Nghị định số 18/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
3
download

Nghị định số 18/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 18/2001/NĐ-CP về việc lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 18/2001/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2001/NĐ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 18/2001/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2001 QUY Đ NH V L P VÀ HO T Đ NG C A CÁC CƠ S VĂN HÓA, GIÁO D C NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v phương hư ng và ch trương xã h i hóa các ho t đ ng giáo d c, y t , văn hóa; Đ tăng cư ng qu n lý và đ m b o các đi u ki n thu n l i cho t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia vào vi c phát tri n s nghi p văn hóa, giáo d c Vi t Nam; Theo đ ngh c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o và B trư ng B Văn hóa - Thông tin, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. 1. Ngh đ nh này quy đ nh v l p và ho t đ ng c a các cơ s Văn hóa - Giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam (sau đây vi t t t là VHGDNN) đ phát tri n giáo d c, giao lưu văn hóa, không nh m m c đích thu l i nhu n. 2. Ngu n thu t các ho t đ ng c a cơ s Văn hóa - Giáo d c nư c ngoài, sau khi tr m i chi phí h p pháp, ch dùng đ đ u tư phát tri n s nghi p văn hóa - giáo d c, xây d ng các công trình cơ s h t ng và chi cho các ho t đ ng vì l i ích chung c a cơ s VHGDNN. 3. Các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài ho t đ ng nh m m c đích thu l i nhu n không thu c ph m vi đi u ch nh c a Ngh đ nh này và đư c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Đi u 2. Cơ s Văn hóa - Giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam là tên g i chung các t ch c, cơ quan văn hóa (như Văn phòng đ i di n, Trung tâm, Vi n, Làng, Câu l c b , Thư vi n, Nhà trưng bày, Công viên, B o tàng, Th o c m viên, v.v...), giáo d c (như Văn phòng đ i di n, Trư ng h c Qu c t , Trư ng Đ i h c, Trung tâm d y ngh , v.v...), văn hóa và giáo d c (như Văn phòng đ i di n, Trư ng Văn hóa ngh thu t,
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nhà Văn hóa có l p d y ngo i ng ...) đư c Nhà nư c Vi t Nam cho phép ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài (sau đây g i chung là Bên nư c ngoài) thành l p ho c tham gia thành l p và t ch c ho t đ ng t i Vi t Nam. Đi u 3. Chính ph Vi t Nam khuy n khích m cơ s VHGDNN trong các lĩnh v c sau: 1. Đào t o, b i dư ng và nâng cao trình đ chuyên môn trong lĩnh v c văn hóa, ngh thu t, thông tin; 2. Đào t o công nhân k thu t, k thu t viên, cán b khoa h c và cán b qu n lý có trình đ cao trong các lĩnh v c kinh t , công ngh , khoa h c k thu t, khoa h c t nhiên; 3. H p tác xây d ng các công trình văn hóa v t th , nghiên c u các công trình văn hoá phi v t th . Đi u 4. Cơ s VHGDNN đư c thành l p dư i các hình th c sau: Văn phòng đ i di n, cơ s liên k t, cơ s đ c l p. 1. Văn phòng đ i di n là đơn v c a t ch c văn hóa, giáo d c nư c ngoài, có nhi m v đ i di n cho t ch c đó trong vi c xúc ti n xây d ng các d án, chương trình h p tác trong lĩnh v c văn hóa, giáo d c đư c phía Vi t Nam quan tâm; đôn đ c, giám sát vi c th c hi n các tho thu n v h p tác văn hóa, giáo d c đã ký k t v i các t ch c văn hóa, giáo d c Vi t Nam. 2. Cơ s liên k t là cơ s VHGDNN đư c thành l p trên cơ s Đi u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là m t bên ký k t, ho c trên cơ s h p đ ng th a thu n gi a bên nư c ngoài v i t ch c văn hóa, giáo d c Vi t Nam. 3. Cơ s đ c l p là cơ s VHGDNN do bên nư c ngoài ch u chi phí toàn b trong vi c xây d ng cơ s v t ch t k thu t, t ch c và đi u hành các ho t đ ng c a cơ s . Chương 2: TH T C C P, GIA H N, S A Đ I, B SUNG VÀ THU H I GI Y PHÉP L P VÀ HO T Đ NG Đi u 5. 1. T ch c văn hóa, giáo d c nư c ngoài đư c xét c p gi y phép đ t Văn phòng đ i di n khi có đ các đi u ki n sau đây: Có tư cách pháp nhân theo pháp lu t c a nư c t i đó t ch c này đư c thành l p; Có đi u l , tôn ch , m c đích ho t đ ng rõ ràng và có th i gian ho t đ ng t 3 năm tr lên;
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có chương trình, d án đư c phía Vi t Nam quan tâm và có kh năng th c hi n nh m thúc đ y s phát tri n văn hóa, giáo d c c a Vi t Nam. 2. H sơ xin c p gi y phép đ t Văn phòng đ i di n t i Vi t Nam g m: a) Đơn xin c p gi y phép v i nh ng n i dung chính sau đây: Tên đ y đ , qu c t ch, nơi đ t tr s chính c a t ch c; Tôn ch , m c đích ho t đ ng; Tóm t t quá trình phát tri n c a t ch c; C n có quy đ nh rõ kh năng tài chính t i thi u, ngu n và kh năng tài chính; Lý do thành l p Văn phòng đ i di n Vi t Nam, đ a đi m d ki n đ t tr s ; S lư ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n cho ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n. b) Đi u l ho c Quy ch ho t đ ng c a t ch c văn hóa, giáo d c nư c ngoài xin đ t Văn phòng đ i di n. c) Văn b n ch ng nh n tư cách pháp nhân do cơ quan có th m quy n c a nơi thành l p c p. d) Tài li u tóm t t quá trình phát tri n h p tác gi a t ch c văn hóa, giáo d c xin đ t Văn phòng đ i di n v i các t ch c văn hóa, giáo d c Vi t Nam. e) Tóm t t các chương trình, d án đã th a thu n ho c d ki n h p tác v i Vi t Nam. g) Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s đư c b nhi m làm giám đ c Văn phòng đ i di n. Đi u 6. 1. Cơ s liên k t đư c c p gi y phép khi bên Vi t Nam có đ các đi u ki n sau đây: a) Là t ch c, cá nhân đã ho t đ ng ít nh t 5 năm trong lĩnh v c d đ nh liên k t; b) Có văn b n xác đ nh tư cách pháp lý, tình hình tài chính phù h p v i đi u ki n liên k t th hi n h p đ ng liên k t. 2. Cơ s liên k t đư c xét c p gi y phép khi bên nư c ngoài có đ các đi u ki n sau đây: a) Là t ch c có tư cách pháp nhân ho c cá nhân có năng l c pháp lu t c a nư c s t i; b) Đã ho t đ ng t 5 năm tr lên trong lĩnh v c d đ nh liên k t;
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Có đi u ki n v t ch t và trang thi t b k thu t c n thi t theo yêu c u c a h p đ ng th a thu n. 3. H sơ xin c p gi y phép đ i v i cơ s liên k t g m: a) Đơn xin c p gi y phép v i nh ng n i dung chính sau đây: Tên đ y đ , qu c t ch, đ a ch c a các bên liên k t; M c tiêu, ph m vi và th i h n ho t đ ng trong lĩnh v c liên k t; Tóm t t quá trình ho t đ ng c a m i bên trong lĩnh v c liên k t; Lý do thành l p và đ a đi m d ki n đ t tr s ; S lư ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n s làm vi c t i cơ s liên k t. b) H p đ ng th a thu n gi a các bên liên k t. c) Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, ngu n và kh năng tài chính c a các bên liên k t. d) Đi u l ho c Quy ch t ch c và ho t đ ng c a cơ s liên k t. e) Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s đư c b nhi m làm giám đ c ho c hi u trư ng (sau đây g i chung là giám đ c). Đi u 7. 1. Cơ s đ c l p đư c xét c p gi y phép khi bên nư c ngoài có đ các đi u ki n sau đây: a) Là t ch c có tư cách pháp nhân ho c cá nhân có năng l c pháp lu t; b) Đã ho t đ ng t 5 năm tr lên trong lĩnh v c xin c p gi y phép; Có đi u ki n v t ch t c n thi t; Gi a Vi t Nam và nư c mà bên nư c ngoài mang qu c t ch đã ký k t và đang trong th i gian hi u l c các văn b n h p tác văn hóa, giáo d c c p Chính ph . 2. H sơ xin c p gi y phép đ i v i cơ s đ c l p g m: a) Đơn xin c p gi y phép v i nh ng n i dung chính sau đây: Tên đ y đ , qu c t ch, đ a ch c a bên nư c ngoài; M c tiêu, ph m vi và th i h n ho t đ ng trong lĩnh v c xin c p gi y phép; Tóm t t quá trình ho t đ ng trong lĩnh v c xin c p gi y phép;
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lý do thành l p và đ a đi m d ki n đ t tr s ; S lư ng ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài d ki n làm vi c t i cơ s . b) Đ án ho t đ ng. c) Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, ngu n và kh năng tài chính c a bên nư c ngoài. d) Đi u l ho c Quy ch t ch c và ho t đ ng c a cơ s đ c l p. e) Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n s đư c b nhi m làm giám đ c. Đi u 8. Th i h n ho t đ ng c a cơ s VHGDNN t i Vi t Nam: 1. Th i h n ho t đ ng c a Văn phòng đ i di n là 5 năm, đư c tính t ngày ký gi y phép và có th đư c gia h n. M i l n gia h n không quá 5 năm. 2. Th i h n ho t đ ng c a cơ s liên k t, cơ s đ c l p do cơ quan c p gi y phép ghi trong gi y phép, đư c tính t ngày ký gi y phép và không quá 50 năm. Cơ s liên k t, cơ s đ c l p mu n gia h n ho t đ ng ph i làm đơn gia h n g i cơ quan c p gi y phép, ch m nh t là 90 ngày trư c khi h t h n ho t đ ng. Đi u 9. Th m quy n c p, gia h n, s a đ i, b sung, thu h i gi y phép đ i v i cơ s VHGDNN đư c quy đ nh như sau: 1. Th tư ng Chính ph quy t đ nh c p hay không c p gi y phép đ i v i cơ s đ c l p, cơ s giáo d c b c đ i h c và sau đ i h c, cơ s văn hóa có quy mô l n mang tính ch t qu c gia, qu c t và các d án nhóm A. 2. B trư ng B Giáo d c và Đào t o quy t đ nh đ i v i cơ s VHGDNN ho t đ ng ch y u trong lĩnh v c giáo d c và đào t o, tr các trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 và kho n 4 Đi u này. 3. B trư ng B Văn hóa - Thông tin quy t đ nh đ i v i cơ s VHGDNN ho t đ ng ch y u trong lĩnh v c văn hóa và thông tin, tr các trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 4. B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy t đ nh đ i v i cơ s VHGDNN ho t đ ng ch y u trong lĩnh v c d y ngh , tr các trư ng h p quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u này. 5. C p nào có th m quy n cho phép thành l p cơ s VHGDNN t i Vi t Nam thì c p đó có th m quy n gia h n, s a đ i, b sung, thu h i gi y phép, t m th i đình ch và đình ch ho t đ ng, gi i th đ i v i cơ s VHGDNN t i Vi t Nam. Đi u 10. Vi c ti p nh n và th m đ nh h sơ xin c p gi y phép đư c quy đ nh như sau: 1. Đ i v i các cơ s VHGDNN quy đ nh t i kho n 1 Đi u 9 c a Ngh đ nh này B Giáo d c và Đào t o, B Văn hóa - Thông tin, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ti p nh n h sơ theo ch c năng qu n lý ngành đư c phân công ph trách, l y ý ki n c a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh (sau đây g i chung là y ban nhân dân t nh) có liên quan đ trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 2. Đ i v i các trư ng h p còn l i, B Giáo d c và Đào t o, B Văn hóa - Thông tin, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n h sơ theo th m quy n quy đ nh t i các kho n 2, 3 và 4 Đi u 9 Ngh đ nh này, l y ý ki n c a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh có liên quan trư c khi xem xét, quy t đ nh. Đi u 11. Th i h n th m đ nh h sơ đư c quy đ nh như sau: 1. Đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 9 c a Ngh đ nh này, k t ngày nh n đ h sơ h p l , trong th i h n 90 ngày, cơ quan ti p nh n và th m đ nh h sơ ph i th m đ nh xong trình ý ki n lên Th tư ng Chính ph . Trong th i h n 7 ngày, k t ngày có ý ki n quy t đ nh c p hay không c p gi y phép c a Th tư ng Chính ph , cơ quan ti p nh n và th m đ nh h sơ thông báo k t qu b ng văn b n cho đương s . 2. Đ i v i các trư ng h p còn l i, k t ngày nh n đ h sơ h p l , trong th i h n 30 ngày đ i v i Văn phòng đ i di n, 60 ngày đ i v i cơ s VHGDNN đ c l p, cơ quan c p gi y phép thông báo k t qu b ng văn b n cho đương s . Đi u 12. 1. Trong th i h n 90 ngày k t ngày đư c c p gi y phép, cơ s VHGDNN ph i hoàn thành th t c đăng ký ho t đ ng v i y ban nhân dân t nh, nơi cơ s VHGDNN đóng tr s . 2. Trong th i h n 30 ngày k t ngày hoàn thành th t c đăng ký ho t đ ng v i y ban nhân dân t nh, cơ s VHGDNN ph i đăng báo trung ương và báo đ a phương trong 5 s liên ti p các n i dung sau: a) Tên cơ s VHGDNN (ti ng Vi t Nam, ti ng nư c ngoài thông d ng); b) Gi y phép thành l p (s , ngày và cơ quan c p); c) H và tên Giám đ c; d) Đ a đi m đ t tr s , đi n tho i, fax; đ) S tài kho n t i ngân hàng giao d ch. Đi u 13. Cơ s VHGDNN có yêu c u thay đ i tên g i, tr s , giám đ c, l p chi nhánh, b sung ch c năng, nhi m v , ph m vi ho t đ ng, ho c gia h n gi y phép đ u ph i báo cáo cơ quan ti p nh n và th m đ nh h sơ quy đ nh t i Đi u 9 c a Ngh đ nh này và ch đư c thay đ i, b sung ho c gia h n khi có văn b n ch p thu n. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n đư c đơn yêu c u, cơ quan c p gi y phép có văn b n tr l i đương s v các yêu c u nêu trên. Đi u 14.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Ho t đ ng c a cơ s VHGDNN đư c ch m d t trong các trư ng h p sau: a) H t th i h n ghi trong gi y phép; b) Theo đ ngh c a cơ s VHGDNN; c) Theo Quy t đ nh thu h i gi y phép c a cơ quan c p gi y phép. 2. Cơ quan ti p nh n và th m đ nh h sơ có trách nhi m thông báo lý do cho cơ s VHGDNN và y ban nhân dân t nh có liên quan bi t trư c 30 ngày khi cơ s VHGDNN ch m d t ho t đ ng. Đi u 15. Trong th i h n 90 ngày k t ngày đư c thông báo ch m d t ho t đ ng, cơ s VHGDNN ph i gi i quy t xong m i th t c có liên quan, bao g m vi c thông báo trên báo trung ương và báo đ a phương v vi c ch m d t ho t đ ng, thanh toán các kho n n , ti n thu , ti n lương, ti n thuê nhà, thanh lý tài s n, thanh lý h p đ ng, hoàn tr gi y phép, con d u và g i báo cáo b ng văn b n đ n cơ quan c p gi y phép và cơ quan nhà nư c liên quan có th m quy n. Trong trư ng h p đ c bi t, đư c cơ quan c p gi y phép chu n y, th i h n này có th kéo dài hơn, nhưng không quá m t năm. Chương 3: QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ S VĂN HÓA, GIÁO D C NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Đi u 16. Sau khi đư c c p phép, cơ s VHGDNN đư c ho t đ ng theo m c tiêu, n i dung, ph m vi, th i h n đã đư c quy đ nh trong gi y phép. T p trung xây d ng và phát tri n cơ s VHGDNN đ đáp ng ngày càng t t hơn các nhu c u phù h p v i m c tiêu đã đư c phía Vi t Nam cho phép. Có quy n quan h v i các cơ quan ch c năng c a Vi t Nam đ ngh t o thu n l i cho cơ s VHGDNN t i Vi t Nam ho t đ ng. Đi u 17. Cơ s VHGDNN có nghĩa v tuân th pháp lu t Vi t Nam, không đư c l i d ng các ho t đ ng văn hóa, giáo d c đ tuyên truy n sai đư ng l i, ch trương, chính sách c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, chia r kh i đoàn k t dân t c, kích đ ng b o l c, tuyên truy n chi n tranh xâm lư c, phá ho i thu n phong m t c, truy n bá văn hóa ph m đ i tr y, mê tín h t c và t n n xã h i. Đi u 18. 1. Cơ s VHGDNN đư c quy n tuy n d ng lao đ ng theo nhu c u ho t đ ng c a mình; ph i ưu tiên tuy n d ng công dân Vi t Nam, tuân th các quy đ nh c a B Lu t Lao đ ng và các quy đ nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam v s d ng lao đ ng là ngư i Vi t Nam trong các cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t Nam. 2. Công dân Vi t Nam và công dân nư c ngoài làm vi c t i cơ s VHGDNN có trách nhi m tuân th và tôn tr ng lu t pháp Vi t Nam, th c hi n quy n l i và nghĩa v c a mình trên cơ s h p đ ng lao đ ng và các quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng; có trách nhi m tôn tr ng danh d , nhân ph m, phong t c c a nhau.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Công dân Vi t Nam và công dân nư c ngoài làm vi c t i cơ s VHGDNN bình đ ng v đi u ki n làm vi c và quy n l i b i dư ng phát tri n chuyên môn nghi p v . 4. Công dân Vi t Nam làm vi c t i cơ s VHGDNN có quy n tham gia các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, đoàn th khác theo đi u l c a các t ch c này và theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 19. 1. Cơ s VHGDNN đư c quy n thuê tr s , nhà và các phương ti n ph c v ho t đ ng và sinh ho t c a mình. 2. Cơ s VHGDNN có nhu c u thuê đ t đ xây d ng cơ s v t ch t k thu t ph c v cho ho t đ ng c a mình ph i có h sơ xin thuê đ t n p kèm theo h sơ xin c p gi y phép. 3. Đ i v i đ t đã đư c Nhà nư c giao cho bên Vi t Nam s d ng, khi h p tác v i bên nư c ngoài mà không thay đ i m c đích s d ng đ t thì sau khi đư c c p gi y phép, cơ s liên k t có quy n tri n khai các th t c v thi t k , xây d ng ho c th c hi n các ho t đ ng đã đư c ghi trong gi y phép. 4. Trong trư ng h p cơ s v t ch t, trang thi t b c a cơ s VHGDNN không đ m b o các đi u ki n v an toàn, v sinh ho c môi trư ng, cơ quan qu n lý nhà nư c Vi t Nam có quy n yêu c u Giám đ c cơ s VHGDNN s a ch a, hoàn thi n trong m t kho ng th i gian nh t đ nh; n u th y c n thi t, ra l nh cơ s đó t m ng ng ho t đ ng đ ti n hành kh c ph c tình tr ng trên. 5. Cơ s VHGDNN không đư c cho phép b t kỳ ngư i nào ho c t ch c nào s d ng danh nghĩa ho c đ a đi m c a mình đ ti n hành các ho t đ ng b t h p pháp và trái v i m c tiêu đã ghi trong gi y phép ho c đã đăng ký. Đi u 20. Cơ s VHGDNN đư c phép nh p kh u ho c t m nh p tái xu t các phương ti n c n thi t cho ho t đ ng c a cơ s và cho nhu c u làm vi c và sinh ho t c a công dân nư c ngoài làm vi c t i cơ s VHGDNN theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 21. Văn phòng đ i di n và cơ s VHGDNN không ti n hành các ho t đ ng có thu, đư c m tài kho n chuyên chi (b ng ti n nư c ngoài ho c b ng ti n Vi t Nam có g c ngo i t ) t i các Ngân hàng đư c thành l p và ho t đ ng theo pháp lu t Vi t Nam. Đi u 22. 1. Cơ s VHGDNN ti n hành các ho t đ ng có thu ph i th c hi n ch đ k toán, th ng kê, ki m toán theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam v k toán, th ng kê, ki m toán; m tài kho n b ng ti n nư c ngoài và b ng ti n Vi t Nam t i các Ngân hàng đư c thành l p và ho t đ ng theo pháp lu t Vi t Nam; th c hi n m i kho n thu, chi thông qua các tài kho n đó. Trong trư ng h p đ c bi t đư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p thu n, cơ s VHGDNN đư c phép m tài kho n v n vay t i Ngân hàng nư c ngoài.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Trong trư ng h p bên nư c ngoài ph i b v n ban đ u và v n vay đ xây d ng cơ c v t ch t - k thu t c a cơ s VHGDNN, sau khi th c hi n t t c các nghĩa v tài chính, bên nư c ngoài đư c chuy n ra nư c ngoài: a) Các kho n ti n v n thu c quy n s h u h p pháp c a mình; b) Ti n vay và ti n tr lãi các kho n vay nư c ngoài trong quá trình ho t đ ng. 3. Cơ s VHGDNN ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh v qu n lý ngo i h i c a Vi t Nam. Đi u 23. 1. Cơ s VHGDNN đư c phép nh n s ng h tài chính ho c tài s n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đ xây d ng cơ s v t ch t - k thu t và phát tri n s nghi p văn hóa - giáo d c. 2. Cơ s VHGDNN không đư c nh n ti n ho c tài s n dư i b t kỳ hình th c nào c a b t kỳ ai (k c trong và ngoài nư c) n u vi c nh n này vi ph m pháp lu t Vi t Nam. Đi u 24. 1. Công dân Vi t Nam và công dân nư c ngoài làm vi c trong cơ s VHGDNN ph i n p thu thu nh p cá nhân theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Công dân nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam trong cơ s VHGDNN, sau khi n p thu thu nh p cá nhân, đư c chuy n ra nư c ngoài thu nh p h p pháp c a mình. Đi u 25. Cơ s VHGDNN có trách nhi m th c hi n các quy đ nh v công tác ki m tra, thanh tra t i các Đi u 28, 29 và 30 c a Ngh đ nh này và ph i t o m i đi u ki n thu n l i cho công tác ki m tra, thanh tra. Đi u 26. 1. Trong th i gian ho t đ ng t i Vi t Nam cơ s VHGDNN đư c Nhà nư c Vi t Nam b o h các quy n và l i ích h p pháp theo pháp lu t Vi t Nam và các Đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 2. Trong trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Ngh đ nh này thì áp d ng quy đ nh c a Đi u ư c qu c t . Đi u 27. 1. Cơ s VHGDNN ph i báo cáo b ng văn b n đ nh kỳ h ng năm v ho t đ ng c a mình, g i cho cơ quan qu n lý nhà nư c quy đ nh t i Đi u 28 c a Ngh đ nh này và y ban nhân dân t nh, nơi đóng tr s . Khi c n thi t, theo yêu c u c a các cơ quan nói trên, cơ s VHGDNN có trách nhi m báo cáo, cung c p tài li u ho c gi i trình nh ng v n đ liên quan đ n ho t đ ng c a mình.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Cơ s VHGDNN, trong trư ng h p ti n hành các ho t đ ng có thu, có trách nhi m g i báo cáo tài chính h ng năm t i B Tài chính và cơ quan qu n lý nhà nư c c a cơ s đó. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C Đi u 28. B Giáo d c và Đào t o, B Văn hóa - Thông tin, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c đ i v i m i ho t đ ng c a cơ s VHGDNN liên quan đ n ngành mình ph trách, có các nhi m v và quy n h n sau đây: 1. Xây d ng trình cơ quan có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n văn b n quy ph m pháp lu t v ho t đ ng văn hóa, giáo d c c a cơ s VHGDNN; 2. Hư ng d n th t c, ti p nh n h sơ xin c p gi y phép, ch trì t ch c th m đ nh, c p gi y phép theo quy đ nh; 3. Làm đ u m i gi i quy t nh ng v n đ liên quan đ n vi c thành l p và ho t đ ng c a cơ s VHGDNN; 4. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra và đánh giá v t ch c và ho t đ ng c a cơ s VHGDNN và thông báo công khai k t qu ki m tra, thanh tra, đánh giá; x lý vi ph m theo quy đ nh t i Chương V c a Ngh đ nh này. Đi u 29. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , trong ph m vi ch c năng đư c giao, có trách nhi m ph i h p xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v ho t đ ng văn hóa, giáo d c c a cơ s VHGDNN; tham gia th m đ nh h sơ xin c p gi y phép; hư ng d n, gi i quy t các th t c liên quan đ n thành l p cơ s VHGDNN; ki m tra, thanh tra ho t đ ng c a cơ s VHGDNN; th c hi n các nhi m v khác thu c th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 30. U ban nhân dân t nh, nơi đ t tr s c a cơ s VHGDNN, có nh ng nhi m v và quy n h n sau đây trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v ho t đ ng văn hóa, giáo d c c a cơ s VHGDNN trên đ a bàn lãnh th : 1. Tham gia th m đ nh h sơ xin c p gi y phép; 2. Ki m tra, thanh tra v t ch c và ho t đ ng c a cơ s VHGDNN; 3. Tr c ti p qu n lý các cơ s VHGDNN đ t t i đ a phương theo s phân c p c a Chính ph ; 4. Đ ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n xem xét và gi i quy t nh ng v n đ v t ch c và ho t đ ng c a cơ s VHGDNN; 5. Th c hi n các nhi m v khác thu c th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 31. S Giáo d c và Đào t o, S Văn hoá - Thông tin, S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, trong ph m vi ch c năng đư c giao, có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh, nơi đ t tr s c a cơ s VHGDNN th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên đ a bàn lãnh th đ i v i ho t đ ng văn hoá, giáo d c c a cơ s VHGDNN. Chương 5: X LÝ VI PH M Đi u 32. 1. T ch c, cá nhân thu c cơ s VHGDNN vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì ph i ch m d t các vi ph m và tuỳ theo m c đ vi ph m s b x lý theo các hình th c sau đây: Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t năm tri u đ ng đ n hai mươi tri u đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau đây: a) T y xoá, s a ch a, cho thuê, cho mư n gi y phép; b) S d ng ngư i lao đ ng làm vi c trong cơ s VHGDNN trái v i quy đ nh c a Ngh đ nh này và c a pháp lu t v lao đ ng c a Vi t Nam; c) Không có bi n hi u, làm sai bi n hi u ho c s d ng bi n hi u trái v i quy đ nh c a pháp lu t; d) Ch m tr trong vi c thanh toán, tr tr s , tr phương ti n làm vi c đã thuê trong trư ng h p ch m d t h p đ ng; đ) Không báo cáo ho c báo cáo không đúng v t ch c và ho t đ ng c a cơ s VHGDNN theo quy đ nh. 2. Ph t ti n t hai mươi tri u đ ng đ n sáu mươi tri u đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau đây: a) Thay đ i tên g i, thay đ i giám đ c ho c thay đ i tr s t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác khi chưa đư c ch p nh n; b) T m ng ng ho c ch m d t ho t đ ng mà không thông báo; c) Vi ph m các quy đ nh v m và s d ng tài kho n ho c v ch đ k toán, th ng kê; d) Gây khó khăn, c n tr khi cơ quan nhà nư c có th m quy n ti n hành ki m tra, thanh tra. 3. Ph t ti n t sáu mươi tri u đ ng đ n m t trăm tri u đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau đây:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Ho t đ ng ngoài m c tiêu, n i dung, ph m vi đã đư c quy đ nh trong gi y phép; b) Ho t đ ng khi gi y phép đã h t h n ho c khi cơ s VHGDNN đang trong th i gian b t m th i đình ch ho t đ ng. 4. Trư ng h p cơ s VHGDNN có hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này mà có tình ti t tăng n ng thì s b ph t ti n v i m c ph t cao nh t trong khung, đ ng th i còn có th b t m th i đình ch ho t đ ng. Trư ng h p cơ s VHDGNN có hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u này mà có tình ti t tăng n ng thì s b ph t ti n v i m c ph t cao nh t trong khung, đ ng th i còn có th b t m th i đình ch ho t đ ng ho c b thu h i gi y phép. Đi u 33. Công dân Vi t Nam, công dân nư c ngoài làm vi c trong cơ s VHGDNN có hành vi vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo m c đ vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 34. 1. Cơ quan c p gi y phép ra quy t đ nh x lý m c đình ch ho t đ ng t m th i ho c thu h i gi y phép. 2. Thanh tra chuyên ngành Giáo d c và Đào t o, Văn hóa - Thông tin, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ra quy t đ nh x lý các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u 32 c a Ngh đ nh này; báo cáo B trư ng, đ ngh Th tư ng Chính ph t m th i đình ch ho t đ ng ho c thu h i gi y phép đ i v i cơ s VHGDNN thu c th m quy n quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p cơ s này có các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 4 Đi u 32 c a Ngh đ nh này. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, nơi đ t tr s c a cơ s VHGDNN, ra quy t đ nh x lý các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và 2 Đi u 32 c a Ngh đ nh này; đ ngh cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan t m th i đình ch ho t đ ng c a cơ s VHGDNN thu c th m quy n quy t đ nh c a mình trong trư ng h p cơ s này có các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 4 Đi u 32 c a Ngh đ nh này. Đi u 35. 1. Cán b , công ch c Vi t Nam khi thi hành công v n u vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo m c đ vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . 2. Cơ s VHGDNN có quy n khi u n i, kh i ki n v i cơ quan nhà nư c có th m quy n v quy t đ nh x lý vi ph m, hành vi c a cán b , công ch c Vi t Nam khi thi hành công v mà mình cho là không đúng. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 36.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Các cơ s VHGDNN đã đư c Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p trư c khi ban hành Ngh đ nh này không ph i xét duy t l i, nhưng ph i b sung, hoàn ch nh h sơ trong th i h n 60 (sáu mươi) ngày k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c và ph i th c hi n đ y đ các quy đ nh c a Ngh đ nh này, tr trư ng h p cơ s VHGDNN đư c Chính ph Vi t Nam cho phép thành l p và qu n lý theo quy ch riêng. 2. Các b ph n công tác c a t ch c văn hóa, giáo d c nư c ngoài hi n đang ho t đ ng t i Vi t Nam, có tr s và nhân viên, nhưng chưa đư c Chính ph Vi t Nam c p gi y phép, trong th i h n 60 (sáu mươi) ngày k t ngày Ngh đ nh này có hi u l c, ph i làm th t c xin c p gi y phép theo các quy đ nh c a Ngh đ nh này, n u quá th i h n nói trên thì bu c ph i ch m d t ho t đ ng. Đi u 37. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Ngh đ nh này đ u bãi b . B trư ng B Giáo d c và Đào t o, B trư ng B Văn hóa - Thông tin và B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Ngh đ nh này. Đi u 38. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản