trình t séc. Trư ng h p séc ư c xu t trình thanh toán trư c ngày ghi là ngày ký phát trên t séc, thì vi c thanh toán ch ư c th c hi n k t ngày ký phát ghi trên séc theo quy nh nói trên.
 11. 2. Séc ư c xu t trình sau th i h n xu t trình nhưng chưa quá 06 tháng k t ngày ký phát, thì ngư i th c hi n thanh toán v n có th thanh toán n u ngư i th c hi n thanh toán không nh n ư c thông báo ình ch thanh toán i v i t séc ó và ngư i ký phát có kho n ti n ư c s d ng chi tr cho t séc ó. 3. Trư ng h p kho n ti n mà ngư i ký phát ư c s d ng ký phát séc không thanh toán toàn b s ti n ghi trên t séc theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, n u ngư i th hư ng yêu c u ư c thanh toán m t ph n s ti n ghi trên séc, thì ngư i th c hi n thanh toán có nghĩa v thanh toán theo yêu c u c a ngư i th hư ng trong ph m vi kho n ti n mà ngư i ký phát hi n có và ư c s d ng thanh toán séc. Khi thanh toán m t ph n s ti n ghi trên t séc, ngư i th c hi n thanh toán ph i ghi rõ s ti n ã ư c thanh toán trên t séc và tr l i t séc cho ngư i th hư ng ho c ngư i ư c ngư i th hư ng y quy n. Ngư i th hư ng ho c ngư i ư c ngư i th hư ng y quy n ph i l p ch ng t biên nh n v vi c thanh toán ó và giao cho ngư i th c hi n thanh toán. Ch ng t biên nh n trong trư ng h p này ư c coi là ch ng t ch ng minh v vi c thanh toán m t ph n s ti n trên t séc i v i ngư i th c hi n thanh toán. 4. Trư ng h p t séc ư c xu t trình thanh toán sau khi ngư i ký phát ch t ho c m t năng l c hành vi dân s , thì t séc v n có hi u l c thanh toán theo các quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này. 5. Vi c thanh toán t séc t i ngư i th c hi n thanh toán ch m d t sau 06 tháng k t ngày ký phát ghi trên t séc. i u 32. Thanh toán séc tr ti n vào tài kho n và séc tr ti n m t 1. T séc có ghi c m t "Tr vào tài kho n", thì ngư i th c hi n thanh toán ch ư c chuy n s ti n ghi trên t séc ó vào tài kho n c a ngư i th hư ng mà không ư c phép thanh toán b ng ti n m t k c khi c m t "Tr vào tài kho n" b g ch b . Ngư i th c hi n thanh toán n u không tuân th quy nh này ph i ch u trách nhi m v s ti n thi t h i phát sinh nhưng không quá s ti n ghi trên t séc. 2. T séc không có c m t "Tr vào tài kho n", thì ngư i th c hi n thanh toán có th thanh toán s ti n ghi trên t séc ó b ng ti n m t ho c chuy n vào tài kho n theo yêu c u c a ngư i th hư ng. i u 33. Thanh toán séc chuy n như ng Ngư i th c hi n thanh toán khi thanh toán m t t séc ư c chuy n như ng b ng ký h u ph i ki m tra b o m tính liên t c c a dãy ch ký chuy n như ng. i u 34. ình ch thanh toán séc 1. Ngư i ký phát có quy n yêu c u ình ch thanh toán t séc mà mình ã ký b ng vi c thông báo cho ngư i th c hi n thanh toán ình ch thanh toán t séc ó khi
 12. ư c xu t trình t i ngư i th c hi n thanh toán. Thông báo ình ch thanh toán ch có hi u l c sau th i h n xu t trình séc. 2. Ngư i ký phát v n có nghĩa v tr s ti n ghi trên t séc sau khi t séc b ngư i th c hi n thanh toán t ch i thanh toán theo thông báo ình ch thanh toán c a mình. i u 35. T ch i thanh toán séc Ngư i th c hi n thanh toán, Trung tâm thanh toán bù tr séc khi t ch i thanh toán t séc ph i l p Gi y xác nh n t ch i thanh toán, ghi rõ s séc, s ti n t ch i, lý do t ch i, ngày tháng xu t trình, tên, a ch c a ngư i ký phát séc, ký tên và giao cho ngư i xu t trình séc. i u 36. Quy n và trách nhi m c a ngư i làm m t séc 1. Ngư i ư c cung ng séc tr ng và ngư i th hư ng có trách nhi m b o qu n séc. N u m t séc, ngư i làm m t séc ph i ch u trách nhi m v thi t h i do vi c t séc b l i d ng gây ra. 2. Trư ng h p làm m t séc, thì x lý như sau : a) N u ngư i làm m t séc là ngư i ư c cung ng séc tr ng, làm m t t séc tr ng ho c t séc mà chính mình ký phát, thì ngư i làm m t séc thông báo m t séc và thông báo ình ch thanh toán i v i t séc ó cho ngư i th c hi n thanh toán; b) N u ngư i làm m t séc là ngư i th hư ng, thì ngư i làm m t séc thông báo m t séc cho ngư i th c hi n thanh toán, ng th i tr c ti p ho c thông qua nh ng ngư i chuy n như ng t séc trư c mình yêu c u ngư i ký phát thông báo ình ch thanh toán i v i t séc ó cho ngư i th c hi n thanh toán. 3. Ngư i làm m t t séc v n có quy n i v i t séc b m t theo quy nh c a Ngh nh này, n u ngư i ó ch ng minh ư c mình là ngư i th hư ng t séc ó và t séc ó chưa b l i d ng thanh toán. i u 37. Trách nhi m c a ngư i th c hi n thanh toán i v i séc b m t 1. N u ngư i th c hi n thanh toán ã nh n ư c thông báo m t séc, khi t séc ó ư c xu t trình thanh toán t i ngư i th c hi n thanh toán, ngư i th c hi n thanh toán có trách nhi m t m th i ình ch thanh toán và t m gi t séc ó trong th i h n 05 ngày, ng th i thông báo v vi c xu t trình t séc, tên, a ch , s ch ng minh thư nhân dân (ho c gi y t có hi u l c tương t theo quy nh c a pháp lu t) c a ngư i ã xu t trình t séc cho ngư i ã có thông báo m t séc ngay trong ngày xu t trình ho c ngày làm vi c ti p theo sau ngày xu t trình c a t séc ó. Ngư i th c hi n thanh toán n u không tuân th quy nh này thì ph i ch u trách nhi m v s thi t h i phát sinh nhưng không quá s ti n ghi trên t séc. 2. N u trong th i h n t m th i ình ch thanh toán t séc nói t i kho n 1 i u này, ngư i báo m t séc không có b ng ch ng ch ng minh v s b t h p pháp c a ngư i
 13. xu t trình t séc, thì khi h t th i h n ó, s ti n trên t séc ph i ư c thanh toán cho ngư i th hư ng. Trong trư ng h p này, ngư i thông báo m t séc ph i ch u trách nhi m v s thi t h i do vi c t séc ch m ư c thanh toán gây ra i v i ngư i th hư ng, t i a b ng ti n lãi c a s ti n ghi trên séc tính t ngày t séc ư c xu t trình thanh toán theo m c lãi su t ph t ch m tr séc do Ngân hàng Nhà nư c quy nh áp d ng t i th i i m xu t trình t séc. 3. Ngư i th c hi n thanh toán không ch u trách nhi m v các thi t h i do vi c l i d ng t séc b m t gây ra, n u trư c khi nh n ư c thông báo m t séc, t séc ó ã ư c xu t trình và thanh toán úng quy nh c a Ngh nh này. Chương 7: TRUY ĐÒI SÉC i u 38. Quy n truy òi Ngư i th hư ng có quy n th c hi n truy òi i v i ngư i ký phát, nh ng ngư i chuy n như ng, ngư i b o lãnh và nh ng ngư i có nghĩa v khác liên quan n t séc v kho n ti n ghi trên séc n u t séc ã ư c xu t trình trong th i h n xu t trình nhưng b t ch i thanh toán và có Gi y xác nh n t ch i thanh toán do ngư i th c hi n thanh toán ho c Trung tâm thanh toán bù tr séc l p. i u 39. G i thông báo truy òi Vi c truy òi ph i th c hi n b ng vi c l p thông báo truy òi kèm theo b n sao Gi y xác nh n t ch i thanh toán và g i theo quy nh dư i ây : 1. i v i séc có ghi tên ngư i ư c tr ti n và ã ư c chuy n như ng b ng ký h u, ngư i th hư ng ph i g i thông báo truy òi và b n sao Gi y xác nh n t ch i thanh toán cho ngư i ký phát và ng g i cho ngư i chuy n như ng tr c ti p t séc cho mình (n u có) trong th i h n 04 ngày, k t ngày nh n ư c Gi y xác nh n t ch i thanh toán yêu c u ư c tr s ti n ã ghi trên séc. Ngư i nh n ư c thông báo truy òi n u cũng là ngư i ư c chuy n như ng thì trong th i h n 04 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo có nghĩa v thông báo ti p cho ngư i ã chuy n như ng t séc cho mình v vi c t séc b truy òi, ghi rõ tên, a ch c a ngư i ã thông báo cho mình. Vi c thông báo này ư c ti p t c cho n khi ngư i ký phát séc nh n ư c thông báo v vi c t séc b t ch i thanh toán. i v i t séc có s b o lãnh thì vi c thông báo séc b t ch i thanh toán cho ngư i b o lãnh séc cũng ư c th c hi n theo trình t và quy nh như trên. 2. i v i séc không ghi tên ngư i ư c tr ti n, ngư i th hư ng ph i g i thông báo truy òi cho ngư i ký phát trong th i h n 04 ngày, k t ngày nh n ư c Gi y xác nh n t ch i thanh toán yêu c u thanh toán s ti n ghi trên t séc. 3. Trong trư ng h p thông báo ư c g i b ng ư ng bưu i n, th i i m g i thông báo ư c l y theo ngày ghi trên d u bưu i n nơi g i.
 14. i u 40. Trách nhi m và quy n c a nh ng ngư i có liên quan n t séc b truy òi 1. Ngư i nh n ư c thông báo truy òi ph i ch u trách nhi m v vi c tr s ti n truy òi trên t séc i v i ngư i th hư ng ã g i thông báo truy òi cho mình. Ngư i b truy òi, khi th c hi n vi c chi tr s ti n truy òi, có quy n òi ư c giao l i t séc và Gi y xác nh n t ch i thanh toán. 2. Ngư i th c hi n vi c chi tr s ti n truy òi trên t séc, n u không ph i là ngư i ký phát séc ó, thì có quy n th c hi n truy òi i v i ngư i ký phát, nh ng ngư i chuy n như ng, ngư i b o lãnh và nh ng ngư i có nghĩa v khác liên quan n t séc i v i mình theo quy nh c a Ngh nh này. 3. Ngư i ký phát séc ph i ch u trách nhi m v vi c tr s ti n truy òi trên t séc do mình ký phát cho ngư i th hư ng ho c cho ngư i ã th c hi n vi c chi tr s ti n truy òi khi nh n ư c thông báo truy òi. i u 41. S ti n truy òi 1. Ngư i th c hi n vi c truy òi i v i t séc b t ch i thanh toán có quy n òi các bên có trách nhi m v i mình trên t séc tr : a) S ti n b t ch i thanh toán c a t séc; b) Ti n lãi c a s ti n b t ch i thanh toán tính t ngày t séc ư c xu t trình thanh toán theo m c lãi su t ph t ch m tr séc do Ngân hàng Nhà nư c quy nh áp d ng t i th i i m t séc ư c xu t trình; c) Các chi phí liên quan n vi c g i thông báo truy òi. 2. Sau khi chi tr s ti n truy òi trên t séc, ngư i ã th c hi n vi c chi tr ó có quy n òi các bên có nghĩa v i v i mình trên t séc tr : a) S ti n mà mình ã tr theo kho n 1 i u này; b) Ti n lãi c a s ti n ã tr tính t ngày mình th c hi n vi c chi tr t séc theo m c lãi su t ph t ch m tr séc do Ngân hàng Nhà nư c quy nh áp d ng t i th i i m th c hi n vi c chi tr ; c) Các chi phí liên quan n vi c g i thông báo truy òi. i u 42. Ch m d t quy n truy òi Quy n truy òi ch m d t n u t séc xu t trình thanh toán sau th i h n xu t trình quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 28 Ngh nh này mà b t ch i thanh toán. Trong trư ng h p này, t séc ư c coi là b ng ch ng nh n n c a nh ng ngư i có trách nhi m liên quan n séc i v i ngư i th hư ng. Ngư i th hư ng có quy n òi ư c tr s ti n n ghi trên t séc theo trình t th t c quy nh c a pháp lu t. Chương 8:
 15. KH I KI N i u 43. Kh i ki n N u s ti n truy òi trên t séc không ư c chi tr , ngư i th hư ng có quy n kh i ki n ng th i ho c riêng r ngư i ký phát và nh ng ngư i có nghĩa v liên quan. Trư ng h p m t trong s nh ng ngư i có nghĩa v liên quan khi b truy òi ã th c hi n vi c chi tr s ti n trên t séc cho ngư i th hư ng, n u ngư i ó không ư c hoàn tr s ti n truy òi trên t séc, thì ngư i ó có quy n kh i ki n ng th i ho c riêng r ngư i ký phát và nh ng ngư i có nghĩa v i v i mình. i u 44. Ph m vi nghĩa v có th kh i ki n Ngư i kh i ki n v t séc b t ch i thanh toán có quy n òi ngư i có trách nhi m v i mình tr s ti n theo quy nh t i i u 41 Ngh nh này. i u 45. Trình t , th t c, th i hi u kh i ki n Trình t , th t c, th i hi u kh i ki n i v i t séc không ư c thanh toán th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 9: HÀNH VI VI PH M VÀ X LÝ HÀNH VI VI PH M i u 46. Các hành vi b nghiêm c m 1. Làm gi séc, s a ch a ho c tNy xóa các y u t trên séc nh m m c ích l a o. 2. C ý chuy n như ng ho c nh n chuy n như ng ho c xu t trình thanh toán m t t séc b làm gi , b s a ch a ho c tNy xóa nh m m c ích l a o ho c b n m gi b t h p pháp. 3. Gi m o ch ký c a ngư i khác ho c ký ch ký c a ngư i không có th t trên t séc. 4. C ý chuy n như ng t séc ã b t ch i thanh toán. 5. C ý ký phát séc không kh năng thanh toán quy nh t i kho n 2 i u 47 Ngh nh này. 6. C ý s d ng séc sau khi ã b ình ch quy n ký phát séc theo quy nh t i kho n 6 i u 47 Ngh nh này. T ch c, cá nhân vi ph m s ph i b i thư ng thi t h i, b c m s d ng séc, b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 47. Ký phát séc không kh năng thanh toán 1. T séc khi xu t trình trong th i h n xu t trình mà s ti n ngư i ký phát ư c s d ng b ng vi c ký phát séc t i ngư i th c hi n thanh toán không thanh toán
 16. toàn b s ti n trên t séc ó, thì t séc ó ư c coi là séc không kh năng thanh toán. 2. T ch c, cá nhân ký phát séc không kh năng thanh toán và không th c hi n nghĩa v tr toàn b s ti n b truy òi cho ngư i th hư ng ho c ngư i ã chi tr cho ngư i th hư ng thì b coi là c ý ký phát séc không kh năng thanh toán. 3. T ch c, cá nhân ký phát séc không kh năng thanh toán, ngoài vi c ph i ch u trách nhi m tr s ti n truy òi theo quy nh t i i u 41 Ngh nh này ph i b x lý như sau : a) N u vi ph m l n th nh t, thì ngư i th c hi n thanh toán có trách nhi m g i thông báo c nh cáo n ngư i ký phát; b) N u tái ph m l n th hai, thì ngư i th c hi n thanh toán có trách nhi m ình ch t m th i quy n ký phát séc c a ngư i tái ph m trong vòng 03 tháng, không cung ng séc tr ng cho ngư i ó trong th i h n nói trên, ng th i thu h i nh ng séc tr ng ã cung ng cho ngư i tái ph m; c) N u tái ph m l n th ba, thì ngư i th c hi n thanh toán có trách nhi m ình ch vĩnh vi n quy n ký phát séc c a ngư i tái ph m, thu h i toàn b séc tr ng ã cung ng cho ngư i tái ph m, ng th i thông báo tên, a ch , s ch ng minh thư nhân dân (ho c gi y t có hi u l c tương t theo quy nh c a pháp lu t), s ti n không kh năng thanh toán trên séc c a ngư i ó cho Ngân hàng Nhà nư c. 4. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m lưu tr thông tin v tên, a ch , s ch ng minh thư nhân dân (ho c gi y t có hi u l c tương t theo quy nh c a pháp lu t), s ti n không kh năng thanh toán trên séc c a ngư i tái ph m l n th ba và cung c p các thông tin ư c lưu tr này theo yêu c u c a các t ch c cung ng séc. 5. T ch c cung ng séc khi cung ng séc có trách nhi m ki m tra các thông tin v ngư i ư c cung ng séc lưu tr t i Ngân hàng Nhà nư c, t ch i cung ng séc cho ngư i ã b c m s d ng, b ình ch vĩnh vi n quy n ký phát séc. T ch c cung ng séc vi ph m các quy nh này s ph i ch u b i thư ng thi t h i cho bên liên quan. 6. Ngư i tái ph m ký phát séc không kh năng thanh toán, khi ư c t ch c cung ng séc yêu c u n p l i séc tr ng ã ư c cung ng, n u không n p l i mà còn ti p t c s d ng thì b coi là c ý s d ng séc sau khi ã b ình ch quy n ký phát séc. T ch c cung ng d ch v thanh toán có quy n phong t a tài kho n c a ngư i vi ph m, thông báo v i cơ quan ch c năng có bi n pháp thu h i l i s séc tr ng nói trên. i u 48. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính, b ình ch t m th i ho c vĩnh vi n quy n ký phát séc, b i thư ng thi t h i ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 17. 2. T ch c cung ng d ch v thanh toán vi ph m các quy nh trong Ngh nh này thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m ph i b i thư ng thi t h i, b x ph t hành chính, b c m cung ng séc theo quy nh c a pháp lu t. Chương 10: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 49. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 4 năm 2004. 2. Ngh nh s 30/CP ngày 09 tháng 5 năm 1996 c a Chính ph ban hành Quy ch phát hành và s d ng séc, Ngh nh s 173/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 v s a i i u 5 Ngh nh s 30/CP c a Chính ph ban hành Quy ch phát hành và s d ng séc h t hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 4 năm 2004. i u 50. Trách nhi m hư ng d n và trách nhi m thi hành 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản