Nghị định số 17/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
49
lượt xem
5
download

Nghị định số 17/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 17/2001/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 17/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2001/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 17/2001/N -CP NGÀY 4 THÁNG 05 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh v Ký k t và Th c hi n i u ư c qu c t ngày 20 tháng 8 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tư pháp và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA). i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Ngh nh s 87/CP ngày 05 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. i u 3. Trong th i h n 3 tháng k t ngày Ngh nh này có hi u l c, m i v n liên quan n vi c thu hút, qu n lý, s d ng và th c hi n chương trình, d án ODA trư c ngày Ngh nh này có hi u l c ph i ư c i u ch nh cho phù h p v i các quy nh c a Ngh nh này. i u 4. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Ngo i giao, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Th trư ng các B , ngành, t ch c có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 2. QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này i u ch nh ho t ng thu hút, qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. H tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là ODA) trong Quy ch này ư c hi u là ho t ng h p tác phát tri n gi a Nhà nư c ho c Chính ph nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i Nhà tài tr , bao g m: a) Chính ph nư c ngoài; b) Các t ch c liên chính ph ho c liên qu c gia. 2. Hình th c cung c p ODA bao g m: a) ODA không hoàn l i; b) ODA vay ưu ãi có y u t không hoàn l i (còn g i là "thành t h tr ") t ít nh t 25%. 3. Phương th c cung c p ODA bao g m: a) H tr cán cân thanh toán; b) H tr chương trình; c) H tr d án. i u 2. Các nguyên t c cơ b n 1. ODA là ngu n v n quan tr ng c a ngân sách Nhà nư c, ư c s d ng h tr th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ưu tiên. 2. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ODA trên cơ s phân c p, tăng cư ng trách nhi m và b o m s ph i h p ch t ch gi a các c p, các cơ quan qu n lý ngành và a phương. 3. Quá trình thu hút, qu n lý và s d ng ODA ph i tuân th nh ng yêu c u dư i ây: a) Chính ph n m vai trò qu n lý và ch o, phát huy cao tính ch ng và trách nhi m c a cơ quan ch qu n và cơ quan, ơn v th c hi n;
 3. b) B o m tính t ng h p, th ng nh t và ng b trong công tác qu n lý ODA; c) B o m s tham gia r ng rãi c a các bên có liên quan, trong ó có các i tư ng th hư ng; d) B o m tính rõ ràng, minh b ch v quy n h n và trách nhi m c a các bên có liên quan; )B o m hài hoà th t c gi a Vi t Nam và Nhà tài tr . 4. Quá trình thu hút, qu n lý và s d ng ngu n v n ODA ph i tuân theo các quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c, Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài và các ch qu n lý hi n hành khác c a Nhà nư c. Trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t gi a Nhà nư c ho c Chính ph v i Nhà tài tr có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA 1. V n ODA không hoàn l i ư c ưu tiên s d ng cho nh ng chương trình, d án thu c các lĩnh v c: a) Xoá ói gi m nghèo, trư c h t t i các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; b) Y t , dân s và phát tri n; c) Giáo d c, phát tri n ngu n nhân l c; d) Các v n xã h i (t o vi c làm, c p nư c sinh ho t, phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng các t n n xã h i); ) B o v môi trư ng, b o v và phát tri n các ngu n tài nguyên thiên nhiên; nghiên c u khoa h c và công ngh , nâng cao năng l c nghiên c u và tri n khai; e) Nghiên c u chuNn b các chương trình, d án phát tri n (quy ho ch, i u tra cơ b n); g) C i cách hành chính, tư pháp, tăng cư ng năng l c c a cơ quan qu n lý Nhà nư c Trung ương, a phương và phát tri n th ch ; h) M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. V n ODA vay ư c ưu tiên s d ng cho nh ng chương trình, d án thu c các lĩnh v c: a) Xoá ói gi m nghèo, nông nghi p và phát tri n nông thôn; b) Giao thông v n t i, thông tin liên l c; c) Năng lư ng;
 4. d) Cơ s h t ng xã h i (các công trình phúc l i công c ng, y t , giáo d c và ào t o, c p thoát nư c, b o v môi trư ng); ) H tr m t s lĩnh v c s n xu t nh m gi i quy t các v n kinh t - xã h i; e) H tr cán cân thanh toán; g) M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Trong quá trình th c hi n, danh m c và th t các lĩnh v c ư c ưu tiên s d ng ngu n v n ODA s ư c Chính ph i u ch nh cho phù h p v i t ng giai o n phát tri n. i u 4. Quy trình thu hút, qu n lý và s d ng ODA Quy trình thu hút, qu n lý, s d ng ODA ư c ti n hành theo các bư c ch y u sau: 1. Xây d ng danh m c các chương trình, d án ưu tiên v n ng và s d ng ODA. 2. V n ng ODA. 3. àm phán, ký k t i u ư c qu c t khung v ODA. 4. Thông báo i u ư c qu c t khung v ODA. 5. ChuNn b văn ki n chương trình, d án ODA. 6. ThNm nh, phê duy t n i dung chương trình, d án ODA. 7. àm phán, ký k t, phê chuNn ho c phê duy t i u ư c qu c t c th v ODA. 8. Th c hi n chương trình, d án ODA. 9. Theo dõi, ánh giá, nghi m thu, quy t toán và bàn giao k t qu chương trình, d án ODA. i u 5. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, m t s t ng s d ng ư c hi u như sau: 1. "D án" là m t t p h p các ho t ng có liên quan n nhau nh m t ư c m t ho c m t s m c tiêu xác nh, ư c th c hi n trong m t th i h n nh t nh, d a trên nh ng ngu n l c xác nh. D án bao g m d án u tư và d án h tr k thu t. 2. "D án u tư" là d án t o m i, m r ng ho c c i t o nh ng cơ s v t ch t nh t nh nh m t ư c s tăng trư ng v s lư ng ho c duy trì, c i ti n, nâng cao ch t lư ng c a s n phNm ho c d ch v trong kho ng th i gian xác nh. 3. "D án h tr k thu t" là d án t p trung ch y u vào vi c cung c p các y u t k thu t ph n m m, bao g m các d án phát tri n năng l c th ch , phát tri n ngu n nhân
 5. l c, chuy n giao công ngh ho c chuy n giao ki n th c, kinh nghi m, cung c p các y ut u vào v k thu t chuNn b và th c hi n chương trình, d án u tư. 4. "Chương trình" là m t t p h p các ho t ng, các d án có liên quan n nhau và có th liên quan n nhi u ngành kinh t , k thu t, nhi u vùng lãnh th , nhi u ch th khác nhau, ư c th c hi n thông qua phương pháp ti p c n liên ngành, có th i h n th c hi n tương i dài ho c theo nhi u giai o n, và ngu n l c th c hi n có th ư c huy ng t nhi u ngu n khác nhau, theo nhi u phương th c khác nhau. 5. "Chương trình, d án ODA" là chương trình, d án có s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). 6. " i u ư c qu c t v ODA" là tho thu n b ng văn b n ư c ký k t gi a i di n c a Nhà nư c ho c Chính ph Vi t Nam v i i di n c a Nhà tài tr v các v n liên quan n ODA, bao g m các Hi p nh, Ngh nh thư, văn ki n chương trình, d án và các văn b n trao i gi a các bên có giá tr tương ương. 7. " i u ư c qu c t khung v ODA" là i u ư c qu c t v ODA có tính nguyên t c, có n i dung liên quan t i: chi n lư c, chính sách, khung kh h p tác, phương hư ng ưu tiên trong cung c p và s d ng ODA; danh m c các lĩnh v c, các chương trình ho c d án ODA; i u ki n khung và cam k t ODA cho m t năm ho c nhi u năm i v i các chương trình, d án; nh ng nguyên t c v th th c và k ho ch qu n lý, th c hi n các chương trình, d án. 8. " i u ư c qu c t c th v ODA" là i u ư c qu c t v ODA th hi n cam k t v n i dung chương trình, d án c th ư c tài tr (m c tiêu, ho t ng, k t qu ph i t ư c, k ho ch th c hi n, i u ki n tài tr , v n, cơ c u v n, nghĩa v , quy n h n và trách nhi m c a m i bên, các nguyên t c, chuNn m c c n tuân th trong qu n lý, th c hi n chương trình, d án và i u ki n gi i ngân, i u ki n tr n i v i kho n vay cho chương trình, d án). 9. "U ban nhân dân c p t nh" là U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 10. "Cơ quan ch qu n" là các cơ quan c p B , ngành, U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có chương trình, d án ODA. 11. "Ch d án" là t ch c ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý, s d ng ngu n v n ODA và ngu n v n i ng th c hi n chương trình, d án theo n i dung ã ư c phê duy t. 12. "V n i ng" là giá tr các ngu n l c (ti n m t, hi n v t...) huy ng trong nư c chuNn b và th c hi n các chương trình, d án ODA theo yêu c u c a chương trình, d án. Tùy theo t ng chương trình, d án, v n i ng có th bao g m toàn b ho c m t s thành ph n dư i ây: a) V n chuNn b chương trình, d án ODA: - Chi phí nghiên c u, i u tra, kh o sát, thu th p, phân tích và t ng h p s li u ban u;
 6. - Chi phí l p văn ki n chương trình, d án; - Chi phí thNm nh, b sung, hoàn ch nh văn ki n chương trình, d án cho n khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Chi phí cho Ban chuNn b chương trình, d án (k c chi phí c n thi t ào t o, nâng cao năng l c cho i ngũ cán b làm nòng c t cho Ban qu n lý chương trình, d án trong giai o n sau). b) V n chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án ODA: - Chi phí cho Ban qu n lý chương trình, d án (lương, thư ng, ph c p, văn phòng, phương ti n làm vi c, chi phí hành chính, theo dõi, ánh giá d án, giám sát ch t lư ng, nghi m thu, bàn giao, quy t toán); - Chi phí thNm nh thi t k , duy t t ng d toán, hoàn t t các th t c u tư, xây d ng và th t c hành chính c n thi t khác; - Chi phí t ch c u th u; - Chi phí cho h i ngh , h i th o, ào t o, t p hu n nghi p v qu n lý và th c hi n chương trình, d án; - Chi phí ti p nh n và ph bi n công ngh , kinh nghi m, k năng qu c t ; - Chi phí tuyên truy n, qu ng cáo chương trình, d án và các ho t ng tham d c a c ng ng; - Chi phí d ch v và phương ti n trong nư c cung c p cho các nhà th u nư c ngoài làm vi c theo h p ng t i Vi t Nam; - Chi phí thuê t ch c, cá nhân thNm nh, theo dõi, ánh giá chương trình, d án; - Chi tr các lo i thu gián thu, phí h i quan, phí b o hi m theo quy nh hi n hành; - Ti n tr lãi, ti n t c c, phí cam k t và các lo i phí liên quan khác trong th i gian xây d ng; - Chi phí ti p nh n thi t b và v n chuy n n i a; - Chi phí ki m toán; - Chi phí th c hi n m t s ho t ng cơ b n c a chương trình, d án (kh o sát, thi t k k thu t, thi công; n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, xây d ng m t s h ng m c công trình, mua s m m t s trang thi t b ); - D phòng và các chi phí h p lý khác. Chương 2 :
 7. V N NG, ÀM PHÁN, KÝ K T I U Ư C QU C T KHUNG V ODA i u 6. Nguyên t c v n ng ODA V n ng ODA ư c th c hi n trên cơ s : chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, chi n lư c vay và tr n nư c ngoài, các chương trình u tư công c ng, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c, các chương trình qu c gia, quy ho ch và k ho ch phát tri n c a các a phương ho c các ngành, nhu c u ti p nh n v n, công ngh , ki n th c, kinh nghi m qu n lý, năng l c ti p nh n và s d ng ODA theo t ng th i kỳ. i u 7. Danh m c chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA 1. Trư c quý IV hàng năm, Cơ quan ch qu n thông báo cho B K ho ch và u tư văn b n danh m c chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA, kèm theo cương cho t ng chương trình, d án, trong ó nêu rõ s c n thi t, tính phù h p v i quy ho ch, m c tiêu, k t qu d ki n t ư c, các ho t ng ch y u, d ki n th i h n th c hi n, d ki n m c v n ODA và v n i ng, d ki n cơ ch tài chính trong nư c i v i vi c s d ng v n ODA (c p phát t ngân sách, cho vay l i), d báo tác ng c a chương trình, d án v các m t kinh t , xã h i và môi trư ng. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , B Tư pháp (liên quan n lĩnh v c h p tác pháp lu t v i nư c ngoài), Ban T ch c - Cán b Chính ph (liên quan n lĩnh v c c i cách hành chính), các B và cơ quan qu n lý ngành xem xét, t ng h p Danh m c chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA c a các Cơ quan ch qu n, l p thành Danh m c chương trình, d án ưu tiên ưa vào báo cáo c a Chính ph v n ng ODA t i H i ngh thư ng niên Nhóm tư v n các Nhà tài tr (H i ngh CG). 3. Danh m c này ư c B K ho ch và u tư rà soát, b sung và i u ch nh hàng năm căn c vào tình hình th c hi n cũng như nh ng nhu c u ODA m i phát sinh. i u 8. Ph i h p v n ng ODA 1. B K ho ch và u tư là cơ quan u m i c a Chính ph trong vi c chuNn b H i ngh CG và các di n àn qu c t v ODA cho Vi t Nam. Cơ quan c p B , ngành ch trì chuNn b và t ch c h i ngh i u ph i ODA theo ngành v i s ph i h p, ng ch trì c a B K ho ch và u tư. y ban nhân dân c p t nh ch trì t ch c h i ngh v n ng ODA theo lãnh th v i s hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2. Cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài ch ng ti n hành v n ng ODA theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. i u 9. àm phán, ký k t i u ư c qu c t khung v ODA 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và các cơ quan ch c năng có liên quan l p danh m c chương trình, d án ODA c a Nhà tài tr tương ng và trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t.
 8. 2. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và các Cơ quan có nhu c u ODA chuNn b n i dung và ti n hành àm phán, ký k t v i Nhà tài tr các i u ư c qu c t khung v ODA. 3. Trư ng h p n i dung d th o i u ư c qu c t khung v ODA có nh ng i u kho n không phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành thì B K ho ch và u tư ph i t ch c l y ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính, B Ngo i giao, B Tư pháp, Cơ quan c p B và t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Vi c ký k t i u ư c qu c t khung v ODA th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh v Ký k t và Th c hi n i u ư c qu c t . 5. Sau khi i u ư c qu c t khung v ODA ã ư c ký k t, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n cho Cơ quan ch qu n v chương trình, d án ư c Nhà tài tr ng ý xem xét tài tr trong t ng th i kỳ ti n hành các bư c chuNn b ti p theo. 6. i v i các kho n ODA do Nhà tài tr cung c p theo chương trình ho c d án riêng l không n m trong k ho ch và không ký k t i u ư c qu c t khung v ODA, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và các cơ quan ch c năng trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t ch trương và th t c cho ti p nh n. Chương 3 : CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 10. Yêu c u l p văn ki n chương trình, d án ODA M i chương trình, d án ODA u ph i có văn ki n chương trình, d án ư c xác l p theo nh ng n i dung ch y u quy nh t i Chương III Quy ch này, phù h p v i quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, pháp lu t hi n hành và phù h p v i yêu c u, hư ng d n c a Nhà tài tr . i u 11. Cơ ch tài chính trong nư c i v i vi c s d ng ODA 1. Cơ ch tài chính trong nư c i v i vi c s d ng ngu n v n ODA cho chương trình, d án ư c th c hi n dư i các hình th c: a) Nhà nư c c p phát t ngân sách; b) Nhà nư c cho vay l i t ngân sách; c) Nhà nư c c p phát m t ph n, cho vay l i m t ph n. 2. Vi c áp d ng hình th c cơ ch tài chính trong nư c cho t ng lĩnh v c, chương trình, d án s d ng ODA c th ư c th c hi n theo quy nh hi n hành, có căn c i u ki n c th c a t ng chương trình, d án và c a cơ quan, a phương th c hi n chương trình, d án ODA ó.
 9. i u 12. V n chuNn b chương trình, d án ODA 1. Các chương trình, d án ODA thu c danh m c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và ư c Nhà tài tr ng ý xem xét tài tr (theo thông báo c a B K ho ch và u tư) là cơ s l p k ho ch v n chuNn b chương trình, d án ODA hàng năm và nhi u năm. 2. i v i chương trình, d án ODA thu c di n Nhà nư c c p phát t ngân sách, Cơ quan ch qu n l p k ho ch v n chuNn b t ng h p vào k ho ch ngân sách chung hàng năm c a ngành, a phương. Quy trình phê duy t, phân b v n chuNn b chương trình, d án ODA c p phát th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p chương trình, d án ư c xem xét tài tr không trùng v i kỳ l p k ho ch ngân sách hàng năm, Cơ quan ch qu n ph i có văn b n g i B K ho ch và u tư, B Tài chính yêu c u xem xét, quy t nh t m ng v n t ngu n d phòng ngân sách Trung ương, và sau ó s kh u tr vào k ho ch ngân sách c p v n chuNn b chương trình, d án vào năm tài chính ti p sau. 3. Các chương trình, d án ODA thu c di n Nhà nư c cho vay l i t ngân sách ho c m t ph n c p phát, m t ph n cho vay l i thì Ch d án t cân i và b trí v n chuNn b chương trình, d án. 4. Trư ng h p Nhà tài tr cung c p h tr k thu t chuNn b d án, có tài tr toàn b ho c m t ph n kinh phí chuNn b chương trình, d án ODA (bao g m c vi c ào t o và nâng cao năng l c qu n lý chương trình, d án cho giai o n sau), Cơ quan ch qu n có trách nhi m ưa vào k ho ch v n chuNn b hàng năm và thông báo cho B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p và theo dõi. i u 13. Ban chuNn b chương trình, d án ODA 1. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo chính th c c a B K ho ch và u tư v danh m c các chương trình, d án ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Nhà tài tr ng ý xem xét tài tr , Th trư ng Cơ quan ch qu n ra quy t nh thành l p Ban chuNn b chương trình, d án, b nhi m Trư ng Ban và m t s cán b ch ch t c a Ban. Trong thành ph n c a Ban chuNn b chương trình, d án ph i có m t s cán b năng l c và i u ki n làm nòng c t cho Ban qu n lý chương trình, d án giai o n sau. 2. Ban chuNn b chương trình, d án ODA có nhi m v : a) Nghiên c u, n m v ng các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam và Nhà tài tr v quá trình chuNn b và th c hi n chương trình, d án; b) Tìm hi u rõ m c tiêu, yêu c u và i u ki n t ra i v i chương trình, d án; c) L p k ho ch chuNn b chương trình, d án trình Cơ quan ch qu n phê duy t; d) Xác nh rõ yêu c u v nhân s , ào t o, kinh phí, phương ti n làm vi c và các m i quan h c n x lý trong quá trình chuNn b chương trình, d án;
 10. ) T ch c huy ng các ngu n l c thích h p cho vi c chuNn b chương trình, d án; e) Làm u m i ph i h p v i các t ch c trong nư c và Nhà tài tr trong quá trình l p văn ki n chương trình, d án; g) D th o quy ch t ch c ho t ng và các văn b n c n thi t khác cho ban qu n lý d án; h) Tham gia àm phán các i u ư c qu c t c th v ODA. i u 14. N i dung ch y u c a k ho ch chuNn b chương trình, d án ODA K ho ch chuNn b chương trình, d án ODA ph i bao g m nh ng n i dung cơ b n sau: 1. M c tiêu và k t qu ph i t ư c c a quá trình chuNn b , kèm theo cương chi ti t và yêu c u v n i dung i v i văn ki n chương trình, d án. 2. Trình t các bư c chuNn b , k t qu ch y u c a m i bư c, ho t ng ch y u ph c v cho t ng k t qu . 3. Phân công th c hi n, t ch c và nêu rõ các i tư ng c n ư c thu hút tham gia quá trình chuNn b . 4. Nh ng khác bi t gi a th t c c a Vi t Nam và th t c c a Nhà tài tr , bi n pháp c n thi t hài hoà th t c. 5. Th i bi u hoàn thành các ho t ng, k t qu c a quá trình chuNn b và l ch bi u huy ng các u vào tương ng. i u 15. Báo cáo nghiên c u ti n kh thi chương trình, d án u tư s d ng v n ODA Báo cáo nghiên c u ti n kh thi chương trình, d án u tư s d ng v n ODA ph i ư c xây d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và b sung nh ng n i dung dư i ây trên cơ s tính c thù c a ngu n v n ODA: 1. V trí và vai trò c a chương trình, d án trong quy ho ch phát tri n ngành, a phương; 2. Lý do s d ng v n ODA; th m nh c a Nhà tài tr v công ngh , kinh nghi m qu n lý, tư v n chính sách thu c lĩnh v c ư c tài tr . 3. ánh giá các i u ki n ràng bu c theo quy nh c a Nhà tài tr i v i chương trình, d án ODA. i u 16. Báo cáo nghiên c u kh thi chương trình, d án u tư s d ng v n ODA
 11. Báo cáo nghiên c u kh thi chương trình, d án u tư s d ng v n ODA ph i ư c xây d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và có b sung nh ng n i dung dư i ây trên cơ s tính c thù c a ngu n v n ODA: 1. Phân tích nh hư ng môi trư ng c a chương trình, d án. 2. Phân tích hi u qu tài chính, hi u qu kinh t - xã h i c a chương trình, d án có tính n các ràng bu c theo quy nh c a Nhà tài tr . 3. Tính b n v ng c a chương trình, d án sau khi hoàn thành (kh năng qu n lý và v n hành). i u 17. N i dung ch y u c a văn ki n chương trình, d án ODA h tr k thu t Văn ki n chương trình, d án h tr k thu t có nh ng n i dung ch y u sau: 1. B i c nh và s c n thi t c a chương trình, d án trong khung kh quy ho ch, k ho ch dài h n phát tri n ngành, a phương. 2. M c tiêu, n i dung các ho t ng, nh t là ho t ng tư v n, các y u t u vào và u ra c th c a t ng ho t ng và k t qu chung v nh tính và/ho c nh lư ng c a toàn b chương trình, d án. 3. Nghĩa v phía Vi t Nam cam k t th c hi n. 4. T ng giá tr tài tr , k ho ch s d ng v n tài tr , cách th c phân b v n cho t ng ho t ng theo nh ng tiêu chí ã xác nh. 5. V n i ng (hi n v t, ti n m t) và ngu n v n i ng. 6. Phương th c t ch c th c hi n chương trình, d án. 7. Tính b n v ng c a chương trình, d án sau khi k t thúc. Ngoài nh ng n i dung nêu trên, văn ki n chương trình, d án h tr k thu t có th bao g m m t s n i dung khác trên cơ s tho thu n v i Nhà tài tr . i u 18. ThNm nh chương trình, d án ODA 1. Chương trình, d án ODA trình c p có thNm quy n thNm nh ph i có trong danh m c ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Nhà tài tr tho thu n tài tr . 2. Văn ki n chương trình, d án ODA nêu t i i u 15, 16 và 17 c a Quy ch này và các tài li u kèm theo (k c các văn b n i u ch nh, b sung) ph i ư c c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t làm cơ s àm phán, ký k t và th c hi n các i u ư c qu c t c th v ODA v i Nhà tài tr . 3. i v i chương trình, d án ODA thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph quy nh t i kho n 1 i u 20 Quy ch này, B K ho ch và u tư là cơ quan ch trì t ch c thNm nh.
 12. 4. i v i chương trình, d án ODA thu c thNm quy n phê duy t c a Th trư ng Cơ quan ch qu n quy nh t i kho n 2 i u 20 Quy ch này, c p có thNm quy n phê duy t giao cho cơ quan ch c năng tr c thu c ch trì t ch c thNm nh. 5. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh ư c phép s d ng các cơ quan chuyên môn Trung ương và a phương, các t ch c tư v n và chuyên gia tư v n c l p h tr thNm nh chương trình, d án. 6. Trong quá trình thNm nh, cơ quan ch trì t ch c thNm nh ph i xem xét các n i dung ã tho thu n v i Nhà tài tr , ý ki n thNm nh c a Nhà tài tr ho c i di n c a Nhà tài tr . ý ki n ng thu n ho c ý ki n khác nhau gi a các bên ph i ư c ph n ánh trong báo cáo thNm nh. 7. Các cơ quan h u quan tham gia thNm nh ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung chương trình, d án ODA có liên quan n thNm quy n c a mình. 8. H sơ thNm nh chương trình, d án ODA g m: a) T trình ngh thNm nh c a Ch d án. b) ý ki n b ng văn b n c a th trư ng Cơ quan ch qu n (áp d ng i v i chương trình, d án do Th tư ng Chính ph phê duy t). c) Văn ki n chương trình, d án ( i v i chương trình, d án u tư, văn ki n là báo cáo nghiên c u ti n kh thi ho c báo cáo nghiên c u kh thi). d) Toàn b văn b n c a các cơ quan liên quan trong quá trình chuNn b chương trình, d án. ) Các văn b n tho thu n, b n ghi nh v i Nhà tài tr ho c i di n c a Nhà tài tr , báo cáo c a oàn chuyên gia thNm nh th c hi n theo yêu c u c a Nhà tài tr (n u có). H sơ thNm nh ư c l p thành 8 b i v i chương trình d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , 5 b i v i chương trình d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th trư ng Cơ quan ch qu n, trong ó có ít nh t 1 b g c, t t c ư c g i cho cơ quan ch trì t ch c thNm nh quy nh t i kho n 2 và 3 i u này. Các tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i có b n d ch ti ng Vi t kèm theo. 9. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan, l p báo cáo thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t n i dung văn ki n chương trình, d án. Báo cáo thNm nh ph i nêu rõ ý ki n thNm nh v : a) Tính chuNn xác c a các d li u, lu n c , tính toán, k t lu n và xu t nêu trong văn ki n ư c thNm nh; b) Tính kh thi c a chương trình, d án; c) Tính h p lý c a vi c s d ng ngu n ODA cho chương trình, d án;
 13. d) Nh ng v n b t c p, t n t i, hư ng x lý, bi n pháp x lý, t ch c có trách nhi m x lý và th i h n x lý; ) Nh ng cam k t v thay i cơ ch , chính sách, s khác bi t v th t c th c hi n chương trình, d án ODA, yêu c u và i u ki n tiên quy t, i u ki n c a Nhà tài tr i v i kho n ODA (n u có); e) xu t cơ quan ch trì àm phán i u ư c qu c t c th v ODA; Trong trư ng h p c n thi t, báo cáo thNm nh ph i kèm theo d th o quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh và các cơ quan tham gia thNm nh ch u trách nhi m trư c c p có thNm quy n và trư c pháp lu t v báo cáo thNm nh c a mình. 10. Quy trình và th i h n thNm nh chương trình, d án u tư b ng ngu n v n ODA thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 11. Quy trình và th i h n thNm nh chương trình, d án u tư b ng ngu n v n ODA thu c thNm quy n phê duy t c a Th trư ng Cơ quan ch qu n do Th trư ng Cơ quan ch qu n quy t nh. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày hoàn t t công tác thNm nh và phê duy t, Cơ quan ch qu n ph i g i t i B K ho ch và u tư, B Tài chính báo cáo thNm nh chương trình, d án và quy t nh phê duy t chương trình, d án (b n g c), kèm theo văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t có óng d u giáp lai. i u 19. ThNm nh chương trình, d án ODA h tr k thu t 1. Chương trình, d án ODA h tr k thu t trình thNm nh và phê duy t ph i có trong danh m c chương trình, d án ODA h tr k thu t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Nhà tài tr tho thu n tài tr . 2. i v i chương trình, d án ODA h tr k thu t thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph quy nh t i kho n 1 i u 20 Quy ch này, B K ho ch và u tư là Cơ quan ch trì t ch c thNm nh. 3. i v i chương trình, d án ODA h tr k thu t thu c thNm quy n phê duy t c a th trư ng Cơ quan ch qu n quy nh t i kho n 2 i u 20 Quy ch này, c p có thNm quy n phê duy t giao cho cơ quan ch c năng tr c thu c ch trì t ch c thNm nh. 4. Văn ki n chương trình, d án ODA h tr k thu t do Cơ quan ch qu n ng tên và ch u trách nhi m ph i có n i dung phù h p v i cương chương trình, d án ODA h tr k thu t khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c. 5. B K ho ch và u tư hư ng d n n i dung và quy trình thNm nh chương trình, d án ODA h tr k thu t thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph .
 14. 6. Cơ quan ch qu n hư ng d n n i dung và quy trình thNm nh chương trình, d án ODA h tr k thu t thu c thNm quy n phê duy t c a mình. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày hoàn t t công tác thNm nh và phê duy t, Cơ quan ch qu n ph i g i cho B K ho ch và u tư, B Tài chính báo cáo thNm nh và quy t nh phê duy t chương trình, d án ODA h tr k thu t (b n g c), kèm theo văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t có óng d u giáp lai. i u 20. ThNm quy n phê duy t n i dung chương trình, d án ODA 1. Th tư ng Chính ph phê duy t các chương trình, d án ODA nhóm A, bao g m: a) Các chương trình tín d ng, h tr cán cân thanh toán s d ng v n ODA; b) Các chương trình, d án phát tri n c p qu c gia, c p ngành ho c liên vùng lãnh th s d ng v n ODA; c) Các chương trình, d án s d ng v n ODA có m c tiêu liên quan n th ch và chính sách nhà nư c, pháp lu t, c i cách hành chính, văn hoá thông tin, an ninh, qu c phòng (không ph thu c quy mô v n); d) Các chương trình, d án s d ng v n ODA có m c v n u tư theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. Vi c quy i t ng ti n c a nư c tài tr sang ti n ng Vi t Nam th c hi n theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh t i th i i m l p văn ki n d án u tư s d ng v n ODA; ) Các chương trình, d án h tr k thu t s d ng v n ODA có m c v n t 1 tri u USD tr lên, n u là ng ti n c a Nhà tài tr thì quy i ra ô la M theo t giá c a Nhà tài tr quy nh t i th i i m l p d án. 2. Th trư ng Cơ quan ch qu n phê duy t các chương trình, d án ODA không quy nh t i kho n 1 i u này. Khi ra quy t nh phê duy t, Th trư ng Cơ quan ch qu n ph i căn c vào các lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA quy nh t i i u 3 Quy ch này, căn c vào hi u qu kinh t - xã h i c a chương trình, d án ODA, Danh m c chương trình, d án ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và ph i ch u trách nhi m cá nhân v quy t nh c a mình. 3. Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh, Th tư ng Chính ph ra quy t nh phê duy t i v i chương trình, d án ODA quy nh t i kho n 1 i u này. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh, Th trư ng Cơ quan ch qu n ra quy t nh phê duy t i v i các chương trình, d án ODA quy nh t i kho n 2 i u này. Chương 4 : ÀM PHÁN, KÝ K T I U Ư C QU C T C TH V ODA i u 21. Cơ s àm phán, ký k t i u ư c qu c t c th v ODA
 15. 1. Cơ s àm phán, ký k t i u ư c qu c t c th v ODA là văn ki n chương trình, d án ODA ( i v i chương trình, d án u tư là báo cáo nghiên c u kh thi ho c quy t nh u tư) ã ư c c p có thNm quy n c a Vi t Nam phê duy t. 2. Trong m t s trư ng h p c bi t, nh m m b o ti n huy ng ODA trên cơ s văn b n gi i trình c a Cơ quan ch qu n và căn c vào tính ch t c a chương trình, d án ODA, B K ho ch và u tư ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép s d ng báo cáo nghiên c u ti n kh thi c a chương trình, d án ODA ã ư c c p có thNm quy n phê duy t làm căn c àm phán, ký k t i u ư c qu c t c th v ODA. 3. B K ho ch và u tư thông báo quy t nh phê duy t chương trình, d án ODA c a c p có thNm quy n cho Nhà tài tr . Sau khi ư c Nhà tài tr ch p thu n, B K ho ch và u tư thông báo cho Cơ quan ch qu n ph i h p chuNn b n i dung àm phán i u ư c qu c t c th v ODA. i u 22. àm phán i u ư c qu c t c th v ODA 1. Ch trì àm phán i u ư c qu c t c th v ODA: a) Cơ quan ch qu n ư c y quy n ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan àm phán các i u ư c qu c t c th v ODA không hoàn l i; b) B Tài chính ư c y quy n ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan àm phán các i u ư c qu c t c th v ODA v n vay. c) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c y quy n ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan àm phán i u ư c qu c t c th v ODA v i các t ch c tài chính qu c t nêu t i kho n 1 i u 40 Quy ch này. d) Trư ng h p c n thi t ho c theo yêu c u c a Nhà tài tr , Th tư ng Chính ph giao cho m t cơ quan thích h p thay m t Chính ph ho c trình Ch t ch nư c y quy n cho m t cơ quan thích h p thay m t Nhà nư c ch trì àm phán i u ư c qu c t c th v ODA. 2. Trong quá trình àm phán, Cơ quan ch trì àm phán tr c ti p tham kh o ý ki n c a các cơ quan liên quan tho thu n v i Nhà tài tr n i dung c a i u ư c qu c t c th v ODA. N u n i dung i u ư c qu c t có thay i so v i quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án ODA, thì c p ã ra quy t nh phê duy t có trách nhi m xem xét, quy t nh nh ng n i dung c n s a i. i v i chương trình, d án ODA do Th tư ng Chính ph phê duy t thì trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh nh ng s a i, b sung, cơ quan ch trì àm phán ph i l y ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Ngo i giao và các cơ quan có liên quan. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n c a Cơ quan ch trì àm phán, các cơ quan nêu trên ph i có văn b n tr l i. 3. Trong trư ng h p d th o i u ư c qu c t c th v ODA có nh ng n i dung trái ho c chưa ư c quy nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t c a Vi t Nam ho c
 16. có nh ng cam k t v th ch , chính sách vư t thNm quy n thì Cơ quan ch trì àm phán ph i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 23. Ký k t i u ư c qu c t c th v ODA 1. Sau khi k t thúc àm phán, Cơ quan ch trì àm phán ph i thông báo b ng văn b n cho B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Ngo i giao, B Tư pháp và các cơ quan có liên quan k t qu àm phán và g i kèm d th o i u ư c qu c t c th v ODA. 2. i v i các chương trình, d án s d ng ODA v n vay và các chương trình, d án do Th tư ng Chính ph phê duy t, sau khi có ý ki n c a các cơ quan liên quan, cơ quan ch trì àm phán trình Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu àm phán và quy t nh ngư i ư c y quy n thay m t Chính ph ký i u ư c qu c t c th v ODA v i Nhà tài tr . 3. i v i nh ng chương trình, d án s d ng ngu n ODA không hoàn l i do Th trư ng Cơ quan ch qu n phê duy t, sau khi có ý ki n c a các cơ quan liên quan quy nh t i kho n 1 i u này, Th trư ng Cơ quan ch trì àm phán ư c Chính ph y quy n ký k t i u ư c qu c t c th v ODA v i Nhà tài tr . 4. Trư ng h p i u ư c qu c t c th v ODA ph i ư c ký k t v i danh nghĩa Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh. 5. Vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh v Ký k t và Th c hi n i u ư c qu c t , trư ng h p có quy nh khác trong tho thu n gi a c p có thNm quy n c a Vi t Nam v i Nhà tài tr thì th c hi n theo tho thu n v i Nhà tài tr . Chương 5: QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 24. Ch d án 1. Ch d án (k c ch d án thành ph n, n u có) ph i ư c xác nh trong quy t nh phê duy t chương trình, d án ODA c a c p có thNm quy n c a Vi t Nam. 2. Cơ quan c p B , y ban nhân dân c p t nh và các cơ quan hành chính s nghi p tr c thu c ư c phép làm Ch d án i v i các chương trình, d án ODA thu c di n Nhà nư c c p phát, nhưng không ư c làm Ch d án i v i các chương trình, d án ODA thu c di n Nhà nư c cho vay l i, tr trư ng h p c bi t có chương trình, d án thu c di n v a ư c c p phát v a ph i vay l i thì B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 25. Ban qu n lý chương trình, d án ODA
 17. 1. Cơ quan ch qu n ban hành quy t nh thành l p Ban Qu n lý d án ngay sau khi văn ki n chương trình, d án ODA ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ban Qu n lý chương trình, d án ODA (sau ây g i t t là Ban Qu n lý d án) là cơ quan i di n cho Ch d án, ư c toàn quy n thay m t Ch d án th c hi n các quy n h n và nhi m v ư c giao t khi b t u th c hi n cho n khi k t thúc d án, k c vi c quy t toán, nghi m thu, bàn giao ưa d án vào khai thác, s d ng. 3. Ban Qu n lý d án ph i có quy ch t ch c ho t ng ư c Cơ quan ch qu n phê duy t. B K ho ch và u tư hư ng d n c th quy ch m u v ch c năng, nhi m v và t ch c ho t ng c a Ban Qu n lý d án. 4. Ban Qu n lý d án ư c phép có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy t nh c a Ch d án th c hi n chương trình, d án phù h p v i quy nh c a pháp lu t và i u ư c qu c t c th v ODA ã ký k t. i u 26. V n i ng chuNn b th c hi n, th c hi n chương trình, d án ODA 1. Các chương trình, d án ODA u ph i ư c m b o v n i ng chuNn b th c hi n và th c hi n. Ngu n v n và cơ ch s d ng v n i ng ph i ư c quy nh trong quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án ODA. 2. V n i ng chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án ODA thu c di n ngân sách Nhà nư c c p phát do Cơ quan ch qu n b trí y , k p th i, phù h p v i ti n quy nh trong văn ki n chương trình, d án ODA ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà nư c và i u ư c qu c t v ODA ã ký k t. 3. Các chương trình, d án ODA thu c di n Nhà nư c cho vay l i t ngân sách và các chương trình, d án m t ph n c p phát, m t ph n cho vay l i thì Ch d án ph i t lo toàn b v n i ng và ph i gi i trình y v kh năng và k ho ch m b o v n i ng trư c khi ký h p ng vay l i. Trong trư ng h p này, Ch d án ư c ưu tiên vay t các ngu n tín d ng c a Nhà nư c ho c t Qu H tr phát tri n. Trư ng h p g p khó khăn t xu t v v n i ng, Ch d án ph i báo cáo Cơ quan ch qu n có bi n pháp gi i quy t. 4. i v i các chương trình, d án ODA không k p b trí v n i ng trong k ho ch ngân sách hàng năm ho c có nhu c u t xu t v v n i ng, Ch d án và Cơ quan ch qu n ph i có văn b n g i B K ho ch và u tư, B Tài chính yêu c u xem xét, quy t nh t m ng v n i ng t ngu n d phòng ngân sách Trung ương và sau ó s kh u tr vào k ho ch v n i ng c a kỳ k ho ch ti p theo. 5. Cơ quan ch qu n ư c phép i u ti t v n i ng ã ư c phân b trong năm k ho ch t chương trình, d án không s d ng h t v n i ng ã ư c b trí theo k ho ch trong năm sang chương trình, d án khác có nhu c u v v n i ng nhưng s v n ã b trí theo k ho ch trong năm không áp ng . i u 27. V n ng trư c th c hi n chương trình, d án ODA
 18. Trư ng h p có nhu c u c p thi t v v n ng trư c th c hi n m t s h ng m c c a chương trình, d án ã ư c cam k t tài tr t ngu n v n ODA, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh t m ng v n t ngu n ngân sách Nhà nư c trên cơ s văn b n gi i trình c a Cơ quan ch qu n và văn b n tho thu n c a Nhà tài tr . Ph n v n này s ư c B Tài chính thu h i l i khi gi i ngân v n ODA phân b cho h ng m c ó. i u 28. Thu i v i các chương trình, d án ODA 1. Thu áp d ng i v i các chương trình, d án ODA ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Các kho n lãi ti n vay t ngu n ODA v n vay không thu c di n ph i n p thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 3. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v thu liên quan n vi c th c hi n các chương trình, d án ODA thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 29. Gi i phóng m t b ng 1. Vi c n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư trong các chương trình, d án ODA th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t gi a Nhà nư c ho c Chính ph Vi t Nam có quy nh liên quan n gi i phóng m t b ng, tái nh cư khác v i quy nh c a Vi t Nam thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Trong h sơ trình duy t k ho ch u th u c a chương trình, d án ODA ph i có cam k t chính th c b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n gi i phóng m t b ng v ti n , th i h n hoàn thành n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư phù h p v i ti n th c hi n c a t ng gói th u thu c chương trình, d án ODA nêu trên. i u 30. u th u Vi c u th u i v i các chương trình, d án ODA ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án ODA trong quá trình th c hi n 1. i v i các chương trình, d án ODA do Th tư ng Chính ph phê duy t quy nh t i kho n 1 i u 20, n u có yêu c u i u ch nh, b sung n i dung trong quá trình th c hi n, Cơ quan ch qu n ph i g i văn b n gi i trình i u ch nh, b sung cho B K ho ch và u tư gi i quy t theo quy nh dư i ây: a) B K ho ch và u tư ch trì t ch c thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong nh ng trư ng h p sau: - i u ch nh, b sung n i dung chương trình, d án d n n thay i m c tiêu ã ư c phê duy t;
 19. - i u ch nh, b sung n i dung chương trình, d án làm tăng t ng v n quá 10% so v i t ng v n ã ư c phê duy t, ho c chưa t i 10% nhưng quá 1.000.000 ô la M i v i chương trình, d án u tư và quá 100.000 ô la M i v i chương trình, d án h tr k thu t (n u là ti n c a Nhà tài tr thì ph i quy i ra ô la M theo t giá quy nh c a Nhà tài tr ). b) Cơ quan ch qu n phê duy t nh ng trư ng h p i u ch nh, b sung không quy nh t i m c a kho n 1 i u này. 2. i v i các chương trình, d án ODA do Cơ quan ch qu n phê duy t, n u có yêu c u i u ch nh, b sung n i dung trong quá trình th c hi n, Ban Qu n lý d án g i văn b n gi i trình i u ch nh, b sung cho Ch d án và Cơ quan ch trì t ch c thNm nh quy nh t i kho n 4 i u 18 Quy ch này gi i quy t theo quy nh dư i ây: a) Th trư ng Cơ quan ch qu n có thNm quy n phê duy t chương trình, d án ODA, trên cơ s ý ki n b ng văn b n c a cơ quan ch trì t ch c thNm nh và c a Ch d án, i v i nh ng trư ng h p sau: - i u ch nh, b sung n i dung chương trình, d án d n n thay i m c tiêu ã ư c phê duy t; - i u ch nh, b sung n i dung chương trình, d án làm tăng t ng v n quá 10% so v i t ng v n ã ư c phê duy t, ho c chưa t i 10% nhưng quá 500.000 ô la M iv i chương trình, d án u tư và quá 50.000 ô la M i v i chương trình, d án h tr k thu t (n u là ti n c a Nhà tài tr thì ph i quy i ra ô la M theo t giá quy nh c a Nhà tài tr ). b) Ch d án phê duy t nh ng trư ng h p i u ch nh, b sung khác không quy nh t i m c a kho n 2 i u này. 3. Ngoài quy nh t i m c b kho n 2 trên ây, Ch d án có quy n quy t nh i u ch nh, b sung trong nh ng trư ng h p sau: a) i u ch nh t ng v n (quy i ra ti n Vi t Nam) c a chương trình, d án ODA do nguyên nhân thay i t giá ho c do vi c i u ch nh, b sung tr giá ph n v n i ng t huy ng; b) i u ch nh cơ c u v n ( i u ch nh dòng ngân sách) c a chương trình, d án ODA nhưng không làm thay i m c tiêu và không làm tăng t ng v n c a chương trình, d án ã ư c phê duy t. 4. Nh ng i u ch nh, b sung d n n chương trình, d án thu c vào m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 20 Quy ch này thì th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này. 5. Trư ng h p Nhà tài tr ch p thu n cho s d ng ph n v n dư sau u th u c a chương trình, d án ODA (v n dư ây ư c hi u là ph n chênh l ch gi a t ng giá tr tài tr quy nh trong i u ư c qu c t v ODA ã ký k t và t ng giá tr k t qu u th u ã ư c phê duy t), thì vi c s d ng ph n v n ó ư c th c hi n như m t d án ODA c l p theo hư ng ưu tiên nh m phát huy hi u qu c a chương trình, d
 20. án ã th c hi n. Cơ quan ch qu n ph i thông báo và ph i h p v i B K ho ch và u tư ti n hành các th t c c n thi t s d ng ph n v n dư ó. 6. Trư ng h p ph i s a i, b sung i u ư c qu c t v ODA có liên quan thì th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh v Ký k t và Th c hi n i u ư c qu c t . i u 32. Qu n lý xây d ng, nghi m thu, bàn giao, quy t toán 1. Vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán, c p gi y phép xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình, nghi m thu, bàn giao, b o hành, b o hi m công trình xây d ng thu c chương trình, d án ODA u tư ư c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. 2. i v i chương trình, d án ODA h tr k thu t, sau khi k t thúc th c hi n, Ch d án t ch c nghi m thu và ti n hành các bi n pháp c n thi t ti p t c khai thác và phát huy k t qu t ư c. 3. Vi c quy t toán chương trình, d án ODA ph i ư c th c hi n phù h p v i quy nh trong các i u ư c qu c t v ODA ã ký k t và quy nh c a Nhà nư c. Chương 6: THEO DÕI, ÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 33. Theo dõi, ánh giá chương trình, d án ODA 1. Theo dõi chương trình, d án ODA là ho t ng thư ng xuyên và nh kỳ c p nh t tình hình th c hi n chương trình, d án. 2. ánh giá chương trình, d án là ho t ng thư ng xuyên và nh kỳ nh m phân tích làm rõ tương quan gi a k t qu t ư c trên th c t so v i m c tiêu c n t ư c như quy nh trong văn ki n chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ng th i phát hi n nh ng khó khăn, vư ng m c ( ã x y ra ho c ti m Nn) nh m tìm ra bi n pháp kh c ph c ho c phòng ng a có hi u qu và làm rõ vi c tuân th các quy nh v qu n lý. Công tác ánh giá ư c ti n hành theo 4 bư c ch y u sau: a) ánh giá ban u: ti n hành ngay sau khi b t u th c hi n chương trình, d án nh m xem xét tình hình th c t c a chương trình, d án so v i văn ki n ư c duy t có bi n pháp x lý ngay t khâu thi t k k thu t và l p k ho ch th c hi n chi ti t; b) ánh giá gi a kỳ: ti n hành vào gi a th i gian th c hi n chương trình, d án nh m xem xét quá trình th c hi n t khi b t u và xu t các i u ch nh c n thi t; c) ánh giá k t thúc: ti n hành ngay sau k t thúc th c hi n chương trình, d án nh m xem xét các k t qu t ư c và t ng k t toàn b quá trình th c hi n, rút ra các kinh nghi m c n thi t làm cơ s l p báo cáo k t thúc chương trình, d án; d) ánh giá v n hành ( ánh giá ho t ng): ti n hành vào m t th i i m thích h p trong vòng 5 năm, k t ngày ưa chương trình, d án vào khai thác, s d ng nh m
Đồng bộ tài khoản