Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: lawdt5

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 170/2003/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2003
NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 170/2003/N -CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY
NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH GIÁ

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Theo ngh c a B trư ng B Tài chính,

NGHN NNH:

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Ngh nh này quy nh v danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá; danh
m c tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá; hi p thương giá; thNm nh giá;
ki m soát giá c quy n; thNm quy n nh giá và qu n lý giá.

i u 2. Danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá

1. Danh m c hàng hoá th c hi n bình n giá theo i u 6 Pháp l nh Giá bao g m:
xăng, d u, khí hoá l ng, xi măng, s t thép, phân bón, lúa, g o, cà phê, bông h t và
bông xơ, mía cây nguyên li u, mu i; m t s lo i thu c phòng, ch a b nh cho ngư i
d ch v theo quy nh c a pháp lu t.

2. Th tư ng Chính ph i u ch nh danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá
quy nh t i kho n 1 i u này tùy theo t ng th i kỳ và khi giá c th trư ng có bi n
ng b t thư ng.

i u 3. ThNm quy n quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá

1. Th tư ng Chính ph quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá i
v i hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá trong trư ng h p giá c
th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c trong t ng vùng, khu
v c mà giá nh ng hàng hoá, d ch v này bi n ng s nh hư ng n phát tri n kinh
t - xã h i c a c nư c. Nh ng bi n pháp ó là:

a) i u ch nh cung c u hàng hoá s n xu t trong nư c và hàng hoá xu t khNu, nh p
khNu; hàng hoá gi a các vùng, các a phương trong nư c;
b) Mua vào, bán ra hàng hóa d tr qu c gia;

c) Ki m soát hàng hoá t n kho khi có d u hi u u cơ;

d) S d ng các công c tài chính, ti n t khi c n thi t.

2. B trư ng B Tài chính quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá
trong trư ng h p giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c
trong t ng vùng, khu v c i v i hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n
giá mà giá nh ng hàng hoá, d ch v này bi n ng s nh hư ng n phát tri n kinh t
- xã h i c a c nư c ho c trong t ng vùng, khu v c. Nh ng bi n pháp ó là:

a) Quy nh giá t i a, giá t i thi u, khung giá;

b) Ki m soát các y u t hình thành giá khi có d u hi u liên k t c quy n v giá ho c
u cơ nâng giá.

3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban
nhân dân c p t nh) quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trong
trư ng h p giá c th trư ng bi n ng b t thư ng x y ra t i a phương i v i giá
hàng hoá, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá mà giá nh ng hàng hoá, d ch
v này bi n ng s nh hư ng n phát tri n kinh t - xã h i t i a phương. Nh ng
bi n pháp ó là:

a) i u ch nh cung c u hàng hoá b o m s n xu t, tiêu dùng t i a phương;

b) Áp d ng các bi n pháp tài chính, ti n t khi c n thi t bình n giá hàng hoá, d ch
v theo thNm quy n qu n lý và s d ng ngân sách a phương.

4. Trư ng h p hàng hoá, d ch v c th mà Th tư ng Chính ph , B Tài chính ã
quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá thì y ban nhân dân c p t nh
th c hi n các bi n pháp ó.

i u 4. Th i h n áp d ng các bi n pháp bình n giá

1. Th i h n áp d ng các bi n pháp bình n giá do Th tư ng Chính ph , B trư ng
B Tài chính, U ban nhân dân c p t nh quy t nh và công b ch có hi u l c thi
hành trong th i gian giá c th trư ng có bi n ng b t thư ng.

2. Khi tình hình giá c th trư ng tr l i bình thư ng, cơ quan có thNm quy n quy t
nh và công b áp d ng bi n pháp bình n giá công b ch m d t th i h n áp d ng
các bi n pháp bình n giá ó.

i u 5. Th t c trình c p có thNm quy n quy t nh áp d ng các bi n pháp bình n
giá

1. B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh và công b thi hành các bi n
pháp bình n giá trong trư ng h p giá th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong
c nư c ho c trong vùng, khu v c.
2. C c Qu n lý giá trình B trư ng B Tài chính quy t nh và công b thi hành các
bi n pháp bình n giá thu c thNm quy n c a B Tài chính trong trư ng h p giá c th
trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra trong c nư c ho c trong vùng, khu v c.

3. S Tài chính trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh và công b thi hành các
bi n pháp bình n giá trong trư ng h p giá th trư ng có bi n ng b t thư ng x y ra
t i a phương.

4. N i dung trình Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, U ban nhân dân
c p t nh quy t nh các bi n pháp bình n giá bao g m:

a) Tình hình và nguyên nhân bi n ng giá th trư ng c a hàng hoá, d ch v thu c
danh m c th c hi n bình n giá;

b) Nh ng bi n pháp bình n giá hàng hoá, d ch v và th i h n áp d ng các bi n
pháp bình n giá;

c) i u ki n th c hi n các bi n pháp bình n giá;

d) Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá.

i u 6. Trách nhi m t ch c th c hi n các quy t nh v các bi n pháp bình n giá
c a cơ quan có thNm quy n

1. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n t ch c th c hi n quy t nh c a Th
tư ng Chính ph v vi c áp d ng các bi n pháp bình n giá.

2. Các B qu n lý ngành, lĩnh v c và U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t
ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá ã ư c quy nh trong quy t nh c a Th
tư ng Chính ph và quy t nh c a B trư ng B Tài chính.

3. S Tài chính có trách nhi m hư ng d n t ch c th c hi n quy t nh c a U ban
nhân dân c p t nh v vi c áp d ng các bi n pháp bình n giá; các S qu n lý ngành,
lĩnh v c và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có trách nhi m
t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá ư c y ban nhân dân c p t nh giao.

4. T ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh nh ng hàng hoá, d ch v thu c danh m c
th c hi n bình n giá có trách nhi m th c hi n các bi n pháp bình n giá có liên quan
ã ư c quy nh trong quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài
chính, U ban nhân dân c p t nh.

i u 7. Tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá

1. Tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá theo kho n 1 i u 7 Pháp l nh
Giá bao g m:

a) t ai theo quy nh c a Lu t t ai;

b) M t nư c, tài nguyên quan tr ng theo quy nh c a pháp lu t;
c) Tài s n c a Nhà nư c ư c bán, cho thuê không qua hình th c u th u, u giá:

Nhà thu c s h u nhà nư c cho thuê ho c bán;

Hàng hóa d tr qu c gia;

Tài s n nhà nư c là công trình k t c u h t ng ph c v l i ích qu c gia, l i ích công
c ng;

Hàng hoá, d ch v ư c s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c.

d) Hàng hoá, d ch v Nhà nư c c quy n:

i n;

D ch v v n chuy n hành khách b ng máy bay tuy n ư ng chuNn trong nư c;

D ch v bưu chính, vi n thông: thư thư ng trong nư c có kh i lư ng n 20 gram,
thuê bao i n tho i và liên l c i n tho i n i h t t i nhà thuê bao, i n tho i ư ng dài
trong nư c và qu c t ; thuê kênh vi n thông qu c t liên t nh n i h t và các d ch v
bưu chính, vi n thông khác do Th tư ng Chính ph quy nh theo Pháp l nh Bưu
chính, Vi n thông.

) Hàng hoá, d ch v quan tr ng i v i qu c k dân sinh:

Xăng, d u theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ;

Nư c s ch cho sinh ho t;

V n chuy n hành khách b ng xe buýt trong thành ph , th xã, khu công nghi p;

M t s lo i thu c thi t y u phòng và ch a b nh cho ngư i;

Hàng hoá ư c tr giá, tr cư c v n chuy n;

Báo Nhân dân, báo cơ quan c a ng b ng C ng s n Vi t Nam các t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương.

2. Trư ng h p c n i u ch nh danh m c tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh
giá quy nh t i kho n 1 i u này thì B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t
nh.

i u 8. ThNm quy n nh giá

1. ThNm quy n nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá ư c quy
nh như sau:

a) Chính ph quy t nh:

Khung giá t;
Khung giá cho thuê m t nư c;

Khung giá ho c giá chuNn nhà thu c s h u nhà nư c bán, cho thuê;

b) Th tư ng Chính ph quy t nh:

Giá bán ho c giá cho thuê tài s n c a Nhà nư c là công trình k t c u h t ng ph c v
l i ích qu c gia, l i ích công c ng không qua hình th c u th u, u giá;

Giá nhà thu c s h u nhà nư c cho thuê ho c bán cho các i tư ng tái nh cư, i
tư ng chính sách;

Giá chuNn bán i n;

Giá cư c ho c khung giá cư c d ch v v n chuy n thư thư ng trong nư c có kh i
lư ng n 20 gram; giá cư c ho c khung giá cư c thuê bao i n tho i và liên l c i n
tho i n i h t t i nhà thuê bao;

Giá bán báo Nhân dân.

c) B trư ng B Tài chính quy t nh:

Giá bán ho c giá cho thuê tài s n c a Nhà nư c là công trình k t c u h t ng ph c v
l i ích qu c gia, l i ích công c ng không qua hình th c u th u, u giá theo u
quy n c a Th tư ng Chính ph ;

Giá hàng hóa d tr qu c gia và hàng hoá, d ch v s n xu t theo t hàng c a Nhà
nư c không qua hình th c u th u, u giá;

Giá cư c v n chuy n hành khách b ng máy bay tuy n ư ng chuNn trong nư c;

Giá xăng, d u theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ;

Khung giá nư c s ch cho sinh ho t;

Căn c vào khung giá t c a Chính ph hư ng d n y ban nhân dân c p t nh
quy t nh giá các lo i t;

Căn c vào khung giá cho thuê m t nư c c a Chính ph hư ng d n y ban nhân
dân c p t nh quy t nh giá cho thuê m t nư c;

Khung giá bán l m t s lo i thu c thi t y u phòng và ch a b nh cho ngư i.

d) B trư ng B Công nghi p căn c vào giá chuNn bán i n c a Th tư ng Chính
ph quy t nh giá bán i n c th cho i tư ng tiêu dùng trong m ng lư i qu c
gia;

) B trư ng B Bưu chính, Vi n thông quy t nh: khung giá cư c i n tho i ư ng
dài trong nư c và qu c t ; khung giá cư c thuê kênh vi n thông qu c t , liên t nh n i
t nh, n i h t; khung giá các d ch v bưu chính, vi n thông khác do B Bưu chính,
Vi n thông quy nh theo quy nh c a Th tư ng Chính ph .

e) U ban nhân dân c p t nh quy t nh:

Giá cư c v n chuy n hành khách b ng xe buýt trong thành ph , th xã, khu công
nghi p;

Giá bán báo c a cơ quan ng b ng C ng s n Vi t Nam t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương;

Căn c vào khung giá ho c giá chuNn c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B
và hư ng d n c a B Tài chính, các B quy t nh giá nh ng tài s n, hàng hoá,
d ch v sau ây áp d ng t i a phương:

+ Giá các lo i t;

+ Giá cho thuê m t nư c;

+ Giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho các i tư ng tái nh
cư, i tư ng chính sách; giá bán ho c cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c làm
vi c ho c s d ng vào m c ích khác;

+ Giá bán i n i v i ngu n i n do a phương qu n lý không thu c m ng lư i i n
qu c gia;

+ M c tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá thu c danh m c ư c tr giá, tr cư c
v n chuy n chi t ngân sách a phương và trung ương; m c giá ho c khung giá bán
l hàng hoá ư c tr giá, tr cư c v n chuy n;

+ Giá nư c s ch cho sinh ho t;

+ Giá hàng hoá, d ch v s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c thu c ngân sách a
phương không qua hình th c u th u, u giá;

2. Trư ng h p thay i thNm quy n nh giá quy nh t i kho n 1 i u này thì B Tài
chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.

i u 9. i u ch nh m c giá do Nhà nư c nh giá

1. Khi các y u t hình thành giá trong nư c và giá th gi i có bi n ng nh hư ng
n s n xu t, i s ng thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh giá quy nh t i i u
8 Ngh nh này ph i k p th i i u ch nh giá. Trư ng h p không i u ch nh giá thì áp
d ng các bi n pháp tài chính, ti n t và các bi n pháp c n thi t khác b o m cho
t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ho t ng ư c bình thư ng và b o m l i ích
h p pháp c a ngư i tiêu dùng.

2. T ch c, cá nhân có quy n ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh giá t i
i u 8 Ngh nh này i u ch nh m c giá theo quy nh c a pháp lu t. T ch c, cá
nhân s n xu t, kinh doanh nh ng hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá khi ki n
ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n i u ch nh giá thì ph i nêu rõ lý do và cơ s
xác nh m c giá ngh i u ch nh.

3. Ch m nh t là 15 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c ki n ngh c a t ch c,
cá nhân thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh giá ph i xem xét, i u ch nh giá
trong th i h n quy nh t i i u 10 Ngh nh này; trư ng h p không ch p nh n ki n
ngh i u ch nh giá thì ph i tr l i cho t ch c, cá nhân b ng văn b n.

i u 10. Trình t , th i h n quy t nh giá

1. Trình, thNm nh và l y ý ki n v n i dung phương án giá

a) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a
Chính ph , Th tư ng Chính ph do các B qu n lý ngành, lĩnh v c trình, sau khi có
ý ki n c a các B có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a B Tài chính.

b) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B
trư ng B Tài chính do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s ý ki n c a B
qu n lý ngành, lĩnh v c liên quan.

c) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B
trư ng các B do B trư ng quy nh th t c trình, thNm nh và quy t nh giá.

d) Phương án giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a U
ban nhân dân c p t nh do S qu n lý ngành, lĩnh v c trình, sau khi có ý ki n c a các
cơ quan có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a S Tài chính.

2. Th i h n thNm nh phương án giá và th i h n quy t nh giá

a) Cơ quan, ơn v có thNm quy n thNm nh phương án giá quy nh t i kho n 1 i u
này ph i có ý ki n thNm nh b ng văn b n v n i dung phương án giá ch m nh t là
07 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n h sơ phương án giá theo quy nh c a
B Tài chính.

b) K t ngày nh n ư c phương án giá ã có ý ki n c a cơ quan có liên quan và văn
b n thNm nh c a cơ quan có thNm quy n, th i h n quy t nh giá (tính theo ngày
làm vi c) c a các c p ư c quy nh như sau:

- i v i Th tư ng Chính ph t i a không quá 15 ngày;

- i v i B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân c p t nh t i a không quá 10 ngày.

c) Trư ng h p c n thi t ph i kéo dài thêm th i gian thNm nh phương án giá, quy t
nh giá thì cơ quan, ơn v có thNm quy n thNm nh phương án giá và cơ quan có
thNm quy n quy t nh giá ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do ph i kéo dài
cho cơ quan trình phương án giá bi t; th i gian kéo dài không quá 15 ngày.

3. B Tài chính quy nh Quy ch tính giá; h sơ phương án giá và n i dung phương
án giá.
i u 11. i u ki n t ch c hi p thương giá

B Tài chính, S Tài chính t ch c hi p thương giá khi có hai i u ki n sau ây:

1. Theo ngh c a m t trong hai bên mua, bán khi các bên này không tho thu n
ư c giá mua, giá bán ký h p ng ho c theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph ,
B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch
t ch y ban nhân dân c p t nh.

2. Ph i là hàng hoá, d ch v quan tr ng có tính ch t c quy n mua, c quy n bán
không thu c ph m vi nh giá t i i u 7 Ngh nh này. Hàng hoá, d ch v quan tr ng
có tính ch t c quy n mua, c quy n bán là hàng hoá, d ch v c quy n ư c s n
xu t ra trong i u ki n s n xu t, kinh doanh c thù mà trong quan h mua, bán các
bên ph thu c l n nhau không th thay th ư c, không có c nh tranh trên th trư ng.

i u 12. Cơ quan t ch c hi p thương giá

1. B Tài chính t ch c hi p thương giá theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph , B
trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ho c
theo ngh c a bên mua, bên bán ho c m t trong hai bên mua, bán nh ng hàng hoá,
d ch v quan tr ng có tác ng n phát tri n kinh t - xã h i c a nhi u ngành, c a c
nư c.

2. S Tài chính t ch c hi p thương giá theo yêu c u c a Ch t ch U ban nhân dân
c p t nh ho c theo ngh c a bên mua, bán ho c m t trong hai bên mua, bán mà c
hai bên mua bán này có tr s t t i a phương, kinh doanh nh ng hàng hoá, d ch
v quan tr ng có tác ng n phát tri n kinh t - xã h i t i a phương.

3. B Tài chính quy nh h sơ và th t c hi p thương giá.

i u 13. K t qu hi p thương giá

1. K t qu hi p thương giá ư c th c hi n theo quy nh t i i u 12 Pháp l nh Giá.

2. Quy t nh giá t m th i trong hi p thương giá theo quy nh t i kho n 2 i u 12
Pháp l nh Giá có hi u l c thi hành t i a là 6 tháng. Trong th i gian thi hành quy t
nh giá t m th i các bên ti p t c trao i tho thu n giá mua, giá bán, h t th i h n
này n u bên mua, bên bán không tho thu n ư c giá mua, giá bán và có ngh thì
B Tài chính ho c S Tài chính s t ch c hi p thương giá theo i u 11 Ngh nh
này.

i u 14. Tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam

1. Ho t ng thNm nh giá c a doanh nghi p trên lãnh th Vi t Nam ph i theo tiêu
chuNn thNm nh giá Vi t Nam và tiêu chuNn hư ng d n thNm nh giá qu c t ư c
Nhà nư c Vi t Nam th a nh n.

2. B Tài chính ban hành tiêu chuNn thNm nh giá Vi t Nam.

i u 15. Tài s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá
1. Tài s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá bao g m:

a) Tài s n ư c mua b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách nhà nư c;

b) Tài s n c a Nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n và các hình th c
chuy n quy n khác;

c) Tài s n c a doanh nghi p nhà nư c cho thuê, chuy n như ng, bán, góp v n, c
ph n hóa, gi i th và các hình th c chuy n i khác;

d) Tài s n khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ph i thNm nh giá.

2. Tài s n c a Nhà nư c t i kho n 1 i u này có giá tr dư i ây ph i thNm nh giá:

a) Có giá tr ơn chi c t 100 tri u ng tr lên ho c mua m t l n cùng m t lo i tài
s n v i s lư ng l n có t ng giá tr t 100 tri u ng tr lên i v i tài s n ư c mua
b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách nhà nư c;

b) Có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tài s n c a Nhà nư c cho thuê, chuy n
như ng, bán, góp v n và các hình th c chuy n quy n khác;

c) Có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i tài s n c a doanh nghi p nhà nư c cho
thuê, chuy n như ng, bán, góp v n, c ph n hoá, gi i th và các hình th c chuy n i
khác;

d) Có giá tr t 500 tri u ng tr lên i v i các tài s n khác c a Nhà nư c.

3. Cơ quan, t ch c, doanh nghi p, ơn v s d ng ngu n ngân sách nhà nư c mua
s m tài s n quy nh t i kho n 1 i u này (ngu n ngân sách nhà nư c mua s m tài
s n c a Nhà nư c ph i thNm nh giá bao g m: v n u tư xây d ng cơ b n, v n s
nghi p, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n vay tín d ng do Nhà nư c
b o lãnh và v n khác thu c ngu n ngân sách) n u không qua u th u và qua H i
ng xác nh giá thì ph i th c hi n thNm nh giá.

4. Tài s n c a nhà nư c ph i thNm nh giá quy nh t i i u 13 Pháp l nh Giá ã qua
u th u ho c qua H i ng xác nh giá ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t
thì không nh t thi t ph i thNm nh giá; vi c thNm nh giá các tài s n hình thành t
ngu n v n khác th c hi n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân có
nhu c u thNm nh giá.

i u 16. Thành l p doanh nghi p thNm nh giá

1. Doanh nghi p thNm nh giá ư c t ch c theo hình th c doanh nghi p nhà nư c,
công ty h p danh ho c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài.

2. Doanh nghi p thNm nh giá ư c thành l p khi có t ba ThNm nh viên v giá tr
lên i v i công ty h p danh thì t t c thành viên h p danh ph i là thNm nh viên v
giá và có cơ s v t ch t k thu t b o m cho ho t ng thNm nh giá.
3. Trình t , th t c thành l p doanh nghi p thNm nh giá th c hi n theo quy nh c a
Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t
Nam.

i u 17. Tiêu chuNn ThNm nh viên v giá

1. Ngư i ư c công nh n là ThNm nh viên v giá ph i có các tiêu chuNn sau ây:

a) Là công dân Vi t Nam;

b) Có b ng t t nghi p i h c trong nư c ho c nư c ngoài v chuyên ngành liên quan
n nghi p v thNm nh giá;

c) Có ch ng ch ã qua ào t o nghi p v chuyên ngành v thNm nh giá do trư ng
i h c, cao ng ho c cơ s có ch c năng ào t o chuyên ngành thNm nh giá c p.
Ngư i ã có b ng t t nghi p i h c trong nư c ho c nư c ngoài v chuyên ngành
thNm nh giá thì không c n ph i có ch ng ch ã qua ào t o nghi p v chuyên
ngành v thNm nh giá;

d) Có th i gian làm vi c liên t c t 3 năm tr lên theo chuyên ngành ư c ào t o t i
cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, doanh nghi p và các t
ch c khác.

2. Ngư i có các i u ki n quy nh t i i u 16 Pháp l nh Giá và các quy nh c
th t i i u này mà không có ti n án, ti n s thì ư c B trư ng B Tài chính xem
xét c p th ThNm nh viên v giá.

3. B Tài chính ban hành quy ch c p, s d ng và qu n lý th ThNm nh viên v giá.

i u 18. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p thNm nh giá

1. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p thNm nh giá th c hi n theo i u 18 Pháp
l nh Giá.

2. Vi c b i thư ng thi t h i do thNm nh giá không úng gây ra ư c th c hi n theo
tho thu n trong h p ng gi a doanh nghi p thNm nh giá v i cơ quan, t ch c, cá
nhân có nhu c u thNm nh giá ho c theo quy nh c a pháp lu t.

i u 19. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c khi s d ng k t qu thNm nh giá

Cơ quan, t ch c s d ng k t qu thNm nh giá tài s n quy nh t i i u 13 Pháp
l nh Giá ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình khi mua bán,
chuy n như ng, cho thuê, c ph n hoá, góp v n và các hình th c chuy n quy n khác
tài s n c a nhà nư c.

i u 20. Liên k t c quy n v giá

1. Liên k t c quy n v giá là th a thu n gi a các t ch c, cá nhân s n xu t kinh
doanh n nh m t m c giá chi m lĩnh th trư ng vư t quá th ph n theo quy nh
c a pháp lu t, gây thi t h i n l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh
doanh khác, c a ngư i tiêu dùng và l i ích c a Nhà nư c.

2. T ch c, cá nhân có m t ho c các hành vi sau ây thì b xem xét xác nh là liên
k t c quy n v giá:

a) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân n nh giá, kh ng ch giá, thay i giá bán
hàng hoá, d ch v nh m h n ch c nh tranh, xâm ph m l i ích h p pháp c a t ch c,
cá nhân s n xu t, kinh doanh khác ho c c a ngư i tiêu dùng;

b) T i m t th i i m, m t s t ch c, cá nhân có hi n tư ng t ng t cùng bán th ng
nh t m t giá v i m t lo i hàng hoá, d ch v (gi ng nhau ho c tương t );

c) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân t o s khan hi m hàng hoá b ng cách h n ch
s n xu t, phân ph i, v n chuy n, bán hàng hoá, cung ng d ch v ; phá h y, làm hư
h ng hàng hoá; l i d ng u cơ tăng giá;

d) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân th c hi n các i u ki n bán hàng, mua hàng,
cung ng d ch v sau bán hàng gây nh hư ng n m c giá hàng hoá, d ch v ;

) Tho thu n gi a các t ch c, cá nhân thay i giá mua, giá bán hàng hoá, d ch v
tri t tiêu ho c ép bu c các doanh nghi p khác liên k t v i mình ho c tr thành chi
nhánh c a mình.

i u 21. i u tra, ki m soát, x lý giá c quy n và liên k t c quy n v giá

1. i u tra giá c quy n và liên k t c quy n v giá:

a) Khi giá hàng hoá, d ch v bi n ng b t thư ng có d u hi u do c quy n ho c liên
k t c quy n gây ra, trong trư ng h p c n thi t, cơ quan có thNm quy n qu n lý
nhà nư c v giá ư c quy n i u tra chi phí s n xu t, lưu thông, giá hàng hoá, d ch v
c a t ch c, cá nhân kinh doanh hàng hoá, d ch v c quy n và liên k t c quy n
v giá;

b) B Tài chính, S Tài chính i u tra ki m soát giá c quy n và liên k t c quy n
v giá khi:

Có ơn t cáo c a t ch c i di n cho ngành s n xu t ho c ngư i tiêu dùng;

Có d u hi u l i ng c quy n và liên k t c quy n v giá khi cơ quan nhà nư c
phát hi n.

2. N i dung i u tra.

i u tra chi phí s n xu t, lưu thông, giá hàng hoá, d ch v c a t ch c, cá nhân kinh
doanh hàng hoá, d ch v c quy n và liên k t c quy n v giá.

3. Th t c i u tra ư c ti n hành như sau:
a) Ra quy t nh i u tra và g i n t ch c, cá nhân có hành vi c quy n và liên k t
c quy n v giá;

b) Có văn b n yêu c u t ch c, cá nhân cung c p các tài li u sau:

Phương án tính giá hàng hoá, d ch v và m c giá hàng hoá, d ch v ;

Tình hình lưu chuy n hàng hoá (t n kho u năm, u quý, u tháng; nh p và xu t
trong năm, trong quý, trong tháng; t n kho cu i năm, cu i quý, cu i tháng) và cung
ng d ch v ;

Báo cáo tài chính năm;

Tài li u khác liên quan n n i dung i u tra.

4. Th i h n i u tra:

a) Th i gian m t l n i u tra t i a là 30 ngày, k t ngày ra quy t nh i u tra.
Trư ng h p c n thi t ph i kéo dài thêm th i gian i u tra thì B Tài chính ho c S
Tài chính ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do ph i kéo dài cho t ch c, cá
nhân có liên quan; th i h n i u tra kéo dài không quá 15 ngày, k t ngày k t thúc
i u tra l n u;

b) Trong th i h n t i a là 10 ngày (ngày làm vi c), k t ngày k t thúc i u tra, B
Tài chính ho c S Tài chính có trách nhi m ban hành và g i văn b n thông báo k t
lu n i u tra n t ch c, cá nhân và các cơ quan liên quan.

5. Căn c k t qu i u tra, B Tài chính ho c S Tài chính x lý theo thNm quy n và
tuỳ theo m c vi ph m có th x lý theo m t trong các hình th c sau:

a) ình ch vi c th c hi n giá hàng hoá, d ch v do t ch c, cá nhân c quy n, liên
k t c quy n v giá quy t nh;

b) Yêu c u t ch c, cá nhân c quy n liên k t c quy n ph i mua, bán theo úng
giá mua, giá bán trư c khi liên k t c quy n v giá;

c) X ph t vi ph m hành chính, b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a
pháp lu t;

d) Trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u ph m t i thì B Tài chính ho c S Tài
chính s chuy n h sơ cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t.

i u 22. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khi nh n ư c yêu
c u ki m soát giá c quy n

1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh khi nh n ư c yêu c u ki m soát giá c
quy n và liên k t c quy n v giá có trách nhi m cung c p y chính xác, k p th i
s li u, tài li u có liên quan theo quy nh t i i u 21 Ngh nh này cho B Tài chính
ho c S Tài chính khi nh n ư c yêu c u i u tra.
2. Th i h n cung c p báo cáo là 07 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c yêu
c u i u tra c a B Tài chính ho c S Tài chính.

i u 23. ThNm quy n qu n lý nhà nư c v giá c a B Tài chính

1. Trình Chính ph chính sách và các bi n pháp v giá.

2. Ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các văn b n quy
ph m pháp lu t v giá.

3. T ch c ch o hư ng d n th c hi n chính sách, bi n pháp v giá và các quy t
nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph .

4. Quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c danh m c Nhà nư c nh giá theo
thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh này.

5. Th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v giá: ki m tra, thanh tra các t
ch c, cá nhân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a
pháp lu t có liên quan n qu n lý nhà nư c v giá theo thNm quy n.

6. T ch c th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c v giá quy nh t i kho n 4,
kho n 5, kho n 6, kho n 7, kho n 8 i u 31 Pháp l nh Giá và n i dung khác thu c
lĩnh v c giá theo nhi m v , thNm quy n ư c giao.

i u 24. ThNm quy n qu n lý nhà nư c v giá c a các B , cơ quan ngang B

1. Trình Chính ph chính sách và các bi n pháp v giá hàng hoá, d ch v thu c lĩnh
v c qu n lý c a B , cơ quan ngang B .

2. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n.

3. T ch c ch o th c hi n chính sách, bi n pháp giá và các quy t nh giá tài s n,
hàng hoá, d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Tài chính thu c lĩnh v c
qu n lý c a B , cơ quan ngang B .

4. Quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v thu c danh m c Nhà nư c nh giá theo
thNm quy n quy nh t i i u 8 Ngh nh này.

5. Ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v
giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n qu n lý nhà nư c v giá
thu c ngành mình.

i u 25. ThNm quy n qu n lý nhà nư c v giá c a y ban nhân dân c p t nh

1. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v giá theo thNm quy n.

2. T ch c ch o th c hi n chính sách, bi n pháp giá và các quy t nh giá tài s n,
hàng hoá, d ch v c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Tài chính và các B , cơ
quan ngang B .
3. Quy t nh giá tài s n, hàng hoá, d ch v do Nhà nư c nh giá theo thNm quy n
quy nh t i i u 8 Ngh nh này.

4. Ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn t nh, thành ph ch p
hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên
quan n qu n lý nhà nư c v giá t i a phương; x lý vi ph m pháp lu t v giá theo
thNm quy n.

i u 26. Hi u l c thi hành

1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

2. Bãi b Quy t nh s 137/H BT ngày 27 tháng 4 năm 1992 c a H i ng B
trư ng v qu n lý giá. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b .

i u 27. Trách nhi m thi hành Ngh nh

1. B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này.

2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u
trách nhi m thi hành Ngh nh này.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản