Nghị định số 176/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
145
lượt xem
6
download

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 176/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 176/1999/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 176/1999/N -CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1999 V L PHÍ TRƯ C B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; tăng cư ng qu n lý Nhà nư c, b o v quy n l i h p pháp c a ngư i s h u, s d ng tài s n và huy ng ngu n thu cho ngân sách Nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: PH M VI ÁP D NG i u 1. Các tài s n quy nh dư i ây ph i ch u l phí trư c b khi ăng ký quy n s h u, quy n s d ng v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n: 1. Nhà, t. 2. Phương ti n v n t i, bao g m: a) Tàu thu , k c sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu Ny, v , t ng thành máy. b) Thuy n. c) Ôtô, k c khung, t ng thành máy. d) Xe máy k c khung, t ng thành máy. 3. Súng săn, súng th thao. i u 2. T ch c, cá nhân có các tài s n thu c i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này ph i n p l phí trư c b trư c khi ăng ký quy n s h u, quy n s d ng, tr các trư ng h p quy nh t i i u 3 Ngh nh này. i u 3. Các trư ng h p sau ây không ph i n p l phí trư c b :
  2. 1. Nhà, t là tr s c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s và nhà c a ngư i ng u cơ quan Lãnh s c a nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Tàu, thuy n, ô tô, xe g n máy, súng săn, súng th thao c a t ch c, cá nhân nư c ngoài sau ây: a) Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s , cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c; b) Viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , nhân viên hành chính k thu t c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s nư c ngoài, thành viên cơ quan các t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c và thành viên c a gia ình h không ph i là công dân Vi t Nam ho c không thư ng trú t i Vi t Nam ư c B Ngo i giao Vi t Nam c p ch ng minh thư ngo i giao ho c ch ng minh thư công v ; c) T ch c, cá nhân nư c ngoài không thu c i tư ng quy nh t i i m a, b kho n này, nhưng ư c mi n n p ho c không ph i n p l phí trư c b theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, tham gia ho c tho thu n. 3. t ư c Nhà nư c giao cho các t ch c, cá nhân s d ng vào các m c ích sau ây: a) Xây d ng ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, sông, h , ê, p, th y l i, trư ng h c, b nh vi n, ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, sân bay, b n c ng, nhà ga, b n xe và các công trình công c ng khác theo quy nh c th c a Chính ph ; b) Thăm dò, khai thác khoáng s n, nghiên c u khoa h c theo gi y phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; c) S n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i; d) t xây d ng nhà kinh doanh nhà mà t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng kinh doanh nhà ã n p ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 4. t thuê c a Nhà nư c ho c thuê c a t ch c, cá nhân ã có quy n s d ng th p pháp. 5. Tài s n chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: a) t, nhà s d ng vào qu c phòng, an ninh; b) Tàu, thuy n, ôtô, xe g n máy chuyên dùng vào m c ích qu c phòng, an ninh ăng ký tên cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng ho c B Công an. Các tài s n nêu t i i m a, b trên ây n u ư c dùng vào m c ích khác thì ph i n p l phí trư c b .
  3. 6. Nhà, t thu c tài s n Nhà nư c ho c tài s n c a ng, dùng làm tr s cơ quan, bao g m: cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; cơ quan tư pháp; cơ quan hành chính s nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p. 7. Nhà, t ư c n bù (k c nhà, t mua b ng ti n ư c n bù) khi Nhà nư c thu h i nhà, t mà nhà, t b thu h i ã n p l phí trư c b . 8. Tài s n c a t ch c, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng khi ăng ký l i quy n s h u, s d ng không ph i n p l phí trư c b trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Tài s n ã ư c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hoà mi n nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng nay i gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng m i mà không thay i ch s h u tài s n; b) Tài s n c a doanh nghi p ư c c ph n hoá thành s h u công ty c ph n; c) Tài s n ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng chung c a h gia ình khi phân chia tài s n ó cho các thành viên h gia ình ăng ký l i. 9. Tài s n c a t ch c, cá nhân ã n p l phí trư c b sau ó chuy n cho t ch c, cá nhân khác ăng ký quy n s h u, s d ng không ph i n p l phí trư c b trong nh ng trư ng h p sau ây: a) T ch c, cá nhân, xã viên h p tác xã em tài s n c a mình góp v n vào t ch c liên doanh, h p doanh, h p tác xã ho c khi t ch c liên doanh, h p doanh, h p tác xã gi i th , phân chia tài s n c a mình cho t ch c, cá nhân thành viên; c) Tài s n c a T ng công ty, Công ty, doanh nghi p i u ng cho các ơn v thành viên ho c T ng công ty, Công ty, doanh nghi p i u ng tài s n gi a các ơn v thành viên thu c T ng Công ty, Công ty, doanh nghi p theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n; d) Tài s n ư c chia hay góp do chia, tách, h p nh t, sáp nh p, i tên t ch c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; ) Tài s n chuy n n a phương nơi s d ng mà không thay i ch s h u. 10. Nhà tình nghĩa, k c t kèm theo nhà ăng ký s h u, s d ng tên ngư i ư c t ng. 11. Xe chuyên dùng: xe c u ho , xe c u thương, xe ch rác, xe tư i nư c, r a ư ng; xe chuyên dùng cho thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t, ăng ký quy n s h u tên thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t. 12. V tàu và t ng thành máy tàu thu , khung ôtô và t ng thành máy ô tô, khung xe máy và t ng thành máy, xe máy thay th mà ph i ăng ký l i trong th i h n b o hành.
  4. 13. Tài s n là hàng hoá ư c phép kinh doanh c a các t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng kinh doanh mà không ăng ký quy n s h u, quy n s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì cũng không ph i kê khai, n p l phí trư c b theo quy nh c a Ngh nh này. Chương 2: CĂN C TÍNH VÀ KÊ KHAI, N P L PHÍ TRƯ C B i u 4. Căn c tính l phí trư c b là giá tính l phí trư c b và t l (%) l phí trư c b . i u 5. Giá tính l phí trư c b là tr giá tài s n ch u l phí trư c b theo giá th trư ng trong nư c t i th i i m tính l phí trư c b . Giá tính l phí trư c b i v i m t s trư ng h p c th ư c quy nh như sau: 1. i v i t là giá t ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh theo khung giá t c a Chính ph . 2. i v i các tài s n khác là giá mua th c t theo giá th trư ng t i th i i m tính l phí trư c b . 3. Trư ng h p tài s n không xác nh ư c giá mua th c t ho c giá mua không phù h p v i giá th trư ng t i th i i m tính l phí trư c b thì ư c xác nh theo b ng giá t i thi u do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. Căn c vào quy nh t i i u này, B Tài chính hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh và ban hành b ng giá t i thi u tính l phí trư c b áp d ng t i a phương phù h p v i giá c th trư ng trong t ng th i kỳ. i u 6. T l (%) l phí trư c b ư c quy nh như sau: 1. Nhà, t là 1%. 2. Tàu, thuy n là 1%. Riêng tàu ánh cá xa b là 0,5%. 3. Ô tô, xe máy, súng săn, súng th thao là 2%. Riêng xe g n máy ăng ký, n p l phí trư c b t i Vi t Nam t l n th 2 tr i là 1%. M c thu l phí trư c b i v i tài s n quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u này kh ng ch t i a là 500 tri u ng/1 tài s n. Riêng nhà xư ng s n xu t kinh doanh ư c tính chung cho nhà xư ng trong cùng m t khuôn viên c a cơ s s n xu t kinh doanh. i u 7. T ch c, cá nhân nh n tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b có trách nhi m: 1. M i l n nh n (mua, ư c cho, ư c th a k ...) tài s n ph i kê khai l phí trư c b v i cơ quan Thu theo úng m u t khai và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai.
  5. Th i h n quy nh ph i kê khai l phí trư c b ch m nh t là 30 ngày k t ngày làm gi y t chuy n giao tài s n h p pháp gi a hai bên ho c ngày nh n ư c xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v h sơ tài s n h p pháp. i v i các tài s n chuy n d ch trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành n u chưa kê khai l phí trư c b thì ngày ph i kê khai l phí trư c b ư c tính k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 2. Cung c p y và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v h sơ, ch ng t ngu n g c h p pháp c a tài s n và các căn c tính l phí trư c b . 3. N p l phí trư c b theo thông báo c a cơ quan Thu . L phí trư c b ư cn p b ng ng Vi t Nam. 4. i v i tài s n mua, bán, chuy n quy n s h u, s d ng trư c ngày ban hành Ngh nh này mà ngư i ang s h u, s d ng h p pháp chưa n p l phí trư c b thì ph i n p l phí trư c b và ch ph i n p m t l n theo quy nh t i Ngh nh này. i u 8. Cơ quan Thu có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Hư ng d n các t ch c, cá nhân có tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b th c hi n vi c kê khai l phí trư c b theo úng quy nh c a Ngh nh này. 2. Ki m tra h sơ, tài li u kê khai và ánh giá th c tr ng tài s n xác nh giá tính l phí trư c b . Trong trư ng h p tài s n không có hoá ơn mua, bán h p pháp ho c tr giá tài s n ghi trên hoá ơn không phù h p v i giá th trư ng thì cơ quan Thu căn c vào bi u giá tính l phí trư c b c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh tính l phí trư c b . Trư ng h p bi u giá chưa có quy nh c th thì cơ quan Thu căn c vào giá lo i tài s n tương ng xác nh giá tính l phí trư c b . 3. Tính và thông báo cho t ch c, cá nhân có tài s n kê khai l phí trư c b v s ti n l phí trư c b ph i n p, th i h n ph i n p ti n vào ngân sách Nhà nư c. Ch m nh t là 07 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ ngu n g c tài s n h p pháp và tài li u kê khai l phí trư c b c a t ch c, cá nhân g i n, cơ quan Thu ph i ra thông báo n p l phí trư c b cho t ch c, cá nhân th c hi n. N u quá th i h n n p l phí ghi trên thông báo mà t ch c, cá nhân ó chưa n p thì ti p t c ra thông báo v s ti n l phí trư c b và s ti n ph t ch m n p. Th i h n tính ph t ch m n p l phí trư c b tính k t sau ngày ph i n p ti n vào ngân sách Nhà nư c theo thông báo n p l phí trư c b c a cơ quan Thu . 4. X lý vi ph m hành chính i v i nh ng t ch c, cá nhân vi ph m ch kê khai, n p l phí trư c b quy nh t i i u 7 Ngh nh này và gi i quy t khi u n i v l phí trư c b theo thNm quy n quy nh t i i u 11 Ngh nh này ho c chuy n h sơ sang cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n có trách nhi m:
  6. 1. Không ti p nh n h sơ ăng ký, không c p bi n s ăng ký và gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n cho các t ch c, cá nhân không cung c p t kê khai l phí trư c b v i cơ quan Thu theo quy nh c a B Tài chính. 2. Ph i h p v i cơ quan Thu ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v l phí trư c b c a các t ch c, cá nhân ăng ký quy n s h u, quy n s d ng các tài s n thu c i tư ng ph i ch u l phí trư c b . Chương 3: GI I QUY T KHI U N I, X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG i u 10. T ch c, cá nhân n p l phí trư c b có quy n khi u n i, t cáo cán b thu ho c cơ quan Thu thu l phí trư c b vi ph m quy nh c a Ngh nh này: 1. Trư ng h p t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh c a cơ quan gi i quy t khi u n i ho c quá th i h n quy nh t i i u 11 Ngh nh này mà chưa gi i quy t thì có quy n khi u n i lên cơ quan Thu c p trên tr c ti p c a cơ quan nh n ơn. 2. Trư ng h p t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan Thu thì có quy n kh i ki n t i toà án theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan Thu trong vi c gi i quy t khi u n i: 1. Cơ quan Thu tr c ti p nh n ư c ơn khi u n i v l phí trư c b ph i xem xét, gi i quy t trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ơn. i v i nh ng v vi c ph c t p thì th i h n ó có th kéo dài nhưng không ư c quá 30 ngày k t ngày nh n ơn. N u v vi c không thu c thNm quy n c a mình thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i. 2. Cơ quan Thu nh n ơn khi u n i có quy n yêu c u ngư i khi u n i cung c p các h sơ, tài li u liên quan n vi c khi u n i. N u ngư i khi u n i t ch i cung c p h sơ, tài li u mà không có lý do chính áng thì cơ quan Thu có quy n t ch i xem xét, gi i quy t khi u n i. 3. N u phát hi n và k t lu n t ch c, cá nhân khai man, tr n n p l phí trư c b ( ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n) thì cơ quan Thu có trách nhi m truy thu ti n l phí trư c b , ti n ph t trong th i h n 5 năm tr v trư c, k t ngày phát hi n có s khai man, tr n n p l phí trư c b . 4. Cơ quan Thu ph i thoái tr s ti n l phí trư c b , ti n ph t thu không úng cho t ch c, cá nhân trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí trư c b vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì b x lý như sau:
  7. 1. Trư ng h p không th c hi n úng các quy nh v th t c kê khai l phí trư c b theo quy nh t i i u 7 Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t v hành vi vi ph m th t c kê khai, s d ng và lưu gi ch ng t liên quan theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . 2. Trư ng h p n p ch m ti n l phí trư c b , ti n ph t so v i ngày quy nh ph i n p ghi trên thông báo n p ti n c a cơ quan Thu ho c theo quy t nh x lý ph t vi ph m hành chính thì ngoài vi c ph i n p s ti n l phí trư c b , s ti n ph t ph i n p, m i ngày n p ch m còn ph i n p ph t b ng 0,1% (m t ph n nghìn) s ti n ch m n p. 3. Trư ng h p không n p s ti n l phí trư c b theo quy nh thì không ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n. N u khai man, tr n n p l phí trư c b ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n thì ngoài vi c ph i n p s ti n l phí trư c b theo quy nh c a pháp lu t, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b ph t ti n t m t n ba l n s ti n l phí trư c b khai man, tr n n p. Các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Cán b thu và t ch c, cá nhân khác vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì b x lý như sau: 1. Trư ng h p do thi u tinh th n trách nhi m ho c do x lý sai gây thi t h i cho ngư i n p l phí trư c b thì ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i b x lý sai theo quy nh c a pháp lu t và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn có th b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p l i d ng ch c v , quy n h n chi m d ng trái phép ti n l phí trư c b , ti n ph t ho c làm sai l ch h sơ tính l phí trư c b làm m t s thu c a Nhà nư c thì ph i hoàn tr cho Nhà nư c toàn b s ti n (l phí trư c b , ti n ph t) ã chi m d ng trái phép, ho c b i thư ng toàn b thi t h i do hành vi vi ph m gây ra và tuỳ tính ch t, m c vi ph m còn có th b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p l i d ng ch c v , quy n h n thông ng, bao che cho ngư i vi ph m pháp lu t v l phí trư c b ho c có hành vi (khác) vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Cơ quan, cán b thu và t ch c, cá nhân có công phát hi n các v tr n n p, gian l n l phí trư c b ho c vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . Chương 4: T CH C TH C HI N i u 15. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Nh ng quy nh trư c ây v l phí trư c b trái v i Ngh nh này u bãi b .
  8. i u 16. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình ch o vi c thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản