Nghị định số 173/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
4
download

Nghị định số 173/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 173/2007/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 173/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 173/2007/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2007 NGHN NNH V T CH C VÀ HO T NG C A HOA TIÊU HÀNG H I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH : Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v t ch c và ho t ng c a hoa tiêu hàng h i. 2. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c hoa tiêu hàng h i (g i t t là công ty hoa tiêu), ngư i th c hi n nhi m v hoa tiêu hàng h i (g i t t là hoa tiêu) và cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n t ch c và ho t ng c a hoa tiêu hàng h i t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng 1. Vùng hoa tiêu hàng h i b t bu c (g i t t là vùng hoa tiêu b t bu c) là ph n gi i h n trong vùng nư c c ng bi n ho c khu v c khai thác d u khí ngoài khơi, ư c xác nh t vùng ón tr hoa tiêu n c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão, nhà máy óng - s a ch a tàu bi n, c ng d u khí ngoài khơi và ngư c l i mà tàu bi n khi di chuy n ph i s d ng hoa tiêu d n tàu theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam. M t vùng hoa tiêu b t bu c bao g m m t ho c nhi u tuy n d n tàu. 2. Vùng hoa tiêu hàng h i không b t bu c (g i t t là vùng hoa tiêu không b t bu c) là vùng nư c không ph i vùng hoa tiêu b t bu c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Vùng ón tr hoa tiêu là ph n gi i h n trong vùng hoa tiêu b t bu c tàu thuy n neo u ón tr hoa tiêu. 4. Tuy n d n tàu là tuy n hành trình c a tàu thuy n do hoa tiêu d n t vùng ón tr hoa tiêu vào c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão, nhà máy
  2. óng - s a ch a tàu bi n c a m t c ng bi n ho c c ng d u khí ngoài khơi thu c vùng hoa tiêu b t bu c. Chương 2: T CH C VÀ HO T NG C A HOA TIÊU HÀNG H I i u 3. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a hoa tiêu hàng h i 1. D ch v hoa tiêu hàng h i là d ch v công ích và d ch v kinh doanh có i u ki n th c hi n theo quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. 2. M t công ty hoa tiêu ch ho t ng t i m t vùng hoa tiêu b t bu c. 3. Trong m t vùng hoa tiêu b t bu c có th có m t ho c nhi u công ty hoa tiêu ho t ng căn c vào s tuy n d n tàu c a vùng hoa tiêu b t bu c ó. 4. M t tuy n d n tàu ch do m t công ty hoa tiêu m nh n cung c p d ch v hoa tiêu hàng h i. 5. Nhà nư c th ng nh t qu n lý t ch c và ho t ng c a hoa tiêu hàng h i nh m b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 4. i u ki n t ch c và ho t ng c a công ty hoa tiêu 1. Công ty hoa tiêu là doanh nghi p 100% v n nhà nư c. 2. Có s lư ng hoa tiêu các h ng và phương ti n ưa, ón hoa tiêu theo quy nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 3. ư c giao k ho ch ho c t hàng cung c p d ch v d n tàu thuy n trong vùng hoa tiêu b t bu c ho c trên tuy n d n tàu c th . i u 5. Thành l p và ăng ký kinh doanh công ty hoa tiêu Vi c thành l p và ăng ký kinh doanh c a công ty hoa tiêu th c hi n theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. i u 6. Th t c giao vùng ho t ng hoa tiêu ho c tuy n d n tàu 1. H sơ ngh giao vùng ho t ng hoa tiêu ho c tuy n d n tàu: a) Văn b n ngh ; b) B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a Công ty; c) Danh sách hoa tiêu kèm theo b n sao Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i và b n sao Gi y ch ng nh n vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i c a t ng hoa tiêu;
  3. d) B n kê khai phương ti n ưa, ón hoa tiêu kèm theo b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký c a phương ti n ó. 2. Trình t giao vùng ho t ng hoa tiêu ho c tuy n d n tàu: a) Công ty hoa tiêu g i C c Hàng h i Vi t Nam h sơ theo quy nh t i kho n 1 i u này; b) C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh giao vùng ho t ng hoa tiêu ho c tuy n d n tàu cho công ty trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; trư ng h p không ch p thu n ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. i u 7. Quy n, nghĩa v và trách nhi m c a công ty hoa tiêu 1. T ch c cung c p và áp ng y nhu c u cung c p d ch v hoa tiêu hàng h i trong vùng hoa tiêu b t bu c ho c tuy n d n tàu ư c giao, b o m ch t lư ng d ch v , an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xây d ng k ho ch cơ quan có thNm quy n xem xét giao k ho ch ho c t hàng và t ch c th c hi n. 3. L p k ho ch b trí hoa tiêu d n tàu hàng ngày, thông báo v i c ng v hàng h i th ng nh t th c hi n; trư ng h p có thay i ph i k p th i thông báo và nêu rõ lý do. N u hoa tiêu ư c ch tàu ho c i di n c a ch tàu có yêu c u ích danh thì Giám c công ty hoa tiêu ph i áp ng, trư ng h p không áp ng ph i nêu rõ lý do và b trí hoa tiêu khác thay th . 4. Ph i h p v i t ch c b o m an toàn hàng h i, doanh nghi p c ng, i lý c a ch tàu và các cơ quan, t ch c liên quan t i khu v c t ch c cung c p d ch v hoa tiêu hàng h i an toàn, hi u qu . 5. Qu n lý ho t ng c a hoa tiêu b o m áp ng k p th i yêu c u cung c p d ch v hoa tiêu hàng h i và s m n cán c a hoa tiêu trong khi th c hi n nhi m v . 6. Th c hi n các quy n, nghĩa v và trách nhi m khác c a công ty hoa tiêu theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. a v pháp lý c a hoa tiêu 1. Hoa tiêu hàng h i là ngư i c v n cho Thuy n trư ng i u khi n tàu phù h p v i i u ki n hàng h i khu v c d n tàu c a hoa tiêu hàng h i. Vi c s d ng hoa tiêu hàng h i không mi n trách nhi m ch huy tàu c a Thuy n trư ng. 2. Trong th i gian d n tàu, hoa tiêu hàng h i thu c quy n ch huy c a Thuy n trư ng tàu ư c d n. 3. Thuy n trư ng tàu ư c d n có quy n l a ch n hoa tiêu hàng h i ho c ình ch ho t ng c a hoa tiêu hàng h i và yêu c u thay th hoa tiêu hàng h i trong trư ng h p hoa tiêu hàng h i không áp ng ư c yêu c u chuyên môn ho c không i u
  4. ki n theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ình ch ho c thay th hoa tiêu hàng h i thì Thuy n trư ng tàu ư c d n ph i k p th i thông báo cho Giám c công ty hoa tiêu và Giám c C ng v hàng h i liên quan. i u 9. Trách nhi m c a hoa tiêu 1. Th c hi n quy n và nghĩa v theo quy nh t i các i u 172, 173, 175 và quy nh có liên quan c a B lu t Hàng h i Vi t Nam. 2. Ch p hành nghiêm ch nh vi c b trí d n tàu c a giám c công ty hoa tiêu trên cơ s ngh c a Thuy n trư ng. Trư ng h p t ch i d n tàu vì lý do chính áng, ph i báo ngay cho Giám c công ty hoa tiêu và Giám c C ng v hàng h i bi t gi i quy t k p th i. 3. S d ng trang ph c theo quy nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 4. Nghiêm c m vi c gây khó khăn, sách nhi u ho c các hành vi tiêu c c khác iv i doanh nghi p, tàu thuy n có yêu c u cung c p hoa tiêu. i u 10. Các trư ng h p mi n tr và ư c phép t d n tàu trong vùng hoa tiêu b t bu c 1. Tàu thuy n nư c ngoài có t ng dung tích dư i 100 GT, tàu thuy n Vi t Nam ch khách, ch d u, ch khí hóa l ng có t ng dung tích dư i 1.000 GT và tàu thuy n Vi t Nam khác có t ng dung tích dư i 2.000 GT ư c mi n hoa tiêu hàng h i. 2. Tàu thuy n có thuy n trư ng là công dân Vi t Nam ã ư c c p ch ng ch kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i, gi y ch ng nh n vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i phù h p v i lo i tàu và vùng hoa tiêu hàng h i mà tàu ang ho t ng ư c phép t d n tàu nhưng ph i báo trư c cho C ng v hàng h i liên quan bi t. 3. Khuy n khích các doanh nghi p t ch c ào t o hoa tiêu t d n tàu theo quy nh. i u 11. Cơ ch tài chính i v i ho t ng c a công ty hoa tiêu 1. Phí hoa tiêu là ngu n thu thu c ngân sách nhà nư c. C ng v hàng h i thu và n p vào ngân sách nhà nư c. 2. B Giao thông v n t i ban hành nh m c d ch v công ích hoa tiêu. 3. B Tài chính ban hành ơn giá s n phNm d ch v công ích hoa tiêu trên cơ s ngh c a B Giao thông v n t i; ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh cơ ch tài chính i v i ho t ng d ch v hoa tiêu. i u 12. Trách nhi m qu n lý ho t ng hoa tiêu hàng h i 1. B Giao thông v n t i th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng hoa tiêu hàng h i t i Vi t Nam thông qua C c Hàng h i Vi t Nam.
  5. 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m: a) Công b tuy n d n tàu trong vùng hoa tiêu b t bu c; b) Quy nh s lư ng t i thi u hoa tiêu các h ng và phương ti n ưa, ón hoa tiêu trên t ng tuy n d n tàu; c) Quy t nh giao vùng ho t ng hoa tiêu ho c tuy n d n tàu cho công ty hoa tiêu. 3. C ng v hàng h i ch u trách nhi m qu n lý ho t ng hoa tiêu hàng h i t i khu v c theo quy nh c a Ngh nh này và quy nh khác c a pháp lu t. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 13. T ch c l i hoa tiêu hàng h i hi n có tr c thu c C c Hàng h i Vi t Nam B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh vi c tách, sáp nh p các t ch c hoa tiêu hàng h i hi n có thu c C c Hàng h i Vi t Nam thành công ty hoa tiêu c l p. i u 14. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 15. Trách nhi m thi hành 1. B Giao thông v n t i có trách nhi m hư ng d n, t ch c th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph ,
  6. Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b). A.
Đồng bộ tài khoản