Nghị định số 179/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
92
lượt xem
6
download

Nghị định số 179/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 179/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 179/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/1999/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 179/1999/N -CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 QUY NNH VI C THI HÀNH LU T TÀI NGUYÊN NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh vi c qu n lý, b o v , khai thác s d ng tài nguyên nư c; x nư c th i vào ngu n nư c; c p gi y phép v tài nguyên nư c và phòng, ch ng, kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra. 2. Ngh nh này cũng ư c quy nh i v i các ho t ng gây ô nhi m nư c bi n; quy nh quy ho ch xây d ng công trình trên bi n như các công trình giao thông, thu l i, thu s n và các công trình khác; các ho t ng liên quan n quai ê l n bi n, thoát lũ; phòng, ch ng xâm nh p m n, nư c bi n dâng, tràn, làm mu i, nuôi tr ng thu , h i s n và các ho t ng khác có liên quan. 3. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tài nguyên nư c, h th ng t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c th c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v tài nguyên nư c Chính ph có quy nh riêng. i u 2. Quy ho ch lưu v c sông quy nh t i kho n 1 i u 5 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. Quy ho ch lưu v c sông ph i m b o yêu c u s d ng t ng h p ngu n nư c, áp ng các yêu c u v c p nư c cho sinh ho t, ph c v cho s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, công nghi p, khai khoáng, phát i n, giao thông thu , nuôi tr ng thu , h i s n, s n xu t mu i, th thao, gi i trí, du l ch, y t , an dư ng, nghiên c u khoa h c và
 2. các m c ích khác; m b o các yêu c u v phòng, ch ng lũ, l t, h n hán và các tác h i khác do nư c gây ra. 2. Quy ho ch lưu v c sông nhánh, quy ho ch h th ng công trình thu l i và các quy ho ch chuyên ngành v phòng, ch ng lũ, l t, h n hán, c p thoát nư c, giao thông thu , quy ho ch thu i n và các quy ho ch khai thác, s d ng nư c khác ph i căn c vào quy ho ch lưu v c sông. Chương 2: B O V TÀI NGUYÊN NƯ C i u 3. Vi c phòng, ch ng suy thoái, c n ki t ngu n nư c quy nh t i kho n 1 i u 11 Lu t tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a. T ch c i u tra, ánh giá các ngu n nư c b suy thoái, c n ki t; b. L p quy ho ch b o v và phát tri n r ng phù h p v i quy ho ch lưu v c sông b o v tài nguyên nư c, phòng, ch ng lũ, l t, h n hán; c. L p k ho ch khôi ph c, nâng c p và xây d ng b sung, làm m i các công trình thu l i tăng kh năng cung c p nư c, khôi ph c các ngu n nư c b suy thoái, c n ki t; d. Ki m tra, giám sát vi c khai thác, s d ng nư c dư i t; có bi n pháp x lý k p th i b o v ngu n nư c dư i t các vùng, khu v c ang có nguy cư suy gi m v tr lư ng và b ô nhi m; . Ki m tra, giám sát các i m x nư c th i vào ngu n nư c; quy nh vi c áp d ng các bi n pháp x lý nư c th i theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan l p k ho ch s d ng kinh phí hàng năm th c hi n các quy nh t i kho n 1 i u này trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. K ho ch phòng, ch ng ô nhi m ngu n nư c quy nh t i kho n 1 i u 13 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. Các B : Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Công nghi p và T ng c c Khí tư ng thu văn theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a. Xây d ng m ng lư i tr m kh o sát, ánh giá l i ch t lư ng nư c m t và nư c dư i t; thu th p s li u, l p ngân hàng d li u; b. L p k ho ch ngăn ng a và ti n hành x lý ô nhi m ngu n nư c.
 3. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p và T ng c c Khí tư ng thu văn ph i h p v i B K ho ch và u tư l p k ho ch kinh phí hàng năm th c hi n các quy nh t i kho n 1 i u này trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 5.Vi c c p phép x nư c th i vào ngu n nư c quy nh t i i u 18 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. i tư ng c p phép: T ch c, cá nhân s d ng nư c s n xu t, kinh doanh, nghiên c u khoa h c, b nh vi n, ô th , khu dân cư t p trung và các ho t ng khác, n u x nư c th i vào ngu n nư c, thì ph i xin phép cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh t i kho n 5 i u này. 2. i u ki n c p phép: Vi c c p gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c ph i căn c : a. Lu t Tài nguyên nư c và các pháp lu t khác có liên quan; b. Quy ho ch b o v , khai thác, s d ng ngu n nư c và phòng, ch ng tác h i do nư c gây ra c a lưu v c sông và quy ho ch h th ng công trình thu l i; c. Kh năng ti p nh n nư c th i c a ngu n nư c; tiêu chuNn nư c th i; d. ngh c a cơ quan qu n lý quy ho ch lưu v c sông; t ch c, cá nhân qu n lý, khai thác công trình thu l i. 3. Th i h n c a gi y phép: a. Th i h n c a gi y phép t 3 n 5 năm i v i vi c x nư c th i vào ngu n nư c; b. Trư ng h p th i h n s d ng gi y phép ã h t h n, cơ quan có thNm quy n c p gi y phép quy t nh vi c gia h n, nhưng m i l n gia h n gi y phép không quá 3 năm; c. Th i h n s d ng gi y phép có th b thay i khi x y ra m t trong các trư ng h p sau: Ngu n nư c không th b o m kh năng ti p nh n nư c th i; Nhu c u s d ng nư c và th i nư c tăng nhi u mà chưa có bi n pháp x lý, kh c ph c; Xu t hi n tình hu ng c bi t khác c n ph i h n ch vi c x nư c th i vào ngu n nư c. 4. Thu h i và ình ch s d ng gi y phép: Vi c thu h i ho c ình ch hi u l c s d ng gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c ư c áp d ng trong các trư ng h p sau:
 4. a. T ch c, cá nhân x nư c th i vi ph m n i dung quy nh trong gi y phép; b. T ch c, cá nhân x nư c th i vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 19 c a Lu t Tài nguyên nư c; c. T ch c, cá nhân x nư c th i vào ngu n nư c b gi i th , chuy n như ng ho c b tuyên b phá s n; d. Gi y phép c p không úng thNm quy n; . Gi y phép không s d ng trong th i gian 01 năm mà không có lý do chính áng; e. Khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét th y c n thi t thu h i ho c ình ch hi u l c c a gi y phép vì lý do qu c phòng, an ninh ho c vì l i ích qu c gia, l i ích công c ng. 5. ThNm quy n c p, thu h i gi y phép: a. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n vi c c p, thu h i Gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c và các h th ng công trình thu l i liên t nh; b. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c c p, thu h i Gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c và h th ng công trình thu l i thu c t nh qu n lý; Gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c và h th ng công trình thu l i liên t nh do t nh qu n lý nhưng ph i có s tho thu n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v tài nguyên nư c có thNm quy n c p gi y phép lo i nào thì có quy n thu h i gi y phép lo i ó. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh th t c c p phép và quy nh vi c u quy n c p phép x nư c th i vào ngu n nư c. i u 6. Vi c n p l phí c p phép, phí x nư c th i vào ngu n nư c, phí phòng, ch ng ô nhi m ngu n nư c quy nh t i i u 7 và i m b kho n 2 i u 19 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. T ch c, cá nhân khi xin phép x nư c th i vào ngu n nư c ph i n p l phí c p phép; 2. T ch c, cá nhân có nhu c u x nư c th i vào ngu n nư c, h th ng công trình thu l i ph i n p phí x nư c th i; 3. T ch c, cá nhân x nư c th i sinh ho t vào h th ng tiêu thoát nư c chung c a thành ph , ô th , khu dân cư t p trung ph i n p phí phòng, ch ng ô nhi m; 4. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh x nư c th i vào h th ng tiêu thoát nư c chung c a thành ph , ô th , khu dân cư t p trung ph i n p phí x nư c th i; trư ng h p t ch c, cá nhân áp d ng các bi n pháp khoa h c công ngh tiên ti n b o m
 5. kh i lư ng x ít hơn, m c x lý nư c th i t t hơn so v i quy nh thì ư c xét mi n, gi m phí x nư c th i; 5. L phí c p phép, phí x nư c th i, phí phòng, ch ng ô nhi m ư c s d ng cho vi c qu n lý và b o v tài nguyên nư c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th t c thu, n p, qu n lý, s d ng phí x nư c th i, phí phòng, ch ng ô nhi m và các trư ng h p mi n, gi m. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh v m c thu l phí c p phép, phí x nư c th i, phí phòng, ch ng ô nhi m ngu n nư c. Chương 3: KHAI THÁC, S D NG TÀI NGUYÊN NƯ C i u 7. Vi c i u hoà, phân ph i tài nguyên nư c quy nh t i i u 20 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c căn c vào quy ho ch lưu v c sông và ti m năng th c t c a ngu n nư c, thông báo kh năng c a ngu n nư c cho các ngành, các a phương liên quan l p k ho ch b trí dân sinh, kinh t - xã h i phù h p v i ti m năng c a ngu n nư c. Khi ngu n nư c không áp ng nhu c u dùng nư c, thì các ngành, các a phương ph i i u ch nh k ho ch, b trí dân sinh, kinh t - xã h i cho phù h p v i kh năng th c t c a ngu n nư c. 2. Khi x y ra h n hán, gây thi u nư c nghiêm tr ng, cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c th c hi n vi c i u hoà, phân ph i tài nguyên nư c theo nguyên t c: a. B o m ch ng nư c cho sinh ho t v i nh m c t i thi u; b. Nhu c u nư c cho chăn nuôi gia súc, gia c m và nuôi, tr ng thu , h i s n; c. B o m nư c cho các cơ s công nghi p và cơ s nghiên c u khoa h c quan tr ng; d. B o m nư c ph c v cho chương trình an ninh lương th c và cây tr ng có giá tr kinh t cao; . Các m c ích khai thác, s d ng nư c khác. Cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u này ch u trách nhi m l p k ho ch i u hoà, phân ph i tài nguyên nư c. i u 8. Nghĩa v tài chính c a t ch c, cá nhân quy nh t i i m e kho n 1 i u 23 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau:
 6. 1. T ch c, cá nhân khai thác, s d ng tài nguyên nư c, tr trư ng h p không ph i xin phép quy nh t i kho n 2 i u 24 Lu t Tài nguyên nư c ph i n p thu tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t; 2. Tr phí s d ng nư c theo quy nh c a pháp lu t; 3. B i thư ng thi t h i do mình gây ra trong khai thác, s d ng tài nguyên nư c theo quy nh c a pháp lu t; 4. Tr l phí c p gi y phép khai thác, s d ng tài nguyên nư c; 5. L phí c p phép khai thác, phí s d ng nư c ư c s d ng cho vi c qu n lý và b o v tài nguyên nư c. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh v m c thu phí, l phí c p phép khai thác, s d ng nư c. i u 9. Vi c c p phép và vi c khai thác, s d ng tài nguyên nư c quy nh t kho n 1 i u 24 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. i tư ng c p gi y phép: T ch c, cá nhân khai thác, s d ng tài nguyên nư c cho các m c ích sinh ho t, s n xu t nông nghi p, công nghi p, khai khoáng, phát i n và các m c ích khác thì ph i xn phép cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép quy nh t i kho n 5 i u này. 2. i u ki n c p gi y phép: Vi c c p gi y phép khai thác, s d ng ngu n nư c ph i căn c : a. Pháp lu t v tài nguyên nư c và pháp lu t khác có liên quan; b. Quy ho ch b o v , khai thác, s d ng ngu n nư c và phòng, ch ng tác h i do nư c gây ra c a lưu v c sông và quy ho ch h th ng công trình thu l i; k t qu ánh giá các án thăm dò và báo cáo thăm dò nư c dư i t c a các cơ quan chuyên môn ho c h i ng chuyên môn; c. Kh năng th c t c a ngu n nư c, tiêu chuNn c p nư c, nhu c u dùng nư c; d. ngh c a cơ quan qu n lý quy ho ch lưu v c sông, t ch c, cá nhân qu n lý, khai thác công trình thu l i. 3. Th i h n s d ng c a gi y phép: a. Th i h n s d ng c a gi y phép là 20 năm i v i khai thác, s d ng nư c m t; 15 năm i v i khai thác, s d ng nư c dư i t;
 7. b. Trư ng h p gi y phép s d ng ã h t h n, cơ quan có thNm quy n c p phép quy t nh vi c gia h n, nhưng m i l n gia h n thì th i h n gi y phép không quá 10 năm; c. Th i h n c a gi y phép có th b thay i khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: - Ngu n nư c không th b o m vi c cung c p nư c bình thư ng; - Vi c khai thác nư c dư i t vư t quá m c quy nh gây suy thoái, c n ki t ho c ngu n nư c dư i t b ô nhi m nghiêm tr ng; - Nhu c u s d ng nư c tăng nhi u mà chưa có bi n pháp x lý, b sung ngu n nư c; - Xu t hi n tình hu ng c bi t khác c n ph i h n ch vi c khai thác, s d ng nư c. 4. Thu h i và ình ch s d ng gi y phép: Vi c thu h i và ình ch hi u l c c a gi y phép khai thác, s d ng nư c ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: a. T ch c, cá nhân khai thác, s d ng nư c vi ph m n i dung quy nh trong gi y phép; b. T ch c, cá nhân khai thác, s d ng nư c vi ph m quy nh t i i u 23 c a Lu t Tài nguyên nư c; c. T ch c, cá nhân khai thác, s d ng nư c b gi i th ho c b tuyên b phá s n; d. Gi y phép c p không úng thNm quy n; . Gi y phép không s d ng trong th i gian 1 năm mà không có lý do chính áng; e. Khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét th y c n thi t thu h i ho c ình ch hi u l c c a gi y phép vì lý do qu c phòng, an ninh ho c vì l i ích qu c gia, l i ích công c ng. 5. ThNm quy n c p, thu h i gi y phép: a. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p, thu h i các lo i gi y phép khai thác, s d ng nư c sau: - Gi y phép khai thác, s d ng nư c i v i các công trình quan tr ng qu c gia ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; - Gi y phép thăm dò, khai thác nư c dư i t i v i các công trình khai thác nư c t p trung v i lưu lư ng t 1000 m3/ngày/ êm tr lên. - Gi y phép l y nư c m t cho nông nghi p, công nghi p, khai khoáng và sinh ho t v i lưu lư ng t 2 m3/s tr lên.
 8. - Gi y phép khai thác, s d ng nư c phát i n v i công su t t 500 kw tr lên. b. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p, thu h i các lo i gi y phép khai thác, s d ng nư c sau: - Gi y phép thăm dò, khai thác nư c dư i t i v i các công trình khai thác nư c dư i t, lưu lư ng khai thác dư i 1.000m3/ngày/ êm; - Gi y phép l y nư c m t cho s n xu t nông nghi p, công nghi p, khai khoáng, sinh ho t v i lưu lư ng dư i 2 m3/s; - Gi y phép khai thác, s d ng nư c cho phát i n v i công su t dư i 500 kw. c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p phép khai thác, s d ng tài nguyên nư c cho các m c ích khác thu c lưu v c sông, h th ng công trình thu l i liên t nh; d. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p phép khai thác, s d ng tài nguyên nư c cho các m c ích khác thu c lưu v c sông, h th ng công trình thu l i trong ph m vi a phương; th c hi n vi c c p phép khai thác, s d ng nư c thu c lưu v c sông, h th ng công trình thu l i liên t nh theo u quy n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; . Cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c có thNm quy n c p gi y phép l i nào thì có quy n thu h i gi y phép lo i ó. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh th t c c p phép khai thác, s d ng tài nguyên nư c. i u 10. 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c quy mô nh v khai tác s d ng nư c trong ph m vi gia ình quy nh t i i m a, b, c kho n 2 i u 24 Lu t Tài nguyên nư c theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Các trư ng h p khai thác, s d ng nư c quy nh t i i m kho n 2 i u 24 Lu t Tài nguyên nư c là các trư ng h p khai thác, s d ng tài nguyên nư c cho các m c ích lâm nghi p, giao thông thu , nuôi tr ng thu , h i s n, s n xu t mu i, th thao, gi i trí, du l ch, y t , an dư ng, nghiên c u khoa h c không nh m m c ích kinh doanh. i u 11. Quy n d n nư c ch y qua quy nh t i i u 33 Lu t Tài nguyên nư c ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 274, 275, 282 và 283 c a B lu t Dân s . Trư ng h p d n nư c b ng các bi n pháp công trình, thì Ch u tư ph i tuân theo quy ho ch lưu v c sông, quy ho ch h th ng công trình thu l i và ph i ư c cơ quan
 9. qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c có thNm quy n c p gi y phép quy nh t i kho n 5 i u 9 Ngh nh này. i u 12. T ch c, cá nhân khi c n b sung, thay i m c ích, quy mô khai thác, s d ng tài nguyên nư c quy nh t i i u 35 Lu t Tài nguyên nư c thì ph i có ơn xin phép, l p án trình cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép quy nh t i kho n 5 i u 9 Ngh nh này. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V TÀI NGUYÊN NƯ C i u 13. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài nguyên nư c trong ph m vi c nư c, bao g m: 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách v b o v , khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra; l p danh m c các lưu v c sông trình Th tư ng Chính ph quy t nh; 2. Xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n pháp quy, quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, nh m c v b o v , khai thác, s d ng tài nguyên nư c, phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra; 3. T ng h p, qu n lý k t qu i u tra cơ b n, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c trong ph m vi c nư c; xây d ng ngân hàng d li u v tài nguyên nư c và th c hi n công tác ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c thu c ch c năng, nhi m v qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 4. Quy t nh theo thNm quy n vi c i u hoà, phân ph i tài nguyên nư c theo quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này; c p, thu h i, gia h n gi y phép ho c u quy n cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p, thu h i, gia h n gi y phép v tài nguyên nư c, gi y phép hành ngh khoan i u tra, kh o sát a ch t, thăm dò, thi công công trình khai thác nư c dư i t theo quy nh c a Ngh nh này; 5. Quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t nh bi n pháp, huy ng l c lư ng, v t tư, phương ti n phòng, ch ng, kh c ph c h u qu lũ, l t, h n hán, x lý s c công trình thu l i và các tác h i khác do nư c gây ra; 6. T ch c công tác thanh tra chuyên ngành v tài nguyên nư c; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo trong lĩnh v c pháp lu t v tài nguyên nư c; 7. T ng h p và xu t trình Chính ph x lý các v n trong quan h qu c t v lĩnh v c tài nguyên nư c;
 10. 8. xu t, trình Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và h th ng t ch c cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c; tuyên truy n, ph bi n pháp lu t tài nguyên nư c; 9. Qu n lý vi c khai thác và b o v công trình thu l i, công tác phòng, ch ng l t, bão và xây d ng, t ch c th c hi n chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. i u 14. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m: 1. T ng c c Khí tư ng thu văn ph i h p v i các B , ngành có liên quan l p và t ch c th c hi n k ho ch hàng năm và dài h n vi c i u tra cơ b n v s lư ng, ch t lư ng v tài nguyên nư c m t; 2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng tiêu chuNn ch t lư ng nư c; ki m soát và h n ch mưa axít; 3. B Công nghi p ph i h p v i các B , ngành có liên quan l p và t ch c th c hi n k ho ch hàng năm và dài h n vi c i u tra cơ b n a ch t tài nguyên nư c dư i t; xây d ng quy trình v n hành h ch a th y i n, phương án b o m an toàn công trình thu công c a công trình thu i n, khai thác t ng h p ngu n nư c trình Th tư ng Chính ph quy t nh; 4. B Giao thông v n t i ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan xây d ng, t ch c th c hi n quy ho ch m ng lư i giao thông thu và xây d ng các công trình giao thông thu ; 5. B Xây d ng ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan xây d ng, t ch c th c hi n quy ho ch c p, thoát nư c ô th , khu công nghi p, khu dân cư t p trung; 6. B Thu s n ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan xây d ng t ch c th c hi n quy ho ch b o v , khai thác, s d ng ngu n nư c cho vi c phát tri n thu s n n i a; 7. B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ng h p k ho ch u tư kinh phí cho các d án v qu n lý, b o v , khai thác, s d ng tài nguyên nư c, phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra trình Th tư ng Chính ph quy t nh; 8. B Tài chính ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng các chính sách v thu tài nguyên nư c, phí, l phí qu n lý tài nguyên nư c, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 15. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: 1. Xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch v b o v , khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra t i a phương;
 11. 2. Hư ng d n thi hành các quy nh c a Chính ph và các B v qu n lý, b o v , khai thác, s d ng tài nguyên nư c; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra t i a phương; 3. T ch c, ch o th c hi n vi c i u tra cơ b n, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c t i a phương theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành có liên quan; 4. C p, thu h i, gia h n gi y phép v tài nguyên nư c, gi y phép hành ngh khoan i u tra, kh o sát a ch t, thăm dò, thi công công trình khai thác nư c dư i t theo quy nh c a ngh nh này và hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; i u hoà, phân ph i nư c t i a phương theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 5. Quy t nh bi n pháp, huy ng l c lư ng, v t tư, phương ti n phòng, ch ng, kh c ph c h u qu lũ, l t, h n hán; x lý s c công trình thu l i và các tác h i do nư c gây ra t i a phương theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 6. T ch c công tác thanh tra v tài nguyên nư c; gi i quy t ho c tham gia gi i quy t các tranh ch p v tài nguyên nư c và x lý các vi ph m pháp lu t v tài nguyên nư c t i a phương theo thNm quy n quy nh t i i u 62 c a Lu t Tài nguyên nư c và các quy nh khác c a pháp lu t; tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tài nguyên nư c t i a phương; 7. Th c hi n các i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia; 8. Quy nh vùng b o b v sinh và m c quy mô nh trong khai thác, s d ng tài nguyên nư c theo quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh này. i u 16. 1. H i ng qu c gia v tài nguyên nư c theo quy nh t i i u 63 Lu t Tài nguyên nư c có nhi m v tư v n giúp Chính ph : a. Chi n lư c, chính sách tài nguyên nư c qu c gia; b. Xét duy t quy ho ch các lưu v c sông l n; c. Chuy n nư c gi a các lưu v c sông l n; d. Các d án v b o v , khai thác, s d ng tài nguyên nư c do Chính ph quy t nh; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu lũ, l t và các tác h i khác do nư c gây ra; . Qu n lý, b o v , khai thác, s d ng các ngu n nư c qu c t và gi i quy t các tranh ch p phát sinh;
 12. e. Gi i quy t tranh ch p v tài nguyên nư c gi a các B , ngành v i nhau và gi a các B , ngành v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Vi c l p, quy ch v t ch c và ho t ng c a H i ng qu c gia v tài nguyên nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 17. Cơ quan qu n lý quy ho ch lưu v c sông quy nh t i i u 64 Lu t Tài nguyên nư c ư c quy nh c th như sau: 1. Căn c vào danh m c các lưu v c sông ã ư c phê duy t, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh l p, quy ch c th v t ch c và ho t ng c a cơ quan qu n lý quy ho ch lưu v c sông H ng - Thái Bình, sông C u Long; 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh l p, quy ch v t ch c và ho t ng c a các cơ quan qu n lý quy ho ch lưu v c sông i v i các sông thu c ph m vi a phương theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 18. H th ng t ch c Thanh tra chuyên ngành v tài nguyên nư c: 1. Thanh tra chuyên ngành v tài nguyên nư c Trung ương tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2. Thanh tra chuyên ngành v tài nguyên nư c a phương tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Vi c l p, ban hành Quy ch ho t ng c a thanh tra chuyên ngành v tài nguyên nư c các c p do Chính ph quy t nh. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 19. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 20. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng các b , ngành có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 21. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản