Nghị định số 17/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
1
download

Nghị định số 17/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 17/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 17/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2000/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 17/2000/N -CP NGÀY 26THÁNG 5 NĂM 2000 V T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA CH NG KHOÁN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990; Theo ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và T ng Thanh tra Nhà nư c, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Thanh tra ch ng khoán là thanh tra nhà nư c chuyên ngành v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, thu c t ch c b máy c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c, có con d u riêng. i u 2. M c ích ho t ng c a Thanh tra ch ng khoán nh m góp ph n m b o cho ho t ng c a th trư ng ch ng khoán ư c an toàn, công b ng, công khai, có hi u qu , b o v l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a nhà u tư. i u 3. i tư ng Thanh tra ch ng khoán g m: 1. Các t ch c phát hành ch ng khoán ưa vào giao d ch t i th trư ng giao d ch t p trung; 2. Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán; 3. Các công ty ch ng khoán; T ch c b o lãnh phát hành, Công ty qu n lý qu u tư; T ch c ăng ký ch ng khoán, lưu ký ch ng khoán, thanh toán bù tr ch ng khoán; Ngân hàng giám sát; 4. Ngư i hành ngh kinh doanh ch ng khoán;
  2. 5. Các t ch c và cá nhân có liên quan n ho t ng ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. i u 4. Ph m vi ho t ng c a Thanh tra ch ng khoán g m có: 1. Ho t ng phát hành ch ng khoán; 2. Các giao d ch ch ng khoán; 3. Các ho t ng kinh doanh, ăng ký, thanh toán bù tr , lưu ký ch ng khoán; 4. Vi c công b thông tin. i u 5. Ho t ng c a Thanh tra ch ng khoán ch tuân theo pháp lu t, b o m chính xác, khách quan, công khai, dân ch , k p th i; không m t cơ quan, t ch c ho c cá nhân nào ư c can thi p trái pháp lu t vào ho t ng c a Thanh tra ch ng khoán. Chương 2: NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A THANH TRA CH NG KHOÁN i u 6. Thanh tra ch ng khoán có nhi m v và quy n h n: 1. Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; vi c th c hi n các quy nh trong gi y phép phát hành ch ng khoán, gi y phép ho t ng ch ng khoán, gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán; 2. Ph i h p v i các ơn v thu c y ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vi c giám sát ho t ng phát hành, kinh doanh, giao d ch ch ng khoán. Th c hi n các cu c thanh tra các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng phát hành, kinh doanh, giao d ch ch ng khoán nh m phát hi n, ngăn ch n các vi ph m. Ki n ngh Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c th c hi n các bi n pháp m b o thi hành pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; 3. Phát hi n, ngăn ch n và x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n; ki n ngh các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; 4. Xác minh, k t lu n, ki n ngh c p có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo có liên quan n ho t ng ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán theo quy nh c a Lu t Khi u n i, T cáo. Tham mưu giúp Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch o công tác phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng trong ngành ch ng khoán; 5. Tham mưu giúp Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch o công tác thanh tra i v i các ơn v thu c quy n qu n lý c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c; 6. Th c hi n các nhi m v và quy n h n theo quy nh t i i u 8, i u 9, Pháp l nh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 và các nhi m v khác do Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c giao.
  3. i u 7. Khi ti n hành thanh tra, ư c quy n: 1. Yêu c u i tư ng b thanh tra và các bên có liên quan cung c p tài li u, ch ng c và tr l i nh ng v n liên quan n n i dung thanh tra; 2. L p biên b n thanh tra và ki n ngh bi n pháp gi i quy t; 3. Áp d ng bi n pháp ngăn ch n và x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t; 4. Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 8. Khi ti n hành thanh tra, Thanh tra ch ng khoán có trách nhi m: 1. Xu t trình quy t nh thanh tra và th Thanh tra viên; 2. Th c hi n úng trình t , th t c thanh tra, không gây phi n hà, sách nhi u làm c n tr ho t ng phát hành, kinh doanh, giao d ch ch ng khoán và gây thi t h i n l i ích h p pháp c a t ch c và cá nhân có liên quan n ho t ng phát hành, kinh doanh, giao d ch ch ng khoán; 3. Báo cáo Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c v k t qu thanh tra và ki n ngh bi n pháp gi i quy t. i u 9. Thanh tra ch ng khoán ch thành l p y ban Ch ng khoán nhà nư c. Quy ch làm vi c c a Thanh tra ch ng khoán do Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà nư c quy t nh, sau khi th ng nh t ý ki n v i T ng Thanh tra Nhà nư c và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 10. Thanh tra ch ng khoán ch u s ch o c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c trong vi c th c hi n nhi m v thanh tra ho t ng ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. i u 11. i u hành Thanh tra ch ng khoán là Chánh Thanh tra, giúp vi c Chánh Thanh tra có m t s Phó Chánh Thanh tra. Vi c b nhi m, mi n nhi m Chánh Thanh tra do Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c ngh T ng Thanh tra Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c v khác và các ng ch Thanh tra viên ch ng khoán th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t thanh tra hi n hành. Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A CHÁNH THANH TRA VÀ THANH TRA VIÊN CH NG KHOÁN i u 12. Chánh Thanh tra ch ng khoán có nhi m v , quy n h n sau ây:
  4. 1. Ch o, t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a Thanh tra ch ng khoán quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này; 2. X ph t vi ph m hành chính và ki n ngh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t; 3. Th c hi n các quy n khác quy nh t i i u 15, Pháp l nh Thanh tra; 4. Th c hi n m t s nhi m v khác do Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c giao. i u 13. Thanh tra viên ch ng khoán ph i áp ng tiêu chuNn các ng ch, b c công ch c ngành thanh tra Nhà nư c. i u 14. Thanh tra viên ch ng khoán trong khi ti n hành thanh tra ph i th c hi n úng nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Pháp l nh Thanh tra và các văn b n pháp lu t khác có quy nh v nhi m v , quy n h n c a Thanh tra viên ch ng khoán. i u 15. Thanh tra viên ch ng khoán ư c hư ng ch , chính sách ãi ng và ư c trang b phương ti n k thu t nghi p v theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 4: QUAN H GI A THANH TRA CH NG KHOÁN V I CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN i u 16. Thanh tra ch ng khoán ch u s ch o, hư ng d n v t ch c và nghi p v thanh tra c a Thanh tra Nhà nư c và th c hi n m i quan h khác v i Thanh tra Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 17. Thanh tra ch ng khoán trong quá trình thanh tra ho t ng phát hành, kinh doanh và giao d ch ch ng khoán, n u phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t thu c lĩnh v c khác thì Thanh tra ch ng khoán có trách nhi m thông báo cho t ch c Thanh tra thu c lĩnh v c ó có bi n pháp x lý thích h p. T ch c Thanh tra c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các t ch c Thanh tra Nhà nư c a phương khi th c hi n thanh tra, ki m tra các ho t ng thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a mình, n u phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán thì t ch c Thanh tra ó có trách nhi m thông báo cho Thanh tra ch ng khoán. i u 18. Thanh tra ch ng khoán có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân và Toà án nhân dân các c p trong vi c u tranh phòng ch ng t i ph m trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình thanh tra, n u phát hi n các t ch c và cá nhân có d u hi u c u thành t i ph m, liên quan n ho t ng ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, Thanh tra ch ng khoán ph i chuy n h sơ cho cơ quan i u tra có thNm quy n.
  5. Các cơ quan i u tra, khi c n thi t ph i ph i h p v i Thanh tra ch ng khoán trong quá trình ti n hành i u tra các v n liên quan n ho t ng ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. i u 19. Thanh tra ch ng khoán ư c s d ng c ng tác viên trong ho t ng thanh tra theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra hi n hành. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 20. Công ch c Thanh tra ch ng khoán, c ng tác viên và t ch c Thanh tra ch ng khoán có thành tích trong ho t ng thanh tra ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Thanh tra viên ch ng khoán có hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t, thi u trách nhi m trong khi thi hành nhi m v , có hành vi bao che cho t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và các quy nh c a Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m, s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 23. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 24. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản