Nghị định số 17/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
67
lượt xem
9
download

Nghị định số 17/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 17/2002/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 17/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2002/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 2 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 17/2002/N -CP NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2002 S A I, B SUNG M TS I U C A NGHN NNH S 77/CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1996 C A CHÍNH PH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ R NG, B O V R NG VÀ QU N LÝ LÂM S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c B Lu t Hình s năm 1999; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n sau ây: 1. S a i, b sung i u 4 như sau: " i u 4. Phá r ng trái phép là hành vi ch t, phát t r ng và m i hành vi vi ph m khác không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho c ư c phép nhưng làm không úng gi y phép quy nh, gây thi t h i t ng lo i r ng thì b x ph t theo các m c như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) Phá r ng s n xu t n 0,02 ha. b) Phá r ng phòng h n 0,01 ha. c) Phá r ng c d ng n 0,007 ha ho c quy ra hi n v t, giá tr c th như sau: G thông thư ng n 0,2 m3 tròn. C i n 1 Ster.
 2. Lâm s n khác có giá tr n 100.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 2. Ph t ti n t trên 200.000 ng n 500.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) Phá r ng s n xu t t trên 0,02 ha n 0,1 ha. b) Phá r ng phòng h t trên 0,01 ha n 0,05 ha. c) Phá r ng c d ng t trên 0,007 ha n 0,03 ha ho c quy ra hi n v t, giá tr c th như sau: G thông thư ng t trên 0,2 m3 n 0,5 m3 g tròn. C i t trên 1 Ster n 4 Ster. Lâm s n khác có giá tr t 100.000 ng n 500.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 3. Ph t ti n t trên 500.000 ng n 2.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) Phá r ng s n xu t t trên 0,1 ha n 0,2 ha. b) Phá r ng phòng h t trên 0,05 ha n 0,1 ha. c) Phá r ng c d ng t trên 0,03 ha n 0,07 ha ho c quy ra hi n v t, giá tr c th như sau: G thông thư ng t trên 0,5 m3 n 1 m3 g tròn. G quý hi m n 0,5 m3 g tròn. C i t trên 4 Ster n 10 Ster. Lâm s n khác có giá tr t 500.000 ng n 2.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 4. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) Phá r ng s n xu t t trên 0,2 ha n 0,3 ha. b) Phá r ng phòng h t trên 0,1 ha n 0,2 ha. c) Phá r ng c d ng t trên 0,07 ha n 0,1 ha ho c quy ra hi n v t, giá tr c th như sau: G thông thư ng t trên 1 m3 n 5 m3 g tròn.
 3. G quý hi m t trên 0,5 m3 n 2 m3 g tròn. C i t trên 10 Ster n 25 Ster. Lâm s n khác có giá tr t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 5. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) Phá r ng s n xu t t trên 0,3 ha n 0,5 ha. b) Phá r ng phòng h t trên 0,2 ha n 0,3 ha. c) Phá r ng c d ng t trên 0,1 ha n 0,2 ha ho c quy ra hi n v t, giá tr như sau: G thông thư ng t trên 5 m3 n 8 m3 g tròn. G quý hi m t trên 2 m3 n 4 m3 g tròn. C i t trên 25 Ster n 30 Ster. Lâm s n khác có giá tr t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 6. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn b ph t b sung và áp d ng các bi n pháp: a) T ch thu lâm s n, phương ti n, công c ã ư c s d ng vi ph m hành chính. b) Bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng. 7. Vi c t ch thu lâm s n, phương ti n, công c ã ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i i m a, M c 6, Kho n 1, i u này th c hi n theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này. " 2. S a i, b sung i u 5 như sau: " i u 5. Khai thác r ng trái phép là hành vi ch t cây r ng, thu hái lâm s n không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho c vi ph m quy nh v qu n lý khai thác r ng thì b x ph t khi có m t trong các hành vi vi ph m sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác trái phép lâm s n r ng s n xu t: G thông thư ng n 0,5 m3 g tròn. C i n 2 Ster.
 4. Lâm s n khác có giá tr n 300.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) Khai thác trái phép lâm s n r ng phòng h : G thông thư ng n 0,3m3 g tròn. C i n 1 Ster. Lâm s n khác có giá tr n 200.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 2. Ph t ti n t trên 200.000 ng n 500.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác trái phép lâm s n r ng s n xu t: G thông thư ng t trên 0,5 m3 n 1 m3 g tròn. C i t trên 2 Ster n 8 Ster. Lâm s n khác có giá tr t trên 300.000 ng n 1.500.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) Khai thác trái phép lâm s n r ng phòng h : G thông thư ng t trên 0,3 m3 n 0,7 m3 g tròn. C i t trên 1 Ster n 5 Ster. Lâm s n khác có giá tr t trên 200.000 ng n 1.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 3. Ph t ti n t trên 500.000 ng n 2.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác trái phép lâm s n r ng s n xu t: G thông thư ng: t trên 1 m3 n 3 m3 g tròn. G quý hi m n 1 m3 g tròn. C i t trên 8 Ster n 20 Ster. Lâm s n khác có giá tr t trên 1.500.000 ng n 6.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) Khai thác trái phép lâm s n r ng phòng h : G thông thư ng t trên 0,7 m3 n 2 m3 g tròn. G quý hi m n 0,7 m3 g tròn.
 5. C i t trên 5 Ster n 15 Ster. - Lâm s n khác có giá tr t trên 1.000.000 ng n 4.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 4. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác trái phép lâm s n r ng s n xu t: G thông thư ng t trên 3 m3 n 10 m3 g tròn. G quý hi m t trên 1 m3 n 4 m3 g tròn. C i t trên 20 Ster n 30 Ster. Lâm s n khác có giá tr t trên 6.000.000 ng n 25.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) Khai thác trái phép lâm s n r ng phòng h : G thông thư ng t trên 2 m3 n 6 m3 g tròn. G quý hi m t trên 0,7 m3 n 3 m3 g tròn. C i t trên 15 Ster n 25 Ster. - Lâm s n khác có giá tr t trên 4.000.000 ng n 15.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 5. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác trái phép lâm s n r ng s n xu t: G thông thư ng t trên 10 m3 n 15 m3 g tròn. G quý hi m t trên 4 m3 n 7 m3 g tròn. C i t trên 30 Ster n 50 Ster. Lâm s n khác có giá tr t trên 25.000.000 ng n 50.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) Khai thác trái phép lâm s n r ng phòng h : G thông thư ng t trên 6m3 n 10m3 g tròn. G quý hi m t trên 3 m3 n 5 m3 g tròn.
 6. C i t trên 25 Ster n 40 Ster. Lâm s n khác có giá tr t trên 15.000.000 ng n 25.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 6. Trư ng h p khai thác trái phép cây r ng còn non không tính ư c kh i lư ng t ng cây b ng m3 thì o di n tích b ch t phá và chuy n sang x lý theo hành vi "phá r ng trái phép" quy nh t i Kho n 1, i u 1 c a Ngh nh này; n u khai thác cây phân tán không tính ư c di n tích b ch t phá, thì m i o g p s cây b ch t phá tính b ng Ster, quy ra m3 và tuỳ theo lo i g mà x ph t theo quy nh t i các M c 1, 2, 3, 4, 5 c a Kho n 2, i u 1, c a Ngh nh này. 7. Ngư i có hành vi vi ph m khai thác lâm s n có t 2 lo i g (thông thư ng và quý hi m), t ng kh i lư ng vư t quá m c t i a i v i g thông thư ng quy nh t i i m a, b, M c 5, Kho n 2, i u 1 c a Ngh nh này thì ph i b truy c u trách nhi m hình s . 8. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn b ph t b sung, áp d ng các bi n pháp sau: a) Thu h i gi y phép khai thác lâm s n. b) T ch thu lâm s n, phương ti n, công c s d ng vi ph m hành chính. c) Bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng. 9. Vi c thu h i gi y phép khai thác lâm s n quy nh t i i m a, M c 8, Kho n 2 i u 1 c a Ngh nh này, do ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính ra quy t nh thu h i. Vi c t ch thu lâm s n, phương ti n, công c s d ng vi ph m hành chính: quy nh t i i m b, M c 8, Kho n 2, i u 1 c a Ngh nh này, th c hi n theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này. " 3. S a i, b sung i u 6 như sau: " i u 6. Hành vi phát t r ng trái phép ngoài vùng quy nh làm nương r y gây thi t h i t ng lo i r ng thì b x ph t như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Phát t r ng s n xu t n 0,1 ha. b) Phát t r ng phòng h n 0,05 ha. c) Phát t r ng c d ng n 0,02 ha. 2. Ph t ti n t trên 200.000 ng n 500.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây:
 7. a) Phát t r ng s n xu t t trên 0,1 ha n 0,3 ha. b) Phát t r ng phòng h t trên 0,05 ha n 0,1 ha. c) Phát t r ng c d ng t trên 0,02 ha n 0,05 ha. 3. Ph t ti n t trên 500.000 ng n 1.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Phát t r ng s n xu t t trên 0,3 ha n 0,5 ha. b) Phát t r ng phòng h t trên 0,1 ha n 0,2 ha. c) Phát t r ng c d ng t trên 0,05 ha n 0,1 ha. 4. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn b ph t b sung áp d ng các bi n pháp sau: a) T ch thu lâm s n, phương ti n, công c ư c s d ng vi ph m hành chính. b) Bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng. 5. Vi c t ch thu lâm s n, phương ti n, công c ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i i m a, M c 4, Kho n 3 i u này th c hi n theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này." 4. S a i, b sung i u 7 như sau: " i u 7. Vi ph m quy nh v phòng cháy, ch a cháy r ng là hành vi vi ph m nh ng quy nh v phòng cháy, ch a cháy r ng ho c gây cháy r ng thì b x ph t như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) t l a trong r ng ã có quy nh c m. b) Mang ch t n , ch t d cháy vào r ng ã có quy nh c m. c) Ném, x tàn l a vào r ng ã có quy nh c m. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng khi ch r ng vi ph m quy nh c a pháp lu t v phòng cháy, ch a cháy r ng. 3. Ph t ti n t trên 200.000 ng n 2.000.000 ng khi có m t trong các hành vi vi ph m gây thi t h i di n tích c a t ng lo i r ng như sau: a) R ng s n xu t n 0,2 ha. b) R ng phòng h n 0,1 ha.
 8. c) R ng c d ng n 0,05 ha. 4. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng khi có m t trong các hành vi vi ph m gây thi t h i di n tích c a t ng lo i r ng như sau: a) R ng s n xu t t trên 0, 2 ha n 0,5 ha. b) R ng phòng h t trên 0,1 ha n 0,3 ha. c) R ng c d ng t trên 0,05 ha n 0,2 ha. 5. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng khi có m t trong các hành vi vi ph m gây thi t h i di n tích c a t ng lo i r ng như sau: a) R ng s n xu t t trên 0,5 ha n 1 ha. b) R ng phòng h t trên 0, 3 ha n 0, 5 ha. c) R ng c d ng t trên 0, 2 ha n 0, 3 ha. 6. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng." 5. S a i, b sung i u 8 như sau: " i u 8. Vi ph m quy nh v phòng, tr sâu b nh h i r ng là hành vi c a ch r ng không ch p hành y các bi n pháp v phòng tr sâu, b nh h i r ng thì b x ph t như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 2.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) Ch r ng không t ch c ki m tra phát hi n k p th i có sâu, b nh h i r ng. b) Ch r ng khi phát hi n sâu, b nh có nguy cơ h i r ng không t ch c di t tr , không báo cáo k p th i cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 2. Ph t ti n t trên 100.000 ng n 1.000.000 ng i v i ch r ng s d ng thu c tr sâu b nh h i r ng không úng trong danh m c Nhà nư c quy nh. 3. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn b bu c kh c ph c h u qu do sâu, b nh gây ra." 6. S a i, b sung i u 9 như sau: " i u 9. Chăn th trái phép gia súc vào r ng là hành vi chăn th gia súc vào các khu r ng ã có quy nh c m chăn th gia súc thì b x ph t như sau:
 9. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi chăn th gia súc vào r ng m i d m cây con, r ng m i tr ng, r ng khoanh nuôi tái sinh r ng c d ng ã có quy nh c m chăn th gia súc. 2. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn bu c tr ng l i r ng ho c ch u chi phí tr ng l i r ng." 7. S a i, b sung i u 10 như sau: " i u 10. Vi ph m các quy nh v b o v ng v t hoang dã là hành vi săn b t, gi t, mua, bán, tàng tr , nuôi nh t, v n chuy n, s d ng ng v t hoang dã quý hi m và ng v t hoang dã thông thư ng (k c s n phNm c a các loài ng v t ó) có ngu n g c t t nhiên mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ho c ư c phép nhưng ã vi ph m các quy nh v ch qu n lý ng v t hoang dã thì b x ph t như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không có gi y phép săn b t, mua bán, v n chuy n ng v t hoang dã c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b) S d ng phương pháp, công c có tính h y di t: súng, ch t c, ch t n , xung i n, lư i, băng ghi âm, ... săn b t. 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t trên 500.000 ng n 1.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Săn b t ng v t hoang dã t i khu v c c m săn b t. b) Săn b t ng v t hoang dã trong th i gian c m săn b t (mùa sinh s n). 3. Ph t ti n t trên 1.000.000 ng n 5.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m săn b t, mua, bán, tàng tr , nuôi nh t, v n chuy n, s d ng ng v t hoang dã quý hi m và ng v t hoang dã thông thư ng (k c s n phNm c a các loài ng v t ó) như sau: a) ng v t hoang dã thông thư ng có giá tr n 10.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) ng v t hoang dã quý hi m (nhóm IIB) có giá tr n 5.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). c) Côn trùng có s lư ng m u t 50 m u n 500 m u. 4. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 15.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m săn b t, gi t, mua, bán, tàng tr , nuôi nh t, v n chuy n, s d ng ng v t hoang dã quý hi m và ng v t hoang dã thông thư ng (k c s n phNm c a các loài ng v t ó) như sau:
 10. a) ng v t hoang dã thông thư ng có giá tr t trên 10.000.000 ng n 25.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) ng v t hoang dã quý hi m (nhóm IIB) có giá tr t trên 5.000.000 ng n 15.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). c) Côn trùng có s lư ng m u t trên 500 m u n 1.000 m u. 5. Ph t ti n t trên 15.000.000 ng n 35.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m săn b t, gi t, mua, bán, tàng tr , nuôi nh t, v n chuy n, s d ng ng v t hoang dã quý hi m và ng v t hoang dã thông thư ng (k c s n phNm c a các loài ng v t ó) như sau: a) ng v t hoang dã thông thư ng có giá tr t trên 25.000.000 ng n 50.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) ng v t hoang dã quý hi m (nhóm IIB) có giá tr t trên 15.000.000 ng n 30.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). c) Côn trùng có s lư ng m u t trên 1.000 m u n 2.000 m u. 6. Ph t ti n t trên 35.000.000 ng n 50.000.000 ng n u có m t trong các hành vi vi ph m săn b t, gi t, mua, bán, tàng tr , nuôi nh t, v n chuy n, s d ng ng v t hoang dã quý hi m và ng v t hoang dã thông thư ng (k c s n phNm c a các loài ng v t ó) sau: a) ng v t hoang dã thông thư ng có giá tr t trên 50.000.000 ng n 70.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). b) ng v t hoang dã quý hi m (nhóm IIB) có giá tr t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). c) Côn trùng có s lư ng m u t trên 2.000 m u n 3.000 m u. 7. Ngư i i u khi n phương ti n ho c ch phương ti n s d ng phương ti n vào vi c v n chuy n ng v t hoang dã trái phép, thì áp d ng hình th c x lý quy nh t i các M c 1, 2, 3, 10, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này. 8. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b ph t b sung áp d ng các bi n pháp sau: a) Tư c quy n s d ng các lo i gi y phép săn b t, v n chuy n, gi y ăng ký kinh doanh ng v t hoang dã. b) T ch thu tang v t, phương ti n, công c ư c s d ng vi ph m hành chính. c) Thu h i gi y phép kinh doanh i v i các cơ s kinh doanh, các c a hàng ăn u ng c s n có các lo i th c ăn t s n phNm th t các lo i ng v t hoang dã, quý hi m và ng v t hoang dã thông thư ng (có ngu n g c t t nhiên).
 11. 9. Vi c thu h i các lo i gi y phép quy nh t i i m a và i m c, M c 8, kho n 7 c a i u này th c hi n như sau: i v i các lo i gi y t không ph i do cơ quan Ki m lâm c p thì cơ quan Ki m lâm x lý vi ph m ph i l p biên b n, chuy n cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh thu h i. i v i lo i gi y do cơ quan Ki m lâm c p thì cơ quan Ki m lâm t nh ra quy t nh thu h i. Vi c t ch thu tang v t, phương ti n, công c ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i i m b, M c 8, Kho n 7, i u này th c hi n theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này." 8. S a i, b sung i u 11 như sau: " i u 11. Gây thi t h i t r ng là hành vi ào, b i, n mìn, san i l y t, á, ào p ngăn ngu n sinh thu , tháo nư c, x ch t c h i vào t r ng không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thì b x ph t như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi ào, b i, n mìn, gây thi t h i t r ng. 2. Ph t ti n t trên 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi san i, l y t, á ào p ngăn ngu n sinh thu , tháo nư c, gây m t cân b ng t nhiên, hu ho i môi trư ng sinh thái r ng. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m: x ch t c h i, chôn vùi ch t c h i, ch t c h i vào t r ng. 4. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này, ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n, còn b ph t b sung áp d ng bi n pháp sau: a) T ch thu phương ti n, công c s d ng vi ph m hành chính, th c hi n theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này. b) Bu c kh c ph c h u qu ho c ch u chi phí kh c ph c h u qu . c) N u gây thi t h i r ng thì còn b x lý theo Kho n 1, i u 1 c a Ngh nh này. 9. i u 12 ư c s a i, b sung và chia thành hai i u như sau: " i u 12a. V n chuy n trái phép lâm s n là hành vi c a ngư i i u khi n phương ti n ho c ch phương ti n v n chuy n lâm s n thông thư ng ho c lâm s n quý hi m cho mình ho c ch thuê cho ngư i khác mà không có ch ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t ho c có ch ng t h p pháp nhưng v n chuy n sai kích thư c, sai ch ng lo i, vư t kh i lư ng (theo t l quy nh) so v i ch ng t v n chuy n lâm s n thì b x ph t như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi v n chuy n trái phép lâm s n c a ngư i i u khi n phương ti n ho c ch phương ti n thô sơ, xe súc v t kéo v n chuy n trái phép lâm s n.
 12. 2. Ph t ti n t trên 200.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi v n chuy n trái phép lâm s n c a ngư i i u khi n ho c ch phương ti n như: xe công nông, xe ô tô, t u ho , t u thu , xe g n máy ho c thuy n, bè. 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n trái phép lâm s n có m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) S d ng bi n s gi ho c không có gi y ăng ký do cơ quan có thNm quy n c p. b) Làm xe hai ngăn, hai áy, hai mui c t gi u lâm s n. c) S d ng xe con, xe du l ch, xe ch khách, xe chuyên dùng khác v n chuy n trái phép lâm s n. d) L i d ng ch hàng hoá, c t gi u lâm s n dư i hàng hoá. 4. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng n u ch lâm s n t ch c, tham gia v n chuy n lâm s n có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng n 0,5 m3 g tròn. b) G quý hi m n 0,1 m3 g tròn. c) C i n 3 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr n 1.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 5. Ph t ti n t trên 200.000 ng n 2.000.000 ng n u ch lâm s n t ch c, tham gia v n chuy n lâm s n có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 0,5 m3 n 2 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 0,1 n 1 m3 g tròn. c) C i t trên 3 Ster n 15 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr t trên 1.000.000 ng n 5.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 6. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng n u ch lâm s n t ch c, tham gia v n chuy n lâm s n có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 2 m3 n 10 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 1 m3 n 4 m3 g tròn. c) C i t trên 15 Ster n 30 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr t trên 5.000.000 ng n 20.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương).
 13. 7. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng n u ch lâm s n t ch c, tham gia v n chuy n lâm s n có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 10 m3 n 15 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 4 m3 n 7 m3 g quy tròn. c) C i t trên 30 Ster n 50 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 8. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng n u ch lâm s n t ch c, tham gia v n chuy n lâm s n có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 15 m3 n 20 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 7 m3 n 10 m3 g tròn. c) C i t trên 50 Ster n 60 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 9. Ch lâm s n t ch c, tham gia v n chuy n lâm s n có hành vi vi ph m mà có t 2 lo i g (thông thư ng và quý hi m) quy nh i m a, b, M c 8, Kho n 9 c a i u này, t ng kh i lư ng vư t quá m c t i a quy nh t i i m a, M c 8, Kho n 9 c a i u này thì ph i chuy n sang truy c u trách nhi m hình s . 10. Trư ng h p ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n trái phép lâm s n không ch ng minh ư c ch lâm s n thì x lý ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n v i vai trò là ch lâm s n. 11. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b ph t b sung áp d ng các bi n pháp sau ây: a) Thu h i gi y phép v n chuy n lâm s n c bi t, gi y phép v n chuy n ng v t hoang dã. b) T ch thu g , lâm s n và phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 12. Vi c thu h i gi y phép v n chuy n lâm s n c bi t, thu h i gi y phép v n chuy n ng v t hoang dã quy nh t i i m a, M c 11, Kho n 9 i u này và t ch thu phương ti n s d ng vi ph m hành chính quy nh t i i m b, M c 11, Kho n 9 i u này, do ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính ra quy t nh x lý theo quy nh hi n hành. Vi c t ch thu g và lâm s n quy nh t i i m b, M c 11, Kho n 9, i u này x lý như sau:
 14. N u g và lâm s n thu gi t i r ng c a các ch r ng (Lâm trư ng qu c doanh, các t ch c, h gia ình và cá nhân), sau khi ã có biên b n h sơ x lý y c a cơ quan Ki m lâm thì ph i giao tr cho ch r ng. Ch r ng có trách nhi m trích t l l p qu ch ng ch t phá r ng và ch ng buôn l u lâm s n chuy n giao cơ quan Ki m lâm theo quy nh hi n hành. N u g và lâm s n thu gi không xác nh ư c ngu n g c, không h p pháp, không xác nh ư c ngư i vi ph m thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ra quy t nh t ch thu, x lý theo quy nh hi n hành. " 10. B sung i u 12b như sau: " i u 12b. Mua, bán trái phép lâm s n, bao g m các hành vi mua, bán, tàng tr lâm s n thông thư ng, lâm s n quý hi m không có ch ng t , ch ng minh lâm s n h p pháp ho c có ch ng t mua, bán h p pháp nhưng sai kích thư c, sai ch ng lo i, vư t s lư ng, vư t kh i lư ng (theo t l quy nh) so v i ch ng t mua, bán lâm s n h p pháp thì b x ph t như sau: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i ngư i tham gia mua, bán lâm s n n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng n 1 m3 g tròn. b) G quý hi m n 0,2 m3 g tròn. c) C i n 5 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr n 1.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 2. Ph t ti n t trên 200.000 ng n 2.000.000 ng i v i ngư i tham gia mua, bán lâm s n n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 1m3 n 5 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 0,2 m3 n 1 m3 g tròn. c) C i t trên 5 Ster n 20 Ster. d) Lâm s n khác có gía tr t trên 1.000.000 ng n 5.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i ngư i tham gia mua, bán lâm s n n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 5 m3 n 10 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 1 m3 n 4 m3 g tròn. c) C i t trên 20 Ster n 40 Ster.
 15. d) Lâm s n khác có giá tr t trên 5.000.000 ng n 20.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 4. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ngư i tham gia mua, bán lâm s n n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 10 m3 n 18 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 4 m3 n 8 m3 g tròn. c) C i t trên 40 Ster n 60 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 5. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i ngư i tham gia mua, bán lâm s n n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) G thông thư ng t trên 18 m3 n 25 m3 g tròn. b) G quý hi m t trên 8 m3 n 12 m3 g tròn. c) C i t trên 60 Ster n 70 Ster. d) Lâm s n khác có giá tr t trên 30.000.000 ng n 50.000.000 ng (theo giá th trư ng a phương). 6. Ngư i tham gia mua, bán lâm s n có hành vi vi ph m, mà có t 2 lo i g (thông thư ng và quý hi m) quy nh i m a, b, M c 5, Kho n 10, i u này, t ng kh i lư ng vư t quá m c t i a quy nh t i i m a M c 5, Kho n 10, i u này thì ph i chuy n sang truy c u trách nhi m hình s . 7. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài vi c b ph t c nh cáo ho c ph t ti n còn b ph t b sung áp d ng bi n pháp sau ây: T ch thu lâm s n, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính, th c hi n theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này. " 11. S a i, b sung i u 13 như sau: " i u 13. Vi ph m v ch bi n g và lâm s n: 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m khi gia công ch bi n g , lâm s n cho khách hàng mà không có ch ng t xác nh n ngu n g c g , lâm s n h p pháp. 2. Trư ng h p ki m tra g và lâm s n ưa vào ch bi n không có ch ng t ch ng minh ngu n g c khai thác, mua bán h p pháp thì x lý theo quy nh t i Kho n 10, i u 1 c a Ngh nh này.
 16. 3. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i i u này ngoài ph t ti n còn b t ch thu lâm s n, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. Th c hi n theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này." 12. S a i, b sung i u 23 như sau: " i u 23. Nguyên t c x ph t: 1. Ngư i có thNm quy n x ph t, sau khi xác nh hành vi, m c vi ph m ph i căn c vào các quy nh t i kho n 5 i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các kho n 1, 2 i u 3 c a Ngh nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n xem xét, gi i quy t hình th c và m c x ph t thích h p. 2. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t m t l n. a) M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t t ng hành vi vi ph m. b) Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. N u các hành vi vi ph m thu c thNm quy n x lý c a c p nào thì c p ó quy t nh x ph t. N u trong các hành vi vi ph m có m t hành vi vi ph m thu c thNm quy n c a c p trên thì chuy n toàn b h sơ lên c p trên x lý. Vi c quy t nh x ph t áp d ng các th t c theo quy nh t i i u 48 c a Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính." 13. S a i, b sung Kho n 1 và 2, i u 25 như sau: "1. Lâm s n khai thác, mua, bán, tàng tr , v n chuy n không có ch ng t ch ng minh ngu n g c khai thác, mua bán h p pháp ho c có ch ng t h p pháp nhưng sai kích thư c, sai ch ng lo i, vư t s lư ng, kh i lư ng, so v i ch ng t thì b t ch thu x lý theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này. 2. Các phương ti n ư c s d ng v n chuy n trái phép lâm s n trong các trư ng h p vi ph m sau ây (k c phương ti n thu c s h u Nhà nư c), b x lý t ch thu theo quy nh t i M c 12, Kho n 9, i u 1 c a Ngh nh này. a) Vi ph m có t ch c, vi ph m nhi u l n ho c tái ph m, ch ng ngư i thi hành công v , c ý vư t tr m Ki m lâm. b) V n chuy n th c v t, ng v t hoang dã quý hi m và th c v t, ng v t hoang dã thông thư ng (có ngu n g c t t nhiên). c) S d ng bi n s xe gi , xe không có gi y ăng ký c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p, làm xe hai ngăn, hai áy, hai mui c t gi u lâm s n, l i d ng ch hàng hoá c t gi u g và lâm s n."
 17. 14. S a i, b sung i u 29 như sau: " i u 29. Khi u n i, t cáo: 1. T ch c, cá nhân b áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính quy nh t i các i u 38, 39, 41, 42, 43, 44 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ho c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, có quy n khi u n i v i cơ quan ã ra quy t nh hành chính ho c cơ quan có ngư i có hành vi vi ph m hành chính, khi ngư i khi u n i có căn c cho r ng: vi c ra quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. 2. M i công dân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng, qu n lý lâm s n và ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính. 3. Khi nh n ư c khi u n i, t cáo c a t ch c, cá nhân thì ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo ph i căn c vào Lu t Khi u n i, t cáo và các văn b n pháp lu t có liên quan gi i quy t." i u 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m hư ng d n t ch c thi hành Ngh nh này. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các i u: t i u 4 n i u 13, kho n 1, 2 c a i u 25 và i u 29 Ngh nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 h t hi u l c thi hành. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản