Nghị định số 172/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: lawgtvt9

Nghị định số 172/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 172/1999/NĐ-CP

 

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 172/1999/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 172/1999/N -CP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I V I CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b , trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong vi c b o v công trình giao thông ư ng b và vi c x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b . i u 2. i tư ng áp d ng các quy nh c a Ngh nh này bao g m h th ng qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã, ư ng ô th , ư ng chuyên dùng, k c ư ng do các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư xây d ng, t hoàn v n trên lãnh th Vi t Nam ph c v giao thông công c ng. i u 3. Công trình giao thông ư ng b ư c b o v bao g m: 1. N n ư ng, m t ư ng, v a hè, h th ng thoát nư c; 2. Các lo i c u, c ng, kè, tư ng ch n, h m, công trình ng m, ư ng ng m, ư ng tràn, ư ng c u n n; 3. B n phà, b n c u phao, các b n d phòng, các công trình và thi t b hai u b n, nơi c t d u các phương ti n vư t sông và các thi t b ph tr ; 4. Các công trình ch ng va, công trình ch nh tr dòng nư c;
 2. 5. o hư ng d n giao thông, d i phân cách, h th ng c c tiêu bi n báo, tư ng h lan, tư ng phòng v , m c ch gi i, m c o c, c t cây s , èn chi u sáng, èn tín hi u i u khi n giao thông và các công trình ph tr an toàn giao thông; 6. B n xe, bãi xe (bao g m c các công trình ph tr ), nhà ch xe d c ư ng; 7. Tr m cân xe, các thi t b m xe trên ư ng, tr m thu phí c u ư ng, tr m i u khi n giao thông, ch t phân lu ng. i u 4. Hành lang b o v công trình giao thông ư ng b bao g m ph n trên m t t, ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n nư c li n k công trình giao thông ư ng b có tác d ng phòng và ngăn ng a các tác ng làm nh hư ng n s b n v ng c a công trình, b o m an toàn cho các ho t ng giao thông v n t i ư ng b , b o m c nh quan, v sinh môi trư ng. Chương 2: GI I H N HÀNH LANG B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B i u 5. Gi i h n hành lang b o v i v i ư ng ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng ngoài khu v c ô th , căn c c p k thu t c a ư ng theo quy ho ch, tính t mép chân mái ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào ho c t mép ngoài rãnh d c ho c rãnh nh c a ư ng tr ra hai bên là: 20m (hai mươi mét) i v i ư ng cao t c và ư ng c p 1, c p 2; 15m (mư i lăm mét) i v i ư ng c p 3; 10m (mư i mét) i v i ư ng c p 4, c p 5; - i v i ư ng liên thôn, liên xã, do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) quy nh nhưng hành lang m i bên không nh hơn b r ng m t thân5 ư ng. 2. i v i ư ng trong khu v c ô th thu c thành ph , th xã, th tr n, gi i h n hành lang b o v b ng b r ng v a hè ho c ch gi i xây d ng theo quy ho ch ư c duy t. 3. i v i ư ng b song song v i sông ngòi, kênh r ch, vùng nư c có khai thác v n t i thu mà hành lang ch ng l n, gi i h n hành lang b o v ư ng b tính t mép b cao tr v phía ư ng b . 4. i v i ư ng b song song li n k v i ư ng s t mà hành lang b o v ch ng l n, ranh gi i hành lang b o v do B trư ng B Giao thông v n t i quy nh. i u 6. Gi i h n hành lang b o v i v i c u, c ng ư c quy nh như sau: 1. i v i c u ngoài khu v c ô th :
 3. a) Theo chi u d c c u, t uôi m c u ra m i bên là: 50m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 60m tr lên; 30m (ba mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 60m. Trong trư ng h p c u có ư ng d c lên, xu ng l n hơn quy nh trên ây thì gi i h n hành lang b o v ư c tính t uôi m c u ra n h t chân d c. b) Theo chi u ngang c u, t ph m vi ti p giáp v i c u, k t i m ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i phía là: 150m (m t trăm năm mươi mét) i v i c u có chi u dài l n hơn 300m; 100m (m t trăm mét) i v i c u có chi u dài t 60m n 300m; 50m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 20m n dư i 60m; 20m (hai mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 20m. 2. i v i c u trong khu v c ô th : a) Theo chi u d c c u, quy nh như i m a kho n 1 i u này. b) Theo chi u ngang c u: T mép lan can ngoài cùng c a c u tr ra m i bên 7m (b y mét) i v i c u ch y trên c n, k c c u l n có ph n ch y trên ph n t ch ng p khi có nư c lũ; Theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này và có gi i h n theo chi u d c c u là kho ng cách 2 mép b cao c a sông i v i c u ch y trên ph n có nư c thư ng xuyên. 3. i v i c ng, gi i h n hành lang b o v theo chi u d c c ng v hai phía b ng b r ng hành lang b o v i v i ư ng. i u 7. Gi i h n hành lang b o v i v i b n phà, c u phao ư c quy nh như sau: 1. Theo chi u d c b n phà, c u phao, b ng chi u dài ư ng xu ng b n. 2. Theo chi u ngang b n phà, c u phao: t tim b n tr ra m i phía là 150m (m t trăm năm mươi mét). i u 8. Gi i h n hành lang b o v i v i kè, tư ng ch n, công trình ch nh tr dòng nư c ư c quy nh như sau: 1. i v i kè ch ng xói b o v n n ư ng: a) T u kè và t cu i kè tr v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 50m (năm mươi mét);
 4. b) T chân kè tr ra sông 20m (hai mươi mét). 2. i v i kè ch nh tr dòng nư c: a) T chân kè v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 100m (m t trăm mét); b) T g c kè tr vào b 50m (năm mươi mét); c) T chân u kè tr ra sông 20m (hai mươi mét). i u 9. Ph m vi b o v b n xe, bãi xe, nhà ch xe, tr m cân xe, tr m i u khi n giao thông, tr m thu phí c u ư ng là ph m vi vùng t, vùng nư c c a công trình ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh trong gi y phép s d ng. i u 10. 1. Gi i h n hành lang b o v h m ư ng b là vùng t, á, kho ng không có kho ng cách t i m ngoài cùng c a các b ph n c u t o c a h m tr ra là 100m (m t trăm mét). 2. Gi i h n hành lang b o v h m ư ng b trong ô th ư c quy nh c th trong t ng d án do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 11. Gi i h n hành lang b o v phía trên không ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng là 4,5m (b n mét năm mươi) t tim m t ư ng tr lên theo phương th ng ng. 2. i v i c u là chi u cao c a b ph n c u t o cao nh t c a c u, nhưng không th p hơn 4,8m (b n mét tám mươi) tính t m t sàn c u tr lên theo phương th ng ng. 3. Chi u cao ư ng dây i n trên công trình giao thông ư ng b ho c g n tr c ti p trên k t c u c a c u ph i m b o an toàn cho ho t ng giao thông v n t i và an toàn lư i i n tùy theo i n áp c a ư ng dây i n. i u 12. Gi i h n hành lang b o v phía dư i m t t c a công trình giao thông ư ng b do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh c th phù h p v i yêu c u k thu t c a t ng công trình. i u 13. i v i công trình giao thông ư ng b trong khu v c ô th , gi i h n hành lang b o v công trình ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này và Ngh nh c a Chính ph s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994. i u 14. Trong trư ng h p gi i h n hành lang b o v công trình giao thông ư ng b ph i quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này phù h p v i tình hình th c t c a vi c c i t o, m r ng, nâng c p ho c xây d ng m i thì B trư ng B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi quy t nh. Chương 3:
 5. TRÁCH NHI M B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B i u 15. 1. T ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài khi ho t ng trên h th ng qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã, ư ng ô th , ư ng chuyên dùng ph i có trách nhi m b o v công trình giao thông ư ng b . 2. T ch c, cá nhân trong nư c; ch c, cá nhân nư c ngoài ư c phép u tư xây d ng, khai thác công trình giao thông ư ng b ph i ch u trách nhi m t ch c b o v trong th i gian u tư, xây d ng, khai thác theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Cơ quan qu n lý ư ng b ch trì ph i h p v i cơ quan a chính và y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n), y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) có ư ng i qua ti n hành vi c o c, c m m c ch gi i hành lang b o v công trình giao thông ư ng b , làm cơ s qu n lý và s d ng t hành lang b o v ư ng b . U ban nhân dân c p huy n ch o y ban nhân dân c p xã ch trì ph i h p v i các ơn v qu n lý ư ng b cơ s t ch c b o v hành lang b o v công trình giao thông ư ng b . i u 17. C c ư ng b Vi t Nam thu c B Giao thông v n t i, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (sau ây g i chung là S Giao thông v n t i) có trách nhi m hư ng d n, ch o các ơn v qu n lý ư ng b tr c thu c th c hi n các công vi c sau ây: 1. B trí y các tín hi u, báo hi u và các công trình ph tr an toàn giao thông ư ng b ; 2. Qu n lý, duy tu, s a ch a, b o m tr ng thái an toàn k thu t c a công trình giao thông ư ng b ; thư ng xuyên ki m tra k p th i phát hi n hư h ng công trình, m t mát thi t b giao thông ư ng b , các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b và an toàn giao thông v n t i ư ng b ; 3. X lý ho c kh c ph c k p th i khi công trình giao thông b hư h ng, thi t b b m t mát; 4. X lý ho c báo cáo cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; ình ch ngay ho t ng gây t n h i n an toàn công trình giao thông ư ng b ho c an toàn giao thông v n t i trên ư ng b . i u 18. L c lư ng C nh sát nhân dân, l c lư ng Ki m soát quân s và các cơ quan b o v pháp lu t a phương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m b o v công trình giao thông ư ng b và ph i h p v i l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b , ơn v qu n lý ư ng b trong vi c b o v công trình giao thông ư ng b .
 6. i u 19. 1. M i t ch c, cá nhân khi phát hi n công trình giao thông ư ng b có s c ho c có hành vi vi ph m quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b ph i báo ngay cho ơn v qu n lý ư ng b , cơ quan công an ho c y ban nhân dân a phương nơi g n nh t. 2. ơn v qu n lý ư ng b , cơ quan công an ho c y ban nhân dân a phương nh n ư c tin báo ph i c ngư i có trách nhi m n ngay nơi x y ra s c ho c công trình b vi ph m có bi n pháp x lý k p th i, ng th i báo cáo cơ quan qu n lý c p trên và thông báo cho cơ quan qu n lý ư ng b . i u 20. Trong trư ng h p c bi t, vi c xây d ng công trình có s d ng và khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b thì ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b sau ây ng ý b ng văn b n ngay t khi l p d án. C th như sau: 1. B Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm A; 2. C c ư ng b Vi t Nam i v i công trình thu c d án nhóm B, C liên quan n qu c l và công trình xây d ng m i, s a ch a, nhưng chưa n m c l p d án liên quan n qu c l thu c ph m vi qu n lý; 3. S Giao thông v n t i i v i công trình liên quan n ư ng a phương và công trình xây d ng m i, s a ch a, nhưng chưa n m c l p d án liên quan n qu c l thu c ph m vi qu n lý; 4. Vi c thi công công trình nêu t i các kho n 1, 2, 3 i u này ch ư c ti n hành khi có gi y phép thi công c a C c ư ng b Vi t Nam ho c S Giao thông v n t i. i u 21. Các công trình xây d ng có s d ng và khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b nhưng nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng b ho c an toàn cho ho t ng giao thông v n t i ư ng b ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b sau ây tham gia ý ki n b ng văn b n ngay t khi l p d án: 1. B Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm A; 2. C c ư ng b Vi t Nam i v i công trình thu c d án nhóm B, C có nh hư ng n qu c l ; 3. S Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm B, C nh hư ng n ư ng a phương. i u 22. M t s công trình ư c phép s d ng hành lang b o v ư ng b ho c ngoài hành lang, nhưng nh hư ng n an toàn giao thông ư ng b ph i tuân theo quy nh sau ây: 1. Các c t i n, i n tín, i n tho i ngoài ph m vi n i thành, n i th ho c khu ông dân cư ph i cách mép n n ư ng m t kho ng cách ít nh t b ng chi u cao c a c t;
 7. 2. Lò vôi, lò úc kim lo i, lò g ch, lò th y tinh, lò g m ph i cách chân n n ư ng ít nh t 25m (hai mươi lăm mét); 3. Các kho ch a ch t n , ch t c, ch t d cháy và nh ng m khai thác b ng mìn, ngoài ph m vi hành lang b o v ư ng b còn ph i có m t kho ng cách an toàn theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 4. Nơi h p ch ph i cách chân ư ng ho c mép ư ng ít nh t 100m (m t trăm mét) và ph i tuân theo quy ho ch; 5. Các tr m xăng d u ch ư c s d ng t m th i hành lang b o v ư ng b làm ư ng d n và sân ch ; không ư c xây d ng ki n trúc nào khác; 6. Vi c s d ng hành lang b o v ư ng b liên quan t i công trình an ninh, qu c phòng li n k ph i th ng nh t v i B Công an, B Qu c phòng. i u 23. Vi c s d ng công trình trong ph m vi b o v ư ng b ph i theo úng văn b n th a thu n và gi y phép thi công c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. Trư c khi thi công và sau khi thi công xong ph i báo cho ơn v tr c ti p qu n lý công trình giao thông ư ng b bi t ki m tra. i u 24. 1. Trong hành lang b o v ư ng b d c hai bên ư ng ngoài ô th ư c phép tr ng cây hoa màu, cây lương th c, cây ăn qu , cây l y g , nhưng ph i tuân theo các quy nh sau ây: a) i v i ư ng p, ph i tr ng cách mép chân ư ng ít nh t 01m (m t mét) i v i cây hoa màu, cây lương th c và ít nh t 02m (hai mét) i v i cây ăn qu , cây l y g ; b) i v i ư ng ào, ph i tr ng cách mép nh mái ư ng ho c mép ngoài rãnh nh ít nh t 06m (sáu mét); c) Ch tr ng các cây l y g có r c c ăn sâu. Không ư c cành cây l n ra quá ph m vi tĩnh không quy nh c a ư ng. 2. Trong hành lang b o v ư ng b d c hai bên ư ng không ư c tr ng các lo i cây t i ngã ba, ngã tư, nơi giao c t v i ư ng s t và nh ng v trí làm nh hư ng n t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n. i u 25. Các công trình văn hóa, l ch s ư c x p h ng b o t n, k c nh ng khu r ng nguyên sinh trong ph m vi hành lang b o v ư ng b ư c gi nguyên và b o v theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 26. 1. Ngoài các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 20 c a Pháp l nh b o v công trình giao thông, i v i công trình giao thông ư ng b còn nghiêm c m các hành vi sau ây:
 8. a) Th rông, chăn d t súc v t m t ư ng, mái ư ng và bu c súc v t vào hàng cây hai bên ư ng, vào các c c tiêu, bi n báo ho c các công trình ph tr an toàn giao thông khác; b) ào mương dư i g m c u, l i d ng thân ư ng làm mương, làm ao; phá ho c t r ng sát d c hai bên ư ng b ; c) Khai thác trái phép cát, á, s i ho c các hành vi khác làm nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng b ; d) T ý xây d ng, ào phá, b n súng, n mìn, t l a, neo bu c tàu thuy n ho c b t kỳ vi c gì nh hư ng n an toàn c a c u. 2. Nghiêm c m các hành vi ngăn c m ư ng ho c làm c n tr giao thông, n u không có gi y phép c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. Trong trư ng h p do yêu c u an ninh, chính tr , tr t t xã h i, qu c phòng thì cơ quan công an có thNm quy n ư c phép t m th i ình ch ho c h n ch giao thông làm nhi m v nhưng ph i báo ngay cho cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n bi t ph i h p công tác, tránh ách t c giao thông. i u 27. 1. Vi c xây d ng công trình th y l i có liên quan n công trình ư ng b ph i ư c s th ng nh t b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n quy nh t i i u 20 và i u 21 c a Ngh nh này. Vi c xây d ng công trình ư ng b có liên quan n công trình th y l i ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a cơ quan qu n lý công trình th y l i. 2. Trong trư ng h p khNn c p, cơ quan phòng ch ng l t bão, ch ng h n, ch ng úng có th s d ng công trình giao thông ư ng b , nhưng không ư c làm nh hư ng n b n v ng c a công trình và khi hoàn thành nhi m v , có trách nhi m khôi ph c tr ng thái ban u c a công trình giao thông ư ng b . 3. Trư ng h p các cơ quan qu n lý công trình ư ng b và cơ quan qu n lý công trình th y l i u có k ho ch xây d ng m i ho c c i t o nâng c p công trình, thì vi c xây d ng m i, c i t o nâng c p công trình ph i k t h p v i nhau. 4. Vi c xây d ng công trình m i làm nh hư ng n b n v ng c a công trình có trư c ho c làm tr ng i n tác d ng c a công trình ó thì cơ quan ch qu n công trình xây d ng m i ph i có bi n pháp x lý b ng k thu t theo s th a thu n c a cơ quan ch qu n công trình cũ b nh hư ng và ch u phí t n s a ch a, khôi ph c. N u ng th i mu n c i t o, m r ng nâng c p công trình có trư c, thì cơ quan ch qu n công trình cũ ph i u tư ph n tăng thêm. 5. Vi c qu n lý, s d ng nh ng o n ê v a là ư ng giao thông, v a là ê ph i tuân theo pháp lu t v b o v ê i u và pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b trên nguyên t c ưu tiên hàng u cho vi c m b o an toàn ê i u. Chương 4:
 9. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG B i u 28. B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó; 2. Ch o, t ch c ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b trong ph m vi c nư c; 3. T ch c b máy qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b do Trung ương qu n lý; hư ng d n y ban nhân dân c p t nh t ch c b máy qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b c a a phương; 4. T ch c, ch o và giám sát ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b trong ph m vi c nư c; 5. Ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh và các ngành liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 6. Ph i h p v i B Tài chính cân i kinh phí th c hi n k ho ch gi i t a hành lang b o v công trình giao thông ư ng b i v i ư ng do Trung ương qu n lý; 7. Xây d ng k ho ch, ki m tra ôn c vi c th c hi n công tác phòng, ch ng và kh c ph c hư h i công trình giao thông ư ng b do thiên tai, ch h a; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n b o v công trình giao thông ư ng b theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. C c ư ng b Vi t Nam thu c B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b B Giao thông v n t i trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n; 2. T ch c ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b thu c C c; 3. Ch o, ki m tra ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b do C c tr c ti p qu n lý; 4. Ch o, ki m tra ho t ng các tr m m, phân lo i xe; các tr m ki m tra t i tr ng, kích thư c xe quá kh , quá t i; 5. Hư ng d n, ch o và ki m tra vi c c p, thu h i gi y phép thi công, ình ch ho t ng trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng b ;
 10. 6. Ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c c p, thu h i gi y phép ho t ng ngoài ph m vi b o v công trình ư ng b , nhưng nh hư ng n ch t lư ng, an toàn công trình giao thông ư ng b ; 7. Ch o và t ch c th c hi n công tác phòng, ch ng và kh c ph c hư h ng công trình giao thông ư ng b do thiên tai, ch h a gây ra trên qu c l ; 8. Ph i h p v i chính quy n a phương và các ngành có liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 9. Xây d ng k ho ch gi i t a ph m vi hành lang b o v công trình giao thông ư ng b i v i h th ng qu c l ; 10. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n b o v công trình giao thông ư ng b thu c trách nhi m c a C c theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: 1. Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n các quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i và i u ki n c th c a a phương; 2. T ch c b máy qu n lý, b o v các h th ng ư ng b a phương; 3. T ch c ch o và ki m tra S Giao thông v n t i trong các lĩnh v c sau ây: a) Ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông c a t nh theo hư ng d n c a B Giao thông v n t i; b) C p, thu h i Gi y phép thi công, ình ch ho t ng trong ph m vi b o v công trình giao thông gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng b c a a phương. Yêu c u, ki n ngh v vi c c p, thu h i Gi y phép ho t ng ngoài ph m vi b o v , nhưng nh hư ng n ch t lư ng, an toàn công trình giao thông ư ng b c a a phương. 4. Ch o, hư ng d n và ki m tra y ban nhân dân c p huy n, c p xã trong các lĩnh v c sau ây: a) B o v các công trình giao thông ư ng b trên a bàn t nh; b) Qu n lý, s d ng t ai trong và ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai, quy nh v qu n lý xây d ng hai bên ư ng b và pháp lu t v b o v công trình giao thông, an toàn giao thông v n t i ư ng b ; c) Ch trì, ph i h p v i các ơn v qu n lý ư ng b trong vi c gi i t a ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b b vi ph m; 5. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai, ch h a;
 11. 6. T ch c và ch o công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b trong ph m vi a phương; 7. Cân i kinh phí hàng năm th c hi n vi c gi i t a ph m vi hành lang b o v ư ng a phương; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c b o v công trình giao thông ư ng b trong ph m vi a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m: 1. Hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân c p xã trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 2. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b ; 3. T ch c, ch o y ban nhân dân c p xã th c hi n các bi n pháp b o v công trình giao thông ư ng b trên a bàn huy n; 4. T ch c th c hi n vi c gi i t a ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b trên a bàn huy n; 5. T ch c qu n lý vi c s d ng t ai trong và ngoài ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai, quy nh v qu n lý xây d ng hai bên ư ng b và pháp lu t v b o v công trình giao thông, an toàn giao thông v n t i ư ng b trong a bàn huy n; 6. C p, thu h i gi y phép thi công công trình giao thông ư ng b ư c phân c p qu n lý; 7. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai, ch h a; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c b o v công trình giao thông ư ng b trong a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. B Công an có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v công trình giao thông ư ng b ; 2. Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Qu c phòng l p phương án b o v các công trình giao thông ư ng b c bi t quan tr ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t và tri n khai th c hi n; 3. Ch o, hư ng d n l c lư ng công an ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t v b o v công trình giao thông ư ng b .
 12. i u 33. B Xây d ng có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n vi c quy ho ch và xây d ng các ô th , các i m dân cư, các công trình khác n m d c hai bên ư ng b . i u 34. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n vi c quy ho ch và xây d ng h th ng công trình th y l i có liên quan n công trình giao thông ư ng b ; ch o, hư ng d n vi c tr ng cây trong hành lang b o v ư ng b . i u 35. B Tài chính có trách nhi m: 1. B o m kinh phí qu n lý, duy tu, s a ch a, b o v công trình giao thông ư ng b ư c u tư b ng v n ngân sách Nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c trên cơ s k ho ch ngân sách hàng năm ư c Chính ph phê duy t; Ch các công trình ư ng b ư c u tư xây d ng b ng các ngu n v n khác ph i t b o m kinh phí qu n lý, duy tu, s a ch a và b o v công trình ó; 2. Ki m tra vi c s d ng ngân sách Nhà nư c chi cho vi c qu n lý, duy tu, s a ch a, b o v công trình giao thông ư ng b , m b o úng m c ích; 3. Ch trì ph i h p v i B Giao thông v n t i cân i kinh phí th c hi n k ho ch gi i t a hành lang b o v công trình giao thông ư ng b . i u 36. T ng c c a chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh, B Giao thông v n t i hư ng d n vi c kh o sát, o c, phân lo i t thu c ph m vi hành lang b o v ư ng b qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 37. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh khi l p quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o công trình có nh hư ng n an toàn các công trình giao thông ư ng b ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 38. T ch c, cá nhân có m t trong nh ng thành tích sau ây ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c: 1. Hoàn thành xu t s c nhi m v qu n lý, b o v công trình giao thông ư ng b ; 2. Có óng góp công s c, c a c i vào vi c b o v công trình giao thông ư ng b ; 3. Phát hi n, t giác hành vi xâm ph m, phá ho i công trình giao thông. i u 39. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v b o v công trình giao thông ư ng b thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu x y ra mà b x lý k lu t, x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm
 13. 1995, quy nh s a i t i Ngh nh s 78/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph và quy nh t i i u 40 c a Ngh nh này. Trư ng h p vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng, thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 40. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Chăn d t súc v t mái ư ng, bu c súc v t vào hàng cây hai bên ư ng ho c các c c tiêu, bi n báo, các công trình ph tr an toàn giao thông ư ng b ; b) T ý leo trèo lên m , tr và d m c u. 2. Ph t ti n 50.000 ng i v i hành vi l n chi m ư ng giao thông bày bán hàng hóa gây c n tr cho vi c khai thác, s d ng công trình giao thông ư ng b . 3. Ph t ti n 300.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ôtô không tuân theo báo hi u giao thông, s ch d n c a nhân viên hư ng d n giao thông, Thanh tra giao thông khi qua ư ng, qua c u, qua phà, qua các o n ư ng nguy hi m. 4. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i hành vi t l a, neo u tàu thuy n trong hành lang b o v ho c các hành vi khác làm nh hư ng n an toàn c a c u. 5. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L n chi m ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b xây d ng nhà , l u quán ho c các công trình khác; b) Di chuy n ch m tr các công trình, nhà , l u quán ho c c tình trì hoãn vi c di chuy n gây tr ng i cho vi c xây d ng, c i t o m r ng và b o v công trình giao thông ư ng b khi có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; c) T ý ngăn c m ư ng giao thông ho c làm c n tr giao thông; d) Chi m d ng ư ng giao thông làm nơi buôn bán v t li u xây d ng, r a xe. 6. Ph t ti n 3.000.000 ng i v i hành vi ào mương dư i g m c u, l i d ng thân ư ng làm mương, làm ao. 7. Ph t ti n 5.000.000 ng i v i hành vi xây d ng, ào phá, n mìn, khai thác cát, á, s i ho c các hành vi khác làm nh hư ng n an toàn công trình giao thông ư ng b . Ngoài vi c b ph t ti n, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy nh t i i u này còn ph i tháo d công trình, nhà , l u quán ã l n chi m, di chuy n ngay công trình, nhà , l u quán trong th i h n do cơ quan có thNm quy n quy nh; khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m gây ra; b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m gây ra.
 14. i u 41. U ban nhân dân các c p, l c lư ng c nh sát nhân dân và Thanh tra giao thông ư ng b có thNm quy n x ph t hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995, quy nh s a i t i Ngh nh s 78/1998/N -CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph và quy nh t i i u 40 c a Ngh nh này. i u 42. Vi c x lý i v i các công trình n m trong hành lang b o v công trình giao thông ư ng b ã có trư c ngày ban hành Ngh nh này ư c quy nh như sau: 1. Gi i t a ngay các công trình gây nguy h i n s n nh c a công trình giao thông ư ng b như gây lún, s t, l , n t, v ho c gây m t an toàn cho ho t ng giao thông v n t i ư ng b ; 2. Gi i t a d n nh ng công trình xét th y chưa nh hư ng tr c ti p n s n nh c a công trình giao thông ư ng b và an toàn ho t ng giao thông v n t i ư ng b , v i i u ki n ch công trình ph i cam k t v i y ban nhân dân a phương và cơ quan qu n lý ư ng b v vi c gi nguyên hi n tr ng, không cơi n i, không phát tri n thêm; d b công trình khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 43. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này, tr trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép gi i h n hành lang b o v nh hơn i v i m t s d án nâng c p, c i t o ư ng b . i u 44. B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 45. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản