Nghị định số 184/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
92
lượt xem
4
download

Nghị định số 184/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 184/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 184/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 184/2004/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 184/2004/N -CP NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T VI C THI HÀNH PHÁP L NH DÂN QUÂN T V CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Dân quân t v ngày 29 tháng 4 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. T ch c k ni m ngày truy n th ng c a l c lư ng dân quân t v 1. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, i h i i bi u toàn qu c l n th nh t c a ng C ng s n Vi t Nam ra Ngh quy t v i t v , là ngày truy n th ng c a l c lư ng dân quân t v . 2. Hàng năm, U BAN nhân dân các c p, các b , ngành, oàn th nhân dân có trách nhi m ch o t ch c k ni m ngày truy n th ng c a l c lư ng dân quân t v . 3. Vi c t ch c k ni m ngày truy n th ng c a l c lư ng dân quân t v năm tròn 5 và năm ch n 10 th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 154/2004/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph v nghi th c trong vi c t ch c các ngày l , ngày truy n th ng. i u 2. ăng ký, qu n lý và tuy n ch n dân quân t v 1. Cơ quan quân s c p trên ch o cho c p dư i vi c ăng ký, qu n lý công dân tiêu chuNn dân quân t v tuy n ch n và s n sàng m r ng l c lư ng dân quân t v khi c n thi t; ng th i xác nh ch tiêu tuy n ch n dân quân t v phù h p v i tình hình dân cư, a bàn, i u ki n kinh t , yêu c u qu c phòng - an ninh t ng a phương, cơ s . 2. Xã i, Phư ng i, Th i thu c huy n (sau ây g i chung là Xã i), Ban Ch huy quân s cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p, t ch c kinh t , t ch c chính tr , t
 2. ch c chính tr - xã h i (sau ây g i chung Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c) tham mưu giúp U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) ngư i ng u cơ quan, t ch c l p các k ho ch và tri n khai th c hi n vi c ăng ký, tuy n ch n công dân tiêu chuNn vào l c lư ng dân quân t v nòng c t, t ch c ch t ch vi c qu n lý l c lư ng dân quân t v nòng c t và l c lư ng dân quân t v r ng rãi. i u 3. T ch c l c lư ng t v trong doanh nghi p không ph i doanh nghi p nhà nư c 1. Doanh nghi p có t ch c ng ph i t ch c l c lư ng t v . 2. Doanh nghi p chưa có t ch c ng ư c t ch c t v khi T nh i trư ng, Thành i trư ng tr c thu c quân khu (sau ây g i chung là t nh i trư ng) yêu c u ho c ngh c a doanh nghi p ư c cơ quan quân s có thNm quy n ng ý; riêng doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t ch c t v ph i có s ch o c a U ban nhân dân c p t nh ho c ngh c a doanh nghi p ư c cơ quan quân s có thNm quy n ng ý. 3. Nh ng doanh nghi p chưa t ch c t v , ngư i ng u doanh nghi p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho công dân trong tu i ang làm vi c trong doanh nghi p tham gia dân quân a phương nơi h cư trú. i u 4. Phù hi u và trang ph c c a cán b , chi n sĩ dân quân t v nòng c t 1. Phù hi u dân quân t v hình vuông, c nh dài 30 mm, n n , b n c nh vi n vàng r ng 1,5 mm, gi a có ngôi sao 5 cánh n i màu vàng, chi u dài hai cánh i nhau là 10 mm, có hình tia ra xung quanh hai bên bông lúa dài 20 mm bao quanh ngôi sao vàng theo chi u chéo c a hình vuông, dư i hai bông lúa là 1/2 bánh răng màu vàng, có ch DQTV (dân quân t v ). Phù hi u dân quân t v ư c g n trên các lo i mũ trang b cho dân quân t v . 2. Trang ph c c a cán b , chi n sĩ dân quân t v nòng c t: a) Cán b dân quân t v : - Mũ c ng, mũ m m: ki u ba múi, lư i trai dài, hai bên c nh có ô dê thoát khí, phía sau mũ có khoá tăng gi m; - Áo trang b cho cán b nam: ki u ký gi công ch c, c b , có 3 túi n i, n p mi ng túi r ng 30 mm, không n p, cài cúc lo i to màu nâu s m; qu n sơ mi ki u K82; gi y v i ho c gi y da en th p c bu c dây, t t chân s i v i pha ni lon. - Áo trang b cho cán b n : ki u ký gi công ch c, c b , có 2 túi n i dư i hai v t áo, n p mi ng túi r ng 30 mm, không n p, cài cúc lo i to màu nâu x m, chi t ly hai bên sư n; qu n sơ mi ki u K82; gi y v i ho c gi y da en th p c bu c dây, t t chân s i v i pha ni lon. b) Chi n s dân quân t v :
 3. - Mũ c ng, mũ m m: ki u ba múi, lư i trai dài, hai bên c nh có ô dê thoát khí, phía sau mũ có khoá tăng gi m; - Áo ki u sơ mi chít g u, c b , dài tay, có hai túi ng c p n i, n p túi hình cánh dơi n i ngoài, có ai x sư n cài cúc; qu n sơ mi ki u K82; - Gi y v i th p c bu c dây, t t chân s i v i pha ni lon. c) Trang ph c dùng chung c a dân quân t v thư ng tr c s n sàng chi n u: áo bông ki u K82 c a chi n s Quân i nhân dân Vi t Nam. d) Mũ m m, qu n áo, gi y v i, t t chân c a cán b , chi n s dân quân màu xanh rêu; c a cán b , chi n sĩ t v màu xanh công nhân. 3. Các trư ng h p s d ng trang ph c: Khi t p trung h i h p, h c t p chính tr , hu n luy n quân s , tu n tra canh gác, làm công tác dân v n, h i thi, h i thao, di n t p, d mít tinh, di u duy t trong các ngày l , l c lư ng dân quân t v nòng c t ph i eo phù hi u dân quân t v và mang m c trang ph c th ng nh t. Trang ph c c a dân quân t v s d ng di u duy t trong các ngày l l n do B Qu c phòng quy nh. 4. Nghiêm c m ơn v và cá nhân l i d ng phù hi u, trang ph c dân quân t v làm nh ng vi c trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 5. N i dung qu n lý nhà nư c v dân quân t v 1. Ban hành, hư ng d n, thông tin và tuyên truy n ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t v dân quân t v . 2. L p k ho ch và ch o t ch c xây d ng, hu n luy n và ho t ng c a l c lư ng dân quân t v . 3. Ki m tra, thanh tra, khen thư ng, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v dân quân t v . 4. Quy nh và hư ng d n th c hi n các ch , chính sách, l p k ho ch d toán kinh phí b o m cho dân quân t v . 5. T ch c ch o công tác nghiên c u khoa h c ngh thu t quân s , t ng k t kinh nghi m và l ch s v dân quân t v . 6. Sơ k t, t ng k t công tác dân quân t v . i u 6. Trách nhi m c a B Qu c phòng
 4. 1. Giúp Chính ph ch trì ph i h p v i các b , ngành liên quan trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v dân quân t v . 2. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan th ng nh t quy nh ban hành n i dung chương trình, giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng, t p hu n, giáo d c chính tr , hu n luy n quân s cho l c lư ng dân quân t v , nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng t ng h p c a l c lư ng dân quân t v áp ng yêu c u, nhi m v trong tình hình m i. 3. Ph i h p v i B K ho ch và u tư l p k ho ch b o m vũ khí, trang b k thu t theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này cho l c lư ng dân quân t v trong các tình hu ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Ch trì, ph i h p v i các b , ngành ch o ki n toàn ban ch huy quân s c a cơ quan, t ch c; ban hành các quy nh v ch ki m tra, thanh tra, giao ban, sơ k t, t ng k t, thông báo, báo cáo tình hình th c hi n công tác qu c phòng, quân s hàng năm và t ng th i kỳ; k p th i ưa công tác dân quân t v , công tác qu c phòng, quân s các cơ quan, t ch c i vào n n n p. i u 7. Trách nhi m c a các B liên quan 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Qu c phòng l p k ho ch và hư ng d n các b , ngành, a phương cân i k ho ch ngân sách hàng năm c a a phương th c hi n Pháp l nh Dân quân t v . 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Qu c phòng hàng năm xây d ng k ho ch ngân sách b o m th c hi n Pháp l nh Dân quân t v ; có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra các a phương, cơ quan, t ch c b o m ngân sách theo Pháp l nh Dân quân t v . 3. B N i v ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng có trách nhi m hư ng d n các a phương, cơ quan, t ch c vi c nâng cao ch t lư ng, quy ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b Xã i và th c hi n các ch chính sách i v i i ngũ cán b Xã i, cán b quân s c a các cơ quan, t ch c. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n các a phương, cơ quan, t ch c v ch chính sách xã h i, thương binh, li t s cho l c lư ng dân quân t v khi hu n luy n, ho t ng. 5. Các B , ngành, cơ quan, t ch c có trách nhi m l p k hoach v t ch c xây d ng, hu n luy n, ho t ng c a l c lư ng dân quân t v thu c quy n và có trách nhi m ch o, hư ng d n các m t b o m có liên quan n th c hi n Pháp l nh Dân quân t v và Ngh nh này. i u 8. Trách nhi m các a phương 1. U BAN nhân dân các c p có trách nhi m c th hoá b ng văn b n pháp lý th c hi n Pháp l nh Dân quân t v và Ngh nh này.
 5. 2. Ch t ch U BAN nhân dân các c p tr c ti p ch o, qu n lý, i u hành công tác dân quân t v theo Pháp l nh Dân quân t v và Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Dân quân t v . Chương 2: T CH C, BIÊN CH , VŨ KHÍ, TRANG BN, HU N LUY N, HO T NG C A L C LƯ NG DÂN QUÂN T V M C 1: T CH C, BIÊN CH , VŨ KHÍ, TRANG BN i u 9. Xã tr ng i m qu c phòng - an ninh 1. Xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) tr ng i m v qu c phòng - an ninh là xã có ư ng biên gi i; xã o; xã n i a, ven bi n có v trí quan tr ng v chính tr , kinh t , văn hoá - xã h i, qu c phòng - an ninh ho c nơi tình hình an ninh chính tr thư ng có di n bi n ph c t p. 2. Vi c xác nh xã tr ng i m n i a, ven bi n do Ch t ch U BAN nhân dân c p t nh ngh , Tư l nh quân khu trình B trư ng B Qu c phòng xem xét, quy t nh. Hàng năm các a phương, quân khu rà soát, i u ch nh, b sung l i các xã tr ng i m n i a. i u 10. Cơ c u, quy mô t ch c l c lư ng dân quân t v 1. Căn c tình hình dân cư, a bàn, yêu c u nhi m v qu c phòng - an ninh c a t ng a phương, xây d ng v s lư ng dân quân t v h p lý, nâng cao ch t lư ng t ng h p, tinh g n t ch c biên ch . 2. L c lư ng dân quân t v ư c t ch c thành l c lư ng cơ ng, l c lư ng chi n u t i ch g m có phân i b binh, phân i binh ch ng chi n u, binh ch ng b o m chi n u, dân quân t v bi n. xã biên gi i, xã o và m t s xã thu c a bàn tr ng i m n i a, ven bi n ư c t ch c l c lư ng dân quân thư ng tr c. i v i cơ quan, t ch c ch y u t ch c l c lư ng chi n u t i ch b o v cơ quan, ơn v mình; cơ quan, t ch c có quân s ông ngoài vi c t ch c l c lư ng chi n u t i ch có th t ch c l c lư ng cơ ng, binh ch ng chi n u, b o m chi n u theo s ch o c a cơ quan quân s c p trên. 3. Quy mô t ch c: a) T nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), căn c tình hình c th c a các doanh nghi p nhà nư c ng chân trên a bàn có i u ki n t ch c các ti u oàn t v b binh và các i i t v pháo phòng không, riêng các thành ph l n t ch c l c lư ng pháo phòng không dân quân t v nhi u hơn; các binh ch ng dân quân t v khác t ch c c p i i.
 6. b) Huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) t ch c l c lư ng dân quân t v b binh cơ ng t trung i n i i b binh; l c lư ng phòng không và các binh ch ng khác t ch c c p trung i. c) Xã thu c vùng ng b ng, ô th , ven bi n, trung du t ch c l c lư ng dân quân cơ ng, quy mô t ch c m t trung i dân quân b binh và m t s ti u i, khNu i binh ch ng c n thi t; xã thu c mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng bi n o t ch c trung i thi u n trung i dân quân cơ ng, m t s t , ti u i binh ch ng c n thi t khác. Xã biên gi i, xã o t ch c l c lư ng dân quân thư ng tr c, m t s xã thu c a bàn tr ng i m khác có th t ch c l c lư ng dân quân thư ng tr c, quy mô t ch c ti u i, nơi có yêu c u nhi m v qu c phòng - an ninh và có i u ki n b o m thì t ch c n trung i dân quân thư ng tr c. d) Thôn, làng, p, khóm, b n, buôn, sóc, phum, t dân ph , c m dân cư, khu ph (sau ây g i chung là thôn) thu c vùng ng b ng, ô th , ven bi n, trung du t ch c ti u i dân quân chi n u t i ch , nơi có yêu c u nhi m v qu c phòng - an ninh và i u ki n b o m thì t ch c n trung i; thôn thu c mi n núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng bi n o t ch c t t n ti u i dân quân t i ch . ) Cơ quan, t ch c l y ơn v công tác, s n xu t t ch c l c lư ng t v , quy mô ph bi n là ti u i, trung i chi n u t i ch ; nh ng doanh nghi p nhà nư c có quân s ông thì quy mô t ch c n c p i i, ti u oàn t v trong ó t ch c m t s phân i binh ch ng theo s ch o c a cơ quan quân s c p trên. e) i v i dân quân t v bi n, l y s phương ti n ho t ng trên bi n t ch c, quy mô t ch c ti u i, trung i, h i i dân quân t v (tương ương c p i i), nơi có i u ki n thì t ch c n h i oàn dân quân t v (tương ương c p ti u oàn). f) i v i doanh nghi p không ph i là doanh nghi p nhà nư c quy mô t ch c ti u i n trung i. 4. Vi c t ch c, biên ch dân quân t v c th a phương, cơ s và m r ng quy mô l c lư ng dân quân t v các tình hu ng do B Qu c phòng quy nh. i u 11. Ch c năng, nhi m v c a Xã i 1. Ch c năng, nhi m v : a) Tham mưu giúp c p y, U BAN nhân dân c p xã lãnh o, ch o, i u hành th c hi n toàn di n nhi m v qu c phòng, quân s cơ s ; làm nòng c t t ch c th c hi n các nhi m v : xây d ng làng, xã chi n u g n xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n, th c hi n nh ng nhi m v qu n lý, tuy n quân, công tác dân quân t v , d b ng viên, giáo d c qu c phòng và ph i h p các l c lư ng gi v ng s n nh chính tr a phương. b) T ch c xây d ng các k ho ch v qu c phòng, quân s cơ s ; xây d ng, hu n luy n và ho t ng chi n u tr an, phòng ch ng thiên tai, d ch ho và công tác v n ng qu n chúng c a l c lư ng dân quân t v , d b ng viên.
 7. c) Ch trì, ph i h p v i các ban, ngành, oàn th tri n khai th c hi n công tác qu c phòng, quân s theo s lãnh o, ch o c a c p y ng, U BAN nhân dân c p mình và ch th , m nh l nh, k ho ch, hư ng d n c a cơ quan quân s c p trên. d) T ch c ăng ký, qu n lý ch t ch s lư ng, ch t lư ng công dân trong tu i dân quân t v , nam công dân trong tu i s n sàng nh p ngũ, th c hi n nghĩa v quân s , tuy n ch n công dân nh p ngũ, qu n lý huy ng l c lư ng d b ng viên và phương ti n k thu t s n sàng ng viên th i chi n theo quy nh c a pháp lu t; t ch c xây d ng và giáo d c chính tr , hu n luy n quân s cho l c lư ng dân quân; l p k ho ch huy ng l c lư ng dân quân làm nhi m v theo thNm quy n. ) T ch c ph i h p hi p ng v i công an và các l c lư ng khác gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, b o v ng, ch xã h i ch nghĩa, chính quy n, tính m ng và tài s n c a nhân dân, tài s n c a nhà nư c, c a t ch c cơ s , tính m ng và tài s n c a cá nhân ngư i nư c ngoài, m c tiêu và công trình qu c phòng - an ninh trên a bàn. e) Ph i h p v i các ban, ngành, oàn th tuyên truy n, giáo d c qu c phòng cho l c lư ng vũ trang và nhân dân cơ c , t ch c l c lư ng dân quân, d b ng viên tham gia xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n, tham gia th c hi n công tác h u phương quân i. f) ăng ký, qu n lý ch t ch , b o qu n và s d ng vũ khí trang b c a dân quân t v . g) Xây d ng k ho ch b o m tài chính, h u c n, k thu t t i ch s n sàng áp ng yêu c u, nhi m v trong m i tình hu ng. h) T ch c ki m tra, ôn c, sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m v công tác qu c phòng, quân s . 2. Xã i ư c s d ng con d u riêng. i u 12. Ch c năng, nhi m v và m i quan h c a Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c 1. Ch c năng, nhi m v : a) Tham mưu giúp c p y, ngư i ng u cơ quan, t ch c lãnh o, ch o công tác qu c phòng, quân s c a cơ quan, t ch c mình. b) K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng - an ninh; ph i h p v i cơ quan quân s các c p tham gia thNm nh các k ho ch, quy ho ch và d án kinh t - xã h i c a ngành có liên quan n qu c phòng; l p k ho ch ng viên v ngư i, phương ti n và cơ s v t ch t theo ch tiêu c a nhà nư c giao; l p k ho ch tham gia xây d ng khu v c phòng th t nh, huy n v ng ch c, xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n, s n sàng áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng, quân s t i a phương nơi ng chân. c) Tham mưu cho c p y và ngư i ng u cơ quan, t ch c ph i h p v i a phương th c hi n nhi m v giáo d c qu c phòng toàn dân cho cán b , ngư i lao ng
 8. trong cơ quan, t ch c và ph i h p v i các cơ quan, ơn v c a B Qu c phòng th c hi n b i dư ng ki n th c qu c phòng cho các i tư ng cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n t t công tác h u phương quân i. d) T ch c xây d ng l c lư ng t v , l c lư ng d b ng viên, th c hi n tuy n quân theo k ho ch, tr c ti p hu n luy n cho l c lư ng t v , ph i h p v i các l c lư ng b o v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i cơ quan, t ch c, tham gia công tác phòng th dân s theo hư ng d n c a B Qu c phòng và cơ quan quân s a phương. ) Cùng cơ quan quân s a phương ăng ký, qu n lý ch t ch , b o qu n và s d ng vũ khí, trang b c a l c lư ng t v các ơn v thu c quy n. e) ch o các ơn v thu c quy n xây d ng k ho ch b o m tài chính, h u c n, k thu t t i ch s n sàng áp ng yêu c u, nhi m v trong m i tình hu ng. f) T ch c ki m tra, ôn c, sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m v công tác qu c phòng, quân s . 2. M i quan h ch o và ph i h p: a) Ban Ch huy quân s các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và T ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p (sau ây g i chung là B , ngành) ch u s ch o c a B Qu c phòng v công tác qu c phòng theo quy nh c a Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương; Ban Ch huy quân s B , ngành ph i h p v i cơ quan quân s a phương ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra theo thNm quy n vi c th c hi n công tác qu c phòng nói chung, công tác t v nói riêng c a Ban Ch huy quân s c p dư i thu c quy n. b) Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c ch u s ch o c a Ban Ch huy quân s ngành d c c p trên; ng th i ch u s ch o, ch huy tr c ti p c a Ban Ch huy quân s a phương nơi ng chân v công tác xây d ng l c lư ng t v , công tác d b ng viên và tuy n quân, v ho t ng chi n u tr an trong khu v c phòng th c a a phương. i u 13. Ch c trách, nhi m v c a Thôn i, p i, Khóm i, B n i, Buôn i, Sóc i, Phum i, T i, C m i, Khu i (sau ây g i chung là Thôn i): 1. Giúp Trư ng thôn, xã i tri n khai th c hi n công tác qu c phòng, quân s thôn. 2. Theo k ho ch c a Xã i, tr c ti p qu n lý, ch huy dân quân nòng c t, dân quân r ng rãi và qu n lý l c lư ng d b ng viên, nam công dân trong tu i s n sàng nh p ngũ thôn. 3. Ch huy l c lư ng dân quân thôn ph i h p v i công an thôn và các l c lư ng khác gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong thôn, b o v tính m ng và tài s n c a nhân dân, tài s n c a t p th , c a nhà nư c trên a bàn; tham gia phòng
 9. ch ng thiên tai, d ch ho ; làm t t công tác tuyên truy n v n ng nhân dân; tham gia xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n theo s ch o c a xã i. i u 14. Quy n h n thành l p, gi i th Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, Xã i, ơn v dân quân t v 1. Quy n h n thành l p Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, Xã i, và các ơn v dân quân t v quy nh như sau: a) B trư ng B Qu c phòng quy t nh thành l p Ban Ch huy quân s c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty (do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p) theo ngh c a Tư l nh quân khu sau khi ã th ng nh t v i cơ quan, t ch c ó. b) T ng Tham mưu trư ng quy t nh thành l p i i pháo phòng không, i i pháo binh dân quân t v theo ngh c a Tư l nh quân khu. c) Tư l nh quân khu, Quân ch ng H i quân quy t nh thành l p ti u oàn b binh dân quân t v , i i súng máy phòng không, h i oàn, h i i và các i i binh ch ng khác theo ngh c a T nh i trư ng, B Tham mưu quân ch ng H i quân. d) T nh i trư ng quy t nh thành l p Xã i, Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c không thu c i m a kho n 1 i u này, i i b binh dân quân t v , trung i súng máy phòng không, trung i pháo binh và trung i các binh ch ng dân quân t v khác theo ngh c a Huy n i trư ng. ) Huy n i trư ng quy t nh thành l p Thôn i, trung i, ti u i b binh dân quân t v , ti u i và khNu i dân quân t v binh ch ng c n thi t theo ngh c a Xã i, Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c. 2. C p có thNm quy n quy t nh thành l p n c p nào thì có quy n quy t nh gi i th n c p ó. i u 15. Quy n h n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c cán b Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, Xã i và cán b dân quân t v 1. Quy n h n b nhi m cán b Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, Xã i và cán b dân quân t v quy nh như sau: a) B Qu c phòng b nhi m cán b Ban Ch huy quân s B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty (do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p) theo ngh c a Tư l nh quân khu. b) Tư l nh quân khu, Quân ch ng và tương ương quy t nh b nhi m cán b c p ti u oàn, h i oàn theo ngh c a T nh i trư ng, Tham mưu trư ng Quân ch ng và tương ương. c) T nh i trư ng quy t nh b nhi m cán b Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c tr c thu c U ban nhân dân c p t nh, cán b c p i i và tương ương.
 10. d) Ch t ch U BAN nhân dân c p huy n quy t nh b nhi m Xã i trư ng, Chính tr viên Xã i, Xã i phó theo ngh c a Ch t ch U BAN nhân dân c p xã sau khi ã th ng nh t v i Huy n i trư ng. Huy n i trư ng quy t nh b nhi m cán b Thôn i trư ng, Trung i trư ng, ti u i trư ng và khNu i trư ng dân quân t v theo ngh c a Xã i trư ng, Ch huy trư ng Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c tr c thu c U ban nhân dân c p huy n. 2. Vi c mi n nhi m ch c v i v i cán b Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, Xã i, cán b dân quân t v trong các trư ng h p sau ây: a) Khi thay i t ch c mà không còn biên ch ch c v ang m nhi m. b) Cán b không còn tiêu chuNn và i u ki n th c hi n ch c v hi n t i. c) Cán b n tu i ngh hưu. d) Cán b thuyên chuy n công tác khác. 3. Cán b Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, Xã i, cán b dân quân t v b x lý k lu t cách ch c trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m pháp lu t. b) Vi ph m phNm ch t o c c a ngư i cán b . c) Năng l c qu n lý y u kém, ơn v x y ra các v vi c gây h u qu nghiêm tr ng, không hoàn thành nhi m v . 4. C p có thNm quy n quy t nh b nhi m c p nào thì có quy n quy t nh mi n nhi m, cách ch c n c p ó. i u 16. Vũ khí, trang b c a l c lư ng dân quân t v 1. Vũ khí, trang b c a l c lư ng dân quân t v , t b t c ngu n nào u ph i ư c ăng ký, qu n lý ch t ch , s d ng úng m c ích, úng pháp lu t. B Qu c phòng quy nh i tư ng ư c trang b , ch ng lo i vũ khí, ch ăng ký, qu n lý s d ng vũ khí trang b c a l c lư ng dân quân t v . 2. B Qu c phòng và B K ho ch và u tư quy nh, hư ng d n v trang b , s n xu t vũ khí, phương ti n c a l c lư ng dân quân t v trong các tình hu ng. M C 2: GIÁO D C CHÍNH TRN, HU N LUY N QUÂN S i u 17. ào t o cán b Xã i 1. Tiêu chuNn ào t o cán b Xã i quy nh như sau:
 11. a) Ngư i ư c ào t o cán b quân s c p xã ph i có b n lĩnh chính tr v ng vàng, phNm ch t o c cách m ng, có trình h c v n, s c kho , tu i i phù h p theo tiêu chuNn quy nh; B N i v ph i h p v i B Qu c phòng th ng nh t tiêu chuNn chung, U ban nhân dân c p t nh quy nh c th . b) Cán b quân s c p xã ương ch c ho c cán b khác là ngu n k c n trong quy ho ch cán b quân s c p xã. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m tuy n ch n và có k ho ch ào t o, s d ng sau ào t o. 3. B Qu c phòng xem xét, quy t nh phong quân hàm s quan d b theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th i gian ào t o cán b Xã i quy nh như sau: a) Mư i b n tháng i v i vùng ng b ng, ô th và vùng trung du. b) Chín tháng i v i mi n núi. c) Sáu tháng i v i ngư i vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, vùng bi n o. 5. Chương trình, n i dung, quy ch ào t o cán b quân s c p xã do B Qu c phòng quy nh. 6. Cán b Xã i ư c ào t o t i Trư ng quân s c p t nh, sau khi hoàn thành khoá h c ư c c p b ng trung c p ho c sơ c p quân s cơ s . i u 18. Th i gian b i dư ng, t p hu n, giáo d c chính tr , hu n luy n quân s khi c n thi t ho c khi có chi n tranh; danh m c v t ch t hu n luy n 1. Th i gian b i dư ng, t p hu n, giáo d c chính tr , hu n luy n quân s cho cán b , chi n s dân quân t v ư c th c hi n theo kho n 1 i u 18 c a Pháp l nh Dân quân t v ; khi c n thi t ho c khi có chi n tranh có th t 02 (hai) n 06 (sáu) tháng liên t c theo chương trình, n i dung, giáo trình, tài li u hu n luy n do B Qu c phòng quy nh. 2. Danh m c v t ch t hu n luy n th i bình và khi có chi n tranh do B Qu c phòng quy nh. M C 3: HO T NG C A L C LƯ NG DÂN QUÂN T V i u 19. ThNm quy n i u ng dân quân t v khi làm nhi m v 1. B trư ng B Qu c phòng ư c quy n i u ng dân quân t v t quân khu này sang quân khu khác làm nhi m v .
 12. 2. Tư l nh quân khu ư c quy n i u ng dân quân t v trong a bàn quân khu làm nhi m v , sau khi th ng nh t v i Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. 3. Tư l nh H i quân ư c i u ng các h i oàn, h i i thu c quy n qu n lý, sau khi th ng nh t v i Th trư ng B , ngành ch qu n. 4. T nh i trư ng ư c quy n i u ng dân quân t v trong a bàn t nh làm nhi m v sau khi ư c s nh t trí c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và Tư l nh quân khu. 5. Huy n i trư ng ư c quy n i u ng dân quân t v trong a bàn huy n làm nhi m v , sau khi ư c s nh t trí c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n và T nh i trư ng. 6. Xã i trư ng ư c quy n i u ng dân quân làm nhi m v trong ph m vi c a xã, sau khi ư c s nh t trí c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã. i u 20. Trách nhi m c a l c lư ng vũ trang v i t ch c xây d ng, hu n luy n, ho t ng c a l c lư ng dân quân t v 1. Các ơn v b i ch l c, b i biên phòng, b i a phương, công an ph i có trách nhi m ph i h p v i cơ quan quân s a phương nơi óng quân tham gia xây d ng, hu n luy n và ph i h p v i l c lư ng dân quân t v trong ho t ng chi n u, tr an, phòng ch ng l t bão, c u h , c u n n, xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n. 2. Quy ch ho t ng c a dân quân t v do B Qu c phòng quy nh. Chương 3: CH CHÍNH SÁCH I V I L C LƯ NG DÂN QUÂN T V i u 21. Ph c p trách nhi m qu n lý ơn v c a cán b ch huy dân quân t v hàng quý b ng h s so v i lương t i thi u 1. Ti u i trư ng và tương ương: 0,25 2. Trung i trư ng, thôn i trư ng và tương ương: 0,30 3. Trung i trư ng dân quân cơ ng: 0,45 4. Phó i i trư ng và tương ương: 0,35 5. i i trư ng và tương ương: 0,40 6. Phó ti u oàn trư ng và tương ương: 0,45 7. Ti u oàn trư ng và tương ương: 0,50 8. Xã i phó và Phó Ch huy trư ng Ban CHQS cơ quan, t ch c: 0,55
 13. 9. Xã i trư ng, Chính tr viên xã i, Ch huy trư ng, Chính tr viên Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c: 0,60 i u 22. Ch ti n lương i v i cán b Xã i 1. Chính tr viên Xã i là cán b kiêm nhi m ư c hư ng lương theo i m a kho n 1 i u 4 Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là Ngh nh 121/2003/N -CP). 2. Xã i trư ng là thành viên U ban nhân dân c p xã thì ư c hư ng lương ch c danh y viên U ban nhân dân; n u m c lương ch c danh này th p hơn m c lương cán s thì ư c hư ng lương ch c danh y viên U ban và b o lưu h s chênh l ch gi a m c lương cán s và m c lương ch c danh. Xã i trư ng chưa b sung thành viên U ban nhân dân c p xã thì hư ng lương theo ng ch cán s quy nh t i i m a kho n 2 i u 4 c a Ngh nh s 121/2003/N -CP. 3. Xã i phó là cán b chuyên trách c p xã ư c hư ng ch lương cán s b ng m c lương h s 1,46 m c lương t i thi u và óng b o hi m xã h i, n u qua ào t o chuyên nghi p quân s t i trư ng quân s t nh thì ư c nâng lương theo ng ch cán s (mã s 01.004), khi ngh vi c ư c hư ng ch cán b công ch c c p xã. i u 23. Tiêu chuNn trang ph c 1. Cán b xã i, Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, l c lư ng dân quân t v cơ ng ư c c p 02 (hai) b trang ph c s d ng trong 05 (năm) năm. 2. Cán b , chi n s dân quân t v nòng c t khác ư c c p ít nh t 01 (m t) b s d ng trong 05 (năm) năm. 3. Cán b , chi n s dân quân t v thư ng tr c s n sàng chi n u ư c c p 2 b trang ph c s d ng trong 01 (m t) năm, ngoài ra còn ư c s d ng quân trang dùng chung. i u 24. Ch chính sách c a dân quân t v khi làm nhi m v 1. Cán b , chi n s dân quân nòng c t n u làm nhi m v nh ng nơi có y u t nguy hi m, c h i thì ư c hư ng ch b i dư ng b ng hi n v t như i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i theo quy nh c a Lu t Lao ng. C p nào i u ng thì c p ó b o m. 2. Cán b , chi n s t v trong th i gian th c hi n nhi m v quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 7 c a Pháp l nh ư c cơ quan, t ch c nơi cán b , chi n sĩ ó làm vi c tr nguyên lương và các kho n ph c p i ư ng và ti n t u, xe theo ch hi n hành. Chi phí cho các kho n nói trên ư c tính vào chi phí qu n lý c a cơ quan, t ch c ó.
 14. 3. Vi c t m hoãn th c hi n h p ng lao ng i v i cán b , chi n sĩ dân quân t v ang làm vi c theo h p ng lao ng t i các cơ quan, t ch c trong th i gian t p trung giáo d c chính tr , hu n luy n quân s ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh s 44/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v h p ng lao ng. 4. Trong th i gian t m hoãn th c hi n h p ng lao ng th c hi n nghĩa v dân quân t v , ngư i lao ng không ph i óng b o hi m xã h i. i u 25. Ch i v i cán b , chi n s dân quân t v b tai n n 1. Cán b , chi n s dân quân t v n u b tai n n trong các trư ng h p sau ây thì ư c hư ng ch v tai n n lao ng: a) B tai n n trong khi hu n luy n ho c trong khi ang làm nhi m v theo m nh l nh c a c p có thNm quy n; b) B tai n n trên tuy n ư ng i và v t nơi n nơi hu n luy n ho c nơi làm nhi m v . 2. Khi x y ra tai n n lao ng, Ban Ch huy quân s a phương nơi t ch c hu n luy n ho c nơi ban hành l nh i u ng th c hi n nhi m v có trách nhi m: a) K p th i sơ c u, c p c u t i ch i v i ngư i b tai n n, sau ó chuy n ngay n cơ s y t g n nh t; b) Ph i l p biên b n, ghi y di n bi n v tai n n, thương tích n n nhân, m c thi t h i, nguyên nhân x y ra tai n n, có ch ký c a ngư i i di n Ban Ch huy quân s và i di n c a t p th cán b , chi n s dân quân t v cùng tham gia hu n luy n ho c th c hi n nhi m v . Trư ng h p b tai n n trên tuy n ư ng i và v , thì biên b n ph i có d u, ch ký c a ngư i i di n chính quy n a phương nơi x y ra tai n n. 3. Cán b , chi n s dân quân t v b tai n n lao ng ư c hư ng các ch sau ây: a) ư c thanh toán chi phí y t trong quá trình sơ c u, c p c u n khi i u tr n nh thương t t, xu t vi n. b) Sau khi i u tr ư c Ban Ch huy quân s a phương gi i thi u i giám nh kh năng lao ng t i H i ng giám nh y khoa theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ngư i chưa tham gia b o hi m xã h i b suy gi m kh năng lao ng t 5% tr lên thì ư c hư ng ch tr c p m t l n, m c tr c p do B Qu c phòng và B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th . Trư ng h p ngư i có tham gia b o hi m xã h i thì ư c hư ng ch tr c p m t l n ho c hàng tháng theo quy nh c a i u l b o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph .
 15. c) Ngư i b tai n n lao ng làm khi m khuy t m t hay nhi u b ph n cơ th ho c ch c năng, bi u hi n dư i nh ng d ng t t khác nhau, làm suy gi m kh năng ho t ng, khi n cho lao ng, sinh ho t, h c t p g p nhi u khó khăn ư c hư ng các ch ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t i v i ngư i tàn t t. d) Trư ng h p b ch t, k c ch t trong th i gian i u tr l n u, n u ngư i b ch t chưa tham gia b o hi m xã h i, thì ngư i tr c ti p mai táng ư c nh n ti n mai táng b ng 08 (tám) tháng lương t i thi u và gia ình c a ngư i ó ư c tr c p m t l n b ng 05 (năm) tháng lương t i thi u. N u ngư i b ch t có tham gia b o hi m xã h i, thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i. 4. Kinh phí chi tr các ch khi b tai n n do ngân sách a phương chi tr . i v i ngư i có tham gia b o hi m xã h i thì ch t tu t và ch tr c p 01 (m t) l n ho c hàng tháng do qu b o hi m xã h i chi tr . i u 26. Cán b , chi n sĩ b thương ho c hy sinh Cán b , chi n sĩ dân quân t v làm nhi m v theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 7 c a Pháp l nh n u b thương ho c hy sinh thì ư c xem xét hư ng các ch , chính sách ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t v ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. i u 27. Ngu n thu ngoài ngu n ngân sách trung ương và ngân sách a phương 1. Các ơn v s nghi p, t ch c kinh t và các t ch c ph i trích m t ph n kinh phí thích h p t ngu n thu không ph i là ngu n thu chính c a cơ quan, t ch c mình b o m cho l c lư ng t v hu n luy n và ho t ng. 2. Qu qu c phòng, an ninh là ngu n thu t nhân dân, cơ quan, t ch c óng góp. Ngu n thu này ph i ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a Lu t ngân sách. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xây d ng quy ch qu n lý ch t ch , s d ng úng m c ích, úng i tư ng, t hi u qu thi t th c. i u 28. Nhi m v chi c a B Qu c phòng 1. B o m tr c p ngày công lao ng, ti n ăn (ho c ti n lương) và các chi phí t ch c và ho t ng c a dân quân t v ư c i u ng làm nhi m v theo thNm quy n c a B trư ng B Qu c phòng và Tư l nh quân khu, Tư l nh Quân ch ng H i quân. 2. H tr xây d ng lán tr i ban u cho ơn v dân quân t v làm nhi m v thư ng tr c s n sàng chi n u nh ng a bàn tr ng i m biên gi i, h i o theo quy t nh c a B Qu c phòng. 3. B o m hu n luy n, ki m tra hu n luy n s n sàng chi n u hàng năm theo k ho ch c a B Qu c phòng, B T ng tham mưu. 4. S n xu t, mua s m trang thi t b , vũ khí, công c h tr và các phương ti n quân s , cung c p ngòi, li u, thu c n và ho c s n xu t mìn, l u n t t o cho dân quân t v .
 16. 5. S n xu t h c c m u, v t ch t hu n luy n, phù hi u dân quân t v , k ni m chương, in n m t bia, b n , sơ , tài li u, s sách, gi y ch ng nh n, m u bi u ăng ký, th ng kê, m u trang ph c, phòng h c chuyên dùng quân s a phương t i các trư ng quân s t nh. 6. Xây d ng m i, s a ch a các công trình quân s c bi t, các công trình chi n u trong khu v c phòng th phân c p cho dân quân t v qu n lý, s d ng. 7. Biên so n chương trình, giáo trình, tài li u ào t o, hu n luy n, nghiên c u khoa h c v dân quân t v ; thông tin chuyên ngành v qu c phòng, quân s a phương; h tr ào t o cán b xã i t i trư ng quân s c p t nh. 8. Xây d ng mô hình i m c p quân khu, c p B Qu c phòng g m ba m t công tác dân quân t v , xây d ng làng xã chi n u, xây d ng cơ s v ng m nh v qu c phòng, quân s , di n t p i m c p xã. 9. B o m cơ s v t ch t cho các nhi m v : b i dư ng ki n th c qu c phòng, t p hu n, hu n luy n, h i thi, h i thao, di n t p, ho t ng ngày truy n th ng c a l c lư ng dân quân t v theo ch o c a B Qu c phòng. 10. T ng k t, khen thư ng cơ quan, ơn v , cá nhân có thành tích xây d ng l c lư ng dân quân t v . 11. Các kho n chi khác cho dân quân t v theo quy nh c a pháp lu t thu c trách nhi m c a B Qu c phòng. i u 29. Nhi m v chi c a a phương 1. B o m ăng ký, qu n lý, t ch c xây d ng, hu n luy n, ho t ng ơn v dân quân; tuyên truy n pháp lu t v dân quân t v . 2. B o m ph c p trách nhi m cho cán b ch huy dân quân t v thu c quy n. 3. T ch c h i ngh , b i dư ng, t p hu n nghi p v ki n th c qu c phòng, quân s . 4. B o m kinh phí cho ào t o cán b xã i. 5. B o m tr c p ngày công lao ng, ti n ăn (ho c ti n lương), c a dân quân t v ư c i u ng làm nhi m v theo thNm quy n c a t nh i trư ng, huy n i trư ng, xã i trư ng. 6. B o m tr c p ngày công lao ng, ti n ăn, quân trang, dùng sinh ho t, i s ng tinh th n và các chi phí ho t ng c a các ơn v dân quân làm nhi m v thư ng tr c s n sàng chi n u. 7. B o m mua s m trang ph c c a cán b , chi n s dân quân t v nòng c t hàng năm. 8. B o m ch m au, tai n n, b thương ho c t tr n, hy sinh i v i dân quân t v khi làm nhi m v theo quy nh c a pháp lu t.
 17. 9. B o m chính sách ưu ãi i v i dân quân t v khi làm nhi m v vùng c bi t khó khăn. 10. B o m cơ s v t ch t cho các nhi m v : b i dư ng ki n th c qu c phòng, t p hu n, hu n luy n, h i thi, h i thao, di n t p, ho t ng ngày truy n th ng c a l c lư ng dân quân t v c a a phương. 11. B o m cho v n chuy n, s a ch a, b o qu n trang b vũ khí, mua s m công c h tr , u tư s n xu t vũ khí và các phương ti n thi t y u trang b cho dân quân t v . 12. Xây d ng m i, s a ch a kho tàng, công trình chi n u; s a ch a lán tr i c a l c lư ng dân quân thư ng tr c s n sàng chi n u theo quy t nh c a B Qu c phòng. 13. Xây d ng phương án dân quân t v tham gia ho t ng khu v c phòng th c p huy n, c p t nh. 14. Thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t, khen thư ng cơ quan, ơn v , cá nhân có thành tích xây d ng l c lư ng dân quân t v . 15. Các kho n chi khác cho dân quân t v theo quy nh c a pháp lu t thu c nhi m v chi c a a phương. i u 30. Nhi m v chi c a cơ quan, t ch c 1. B o m ăng ký, qu n lý, t ch c xây d ng, hu n luy n, ho t ng ơn v t v ; tuyên truy n pháp lu t v dân quân t v . 2. T ch c h i ngh , b i dư ng, t p hu n nghi p v dân quân t v . 3. B o m tr c p ngày công lao ng, ti n ăn (ho c ti n lương), c a t v ư c i u ng làm nhi m v theo thNm quy n c a ngư i ng u cơ quan, t ch c. 4. B o m mua s m trang ph c c a cán b , chi n sĩ t v . 5. B o m cơ s v t ch t cho các nhi m v : b i dư ng ki n th c qu c phòng, t p hu n, hu n luy n, h i thi, h i thao, di n t p, ho t ng ngày truy n th ng c a l c lư ng dân quân t v . 6. Mua s m, s a ch a, b o qu n công c h tr cho l c lư ng t v . 7. Xây d ng phương án l c lư ng t v tham gia phòng th khu v c. 8. Thanh tra, ki m tra, sơ k t, t ng k t khen thư ng cơ quan, ơn v , cá nhân có thành tích xây d ng l c lư ng t v . 9. Các kho n chi khác cho l c lư ng t v thu c nhi m v chi cơ quan t ch c theo quy nh c a pháp lu t.
 18. 10. i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty (do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p) b o m ph c p trách nhi m cho cán b quân s , t v thu c quy n. i u 31. Yêu c u l p d toán, ch p hành và quy t toán ngân sách Hàng năm, B Qu c phòng, B Tư l nh quân khu, cơ quan quân s a phương các c p, Ban Ch huy quân s cơ quan, t ch c, ch huy t v thu c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có trách nhi m l p d toán, ch p hành và quy t toán ngân sách b o m cho nhi m v qu c phòng, quân s và t ch c xây d ng, hu n luy n, ho t ng c a l c lư ng dân quân t v thu c quy n theo Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Ngh nh s 10/2004/N -CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng - an ninh và các văn b n hư ng d n hi n hành. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2005. 2. Ngh nh này thay th Ngh nh s 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v dân quân t v và Ngh nh s 46/2000/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v dân quân t v . i u 33. T ch c thi hành B Qu c phòng ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n ch , chính sách cho cán b , chi n sĩ dân quân t v theo Pháp l nh Dân quân t v và quy nh c a Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản