Nghị định số 160/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
107
lượt xem
5
download

Nghị định số 160/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 160/2003/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 160/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 160/2003/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 160/2003/N -CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 V QU N LÝ HO T NG HÀNG H I T I C NG BI N VÀ KHU V C HÀNG H I C A VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c m , óng c ng bi n, ho t ng hàng h i, ph i h p ho t ng gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng bi n và khu v c hàng h i c a Vi t Nam, nh m b o m an toàn hàng h i, v sinh, tr t t và phòng ng a ô nhi m môi trư ng nh ng khu v c ó. C ng bi n quy nh t i Ngh nh này không bao g m c ng quân s ch ph c v cho m c ích qu c phòng, an ninh và c ng cá ch ph c v cho ho t ng ngh cá n m ngoài vùng nư c c ng bi n. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này ư c áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân, tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài, các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ho t ng t i c ng bi n và khu v c hàng h i c a Vi t Nam. i u 3. Áp d ng pháp lu t 1. Khi ho t ng t i c ng bi n và khu v c hàng h i c a Vi t Nam, m i t ch c, cá nhân, tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài, các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ph i ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a Ngh nh này, pháp lu t Vi t Nam, các i u ư c qu c t có liên quan mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p.
 2. 2. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 3. Trong trư ng h p có s khác nhau v cùng m t n i dung i u ch nh gi a quy nh c a Ngh nh này v i quy nh hi n hành c a các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành do Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng ho c Th trư ng cơ quan ngang B ban hành, thì áp d ng theo quy nh c a Ngh nh này. i u 4. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u : 1. "C ng bi n" là c ng m ra cho tàu thuy n ra, vào ho t ng và ư c cơ quan có thNm quy n công b . 2. "C u c ng" là m t b ph n c a c ng bi n, nơi tàu thuy n neo u b c, d hàng hoá, ón tr hành khách ho c th c hi n các d ch v hàng h i khác. 3. "C ng d u thô ngoài khơi" là c ng bi n g m khu v c tàu ch a d u thô neo u làm kho n i và các vùng nư c có liên quan mà tàu thuy n ư c phép ra, vào ho t ng. 4. "Lu ng ra, vào c ng" là ph n gi i h n thu c vùng nư c c ng bi n t phao s " 0 " vào n c ng mà tàu thuy n ư c phép qua l i. 5. "Vùng ón tr hoa tiêu" là ph n gi i h n thu c vùng nư c c ng bi n tàu thuy n neo u ón tr hoa tiêu. 6. "Vùng ki m d ch" là ph n gi i h n thu c vùng nư c c ng bi n tàu thuy n neo u th c hi n ki m d ch. 7. "Vùng tránh bão" là ph n gi i h n thu c vùng nư c c ng bi n tàu thuy n neo u tránh bão. 8. "Vùng neo u" là ph n gi i h n thu c vùng nư c c ng bi n ho c khu v c hàng h i tàu thuy n ch c p c u, vào khu chuy n t i, c p tàu ch a d u thô, quá c nh i Căm-pu-chia ho c th c hi n các d ch v hàng h i liên quan khác. 9. "Khu chuy n t i" là ph n gi i h n thu c vùng nư c c ng bi n tàu thuy n neo u th c hi n chuy n t i hàng hoá, hành khách. 10. "Lu ng quá c nh" là ph n gi i h n thu c khu v c hàng h i trên sông Ti n, t vùng ón tr hoa tiêu c a c ng bi n Vũng Tàu n biên gi i trên sông gi a Vi t Nam và Căm-pu-chia mà tàu thuy n nư c ngoài ư c phép quá c nh. 11. "Tàu thuy n" bao g m tàu bi n và phương ti n th y khác. 12. "Ch tàu" là ch s h u tàu ho c ngư i qu n lý ho c ngư i khai thác tàu thuy n ho c ngư i ư c y quy n. Chương 2:
 3. ĐÓNG, M C NG BI N, C U C NG i u 5. M c ng bi n, c u c ng 1. Vi c m c ng bi n, c u c ng ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. M i t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ư c phép u tư xây d ng, kinh doanh khai thác c ng bi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam (sau ây g i chung là ch u tư) u có th m c ng bi n, c u c ng. 3. Vi c chuNn b u tư xây d ng và th c hi n u tư xây d ng d án m c ng bi n, c u c ng c a ch u tư ph i tuân th theo quy nh có liên quan c a pháp lu t v qu n lý u tư, xây d ng. i u 6. Th t c m c ng bi n 1. ChuNn b và th c hi n u tư xây d ng c ng bi n : a) i v i d án m c ng bi n, ngoài nh ng th t c theo quy nh có liên quan c a pháp lu t v qu n lý u tư, xây d ng, khi chuNn b u tư xây d ng, ch u tư g i văn b n l y ý ki n B Giao thông v n t i, B Qu c phòng, B Công an. N i dung văn b n ph i nêu rõ s c n thi t, a i m, quy mô, vùng ón tr hoa tiêu, lu ng ra vào c ng và m c ích s d ng c a c ng bi n. Ch m nh t 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n c a ch u tư, các cơ quan quy nh t i kho n này căn c ch c năng, nhi m v ph i có văn b n tr l i cho ch u tư; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. Ch u tư ch th c hi n các bư c ti p theo i v i vi c u tư xây d ng c ng bi n sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Giao thông v n t i, B Qu c phòng và B Công an. b) Trư c khi ti n hành xây d ng c ng bi n, ch u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam thu c B Giao thông v n t i b n sao Quy t nh phê duy t thi t k k thu t công trình c ng. Khi ti n hành u tư xây d ng c ng bi n, ch u tư ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư, xây d ng. C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c giám sát vi c th c hi n xây d ng c ng bi n c a ch u tư, phù h p v i quy ho ch ư c phê duy t và b o m an toàn hàng h i t i khu v c ó. 2. Công b m c ng bi n : a) Sau khi hoàn thành vi c xây d ng c ng bi n, ch u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam các gi y t sau ây : - Văn b n xin công b m c ng bi n có n i dung : tên c ng, v trí, vùng ón tr hoa tiêu, lo i tàu thuy n và gi i h n tr ng t i c a tàu bi n ư c phép ra, vào ho t ng; - B n sao Quy t nh u tư xây d ng c ng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n;
 4. - Biên b n nghi m thu cu i cùng ưa công trình c ng ã hoàn thành xây d ng vào s d ng có kèm theo b n v hoàn công m t b ng, m t chính và m t c t ngang công trình c ng. Riêng i v i c ng d u thô ngoài khơi thì không kèm theo b n v hoàn công m t b ng, m t chính và m t c t ngang công trình c ng; - Biên b n nghi m thu gi a ch u tư và các cơ quan ho c t ch c có thNm quy n v k t qu kh o sát m t áy vùng nư c trư c c u c ng (riêng i v i c ng d u thô ngoài khơi không c n n i dung này); - Thông báo hàng h i v lu ng ra, vào c ng và vùng nư c trư c c u, c ng kèm theo bình . Riêng v i c ng d u thô ngoài khơi, thông báo hàng h i v vùng an toàn khu v c c ng d u thô ngoài khơi; - Văn b n ch ng nh n công trình c ng bi n t tiêu chuNn môi trư ng c a cơ quan có thNm quy n; - Văn b n ch ng nh n công trình c ng bi n i u ki n phòng ch ng cháy, n c a cơ quan có thNm quy n; - Văn b n góp ý ki n c a các cơ quan quy nh t i i m a kho n 1 i u này iv i d án u tư xây d ng c ng bi n. b) Quy t nh công b m c ng bi n th c hi n như sau : - Ch m nh t 07 ngày làm vi c k t ngày nh n các gi y t h p l quy nh t i i m a c a kho n này, C c Hàng h i Vi t Nam có văn b n báo cáo B Giao thông v n t i. Ch m nh t 07 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo, B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph v vi c ngh cho phép công b m c ng bi n. Ch m nh t 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph , B Giao thông v n t i ban hành quy t nh vi c công b m c ng bi n; - Quy t nh công b m c ng bi n ph i nêu rõ các n i dung chính : tên, v trí, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch c a c ng bi n; lo i tàu thuy n và gi i h n tr ng t i c a tàu bi n ư c phép ra vào ho t ng. Riêng i v i c ng d u thô ngoài khơi, n i dung Quy t nh công b m c ng ph i nêu thêm : gi i h n vùng an toàn khu v c c ng d u thô ngoài khơi và các yêu c u v b o m an toàn hàng h i ho c nh ng hư ng d n hàng h i khác i v i ho t ng c a tàu thuy n. i u 7. Th t c m c u c ng, khu chuy n t i 1. ChuNn b và th c hi n u tư xây d ng c u c ng, khu chuy n t i : a) Khi chuNn b u tư, ch u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam văn b n ngh vi c u tư xây d ng c u c ng ho c khu chuy n t i có kèm theo b n v bình m t b ng b trí c u c ng, vùng nư c trư c c u c ng và lu ng ra, vào c ng ho c bình b trí khu chuy n t i ó. N i dung văn b n nêu rõ s c n thi t, v trí, quy mô và m c ích s d ng c a c u c ng, khu chuy n t i. Ch m nh t 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n c a ch u tư, C c Hàng h i Vi t Nam có văn b n tr l i ch u tư, trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do.
 5. b) Trư c khi ti n hành xây d ng c u c ng ho c khu chuy n t i, ch u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam b n sao Quy t nh phê duy t thi t k k thu t công trình. C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n xây d ng c u c ng ho c khu chuy n t i c a ch u tư phù h p v i quy ho ch ư c phê duy t, b o m an toàn hàng h i t i khu v c. 2. Th t c ưa c u c ng, khu chuy n t i vào s d ng : a) Sau khi hoàn thành vi c xây d ng c u c ng ho c khu chuy n t i, ch u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam các gi y t sau ây : - Văn b n xin phép ưa c u c ng ho c khu chuy n t i vào s d ng; - B n sao Quy t nh u tư xây d ng m i ho c hoán c i, nâng c p c u c ng ho c khu chuy n t i c a cơ quan, t ch c có thNm quy n; - Biên b n nghi m thu cu i cùng ưa công trình ã hoàn thành xây d ng vào s d ng có kèm theo b n v hoàn công m t b ng, m t chính và m t c t ngang công trình c u c ng ho c bình khu chuy n t i; - Thông báo hàng h i kèm theo bình c a lu ng ra, vào c u c ng, khu chuy n t i; Biên b n nghi m thu gi a ch u tư và cơ quan, t ch c có thNm quy n v k t qu kh o sát m t áy vùng nư c trư c c u c ng, khu chuy n t i; - Văn b n ch ng nh n công trình c u c ng, khu chuy n t i t tiêu chuNn môi trư ng c a cơ quan có thNm quy n; - Văn b n ch ng nh n công trình c u c ng, khu chuy n t i i u ki n phòng ch ng cháy, n c a cơ quan có thNm quy n. b) Quy t nh ưa c u c ng, khu chuy n t i vào s d ng : Ch m nh t 05 ngày làm vi c k t ngày nh n các gi y t h p l quy nh t i kho n 2 c a i u này, C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh vi c ưa c u c ng ho c khu v c chuy n t i vào s d ng. N i dung Quy t nh ph i nêu rõ : tên c u c ng ho c khu chuy n t i, lo i tàu thuy n và gi i h n tr ng t i c a tàu bi n ư c phép vào ho t ng. i u 8. Xây d ng các công trình khác trong vùng nư c c ng bi n i v i các công trình như c u, ư ng h m, b n phà, ư ng dây i n, ng cáp ng m và các công trình tương t khác không thu c d án xây d ng c u c ng, khu chuy n t i trong vùng nư c c ng bi n quy nh t i i u 6 và i u 7 c a Ngh nh này, ch u tư c a các công trình này ph i th c hi n quy nh dư i ây : 1. ChuNn b và th c hi n u tư xây d ng công trình : a) Khi chuNn b u tư xây d ng, ch u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam văn b n gi i trình v công trình s u tư xây d ng v i n i dung : tên, v trí, m c ích s d ng, th i gian thi công, thông s k thu t và các c i m khác c a công trình có liên quan
 6. n ho t ng hàng h i t i khu v c ó. Ch m nh t 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n c a ch u tư, C c Hàng h i Vi t Nam ph i có văn b n tr l i; trư ng h p không ch p thu n ph i nêu rõ lý do. b) Trư c khi ti n hành xây d ng công trình, ch u tư g i C c Hàng h i Vi t Nam b n sao Quy t nh phê duy t thi t k k thu t công trình. C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n xây d ng công trình c a ch u tư nh m b o m an toàn hàng h i t i khu v c. 2. ưa công trình vào s d ng : a) Trư c khi ưa công trình vào s d ng, ch u tư ph i cung c p cho C ng v hàng h i và B o m an toàn hàng h i Vi t Nam t i khu v c nh ng thông tin sau : tên, v trí, c i m, gi i h n vùng nư c c a công trình (n u có), các thông s k thu t có liên quan như : chi u r ng khoang thông thuy n, chi u cao tĩnh không, các d u hi u c nh báo, th i gian thông thuy n và sâu công trình so v i m c nư c "0" h i , th i gian b t u ho c k t thúc (n u có) ho t ng c a công trình và các yêu c u c n h n ch khác nh m b o v công trình và b o m an toàn i v i ho t ng hàng h i t i khu v c liên quan; b) Ch u tư có trách nhi m thông báo các thông tin nêu t i i m a c a kho n này trên phương ti n thông tin i chúng trong 3 kỳ liên ti p; c) B o m an toàn hàng h i Vi t Nam có trách nhi m thông báo hàng h i v các thông tin nêu t i i m a c a kho n này. i u 9. óng c ng bi n ho c t m th i không ưa c u c ng, khu chuy n t i vào ho t ng 1. Vì lý do b o m an ninh, qu c phòng ho c các lý do c bi t nh hư ng t i kinh t - xã h i, Th tư ng Chính ph quy t nh vi c óng c ng bi n theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i trên cơ s ý ki n c a các B , ngành và a phương liên quan. 2. Vì lý do b o m an toàn hàng h i ho c s c môi trư ng và phòng ch ng ô nhi m môi trư ng ho c phòng ch ng cháy, n ho c các lý do khác, B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh vi c t m th i óng c ng bi n trên cơ s ngh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 3. Vì lý do b o m an toàn hàng h i ho c các lý do khác, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh t m th i không cho phép c u c ng, khu chuy n t i ho t ng trên cơ s ngh c a Giám c C ng v hàng h i. 4. Sau th i h n t m th i óng c ng bi n quy nh t i kho n 2 và t i kho n 3 i u này, B trư ng B Giao thông v n t i ho c C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam xem xét và ra quy t nh m l i c ng bi n ho c c u c ng khu chuy n t i trên cơ s ngh c a các cơ quan có liên quan. i u 10. Danh b c ng bi n Vi t Nam
 7. C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m l p, qu n lý s Danh b c ng bi n Vi t Nam và giám sát vi c qu n lý, khai thác c a ch u tư i v i c ng bi n, c u c ng, khu chuy n t i trong s Danh b c ng bi n sau khi ư c công b m c ng bi n, c u c ng, khu chuy n t i. Chương 3: QUY Đ NH V HO T Đ NG HÀNG H I M C A: TH T C XIN Đ N C NG Đ I V I TÀU THUY N NƯ C NGOÀI i u 11. Th t c tàu thuy n nư c ngoài xin phép n c ng bi n Tàu thuy n nư c ngoài ph i xin phép n c ng bi n theo th t c sau ây, tr các trư ng h p quy nh t i i u 12 c a Ngh nh này : 1. i v i tàu thuy n không ph i là tàu quân s và tàu bi n ch y b ng năng lư ng nguyên t : a) Ch m nh t 24 gi trư c khi d ki n n vùng ón tr hoa tiêu, ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i g i cho C ng v hàng h i liên quan "Gi y xin phép tàu n c ng" v i n i dung sau : - Tên, qu c t ch, hô hi u, nơi ăng ký c a tàu và tên ch tàu; - Chi u dài, chi u r ng, chi u cao và m n nư c c a tàu khi n c ng; - T ng dung tích, tr ng t i toàn ph n; s lư ng và lo i hàng hóa ch trên tàu; - S lư ng thuy n viên, hành khách và nh ng ngư i khác i theo tàu; - Tên c ng r i cu i cùng và th i gian d ki n tàu n vùng ón tr hoa tiêu; - M c ích n c ng. Riêng i v i tàu thuy n nư c ngoài xin n c ng th c hi n các ho t ng v nghiên c u khoa h c, ngh cá, c u h , tr c v t tài s n chìm m, lai d t, hu n luy n, văn hóa, th thao, xây d ng công trình bi n và kh o sát, thăm dò, khai thác tài nguyên trong vùng bi n Vi t Nam u ph i xu t trình Gi y phép ho c văn b n ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n liên quan c a Vi t Nam; - Tên i lý c a ch tàu t i Vi t Nam. b) Ch m nh t 02 gi , k t khi nh n ư c Gi y xin phép tàu n c ng quy nh t i i m a kho n này, C ng v hàng h i liên quan ph i tr l i b ng văn b n cho ch tàu bi t vi c ch p thu n hay không ch p thu n cho tàu n c ng; trư ng h p không ch p thu n, ph i tr l i rõ lý do; 2. i v i tàu quân s nư c ngoài, th t c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 55/CP ngày 01 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph v ho t ng c a tàu quân s nư c ngoài vào thăm nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam;
 8. 3. i v i tàu bi n ch y b ng năng lư ng nguyên t c a nư c ngoài, Th tư ng Chính ph quy t nh vi c cho phép, trên cơ s ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i; 4. Tàu thuy n nư c ngoài n Vi t Nam theo l i m i chính th c c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam làm th t c theo quy nh riêng. i u 12. Mi n xin phép n c ng bi n Tàu thuy n nư c ngoài ư c mi n xin phép n c ng bi n trong nh ng trư ng h p sau ây : 1. Tàu thuy n mang c qu c t ch c a nư c ã ký Hi p nh hàng h i v i Vi t Nam mà có quy nh v mi n th t c xin c p phép cho tàu n c ng c a m i bên ký k t. 2. Tàu thuy n nư c ngoài có tr ng t i toàn ph n t 150 DWT tr xu ng. 3. Tàu thuy n v n chuy n hàng hóa ho c hành khách ã n c ng trong th i gian không quá 12 tháng, k t ngày tàu r i c ng Vi t Nam l n cu i cùng. 4. Tàu thuy n g p nh ng lý do khNn c p dư i ây : a) Xin c p c u cho thuy n viên, hành khách trên tàu; b) Tránh bão; c) Chuy n giao ngư i, tài s n, tàu thuy n ã c u ư c trên bi n; d) Kh c ph c h u qu s c , tai n n hàng h i. Trong nh ng trư ng h p nêu t i kho n này, thuy n trư ng ph i nhanh chóng tìm m i cách liên l c v i C ng v hàng h i ho c các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam nơi g n nh t; ng th i, có nghĩa v ch ng minh v hành ng c a mình là th c s c n thi t và h p lý. M i hành vi l m d ng quy nh t i kho n này u b x lý theo quy nh pháp lu t. M C B: TH T C TÀU THUY N Đ N VÀ R I C NG BI N i u 13. i u ki n i v i tàu thuy n ho t ng t i c ng bi n 1. T t c các lo i tàu thuy n, không phân bi t l n nh , qu c t ch và m c ích s d ng ch ư c phép ho t ng t i vùng nư c c ng bi n ho c khu v c hàng h i c a Vi t Nam, n u có i u ki n an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng và các i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. T t c các lo i tàu thuy n ch ư c ti n hành các ho t ng b c, d hàng hoá ho c ón, tr hành khách t i nh ng c ng bi n ã ư c công b và c u c ng ã ư c phép ưa vào ho t ng. 3. Các lo i tàu thuy n c a nư c ngoài có t ng dung tích t 100 GT tr lên và tàu thuy n Vi t Nam có t ng dung tích t 1000 GT tr lên, u ph i d ng l i t i vùng ón
 9. tr hoa tiêu, n u chưa có l nh c a Giám c C ng v hàng h i thì không ư c phép i u ng vào c ng. Trong trư ng h p vì i u ki n th c t m b o an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng, Giám c C ng v hàng h i có quy n quy nh trong N i quy C ng bi n i v i tàu thuy n Vi t Nam có t ng dung tích dư i 1000 GT và tàu thuy n nư c ngoài có t ng dung tích dư i 100 GT, ph i d ng l i t i vùng ón tr hoa tiêu ch l nh. i u 14. Thông báo tàu thuy n n c ng bi n 1. Ch m nh t 08 gi trư c khi tàu d ki n n vùng ón tr hoa tiêu, ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i g i cho C ng v hàng h i nơi tàu n thông báo tàu n c ng v i n i dung theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 11 c a Ngh nh này. Riêng nh ng tàu thuy n ã ư c phép vào c ng theo quy nh t i i u 11 và i u 12 c a Ngh nh này thì trong thông báo tàu n c ng ch có n i dung : tên tàu và th i gian tàu d ki n n vùng ón tr hoa tiêu. 2. i v i tàu bi n ch y b ng năng lư ng nguyên t không h n ch t ng dung tích n c ng theo quy nh t i kho n 3 i u 11 c a Ngh nh này, ch m nh t 24 gi trư c khi n vùng ón tr hoa tiêu thì ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i báo cho C ng v hàng h i nơi tàu n. 3. i v i tàu thuy n nh p c nh thì sau khi nh n ư c thông báo tàu n c ng quy nh t i kho n 1 i u này, C ng v hàng h i liên quan ph i báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng bi t ph i h p. 4. Giám c C ng v hàng h i căn c tình hình th c t mi n, gi m i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này cho m t s lo i tàu thuy n có t ng dung tích dư i 200 GT, n u xét th y không nh hư ng n an toàn hàng h i khu v c ó. i u 15. Xác báo tàu thuy n n c ng bi n 1. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu d ki n n vùng ón tr hoa tiêu, ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i xác báo cho C ng v hàng h i liên quan bi t chính xác th i gian tàu n. Trư ng h p có ngư i m, ngư i ch t, ngư i c u v t ư c trên bi n, ngư i vư t biên trên tàu, thì trong l n xác báo cu i cùng này ch tàu ph i thông báo rõ tên, tu i, qu c t ch, tình tr ng b nh t t, lý do t vong và các yêu c u liên quan khác. 2. i v i tàu thuy n nh p c nh thì sau khi nh n ư c xác báo c a ch tàu ho c i lý c a ch tàu, C ng v hàng h i liên quan ph i thông báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác bi t ph i h p. i u 16. i u ng tàu thuy n vào c ng bi n 1. Giám c C ng v hàng h i có trách nhi m ch nh v trí neo u cho tàu thuy n trong vùng nư c c ng, ch m nh t 02 gi k t khi nh n ư c thông báo tàu ã n v trí ón tr hoa tiêu. Trư ng h p tàu thuy n nh p c nh, ngay sau khi quy t nh i u ng tàu vào c ng, C ng v hàng h i còn ph i báo cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác bi t th i gian và v trí ư c ch nh cho tàu vào neo u t i c ng.
 10. 2. Giám c C ng v hàng h i căn c vào lo i tàu, c tàu, lo i hàng hoá, c u c ng và k ho ch i u c a c ng, ch nh cho tàu v trí neo u b c, d hàng hoá và ón tr hành khách. Ch có Giám c C ng v hàng h i m i có quy n thay i v trí neo u ã ch nh cho tàu thuy n. i u 17. a i m, th i h n và gi y t làm th t c tàu thuy n vào c ng bi n 1. Tàu thuy n Vi t Nam ho t ng tuy n n i a: a) a i m làm th t c : Tr s chính ho c Văn phòng i di n c a C ng v hàng h i; b) Th i h n làm th t c c a ch tàu : ch m nh t là 02 gi k t khi tàu ã vào neo u t i c u c ng, ho c 04 gi k t khi tàu ã vào neo u t i các trí khác trong vùng nư c c ng; c) Th i h n làm th t c c a C ng v hàng h i : - i v i tàu bi n : ch m nh t 01 gi k t khi ch tàu ã n p, xu t trình các gi y t h p l dư i ây : + Các gi y t ph i n p (b n chính) : * 01 B n khai chung (Ph l c 1); * 01 Danh sách thuy n viên (Ph l c 2); * 01 Danh sách hành khách (n u có - Ph l c 3); * Gi y phép r i c ng cu i cùng. + Các gi y t ph i xu t trình (b n chính) : * Gi y ch ng nh n ăng ký tàu thuy n; * Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu theo quy nh; * S danh b thuy n viên ho c s thuy n viên tương ng; * Ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên theo quy nh. + i v i các lo i tàu thuy n khác, gi y t ph i n p và xu t trình th c hi n theo quy nh pháp lu t có liên quan. d) Vi c làm th t c vào c ng i v i tàu thuy n Vi t Nam ho t ng n i a quy nh t i kho n này do C ng v hàng h i th c hi n. 2. Tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài nh p c nh :
 11. a) a i m làm th t c : Tr s chính ho c Văn phòng i di n c a C ng v hàng h i, tr các trư ng h p quy nh t i i m b dư i ây. b) Các trư ng h p làm th t c t i tàu : - Tàu khách; - Trư ng h p có cơ s nghi ng tính xác th c khai báo v ki m d ch c a ch tàu ho c trư c khi n Vi t Nam tàu ó r i c ng cu i cùng nh ng khu v c có d ch b nh c a ngư i, ng v t và th c v t thì các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành liên quan ti n hành th t c t i vùng ki m d ch. Trong c hai trư ng h p này, các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ó ph i thông báo ngay cho C ng v hàng h i và ch tàu bi t. c) Th i h n làm th t c c a ch tàu ho c i lý c a ch tàu : ch m nh t 02 gi k t khi tàu ã vào neo u an toàn t i v trí theo ch nh c a Giám c C ng v hàng h i. d) Th i h n làm th t c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành : không quá 01 gi k t khi ch tàu ho c i lý c a ch tàu ã n p, xu t trình các gi y t h p l dư i ây : - Các gi y t ph i n p (b n chính) : + 03 B n khai chung (Ph l c 1) n p cho C ng v hàng h i, Biên phòng c a khNu, H i quan c a khNu; + 03 Danh sách thuy n viên (Ph l c 2) n p cho C ng v hàng h i, Biên phòng c a khNu, H i quan c a khNu; + 01 Danh sách hành khách (n u có - Ph l c 3) n p cho Biên phòng c a khNu; + 01 B n khai hàng hoá (Ph l c 4) n p cho H i quan c a khNu; + 01 B n khai d tr c a tàu (Ph l c 5) n p cho H i quan c a khNu; + 01 B n khai hành lý thuy n viên (Ph l c 6) n p cho H i quan c a khNu; + 01 B n khai ki m d ch y t (Ph l c 7) n p cho cơ quan ki m d ch y t qu c t ; + 01 B n khai ki m d ch th c v t (n u có - Ph l c 8) n p cho cơ quan ki m d ch th c v t; + 01 B n khai ki m d ch ng v t (n u có - Ph l c 9) n p cho cơ quan ki m d ch ng v t; + Gi y phép r i c ng cu i cùng (b n chính) n p cho C ng v hàng h i. - Các gi y t ph i xu t trình (b n chính) :
 12. + Gi y ch ng nh n ăng ký tàu thuy n; + Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu theo quy nh; + Ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên theo quy nh; + S danh b thuy n viên ( i v i tàu thuy n Vi t Nam); + H chi u thuy n viên ho c S thuy n viên; + Phi u tiêm ch ng qu c t c a thuy n viên; + Các gi y t liên quan n hàng hóa ch trên tàu; + Gi y ch ng nh n ki m d ch y t ; + Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t (n u có); + Gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t ho c Gi y ch ng nh n s n phNm ng v t (n u hàng hoá là s n phNm ng v t) c a nư c xu t hàng; + Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch tàu, n u là tàu chuyên dùng v n chuy n d u m , ch phNm t d u m ho c các hàng hoá nguy hi m khác; + H chi u, Phi u tiêm ch ng qu c t c a hành khách (n u có, khi cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành liên quan yêu c u). Riêng i v i tàu thuy n có tr ng t i t 200 DWT tr xu ng mang c c a qu c gia có chung biên gi i v i Vi t Nam khi n c ng bi n t i khu v c biên gi i c a Vi t Nam v i qu c gia ó, ư c mi n gi m gi y t nêu t i kho n này theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. ) Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ch ư c yêu c u ch tàu n p, xu t trình nh ng gi y t có liên quan n ch c năng qu n lý c a cơ quan mình theo quy nh t i i m d kho n này và khi ã hoàn thành th t c ph i báo ngay cho C ng v hàng h i bi t; trư ng h p chưa xong ph i báo rõ lý do và cách th c gi i quy t. 3. Tàu thuy n ã làm th t c nh p c nh m t c ng c a Vi t Nam, sau ó n c ng khác thì không làm th t c nh p c nh theo quy nh t i kho n 2 i u này. C ng v hàng h i nơi tàu n căn c Gi y phép r i c ng do C ng v hàng h i nơi tàu r i c ng trư c ó c p và B n khai chung c a ch tàu ho c i lý c a ch tàu quy t nh cho tàu vào ho t ng t i c ng; các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khác căn c h sơ chuy n c ng (n u có) do cơ quan tương ng nơi tàu r i c ng trư c ó cung c p th c hi n nghi p v qu n lý c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th t c vào c ng i v i tàu quân s và các tàu thuy n khác c a nư c ngoài n thăm Vi t Nam theo l i m i c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam th c hi n theo quy nh riêng. i u 18. Xác báo tàu thuy n r i c ng bi n
 13. 1. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu thuy n r i c ng, ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i xác báo cho C ng v hàng h i tên tàu và th i gian tàu d ki n r i c ng. 2. i v i tàu thuy n xu t c nh thì ngay sau khi nh n ư c n i dung xác báo c a ch tàu ho c i lý c a ch tàu, C ng v hàng h i ph i báo ngay cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành liên quan bi t k p th i làm th t c xu t c nh cho tàu. i u 19. a i m, th i h n và gi y t khi làm th t c tàu thuy n r i c ng bi n 1. Tàu thuy n Vi t Nam ho t ng tuy n n i a: a) a i m làm th t c : Tr s chính ho c Văn phòng i di n c a C ng v hàng h i; b) Th i h n làm th t c c a ch tàu : ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng; c) Th i h n làm th t c c a C ng v hàng h i : ch m nh t 01 gi k t khi ch tàu ã n p, xu t trình các gi y t h p l quy nh dư i ây : - Gi y t ph i n p (b n chính) : 01 B n khai chung. - Gi y t ph i xu t trình (b n chính) : + Các gi y ch ng nh n c a tàu và ch ng ch kh năng chuyên môn c a thuy n viên (n u thay i so v i khi n); + Các gi y t liên quan n xác nh n vi c n p phí, l phí, ti n ph t ho c thanh toán các kho n n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Tàu thuy n xu t c nh : a) a i m làm th t c : Tr s chính ho c Văn phòng i di n c a C ng v hàng h i; Riêng i v i tàu khách thì a i m làm th t c có th là t i tàu nhưng ch do cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có yêu c u th c hi n và ch u trách nhi m. b) Th i h n làm th t c c a ch tàu ho c i lý c a ch tàu : ch m nh t 02 gi trư c khi tàu r i c ng. Riêng tàu khách và tàu chuyên tuy n, ch m nh t là ngay trư c th i i m tàu chuNn b r i c ng; c) Th i h n làm th t c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành : ch m nh t 01 gi k t khi ch tàu ho c i lý c a ch tàu ã n p, xu t trình các gi y t h p l dư i ây : - Các gi y t ph i n p (b n chính) : + 03 B n khai chung, n p cho C ng v hàng h i, Biên phòng c a khNu, H i quan c a khNu;
 14. + 03 Danh sách thuy n viên (n u thay i so v i khi n) n p cho C ng v hàng h i, Biên phòng c a khNu, H i quan c a khNu; + 01 Danh sách hành khách (n u thay i so v i khi n) n p cho Biên phòng c a khNu; + 01 B n khai d tr c a tàu, n p cho H i quan c a khNu; + 01 B n khai hàng hóa (n u có) n p cho H i quan c a khNu; + 01 B n khai hành lý hành khách (n u có) n p cho H i quan c a khNu; riêng i v i hành lý c a hành khách trên tàu khách nư c ngoài n c ng và sau ó r i c ng trong cùng m t chuy n, thì không áp d ng th t c khai báo h i quan; + Nh ng gi y t do các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ã c p cho tàu, thuy n viên và hành khách ( thu h i). - Các gi y t ph i xu t trình (b n chính) : + Các gi y ch ng nh n c a tàu (n u thay i so v i khi n); + Ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên (n u có thay i so v i khi n); + H chi u thuy n viên, H chi u c a hành khách; + Phi u tiêm ch ng qu c t c a thuy n viên, hành khách (n u thay i so v i khi n); + Gi y ch ng nh n ki m d ch y t (n u có); + Gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t ho c Gi y ch ng nh n s n phNm ng v t (n u có); + Các gi y t liên quan n hàng hóa ch trên tàu; + Các gi y t liên quan n xác nh n vi c n p phí, l phí, ti n ph t ho c thanh toán các kho n n theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. a i m, th i h n và gi y t làm th t c cho tàu thuy n xu t nh p c nh t i c ng d u thô ngoài khơi 1. a i m, th i h n, gi y t theo quy nh t i các i u 17 và i u 19 c a Ngh nh này. 2. Các gi y t ph i n p và xu t trình ư c quy nh t i kho n 1 i u này th c hi n theo trình t sau : a) Khi nh p c nh, ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i g i qua Fax cho C ng v hàng h i các gi y t sau ây :
 15. - 01 B n khai chung; - 01 Danh sách thuy n viên; - 01 Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch tàu i v i ô nhi m d u. b) Khi C ng v hàng h i nh n các gi y t quy nh t i i m a kho n này thì c p Gi y phép r i c ng cho tàu qua i lý c a ch tàu. i lý ph i ký cam k t ã nh n Gi y phép r i c ng; c) Ch m nh t 24 gi sau khi tr l i b , i lý c a ch tàu có trách nhi m n p y các gi y t ph i n p (b n chính) và các gi y t ph i xu t trình (b n phô tô có xác nh n c a thuy n trư ng và d u c a tàu). Ngoài ra còn ph i n p b n phô tô Gi y phép r i c ng có ch ký nh n c a thuy n trư ng và d u c a tàu. 3. Các quy nh c a i u này cũng ư c áp d ng i v i tàu thuy n nư c ngoài khi làm th t c xu t, nh p c nh ngoài khơi thu c vùng bi n Vi t Nam th c hi n thăm dò, kh o sát, khai thác d u khí, d ch v d u khí và xây d ng công trình bi n. i u 21. i u ki n tàu thuy n r i c ng bi n 1. Tàu thuy n ch ư c phép r i c ng sau khi ã hoàn thành các th t c quy nh t i i u 19 c a Ngh nh này và ư c Giám c C ng v hàng h i c p Gi y phép r i c ng. 2. Giám c C ng v hàng h i ch ư c c p Gi y phép r i c ng, n u tàu thuy n ã có các i u ki n an toàn i bi n và hoàn thành m i th t c theo quy nh c a pháp lu t, tr các trư ng h p sau : a) Tàu thuy n không các i u ki n an toàn i bi n c n thi t liên quan n v tàu, trang thi t b c a tàu, nh biên và kh năng chuyên môn c a thuy n b , lương th c, th c phNm, nhiên li u; b) M n nư c th c t cao hơn gi i h n m n khô cho phép ho c tàu nghiêng hơn 08 trong tr ng thái n i t do ho c v tàu th c s không kín nư c; c) Tàu thuy n ch hàng r i, ngũ c c ho c hàng siêu trư ng, siêu tr ng, hàng nguy hi m, hàng x p trên boong mà chưa có bi n pháp phòng h c n thi t, phù h p v i nguyên t c v n chuy n nh ng lo i hàng ó; d) Tàu chưa ư c s a ch a, b sung các i u ki n an toàn hàng h i theo yêu c u c a C ng v hàng h i, Thanh tra an toàn hàng h i ho c c a cơ quan ăng ki m tàu bi n; ) Phát hi n có nguy cơ khác e do s an toàn c a tàu, ngư i, hàng hoá trên tàu và môi trư ng bi n; e) ã có l nh b t gi tàu bi n ho c hàng hoá trên tàu theo quy t nh c a Toà án ho c cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Tàu thuy n nư c ngoài quá c nh
 16. 1. Th t c xin phép, thông báo, xác báo : a) Th t c xin phép : - Ch m nh t 12 gi k t th i i m b t u th c hi n vi c quá c nh t i khu v c Vũng Tàu ho c t i khu v c biên gi i trên sông Ti n gi a Vi t Nam và Căm-pu-chia, ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i g i cho C ng v Vũng Tàu ho c C ng v ng Tháp Gi y xin phép quá c nh theo n i dung quy nh t i i m a kho n 1 i u 11 c a Ngh nh này và ph i ghi rõ m c ích quá c nh. - Ch m nh t 02 gi k t khi nh n ư c Gi y xin phép quy nh t i i m a kho n này, C ng v hàng h i liên quan ph i tr l i b ng văn b n cho ch tàu ho c i lý c a ch tàu bi t vi c ch p thu n hay không ch p thu n cho tàu quá c nh; trư ng h p không ch p thu n, ph i tr l i rõ lý do. b) Thông báo, xác báo : Vi c thông báo, xác báo th c hi n theo quy nh t i i u 14, i u 15 và i u 18 c a Ngh nh này. 2. a i m, th i h n và gi y t khi làm th t c : a) a i m, th i h n làm th t c theo quy nh t i i u 17 và i u 19 c a Ngh nh này. b) Ch m nh t 02 gi trư c khi b t u vi c th c hi n quá c nh, ch tàu ho c i lý c a ch tàu ph i n p và xu t trình cho C ng v Vũng Tàu ho c C ng v ng Tháp các gi y t dư i ây : - Các gi y t ph i n p (b n chính) : + 01 B n khai chung; + 01 Danh sách thuy n viên; + 01 Danh sách hành khách (n u có); + 01 B n khai hàng hoá (n u có); - Các gi y t ph i xu t trình (b n chính) : + Gi y ch ng nh n ăng ký tàu thuy n; + Các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t c a tàu thuy n theo quy nh; + Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn c a thuy n viên; + H chi u thuy n viên ho c S thuy n viên;
 17. + Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch tàu, n u là tàu chuyên dùng v n chuy n d u m , ch phNm t d u m ho c các hàng hoá nguy hi m khác; + H chi u c a hành khách (n u có). 3. Vi c quy t nh cho phép tàu quá c nh qua sông Ti n quy nh t i i u này do C ng v Vũng Tàu ho c C ng v ng Tháp th c hi n theo quy nh dư i ây : a) Trư ng h p tàu n vùng nư c c ng bi n khu v c Vũng Tàu quá c nh thì do C ng v Vũng Tàu làm th t c và thu các lo i phí, l phí theo quy nh hi n hành. Ngay sau khi có văn b n ch p thu n, C ng v Vũng Tàu ph i báo cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v biên phòng, h i quan và các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành liên quan khác và C ng v ng Tháp, C ng v M Tho bi t ph i h p qu n lý ho t ng quá c nh c a tàu thuy n ó. b) Trư ng h p tàu n khu v c biên gi i trên sông Ti n gi a Vi t Nam và Căm-pu- chia quá c nh thì do C ng v ng Tháp làm th t c và thu các lo i phí, l phí. Ngay sau khi có văn b n ch p thu n, C ng v ng Tháp ph i báo cho các cơ quan qu n lý nhà nư c v biên phòng, h i quan liên quan và C ng v M Tho, C ng v Vũng Tàu bi t ph i h p qu n lý ho t ng quá c nh c a tàu thuy n ó. i u 23. Th i gian làm th t c Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng làm th t c cho tàu thuy n vào, r i c ng 24/24 gi trong ngày, k c ngày ngh và ngày l . i u 24. Th c hi n l nh i u ng tàu thuy n 1. Ch tàu có trách nhi m th c hi n y các yêu c u quy nh t i Ngh nh này các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành gi i quy t k p th i th t c cho tàu thuy n vào ho c r i c ng. 2. Ch Giám c C ng v hàng h i m i có quy n ra l nh i u ng và ch nh v trí neo u cho tàu thuy n khi ho t ng t i c ng bi n. 3. M i l nh c a Giám c C ng v hàng h i i v i ho t ng c a tàu thuy n t i c ng bi n u ph i ư c th c hi n k p th i, chính xác và y . Sau khi nh n ư c l nh i u ng, n u xét th y không i u ki n th c hi n ngay, thì thuy n trư ng có trách nhi m báo cho C ng v hàng h i ó bi t quy t nh. i u 25. X lý các trư ng h p trư c và sau khi làm th t c 1. Trong trư ng h p ã ư c c p phép r i c ng, mà tàu thuy n v n còn lưu l i c ng quá 24 gi k t th i i m nh n Gi y phép r i c ng, thì tàu thuy n ó ph i làm l i th t c r i c ng. 2. Ch tàu ho c i lý c a ch tàu hoàn toàn ph i ch u trách nhi m v vi c tàu vào ho c r i c ng ch m tr do l i c a chính mình gây ra.
 18. 3. Trong trư ng h p tàu thuy n ch t m th i lưu l i c ng trong kho ng th i gian không quá 12 gi , thuy n trư ng ph i báo cho C ng v hàng h i liên quan bi t. C ng v hàng h i ph i ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành liên quan b trí làm th t c cho tàu vào, r i c ng cùng m t lúc. 4. Nghiêm c m nh ng ngư i trên tàu giao d ch v i b t c ai ngoài hoa tiêu và các nhân viên công v ang làm th t c trên tàu trư c khi tàu làm xong th t c nh p c nh vào c ng ho c sau khi ã làm xong th t c xu t c nh r i c ng. M C C: CH HOA TIÊU i u 26. Ch hoa tiêu b t bu c 1. Các lo i tàu thuy n nư c ngoài không phân bi t l n nh và tàu bi n Vi t Nam có t ng dung tích t 2.000 GT tr lên b t bu c ph i có hoa tiêu Vi t Nam d n tàu vào, r i c ng, di chuy n trong vùng nư c c ng ho c các vùng hoa tiêu b t bu c khác c a Vi t Nam và ph i tr phí hoa tiêu theo quy nh c a pháp lu t. Riêng tàu thuy n Vi t Nam có t ng dung tích dư i 2.000 GT thì thuy n trư ng tàu bi n ó có th yêu c u hoa tiêu d n tàu. 2. Căn c i u ki n th c t , Giám c C ng v hàng h i có quy n quy nh trong N i quy c ng bi n ch mi n hoa tiêu i v i tàu thuy n c a nư c ngoài có t ng dung tích dư i 100 GT ra vào c ng bi n nhưng ph i ch u trách nhi m v m b o an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 3. Thuy n trư ng là công dân Vi t Nam ã ư c c p ch ng ch hoa tiêu hàng h i Vi t Nam phù h p v i lo i tàu và vùng hoa tiêu hàng h i mà tàu ang ho t ng, thì ư c phép t d n tàu nhưng ph i báo trư c cho C ng v hàng h i liên quan bi t. i u 27. Yêu c u v th i gian cung c p hoa tiêu d n tàu 1. Tr các trư ng h p khNn c p ph i xin hoa tiêu d n tàu phòng ng a tai n n hàng h i, vi c yêu c u hoa tiêu ư c báo cho C ng v hàng h i và t ch c hoa tiêu liên quan ch m nh t 06 gi trư c khi d ki n ón hoa tiêu lên tàu. 2. N u sau khi xin hoa tiêu mà mu n thay i gi ón hoa tiêu ho c h y b vi c xin hoa tiêu, thì ph i báo cho C ng v hàng h i và t ch c hoa tiêu ít nh t 03 gi trư c th i i m d ki n ón hoa tiêu lên tàu. 3. Hoa tiêu có trách nhi m ch i t i a i m ã ư c tho thu n không quá 04 gi , k t th i i m ã d ki n ón hoa tiêu lên tàu; n u quá th i h n này thì vi c xin hoa tiêu coi như b h y b và ch tàu ph i tr ti n ch i hoa tiêu theo quy nh. 4. Ch m nh t 01 gi k t khi nh n ư c yêu c u xin hoa tiêu, t ch c hoa tiêu ph i xác báo l i cho C ng v hàng h i, ch tàu ho c i lý c a ch tàu v a i m và th i gian d ki n hoa tiêu s lên tàu. N u hoa tiêu lên tàu ch m so v i th i gian và sai a i m ã xác báo mà bu c tàu ph i ch i ho c di chuy n n a i m khác thì t ch c hoa tiêu ó ph i tr ti n ch i c a tàu theo quy nh. M C D: HO T NG C A TÀU THUY N TRONG VÙNG NƯ C C NG BI N
 19. i u 28. Yêu c u i v i ho t ng c a tàu thuy n 1. M i ho t ng c a tàu thuy n trong vùng nư c c ng bi n, k c vi c i qua mà không neo u l i, ph i ch u s qu n lý, giám sát c a C ng v hàng h i. 2. Không có l nh c a C ng v hàng h i, không m t tàu thuy n nào ư c phép i u ng, neo u, di chuy n v trí ho c ti n hành các ho t ng tương t khác trong ph m vi lu ng hàng h i, vùng nư c trư c c u c ng và các khu v c h n ch khác do Giám c C ng v hàng h i quy nh. 3. Khi ho t ng trong vùng nư c c ng bi n c a Vi t Nam, m i tàu thuy n u ph i ch p hành Quy t c phòng ng a va ch m tàu thuy n trên bi n. 4. Khi tàu thuy n ho t ng trong vùng nư c c ng bi n, thuy n trư ng ph i th c hi n các quy nh sau ây : a) Ch p hành k p th i, chính xác và y các l nh i u ng tàu c a Giám c C ng v hàng h i và luôn duy trì liên l c v i C ng v hàng h i qua máy VHF trên kênh ã ư c thông báo; b) T i khu v c có h n ch ho t ng hàng h i, ch p hành y các quy nh v t c qua lu ng, d u hi u c nh báo, ch c nh gi i và các quy nh khác. Ph i ch ng di chuy n v i t c an toàn khi i qua các khu v c ang có ho t ng ng m dư i nư c, ho t ng n o vét lu ng l ch, th phao tiêu, tr c v t c u h , ho t ng ngh cá ho c khi i qua các tàu thuy n khác ang neo u, làm ma-nơ khu v c ó; c) Ngoài các gi quy nh, tàu thuy n không ư c i qua lu ng h p, các khu v c có yêu c u h n ch ho c dư i các ư ng dây i n cao th mà cao c a tàu thuy n vư t quá cao tĩnh không cho phép; d) Máy neo và các thi t b tương t khác ph i luôn trong tr ng thái s n sàng có th th c hi n nhanh chóng các m nh l nh c a thuy n trư ng; ) C m không ư c rê neo, kéo neo ng m dư i nư c khi ho t ng trong lu ng, kênh ào, tr trư ng h p khNn c p b t bu c h n ch tr n c a tàu và tránh tai n n có th x y ra; e) Tàu thuy n có chi u dài l n nh t t 80 m tr lên khi i u ng c p, r i c u c ng và phao bu c tàu hay quay tr , di chuy n v trí neo u trong ph m vi vùng nư c trư c c u c ng u b t bu c ph i s d ng tàu lai h tr . Căn c i u ki n th c t v an toàn hàng h i t i khu v c, Giám c C ng v hàng h i quy nh c th v s lư ng và công su t tàu lai h tr các tàu bi n nói trên khi ho t ng t i c ng bi n. Thuy n trư ng c a các tàu thuy n có chi u dài l n nh t dư i 80 m, khi ho t ng t i c ng n u th y c n thi t cũng có th yêu c u tàu lai h tr . 5. Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i i u này thì thuy n trư ng ho c ngư i ch huy c a tàu thuy n chuyên dùng n o vét lu ng, l p t báo hi u hàng h i, khai thác cát, kh o sát, o c ho c máy óng c c, c n cNu n i và các thi t b công trình khác, ph i xin phép C ng v hàng h i khu v c ó trư c khi ti n hành ho t ng trong
 20. vùng nư c c ng bi n. Trong khi ho t ng, ph i duy trì nh ng d u hi u c nh báo c n thi t và ch p hành m i ch d n c a C ng v hàng h i. i u 29. Yêu c u i v i vi c neo u c a tàu thuy n 1. Tàu thuy n ch ư c phép neo u nh ng v trí do Giám c C ng v hàng h i ch nh và không ư c t ý thay i v trí. 2. Khi tàu thuy n trôi d t ho c b thay i v trí neo u do các nguyên nhân khách quan khác, thì ph i ti n hành ngay các bi n pháp x lý thích h p và báo cho C ng v hàng h i bi t. 3. Khi neo u, thuy n trư ng ph i tính toán các ư ng l n cho phù h p v i a hình, c u t o ch t áy, dòng ch y, m t tàu thuy n xung quanh luôn b o m an toàn, ngay c khi có s thay i v dòng ch y ho c hư ng gió. 4. Khi tàu ã neo u an toàn t i các v trí ư c ch nh, ng cơ chính c a tàu ph i luôn luôn ư c duy trì tr ng thái s n sàng ho t ng khi c n thi t. Trên m t boong và m n tàu ph i có èn chi u sáng vào ban êm ho c khi t m nhìn b h n ch . Tùy theo th i i m trong ngày ho c i u ki n th i ti t, ph i duy trì các báo hi u c nh báo b ng d u hi u ho c âm hi u phù h p. 5. Các phương ti n th y không t hành và các phương ti n th y thô sơ khác ch ư c neo u khu v c dành riêng và luôn luôn ph i có ngư i tr c s n sàng i u ng khi c n thi t. i u 30. Trách nhi m c a doanh nghi p c ng Sau khi ã có thông báo c a C ng v hàng h i v k ho ch i u ng tàu vào c ng, doanh nghi p c ng liên quan ph i chuNn b y các i u ki n c n thi t theo quy nh hi n hành và các yêu c u dư i ây b o m an toàn cho tàu c p c u làm hàng ho c nh n, tr hành khách ho c th c hi n các d ch v khác : 1. B trí c u tr ng, không có phương ti n nào khác gây c n tr cho vi c c p tàu. Chi u dài c a ph n c u d ki n cho tàu c p c u ph i l n hơn chi u dài l n nh t c a tàu ít nh t là 20 mét. 2. C u c ng ph i có ánh sáng v ban êm và không có b t c m t v t gì trên m t c u có th làm tr ng i, gây nguy hi m cho vi c tàu neo u ho c các ho t ng bình thư ng khác c a thuy n viên và hành khách. 3. Ph i b trí công nhân lành ngh ph c v vi c bu c, c i dây. Các c t bích ph i ư c chuNn b s n sàng bu c, c i dây ư c ti n hành m t cách nhanh chóng và an toàn. T i các v trí bu c, c i dây ph i duy trì d u hi u c nh báo phù h p (c ban ngày - èn ban êm). 4. Vi c chuNn b c u c ng ph i ư c hoàn t t ít nh t 01 gi trư c khi tàu d ki n neo u, n u là tàu i t bi n vào, 30 phút n u tàu d ch chuy n v trí trong c ng. i u 31. Ch nh a i m neo u
Đồng bộ tài khoản