Nghị định số 16-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
2
download

Nghị định số 16-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 16-CP về quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 16-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16-CP Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1992 NGHN NNH CU CHÍNH PH S 16-CP NGÀY 18-12-1992 QUY Đ NH M T S V N Đ V PHÒNG VÀ CH NG NHI M HIV VÀ SIDA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; ngăn ng a và h n ch nhi m HIV và SIDA; vì s c kho nhân dân và b o t n nòi gi ng; Theo ngh c a Ch t ch U ban qu c gia phòng ch ng SIDA c a Vi t Nam và B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nhi m HIV/SIDA là i d ch nguy hi m c a th k ã xâm nh p vào Vi t Nam, là m i e do không th lư ng trư c ư c i v i s c kho và tính m ng c a con ngư i; gây t n th t l n v kinh t và xã h i cho t ng qu c gia trong ó có Vi t Nam. Phòng ch ng HIV/SIDA là trách nhi m c a m i ngư i, c a Nhà nư c và c a toàn xã h i. i u 2. Các thu t ng dùng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1- HIV là lo i vi-rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i (SIDA). Nhi m HIV là nhi m khuNn su t i. Ngoài b nhi m HIV có th truy n b nh cho ngư i khác do quan h tình d c, truy n máu, tiêm chích và truy n t ngư i m sang con. 2- SIDA là giai o n cu i c a quá trình nhi m HIV, gây h u qu t n thương h th ng mi n d ch làm cho cơ th không có kh năng ch ng l i các nhi m khuNn gây b nh nhi m trùng cơ h i, ung thư, d n n t vong. i u 3.
  2. 1- Công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam có trách nhi m tuân theo các quy nh c a pháp lu t v phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. 2- Nhà nư c khuy n khích các t ch c, t p th và cá nhân nghiên c u, phát hi n các lo i thu c và các bi n pháp phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. i u 4. 1- Nhà nư c b o m cho ngư i b nhi m HIV/SIDA không b phân bi t ix . 2- Ngư i b nhi m HIV/SIDA ph i tuân theo nh ng quy nh c a pháp lu t phòng ch ng lây lan b nh và b o v s c kho c ng ng. i u 5. U ban qu c gia phòng ch ng SIDA có trách nhi m ph i h p v i các B , U ban Nhà nư c và T ng c c có liên quan, các t ch c kinh t , các t ch c xã h i, U ban nhân dân các c p trong vi c t ch c th c hi n công tác phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. i u 6. Nhà nư c Vi t Nam s n sàng h p tác v i các nư c, c bi t là các nư c trong khu v c, các t ch c qu c t trong vi c phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. Chương 2: PHÁT HI N, QU N LÝ VÀ CHĂM SÓC NGƯ I BN NHI M HIV/SIDA i u 7. 1- Ngư i th y mình có nguy cơ b nhi m HIV/SIDA ph i n ki m tra s c kho t i cơ quan y t . 2- Khuy n khích ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam t nguy n cho xét nghi m huy t thanh tìm kháng th kháng HIV. i u 8. Cơ quan y t ti n hành xét nghi m huy t thanh tìm kháng th kháng HIV b t bu c i v i ngư i mãi dâm, ngư i tiêm chích ma tuý, tù nhân và ngư i ng tính luy n ái. Cơ quan y t có trách nhi m xét nghi m i v i ngư i cho máu, cho tinh d ch, cho mô ho c b ph n cơ th . i v i ngư i làm vi c các ngành, ngh có nguy cơ lây nhi m HIV/SIDA thì trong trư ng h p c n thi t, cơ quan y t ư c ti n hành xét nghi m. i u 9. Ngư i nư c ngoài ăng ký cư trú Vi t Nam trên 3 tháng u ph i xét nghi m huy t thanh tìm kháng th kháng HIV. i u 10. Ngư i t nguy n xét nghi m huy t thanh tìm kháng th kháng HIV ư c gi bí m t v tên, tu i, a ch và ph i ư c thông báo k t qu xét nghi m.
  3. i u 11. 1- Th y thu c và nhân viên y t có trách nhi m th c hi n các quy nh chuyên môn v x lý nhi m HIV/SIDA, săn sóc b nh nhân chu áo, gi i thích cho ngư i thân trong gia ình, b n bè hi u bi t v SIDA tránh phân bi t i x . 2- Nhà nư c có ch ãi ng c bi t i v i th y thu c và nhân viên y t tr c ti p khám ch a b nh cho ngư i b nhi m HIV/SIDA. Chương 3: QUY NNH C TH I V I NGƯ BN NHI M HIV/SIDA i u 12. Ngư i b nhi m HIV/SIDA ư c khuy n khích i u tr và i u tr d phòng. i u 13. Ngư i b nhi m HIV/SIDA không ư c làm vi c trong m t s ngành ngh có kh năng lây truy n b nh. B Y t , B Lao ng - Thương binh và xã h i quy nh c th danh m c nh ng ngành ngh này. i u 14. 1- Ngư i b nhi m HIV/SIDA không ư c phép k t hôn. 2- Trư ng h p ã k t hôn mà phát hi n ư c m t trong hai ngư i b nhi m HIV/SIDA, n u m t trong hai ngư i ó mu n ly hôn thì ư c phép ly hôn. 3- Nghiêm c m ngư i b nhi m HIV/SIDA c tình truy n b nh cho ngư i khác. i u 15. 1- Ngư i nư c ngoài n u bi t mình b nhi m HIV/SIDA khi nh p c nh Vi t Nam ph i khai báo. 2- Ngư i nư c ngoài b nhi m HIV/SIDA không ư c phép k t hôn v i công dân Vi t Nam. i u 16. Ngư i ư c xét nghi m huy t thanh tìm kháng th kháng HIV và i u tr nhi m HIV/SIDA ph i tr m t ph n vi n phí theo quy nh c a B Y t . Chương 4: TRÁCH NHI M CU CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ CÁ NHÂN TRONG VI C PHÒNG VÀ CH NG NHI M HIV/SIDA i u 17. U ban qu c gia phòng ch ng SIDA có trách nhi m:
  4. - Xây d ng chi n lư c, k ho ch toàn di n phòng ch ng nhi m HIV/SIDA áp d ng trong c nư c. - Ch o tri n khai các bi n pháp phòng ch ng nhi m HIV/SIDA nh m h n ch kh năng xâm nh p và gi m t l nhi m HIV/SIDA m c th p nh t. - T ch c theo dõi, giám sát, ánh giá hi u qu vi c tri n khai các ho t ng phòng ch ng nhi m HIV/SIDA trong ph m vi c nư c. - Huy ng và ph i h p l c lư ng các B , các ngành, các cơ quan, oàn th tham gia các ho t ng phòng ch ng nhi m HIV/SIDA, ch o t ch c các ho t ng tư v n v nhi m HIV/SIDA. - Ph i h p v i các t ch c qu c t , các nư c trong khu v c và th gi i v phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. U ban qu c gia phòng ch ng SIDA cùng b Văn hoá - Thông tin, B Thương m i, B Giáo d c và ào t o, B N i v , B lao ng - Thương binh và xã h i, các ngành có liên quan khác ph i h p v i các oàn th nhân dân th c hi n các nhi m v : - Tuyên truy n giáo d c v phòng ch ng nhi m HIV/SIDA trên các phương ti n thông tin i chúng b ng nhi u hình th c. - Ngăn ng a, h n ch và ki m soát n n mãi dâm, nghi n chích ma tuý, giáo d c cho nh ng i tư ng này phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. - Hư ng d n t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. i u 18. B Y t có trách nhi m: - T ch c giám sát nhi m HIV. - T ch c và ch o các cơ s xét nghi m, khám ch a b nh nhi m HIV/SIDA. - Ban hành, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh v x lý i v i các trư ng h p nhi m HIV/SIDA. B Tài chính có trách nhi m b o m ngân sách hàng năm cho B Y t và các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các a phương trong ho t ng phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. U ban nhân dân các c p có trách nhi n ch o ngành y t và các cơ quan Nhà nư c a phương t ch c th c hi n các quy nh v phòng ch ng nhi m HIV/SIDA. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 19.
  5. 1- Ngư i vi ph m nh ng quy nh c a Ngh nh này, tuỳ theo m c s ph i ch u trách nhi m k lu t hành chính ho c trách nhi m hình s . N u gây thi t h i n s c kho , tình tr ng c a ngư i khác thì ph i b i dư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam, n u vi ph m các quy nh c a Ngh nh này, tuỳ theo m c s ph i ch u trách nhi m hành chính ho c trách nhi m hình s , b i thư ng thi t h i và có th b tr c xu t theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i n i dung c a Ngh nh này u bãi b . i u 21. Ch t ch U ban qu c gia phòng ch ng SIDA, B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản