Nghị định số 163/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: lawbmhc7

Nghị định số 163/2007/NĐ-CP về danh mục các chất ma tuý và tiền chất do Chính phủ ban hành để sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất

Nội dung Text: Nghị định số 163/2007/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
***** c l p - T do - H nh phúc
*******
S : 163/2007/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2007
NGHN NNH

S A TÊN, B SUNG, CHUY N, LO I B M T S CH T THU C DANH
M C CÁC CH T MA TUÝ VÀ TI N CH T BAN HÀNH KÈM THEO NGHN
NNH S 67/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 C A CHÍNH PH
BAN HÀNH CÁC DANH M C CH T MA TUÝ VÀ TI N CH T

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Phòng, ch ng ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Xét ngh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Y t , B trư ng B Công
thương, B trư ng B Khoa h c và Công ngh ,

NGHN NNH :

i u 1. S a tên ch t, tên khoa h c, b sung, chuy n danh m c, lo i b iv im ts
ch t trong danh m c các ch t ma tuý và ti n ch t ban hành kèm theo Ngh nh s
67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph Ban hành các danh m c
ch t ma tuý và ti n ch t như sau:

1. S a tên ch t i v i các ch t ma tuý trong Danh m c II, Danh m c III như sau:

a) Danh m c II:
Tên ch t (cũ) S th t Tên ch t s a l i
trong Danh (m i) Tên khoa h c
m c
b - 3 - acetoxy - 6 -
Bectacetylmethadol 58 Betacetylmethadol dimethylamino - 4,4 -
diphenylheptane
1 - (3 - cyano - 3,3 -
Dienoxin 71 Difenoxin diphenylpropyl) - 4 -
phenylisonipecotic acid
a - (+) - 4 - dimethylamino -
Dextroproxyphen 137 Dextropropoxyphene 1,2 - diphenyl - 3 - methyl -
2 - butanol propionate

b) Danh m c III:
Tên ch t(cũ) S th t trong Tên ch t s a l i Tên khoa h c
Danh m c (m i)
Amphepramone 171 Amfepramone 2 - (diethylamino) propiophenone
Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o -
fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2
Ethyloflazepate 189 Ethylloflazepate
- oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin -
3 - carboxylate
(+) - 3 - [(a - methylphenylethyl)
Fenpoporex 192 Fenproporex
amino] proionitrile
11 - chloro - 8 - 12b - dihydro -
2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H
Ketasolam 197 Ketazolam
- [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4]
benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione
7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) -
Loprazepam 200 Lorazepam 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H -
1,4 - benzodiazenpin - 2 - one
7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) -
1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 -
Lometazepam 201 Lormetazepam
methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin
- 2 - one
3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 -
Methylprylon 208 Methyprylon
piperidine - dione
8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) -
Midasolam 209 Midazolam 1 - methyl - 4H - imidazo - [1,5 -
a] [1,4] - benzodiazepin
1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 -
Pipardrol 220 Pipradrol
piperidyl) - methanol
5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric
Pyrovalerone 223 Secbutabarbital
acid
5 - (1 - methylbutyl) - 5 -
Vinylbutal 227 Vinylbital
vinylbarbituric acid

2. S a tên khoa h c i v i các ch t ma tuý trong Danh m c II, Danh m c III như
sau:

a) Danh m c II:
S th t
Tên khoa h c s a l i
Tên ch t trong Tên khoa h c (cũ)
(m i)
Danh m c
N- [1 - [2 - (4 - ethyl 4,5 - N- [1 - [2 - (4 - ethyl - 4,5
dihydro 5 - oxo - 1 H - - dihydro - 5 - oxo - 1H -
Alfentanil 49 tetrazol - 1 - y) ethyl] - 4- tetrazol - 1 - yl) ethyl] - 4
(methoxymethy) - 4 - - (methoxymethyl) - 4 -
piperidyl] - N - piperidinyl] - N -
phenylpropanamide phenylpropanamide
N - [1 - [1 - methyl - 2 - N - [1 - [1 - methyl - 2 -
Alphamethylthiofenianyl 53 (2 - thieny) ethyl] - 4 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 -
piperidyl] propionanilide piperidyl] propionanilide
b - 3 - ethyl - 1 - methyl -
b - 3 - ethyl - 1 - methyl -
Betameprodine 59 4 - phenyl - 4 -
propionoxypiperidine
propionoxypiperidine.
1 - (3 - cyano - 3,3 - 1 - (3 - cyano - 3,3 -
diphenylpropy) - 4 - (2 - diphenylpropyl) - 4 - (2 -
Bezitramide 62 oxo - 3 - propionyl - 1 - oxo - 3 - propionyl - 1 -
benzimidazoliny) - benzimidazolinyl) -
piperidine piperidine
2 - dimethylamino - 1 - 2 - dimethylaminoethyl -
Dimenoxadol 73 ethoxy - 1,1 - 1 - ethoxy - 1,1 -
diphenylacetate diphenylacetate
6 – methyldihydromor - 6-
Methyldihydromorphine 99
phine methyldihydromorphine
5- 5-
Metopon 100
methyldihydromorphione methyldihydromorphinone
4,4 - diphenyl - 6 - 4,4 - diphenyl - 6 -
Norpipanone 111
piperidino - 3 - hexaoe piperidino - 3 - hexanone
1 - (3 - hydroxy - 3 -
1 (3 - hydroxy - 3 -
phenylpropyl) - 4 -
phenylpropyl) - 4 -
Phenoperidine 123 phenylpiperidine - 4 -
phenylpipeidine - 4 -
carboxylic acid ethyl
carboxylic acid ethyl ester
ester
(± )-3-
(+) - 3 - methoxy - N -
Racemethorphan 128 methoxy - N -
methylmorphinan
methylmorphinan
(+) - 4 - [2 - methyl - 4 - (±) - 4 - [2 - methyl - 4 -
oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 -
Racemoramide 129
(1 - pyrrolidiny) butyl] (1 - pyrrolidinyl)butyl]
morpholine morpholine
(+) – hydroxy - N - (±) - 3 - hydroxy - N -
Racemorphan 130
methylmorphinan methylmorphinan
N - [4 - (methoxymethyl)
N - [4 - (methoxymethyl)
- 1- [2 - (2 - thienyl) –
Sulfentanil 131 - 1- [ - (thieny)] - 4 -
ethyl ] - 4 - piperidyl]
piperidyl] propionanilide]
propionanilide
(+) - ethyl - trans - 2 - (±) - ethyl - trans - 2 -
(dimethylamino) 1 - (dimethylamino) - 1 -
Tilidine 134
phenyl - 3 - cyclohexene - phenyl - 3 - cyclohexene
1 carboxylate - 1 - carboxylate
(+) - 2 - amino - 1 - (±) - a -
Amphetamine 145
phenylpropane methylphenethylamine
7 - [2 - i(a -
7 - [2 - (a -
methylphenylethyl)
Fenetylline 147 methylphenethyl - amino)
amino] ethyl]
ethyl] theophylline
thiophenylline
(-) - - (- l- a-
Levamphetamine 148
methylphenylethylamine methylphenethylamine
(-) - N - a - (-) - N, a
Levomethamphetamine 149
methylphenylethylamine dimethylphenethylamine
Metamfetamine (+) - N, a - (±) - N, a -
152
racemate dimethylphenethylamine dimethylphenethylamine
a - (a - methoxybenzyl) - a - (a - methoxybenzyl) -
4 - (b - 4 - (b -
Zipeprol * 159
methoxyphenethyl) - 1 - methoxyphenethyl) - 1 -
piperezineethano piperezineethanol

b) Danh m c III:
S th t
Tên khoa h c s a l i
Tên ch t trong Tên khoa h c (cũ)
(m i)
Danh m c
21 - cycloproply - 7 - a - [(s) 21 - cyclopropyl - 7 - a -
- 1 - hydroxy - 12,2 - [(S) - 1 - hydroxy - 1,2,2
Buprenorphine 161 trimethylpropyl] - 6,14 - - trimethylpropyl] - 6,14 -
endo - ethano - 6,7,8,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 -
tetrahydrooripavine tetrahydrooripavine
(+) - - a - [(R) - 1 - (+) - (R) - a - [(R) - 1 -
Cathine 163
aminoethyl] benzyl alcohol aminoethyl]benzylalcohol
5 - (o - fluoropheny) - 1,3 - 5 - (o - fluorophenyl) -
dihydro - 1 - methyl - 7 - 1,3 - dihydro - 1 - methyl
Flunitrazepam 165
nitro - 2H - 1,4 - - 7 - nitro - 2H - 1,4 -
benzodiazepin - 2 - one benzodiazepin - 2 - one
(2R*, 6R*, 11R*) -
(2R*, 6R*, 11*) - 1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6 - hexahydro -
- hexahydro - 6,11 - dimehyl
6,11 - dimethyl - 3 - (3 -
Pentazocine 167 - 3 - (3 - methyl - 2 -
methyl - 2 - butenyl) - 2,6
butenyl) - 2,6 - methano - 3 -
- methano - 3 -
benzazsocin - 8 - ol
benzazocin - 8 - ol
7 - chloro - 2 -
7 - chloro - 2 (methylamino) (methylamino) - 5 -
Chlordiazepoxide 178 - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - phenyl - 3H - 1,4 -
bensodiazepin - 4 - oxide benzodiazepine - 4 -
oxide
7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 7 - chloro - 2,3 - dihydro
- oxo - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H
Clorazepate 181
bensodiazepin - 3 - - 1,4 - benzodiazepine - 3
carboxylic acid - carboxylic acid
7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 7 - chloro - 2,3 - dihydro
Medazepam 203 - methyl - 5 - phenyl - 1H - - 1 - methyl - 5 - phenyl -
1,4 - benzodiazepam 1H - 1,4 - benzodiazepine

3. B sung m t s ch t ma tuý và ti n ch t vào các Danh m c II, Danh m c III và
Danh m c IV như sau:

a) Danh m c II:
STT Tên ch t Tên khoa h c
(±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)
1 Tramadol
cyclohexan-1-ol
4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (ho c tên khác:
2 2C-B
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-1-aminoethane)

b) Danh m c III:
STT Tên ch t Tên khoa h c
N, N, 6 - trimethyl - 2 - p - tolylimidazol [1,2 - a] pyridine - 3 -
1 Zolpidem
acetamide

c) Danh m c IV:
STT Tên ch t Tên khoa h c
Safrol, Isosafrol ho c b t kỳ h p ch t nào có ch a Safrol ho c
1
Isosafrol.
2 Acetyl chloride (ho c tên khác: Ethanoyl chlorid). Acetyl chloride
3 Thionyl chloride (ho c tên khác: Sunfur oxychloride). Thionyl chloride

4. Chuy n t Danh m c I vào Danh m c II i v i ch t ma tuý sau:
S th t trong
Tên ch t Tên khoa h c
Danh m c
(5a, 6a) - 4,5 - epoxy - 3 - methoxy - 17 -
Acetyldihydrocodeine 46
methyl - morphinan - 6 - ol acetat

5. Lo i b ra kh i Danh m c I i v i ch t sau:
Tên ch t S th t trong Danh m c Tên khoa h c
Secbutabarbital 47 5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid
i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ,
Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách
nhi m thi hành Ngh nh này./.


TM. CHÍNH PH
TH TƯ NG
Nơi nh n:
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
- VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
- H ND, UBND các t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Toà án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán Nhà nư c;
- UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph ,
Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,
các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản