Nghị định số 16/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
96
lượt xem
12
download

Nghị định số 16/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 16/2001/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2001/NĐ-CP Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 16/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2001 V T CH C VÀ HO T Đ NG C A CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Lu t các T ch c tín d ng s 02/l997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo đ ngh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGH Đ NH: Chương 1: CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. 1. Cho thuê tài chính là ho t đ ng tín d ng trung và dài h n thông qua vi c cho thuê máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và các đ ng s n khác trên cơ s h p đ ng cho thuê gi a bên cho thuê v i bên thuê. Bên cho thuê cam k t mua máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và các đ ng s n khác theo yêu c u c a bên thuê và n m gi quy n s h u đ i v i các tài s n cho thuê. Bên thuê s d ng tài s n thuê và thanh toán ti n thuê trong su t th i h n thuê đã đư c hai bên tho thu n. 2. Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê đư c quy n l a ch n mua l i tài s n thuê ho c ti p t c thuê theo các đi u ki n đã tho thu n trong h p đ ng cho thuê tài chính. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy đ nh t i h p đ ng cho thuê tài chính, ít nh t ph i tương đương v i giá tr c a tài s n đó t i th i đi m ký h p đ ng. 3. Ho t đ ng cho thuê tài chính trên lãnh th Vi t Nam ph i đư c th c hi n qua các công ty cho thuê tài chính đư c thành l p và ho t đ ng t i Vi t Nam và tuân theo các quy đ nh c a Ngh đ nh này.. 4. Các ho t đ ng cho thuê tài chính c a các công ty cho thuê tài chính ra nư c ngoài đư c th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh này và các quy đ nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam ho c các bên tham gia có th tho thu n áp d ng t p quán qu c t , n u t p quán đó không trái v i pháp lu t c a Vi t Nam.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 2. Công ty cho thuê tài chính là m t t ch c tín d ng phi ngân hàng, là pháp nhân Vi t Nam. Công ty cho thuê tài chính đư c thành l p và ho t đ ng t i Vi t Nam dư i các hình th c sau: 1. Công ty cho thuê tài chính Nhà nư c. 2. Công ty cho thuê tài chính c ph n. 3. Công ty cho thuê tài chính tr c thu c c a t ch c tín d ng. 4. Công ty cho thuê tài chính liên doanh. 5. Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài. Đi u 3. 1. Công ty cho thuê tài chính liên doanh đư c thành l p b ng v n góp gi a bên Vi t Nam g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng, doanh nghi p Vi t Nam và bên nư c ngoài g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài, trên cơ s h p đ ng liên doanh. 2. Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài đư c thành l p b ng v n góp c a m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 4. 1. Các bên trong công ty cho thuê tài chính liên doanh đư c chuy n như ng ph n v n góp c a mình theo quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh s 13/1999/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph và ph i ưu tiên chuy n như ng cho các bên trong công ty cho thuê tài chính liên doanh. Vi c chuy n như ng v n c a công ty cho thuê tài chính liên doanh ph i đư c quy đ nh trong Đi u l c a công ty và phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. 2. Công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài có quy n chuy n như ng v n c a mình nhưng ph i ưu tiên cho các t ch c Vi t Nam. Đi u 5. 1. Th i h n ho t đ ng c a công ty cho thuê tài chính t i Vi t Nam t i đa là 50 năm. Trư ng h p c n gia h n th i h n ho t đ ng ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. M i l n gia h n không quá 50 năm. 2. Đ i v i nh ng công ty cho thuê tài chính đã đư c thành l p và c p Gi y phép ho t đ ng trư c khi Ngh đ nh này có hi u l c, th i h n ho t đ ng đư c áp d ng như quy đ nh trong Gi y phép ho t đ ng đã c p. Đi u 6. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c v ho t đ ng cho thuê tài chính, có nhi m v c p và thu h i Gi y phép thành l p và ho t đ ng; giám sát và thanh tra ho t đ ng c a các công ty cho thuê tài chính; trình cơ quan Nhà
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nư c có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n các văn b n quy đ nh v ho t đ ng cho thuê tài chính. Đi u 7. Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính đư c thành l p và ho t đ ng theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Bên thuê là t ch c và cá nhân ho t đ ng t i Vi t Nam, tr c ti p s d ng tài s n thuê cho m c đích ho t đ ng c a mình. 3. Tài s n cho thuê là máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và các đ ng s n khác. Chương 2: T CH C VÀ ĐI U HÀNH CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH M C 1: C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T Đ NG Đi u 8. 1. Đi u ki n đ đư c c p Gi y phép thành l p và ho t đ ng đ i v i công ty cho thuê tài chính: a) Có nhu c u ho t đ ng cho thuê tài chính trên đ a bàn xin ho t đ ng; b) Có đ v n pháp đ nh theo quy đ nh c a Chính ph t i Ngh đ nh s 82/1998/NĐ- CP ngày 03 tháng 10 năm 1998; c) Thành viên sáng l p là các t ch c, cá nhân có uy tín và năng l c tài chính; d) Ngư i qu n tr , đi u hành có năng l c hành vi dân s đ y đ và trình đ chuyên môn phù h p v i ho t đ ng c a công ty cho thuê tài chính; đ) Có d th o đi u l v t ch c, ho t đ ng phù h p v i quy đ nh c a Lu t các t ch c tín d ng và các quy đ nh khác c a pháp lu t; e) Có phương án kinh doanh kh thi. 2. Ngoài các đi u ki n nêu t i kho n 1 Đi u này, bên nư c ngoài trong công ty liên doanh ho c công ty 100% v n nư c ngoài, ph i đư c t ch c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t nư c ngoài cho phép liên doanh, cho phép ho t đ ng cho thuê tài chính t i Vi t Nam. Đi u 9. 1. H sơ xin c p Gi y phép thành l p và ho t đ ng đ i v i công ty cho thuê tài chính: a) Đơn xin c p Gi y phép thành l p và ho t đ ng;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) D th o Đi u l ; c) Phương án ho t đ ng 3 năm đ u, trong đó nêu rõ hi u qu và l i ích kinh t c a công ty; d) Danh sách, lý l ch, các văn b ng ch ng minh năng l c, trình đ chuyên môn c a thành viên sáng l p, thành viên H i đ ng qu n tr , Ban Ki m soát và T ng Giám đ c (Giám đ c); đ) Phương án góp v n và danh sách nh ng cá nhân, t ch c góp v n; e) Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan v các c đông l n; g) Ch p thu n c a U ban nhân dân c p có th m quy n nơi đ t tr s c a công ty cho thuê tài chính. 2. Ngoài các tài li u theo quy đ nh t i kho n 1 c a Đi u này, vi c xin gi y phép thành l p và ho t đ ng đ i v i công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài còn ph i g i kèm theo các tài li u sau đây: a) Đi u l ho t đ ng c a t ch c nư c ngoài; b) Gi y phép ho t đ ng c a t ch c nư c ngoài; c) Văn b n c a t ch c nư c ngoài có th m quy n cho phép bên nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam; d) B ng cân đ i tài chính, b ng k t qu lãi, l đã đư c ki m toán và báo cáo tình hình ho t đ ng 3 năm g n nh t c a t ch c nư c ngoài; đ) D th o h p đ ng liên doanh. 3. H sơ xin c p Gi y phép quy đ nh t i kho n 2 Đi u này ph i l p thành 2 b , m t b b ng ti ng Vi t và m t b b ng ti ng nư c ngoài thông d ng. Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh nh ng tài li u trong b h sơ b ng ti ng nư c ngoài ph i đư c h p pháp hoá lãnh s . Các b n sao ti ng Vi t và các b n d ch t ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t ph i đư c cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài xác nh n. Đi u 10. Công ty cho thuê tài chính thành l p theo quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u 2 c a Ngh đ nh này ph i n p l phí c p phép và cho m i l n gia h n Gi y phép thành l p và ho t đ ng b ng 0,1% m c v n Đi u l . Vi c n p l phí c a công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 18 Ngh đ nh s 13/1999/NĐ- CP ngày 17 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph . Đi u 11. 1. Đ đi vào ho t đ ng, công ty cho thuê tài chính ph i có đ các đi u ki n sau đây:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Đi u l đã đư c Ngân hàng Nhà nư c chu n y; b) Có đ v n pháp đ nh, có tr s phù h p v i yêu c u ho t đ ng cho thuê tài chính và đã đư c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; c) Ph n v n pháp đ nh góp b ng ti n ph i đư c g i vào tài kho n phong to t i Ngân hàng Nhà nư c trư c khi ho t đ ng t i thi u 30 ngày; d) Đăng báo trung ương, đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t v nh ng n i dung quy đ nh trong gi y phép. 2. Trong th i h n 12 tháng k t ngày đư c c p Gi y phép thành l p và ho t đ ng, công ty cho thuê tài chính ph i khai trương ho t đ ng. Đi u 12. Vi c thu h i gi y phép c a các công ty cho thuê tài chính đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 29 Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. M C 2: CƠ C U T CH C, QU N TR , ĐI U HÀNH VÀ KI M SOÁT C A CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Đi u 13. 1. Vi c m chi nhánh, văn phòng đ i di n trong nư c, ngoài nư c c a công ty cho thuê tài chính ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. 2. Vi c thành l p công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán đ c l p c a công ty cho thuê tài chính đ ho t đ ng trên m t s lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 14. Đi u ki n h sơ, th t c m chi nhánh, văn phòng đ i di n c a công ty cho thuê tài chính đư c áp d ng theo Đi u 33 Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 15. Vi c qu n tr , đi u hành, ki m soát, h th ng ki m tra, ki m toán n i b công ty cho thuê tài chính th c hi n theo quy đ nh t i M c 3 và M c 4 Chương II Lu t các T ch c tín d ng. Chương 4: HO T Đ NG C A CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Đi u 16. Ho t đ ng nghi p v c a công ty cho thuê tài chính g m: 1. Huy đ ng v n t các ngu n sau: a) Đư c nh n ti n g i có kỳ h n t m t năm tr lên c a t ch c, cá nhân theo các quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c; b) Đư c phát hành trái phi u, ch ng ch ti n g i và gi y t có giá khác có kỳ h n trên m t năm đ huy đ ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Đư c vay v n c a các t ch c tài chính, tín d ng trong và ngoài nư c; d) Đư c nh n các ngu n v n khác theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Cho thuê tài chính. 3. Mua và cho thuê l i theo hình th c cho thuê tài chính (dư i đây g i t t là mua và cho thuê l i). Theo hình th c này, công ty cho thuê tài chính mua l i máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và các đ ng s n thu c s h u c a bên thuê và cho bên thuê thuê l i chính các tài s n đó đ ti p t c s d ng ph c v cho ho t đ ng c a mình. 4. Tư v n cho khách hàng v nh ng v n đ có liên quan đ n nghi p v cho thuê tài chính. 5. Th c hi n các d ch v y thác, qu n lý tài s n và b o lãnh liên quan đ n ho t đ ng cho thuê tài chính. 6. Các ho t đ ng khác khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Đi u 17. 1. H p đ ng cho thuê tài chính là tho thu n gi a bên cho thuê và bên thuê v vi c cho thuê m t ho c m t s máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và đ ng s n khác theo nh ng quy đ nh t i Đi u 1 c a Ngh đ nh này, phù h p v i quy n và nghĩa v c a các bên. 2. H p đ ng cho thuê tài chính ph i đư c l p thành văn b n phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. H p đ ng ph i ghi rõ vi c x lý khi h p đ ng ch m d t trư c h n. 3. Bên thuê và bên cho thuê không đư c đơn phương hu b h p đ ng cho thuê tài chính (tr nh ng trư ng h p đư c nêu trong Đi u 27 c a Ngh đ nh này). Đi u 18. Công ty cho thuê tài chính đư c nh p kh u tr c ti p nh ng máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n và đ ng s n mà bên thuê đã đư c phép mua, nh p kh u và s d ng theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t (dư i đây g i là tài s n cho thuê đư c phép nh p kh u). Đi u 19. Tài s n cho thuê tài chính ph i đăng ký t i Trung tâm đăng ký giao d ch có b o đ m. B Tư pháp hư ng d n chi ti t vi c đăng ký tài s n cho thuê tài chính. Đi u 20. Đ i v i tài s n cho thuê là phương ti n v n t i, tàu thuy n đánh b t thu h i s n có gi y ch ng nh n đăng ký, công ty cho thuê tài chính gi b n chính gi y ch ng nh n đăng ký, bên thuê khi s d ng phương ti n đư c dùng b n sao có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c và xác nh n c a công ty cho thuê tài chính, đ s d ng phương ti n trong th i h n cho thuê. Công ty cho thuê tài chính ch xác nh n vào m t b n sao gi y ch ng nh n đăng ký phương ti n sau khi đã có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c. N u tài s n trên tham gia ho t đ ng trên tuy n qu c t , công ty cho thuê tài chính gi b n sao gi y ch ng nh n đăng ký có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 21. Đ i v i nh ng tài s n cho thuê ph i có gi y phép s d ng, cơ quan có th m quy n xem xét c p gi y phép s d ng cho bên thuê trên cơ s gi y t ch ng minh quy n s h u tài s n cho thuê c a công ty cho thuê tài chính và h p đ ng cho thuê tài chính. Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i các cơ quan c p gi y phép s d ng tài s n hư ng d n th c hi n quy đ nh này. Đi u 22. 1. Thu đ i v i máy móc, thi t b , các phương ti n v n chuy n và các đ ng s n khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nư c ho c nh p kh u đ cho thuê đư c áp d ng như trư ng h p bên thuê tr c ti p mua ho c nh p kh u các tài s n này. 2. Tài s n cho thuê đư c thu h i theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 28 Ngh đ nh này, n u tài s n thu h i là tài s n nh p kh u c a nư c ngoài thì khi xu t kh u không ph i n p thu xu t kh u. 3. Trong trư ng h p quy n s h u tài s n cho thuê đư c chuy n cho bên thuê khi k t thúc th i h n thuê thông qua vi c như ng, bán tài s n cho thuê, bên thuê không ph i n p thu trư c b . Đi u 23. Bên cho thuê có quy n: 1. Yêu c u bên thuê cung c p các báo cáo quý, quy t toán tài chính năm và tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh và các v n đ có liên quan đ n tài s n cho thuê. 2. Ki m tra vi c qu n lý và s d ng tài s n cho thuê. 3. Mua, nh p kh u tài s n cho thuê theo yêu c u c a bên thuê. 4. G n ký hi u s h u trên tài s n cho thuê trong su t th i h n cho thuê. 5. Chuy n như ng các quy n và nghĩa v c a mình trong h p đ ng cho thuê tài chính cho m t công ty cho thuê tài chính khác. Trong trư ng h p này, bên cho thuê ch c n thông báo trư c b ng văn b n cho bên thuê. 6. Yêu c u bên thuê đ t ti n ký cư c ho c có ngư i b o lãnh th c hi n h p đ ng cho thuê tài chính n u th y c n thi t. 7. Gi m ti n thuê, gia h n th i h n tr ti n thuê, bán tài s n cho thuê theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 8. Yêu c u bên thuê b i thư ng thi t h i khi bên thuê vi ph m h p đ ng cho thuê tài chính. Đi u 24. Bên cho thuê có nghĩa v : 1. Ký h p đ ng mua tài s n v i bên cung ng theo các đi u ki n đã đư c tho thu n gi a bên thuê và bên cung ng. Bên cho thuê không ch u trách nhi m v vi c tài s n cho thuê không đư c giao ho c giao không đúng v i các đi u ki n do bên thuê tho thu n v i bên cung ng.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Đăng ký quy n s h u, làm th t c mua b o hi m đ i v i tài s n cho thuê. 3. Th c hi n đ y đ , đúng các đi u kho n đã cam k t trong h p đ ng. Đi u 25. Bên thuê có quy n: 1. L a ch n, tho thu n v i bên cung ng v đ c tính k thu t, ch ng lo i, giá c , cách th c và th i h n giao nh n, l p đ t và b o hành tài s n cho thuê. 2. Tr c ti p nh n tài s n cho thuê t bên cung ng theo tho thu n trong h p đ ng mua tài s n. 3. Quy t đ nh vi c mua tài s n ho c ti p t c thuê sau khi k t thúc h p đ ng cho thuê tài chính. 4. Yêu c u bên cho thuê b i thư ng thi t h i khi bên cho thuê vi ph m h p đ ng cho thuê tài chính. Đi u 26. Bên thuê có nghĩa v : 1. Cung c p các báo cáo quý, quy t toán tài chính năm và tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, các v n đ liên quan đ n tài s n thuê khi bên cho thuê yêu c u; t o đi u ki n đ bên cho thuê ki m tra tài s n cho thuê. 2. Ch u trách nhi m v s l a ch n, tho thu n nêu t i kho n 1 Đi u 25 c a Ngh đ nh này. 3. S d ng tài s n thuê đúng m c đích đã tho thu n trong h p đ ng cho thuê tài chính; không đư c chuy n quy n s d ng tài s n thuê cho cá nhân, t ch c khác n u không đư c bên cho thuê đ ng ý b ng văn b n. 4. Tr ti n thuê theo tho thu n trong h p đ ng cho thuê tài chính và thanh toán các chi phí có liên quan đ n vi c nh p kh u, thu , l phí đăng ký quy n s h u, b o hi m đ i v i tài s n thuê. 5. Ch u m i r i ro v vi c m t mát, hư h ng đ i v i tài s n thuê và ch u trách nhi m v m i h u qu do vi c s d ng tài s n thuê gây ra đ i v i t ch c và cá nhân khác trong quá trình s d ng tài s n thuê. 6. B o dư ng, s a ch a tài s n thuê trong th i h n thuê. Không đư c t y xoá, làm h ng ký hi u s h u g n trên tài s n thuê. 7. Không đư c dùng tài s n thuê đ th ch p, c m c ho c đ đ m b o th c hi n nghĩa v khác. 8. Th c hi n đ y đ , đúng các đi u kho n đã cam k t trong h p đ ng. Đi u 27.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Bên cho thuê có quy n ch m d t h p đ ng cho thuê tài chính trư c h n khi có m t trong các trư ng h p sau: a) Bên thuê không tr ti n thuê theo quy đ nh trong h p đ ng cho thuê tài chính; b) Bên thuê vi ph m các đi u kho n c a h p đ ng cho thuê tài chính; c) Bên thuê b phá s n, gi i th ; d) Ngư i b o lãnh b phá s n, gi i th và bên cho thuê không ch p thu n đ ngh ch m d t b o lãnh ho c đ ngh ngư i b o lãnh khác thay th c a Bên thuê. 2. Bên thuê có th ch m d t h p đ ng trư c h n khi bên cho thuê vi ph m m t trong các trư ng h p sau: a) Bên cho thuê không giao đúng h n tài s n cho thuê; b) Bên cho thuê vi ph m h p đ ng. 3. H p đ ng cho thuê tài chính đư c ch m d t trư c h n cho thuê trong trư ng h p tài s n cho thuê b m t, h ng không th ph c h i s a ch a. 4. H p đ ng cho thuê tài chính đư c ch m d t trư c khi k t thúc th i h n cho thuê trong trư ng h p bên cho thuê ch p thu n đ bên thuê thanh toán toàn b ti n thuê trư c th i h n ghi t i h p đ ng cho thuê tài chính. Đi u 28. 1. Trong trư ng h p h p đ ng cho thuê tài chính b ch m d t trư c th i h n theo m t trong các trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 27 c a Ngh đ nh này, bên thuê ph i thanh toán ngay toàn b s ti n thuê còn l i cho bên cho thuê. N u bên thuê không thanh toán đư c ti n thuê, bên cho thuê có quy n thu h i ngay l p t c tài s n cho thuê và bên thuê ph i b i thư ng thi t h i v t ch t cho bên cho thuê. Sau khi thu h i tài s n cho thuê bên cho thuê có quy n chuy n như ng ho c cho bên khác thuê tài s n. 2. Quy n s h u c a bên cho thuê đ i v i tài s n cho thuê trong su t th i h n cho thuê không b nh hư ng trong trư ng h p bên thuê phá s n, gi i th , m t kh năng thanh toán. Tài s n cho thuê không đư c coi là tài s n c a bên thuê khi x lý tài s n đ tr n cho các ch n khác. 3. Trong trư ng h p h p đ ng cho thuê tài chính ch m d t trư c h n theo kho n 2 Đi u 27 c a Ngh đ nh này, bên cho thuê ph i b i thư ng thi t h i cho bên thuê. 4. Trong trư ng h p h p đ ng cho thuê tài chính ch m d t trư c h n theo kho n 3 Đi u 27 c a Ngh đ nh này, bên cho thuê ph i hoàn tr l i cho bên thuê s ti n b o hi m tài s n khi bên thuê đã tr đ s ti n thuê ph i tr cho bên cho thuê và khi bên cho thuê đã nh n đư c ti n b o hi m do cơ quan b o hi m thanh toán . Đi u 29. Công ty cho thuê tài chính không đư c cho thuê tài chính đ i v i nh ng đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 77 Lu t các T ch c tín d ng.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 30. 1. Công ty cho thuê tài chính không đư c cho thuê tài chính v i các đi u ki n ưu đãi cho nh ng đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 78 Lu t các T ch c tín d ng. 2. T ng giá tr tài s n cho thuê đ i v i các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này không đư c vư t quá 5% v n t có c a công ty cho thuê tài chính. Đi u 31. 1. Công ty cho thuê tài chính ph i duy trì t l b o đ m an toàn quy đ nh t i Đi u 81 Lu t Các t ch c tín d ng và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Gi i h n cho thuê tài chính đ i v i m t khách hàng: a) T ng m c cho thuê tài chính đ i v i m t khách hàng không đư c vư t quá 30% v n t có c a công ty cho thuê tài chính, tr trư ng h p đ i v i nh ng kho n cho thuê tài chính t các ngu n v n y thác c a Chính ph , c a các t ch c, cá nhân ho c khách hàng thuê là t ch c tín d ng; b) Trư ng h p nhu c u thuê c a m t khách hàng vư t quá 30% v n t có c a công ty cho thuê tài chính ho c khách hàng có nhu c u thuê t nhi u ngu n thì các công ty cho thuê tài chính đư c cho thuê h p v n theo quy đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. Trong trư ng h p đ c bi t, th c hi n theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 đi u 79 c a Lu t Các t ch c tín d ng. Chương 4: TÀI CHÍNH, H CH TOÁN VÀ BÁO CÁO Đi u 32. Công ty cho thuê tài chính đư c phép m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c và các ngân hàng ho t đ ng trên lãnh th Vi t Nam. Vi c m tài kho n ti n g i t i ngân hàng ngoài lãnh th Vi t Nam ph i đư c phép c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 33. 1. Năm tài chính c a công ty cho thuê tài chính b t đ u t ngày 01 tháng 01 hàng năm và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 dương l ch. 2. Ho t đ ng thu, chi tài chính, h ch toán c a công ty cho thuê tài chính th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph v ch đ tài chính c a các t ch c tín d ng. Đi u 34. Công ty cho thuê tài chính ph i trích d phòng r i ro và h ch toán vào chi phí ho t đ ng. Vi c trích l p và s d ng d phòng r i ro th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 35. L i nhu n và trích l p các qu c a công ty cho thuê tài chính th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph v ch đ tài chính c a các t ch c tín d ng.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 36. Vi c chuy n l i nhu n, chuy n tài s n ra nư c ngoài c a bên nư c ngoài trong công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 112 Lu t Các t ch c tín d ng. Đi u 37. Công ty cho thuê tài chính không đư c mua, đ u tư vào tài s n c đ nh c a mình quá 50% v n t có. Đi u 38. Công ty cho thuê tài chính ph i th c hi n ch đ k toán, th ng kê và ki m toán theo quy đ nh c a Chính ph v ch đ tài chính c a các t ch c tín d ng. Chương 5: THANH TRA, KI M SOÁT Đ C BI T, PHÁ S N, GI I TH , THANH LÝ Đi u 39. 1. Công ty cho thuê tài chính ch u s thanh tra, ki m tra theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Vi c thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c đ i v i ho t đ ng c a công ty cho thuê tài chính t i Vi t Nam th c hi n theo quy đ nh t i M c 1, Chương IX Lu t Các t ch c tín d ng. Đi u 40. Vi c ki m soát đ c bi t, phá s n, gi i th , thanh lý đ i v i công ty cho thuê tài chính th c hi n theo quy đ nh t i Chương V, Lu t Các t ch c tín d ng. Đi u 41. Khen thư ng, x lý vi ph m đ i v i ho t đ ng cho thuê tài chính th c hi n theo quy đ nh t i Chương X Lu t Các t ch c tín d ng. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 42. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Ngh đ nh s 64/CP ngày 09 tháng 10 tháng 1995 c a Chính ph . Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Đi u 43. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản