Nghị định số 162/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Nghị định số 162/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 162/1999/NĐ-CP về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/1/1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 162/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 162/1999/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 162/1999/N -CP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 06/CP NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 1995 QUY NNH CHI TI T M T S I U C A B LU T LAO NG V AN TOÀN LAO NG, V SINH LAO NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Y t , NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung Ngh nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng như sau: 1. S a i kho n 2, i u 3 như sau: "2. T ch c, cá nhân khi ưa vào s d ng các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng theo danh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t quy nh ph i th c hi n khai báo, ăng ký và xin Gi y phép s d ng úng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t lao ng". 2. S a i, b sung kho n 1, i u 12 như sau: "1. Khi x y ra tai n n lao ng, ngư i s d ng lao ng ph i t ch c vi c i u tra, l p biên b n, có s tham gia c a i di n Ban Ch p hành Công oàn cơ s theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t . Biên b n ph i ghi y di n bi n c a v t i n n, thương tích, m c thi t h i, nguyên nhân x y ra tai n n, xác nh trách nhi m x y ra tai n n, có ch ký c a ngư i s d ng lao ng và i di n Ban Ch p hành Công oàn cơ s ". 3. S a i kho n 6, i u 19 như sau: "6. Vi c thanh tra an toàn lao ng, v sinh lao ng trong các lĩnh v c : phóng x , thăm dò khai thác d u khí, các phương ti n v n t i ư ng s t, ư ng th y, ư ng b .
  2. ư ng hàng không và các ơn v thu c l c lư ng vũ trang do các cơ quan qu n lý ngành ó ch u trách nhi m có s ph i h p c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Y t ". i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản