Nghị định số 183/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
5
download

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 183/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 183/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ HÔI CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 183/2007/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2007 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C CÁC HUY N: B O L C, THÔNG NÔNG, TRÙNG KHÁNH, PH C HÒA, T NH CAO B NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Cao B ng, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã, th tr n thu c các huy n: B o L c, Thông Nông, Trùng Khánh, Ph c Hòa, t nh Cao B ng như sau: 1. Thành l p xã Kim Cúc thu c huy n B o L c trên cơ s i u ch nh 4.431 ha di n tích t nhiên và 2.649 nhân khNu c a xã H ng Tr . Xã Kim Cúc có 4.431 ha di n tích t nhiên và 2.649 nhân khNu. a gi i hành chính xã Kim Cúc: ông giáp xã Hưng o, xã Hưng Th nh, xã Phan Thanh; Tây giáp xã Vĩnh Quang, huy n B o Lâm; Nam giáp xã Hưng Th nh, huy n B o L c và xã Vĩnh Phong, huy n B o Lâm; B c giáp xã H ng Tr . 2. M r ng th tr n B o L c thu c huy n B o L c trên cơ s i u ch nh 304 ha di n tích t nhiên và 498 nhân khNu c a xã H ng Tr ; 215 ha di n tích t nhiên và 162 nhân khNu c a xã Thư ng Hà. Th tr n B o L c có 1.103 ha di n tích t nhiên và 3.447 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n B o L c: ông giáp xã Cô Ba, xã Khánh Xuân; Tây giáp xã H ng Tr ; Nam giáp xã Phan Thanh, xã H ng Tr ; B c giáp xã Thư ng Hà. 3. Thành l p xã Hưng Th nh thu c huy n B o L c trên cơ s i u ch nh 4.424 ha di n tích t nhiên và 2.270 nhân khNu c a xã Hưng o. Xã Hưng Th nh có 4.424 ha di n tích t nhiên và 2.270 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hưng Th nh: ông giáp xã Hưng o; Tây giáp xã Vĩnh Phong, huy n B o Lâm; Nam giáp xã Sơn L , huy n B o L c và xã Thái Sơn, huy n B o Lâm; B c giáp xã Kim Cúc. 4. Thành l p xã Sơn L p thu c huy n B o L c trên cơ s i u ch nh 4.369 ha di n tích t nhiên và 2.014 nhân khNu c a xã Sơn L . Xã Sơn L p có 4.369 ha di n tích t nhiên và 2.014 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Sơn L p: ông giáp xã Sơn L ; Tây giáp xã Yên Th , huy n B o Lâm; Nam giáp xã B ng Thành, xã Nh n Môn, huy n Pác N m, t nh B c K n; B c giáp xã Thái Sơn, huy n B o Lâm. 5. Thành l p xã C n Nông thu c huy n Thông Nông trên cơ s i u ch nh 2.338 ha di n tích t nhiên và 1.652 nhân khNu c a xã C n Yên. Xã C n Nông có 2.338 ha di n tích t nhiên và 1.652 nhân khNu. a gi i hành chính xã C n Nông: ông giáp xã C n Yên; Tây giáp xã Xuân Trư ng, huy n B o L c; Nam giáp xã Lương Thông; B c giáp nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa. 6. Thành l p xã Ng c Côn thu c huy n Trùng Khánh trên cơ s i u ch nh 2.367,63 ha di n tích t nhiên và 2.226 nhân khNu c a xã Ng c Khê. Xã Ng c Côn có 2.367,63 ha di n tích t nhiên và 2.226 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ng c Côn: ông giáp xã Ng c Khê; Tây giáp xã Phong N m; Nam giáp xã Ng c Khê, xã Phong N m; B c giáp nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa. 7. Thành l p th tr n Hòa Thu n thu c huy n Ph c Hòa trên cơ s toàn b 2.204 ha di n tích t nhiên và 4.356 nhân khNu c a xã Hòa Thu n. Th tr n Hòa Thu n có 2.204 ha di n tích t nhiên và 4.356 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Hòa Thu n: ông giáp nư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa; Tây giáp xã Lương Thi n, xã M Hưng; B c giáp xã à Sơn, xã i Ti n; Nam giáp th tr n Tà Lùng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã H ng Tr còn l i 3.957 ha di n tích t nhiên và 3.078 nhân khNu. Xã Thư ng Hà còn l i 6.338 ha di n tích t nhiên, 3.596 nhân khNu. Xã Hưng o còn l i 3.540 ha di n tích t nhiên và 2.861 nhân khNu. Xã Sơn L còn l i 5.355 ha di n tích t nhiên và 2.559 nhân khNu. Huy n B o L c có 91.797 ha di n tích t nhiên và 47.206 nhân khNu, có 17 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Xuân Trư ng, Khánh Xuân, Cô Ba, B o Toàn, C c Pàng, H ng An, Huy Giáp, ình Phùng, Thư ng Hà, Hưng o, Hưng Th nh, Sơn L , Sơn L p, H ng Tr , Kim Cúc, Phan Thanh và th tr n B o L c. Xã C n Yên còn l i 2.600 ha di n tích t nhiên và 1.971 nhân khNu. Huy n Thông Nông có 35.761 ha di n tích t nhiên và 22.849 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, g m th tr n Thông Nông và các xã: a Thông, Lương Can, Bình Lãng, Thanh Long, Yên Sơn, Ng c ng, Lương Thông, V Quang, C n Yên, C n Nông. Xã Ng c Khê còn l i 2.810,37 ha di n tích t nhiên và 2.695 nhân khNu. Huy n Trùng Khánh có 46.872 ha di n tích t nhiên và 50.122 nhân khNu, có 20 ơn v hành chính tr c thu c, g m th tr n Trùng Khánh và các xã: Phong N m, Ng c Chung, Lăng Yên, Lăng Hi u, Khâm Thành, C nh Tiên, c H ng, Trung Phúc, Cao Thăng, Thông Hu , oài Côn, Thân Giáp, ình Minh, Phong Châu, Chí Vi n, àm Th y, ình Phong, Ng c Khê, Ng c Côn.
  3. Huy n Ph c Hòa có 25.193 ha di n tích t nhiên và 22.609 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c, g m các th tr n Hòa Thu n, Tà Lùng và các xã: i Sơn, H ng i, Cách Linh, Tri u u, M Hưng, Tiên Thành, Lương Thi n. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Cao B ng và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Nguy n T n Dũng Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Cao B ng; - Ban T ch c Trung ương; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).A.
Đồng bộ tài khoản