Nghị định số 185/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
82
lượt xem
7
download

Nghị định số 185/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 185/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 185/2004/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 185/2004/N -CP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C K TOÁN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t K toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính i v i cá nhân, cơ quan, t ch c trong nư c và nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam (sau ây g i chung là cá nhân, t ch c) có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v k toán mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a Ngh nh này ph i b x ph t vi ph m hành chính, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán bao g m: a) Vi ph m quy nh v ch ng t k toán; b) Vi ph m quy nh v s k toán; c) Vi ph m quy nh v tài kho n k toán; d) Vi ph m quy nh v báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính; ) Vi ph m quy nh v ki m tra k toán; e) Vi ph m quy nh v b o qu n, lưu tr tài li u k toán;
 2. g) Vi ph m quy nh v ki m kê tài s n; h) Vi ph m quy nh v t ch c b máy k toán, b trí ngư i làm k toán ho c thuê làm k toán; i) Vi ph m quy nh v hành ngh k toán; k) Vi ph m quy nh v áp d ng chuNn m c k toán, ch k toán và các quy nh khác. i u 2. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán ư c th c hi n theo quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 (sau ây g i t t là Pháp l nh X lý vi ph m hành chính). i u 3. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán là 02 năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. 2. Cá nhân ã b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa ra xét x theo th t c t t ng hình s , nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán thì b x ph t hành chính theo quy nh c a Ngh nh này. Trư ng h p này th i hi u x ph t vi ph m hành chính là 03 tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch kh i t và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này mà cá nhân, t ch c l i th c hi n vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c k toán ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này; th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. 4. Ngư i có thNm quy n x ph t n u quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính thì b x lý theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 4. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán, n u quá m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. i u 5. Hình th c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán 1. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán, cá nhân, t ch c ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo;
 3. b) Ph t ti n t 200.000 ng n 20.000.000 ng. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m còn có th b áp d ng hình th c x ph t b sung quy nh t i kho n 4 i u 7, kho n 5 i u 8, kho n 2 i u 15 c a Ngh nh này. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 5 i u 7, kho n 6 i u 8, kho n 3 i u 9, kho n 3 i u 10, kho n 3 i u 14, kho n 3 i u 15, kho n 3 i u 16 c a Ngh nh này. 4. Khi ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh t i Chương II c a Ngh nh này i v i hành vi ó; n u có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không ư c quá m c t i a c a khung ti n ph t. i u 6. Tình ti t gi m nh , tăng n ng khi x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán 1. Tình ti t gi m nh : a) Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính ã ch ng ngăn ch n, làm gi m b t tác h i c a vi ph m ho c ã t nguy n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i; b) Ngư i vi ph m hành chính ã t nguy n khai báo, thành th t h i l i; c) Vi ph m trong hoàn c nh b ép bu c ho c b l thu c v v t ch t ho c tinh th n; d) Vi ph m do l i vô ý; ) Vi ph m l n u; e) Vi ph m vì hoàn c nh c bi t khó khăn mà không do mình gây ra. 2. Tình ti t tăng n ng: a) Vi ph m có t ch c; b) Vi ph m nhi u l n ho c tái ph m; c) Xúi gi c, lôi kéo ho c ép bu c ngư i ph thu c vào mình v v t ch t, tinh th n vi ph m; d) L i d ng ch c v , quy n h n vi ph m; ) L i d ng hoàn c nh chi n tranh, thiên tai ho c khó khăn c bi t khác c a xã h i vi ph m;
 4. e) Vi ph m trong th i h n ang ch p hành quy t nh x ph t hành chính ho c b n án hình s ; g) Sau khi vi ph m ã có hành vi tr n tránh, che d u vi ph m hành chính. Chương 2: HÀNH VI VI PH M, HÌNH TH C X PH T VÀ M C X PH T i u 7. Vi ph m quy nh v ch ng t k toán 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L p ch ng t k toán không y các n i dung ch y u theo quy nh c a pháp lu t v k toán (dư i ây g i t t là theo quy nh); b) TNy xoá, s a ch a ch ng t k toán. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L p ch ng t k toán không s liên theo quy nh c a m i lo i ch ng t k toán; b) Ký ch ng t k toán khi chưa ghi n i dung ch ng t thu c trách nhi m c a ngư i ký; c) Ký ch ng t k toán mà không có thNm quy n ký ho c không ư c y quy n ký; d) L p hoá ơn bán hàng nhưng không giao hoá ơn bán hàng cho khách hàng theo quy nh. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Gi m o, khai man ch ng t k toán; b) Tho thu n ho c ép bu c ngư i khác gi m o, khai man ch ng t k toán; c) L p ch ng t k toán có n i dung các liên không gi ng nhau trong trư ng h p ph i l p ch ng t k toán có nhi u liên cho m t nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; d) Bán hàng hoá ho c cung c p d ch v không l p hoá ơn bán hàng theo quy nh; ) Không l p ch ng t k toán khi nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; e) C ý l p nhi u l n ch ng t k toán cho m t nghi p v kinh t , tài chính phát sinh; g) Hu b ho c c ý làm hư h ng ch ng t k toán.
 5. 4. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu ch ng t k toán i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 3 i u này; b) Tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh k toán i v i ngư i hành ngh vi ph m quy nh t i i m a, b, c, , e, g kho n 3 i u này. 5. áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ph i l p ch ng t k toán cho nghi p v kinh t , tài chính ã phát sinh iv i vi ph m quy nh t i i m kho n 3 i u này; b) Bu c ph i khôi ph c l i các ch ng t k toán theo úng th c t , úng quy nh i v i các vi ph m quy nh t i các i m a, b kho n 1, i m a, b, c kho n 2 và i m c, d, g kho n 3 i u này; c) Bu c ph i hu các ch ng t k toán ã l p trùng l p cho m t nghi p v quy nh t i i m e kho n 3 i u này. i u 8. Vi ph m quy nh v s k toán 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L p s k toán không y các n i dung theo quy nh như: không ghi tên ơn v k toán, tên s , ngày, tháng, năm l p s ; ngày, tháng, năm khoá s ; thi u ch ký theo quy nh; không ánh s trang, không óng d u giáp lai gi a các trang trên s k toán; b) Ghi s k toán không y n i dung ch y u theo quy nh; c) Vi ph m các quy nh v ghi s k toán như ghi ch ng lên nhau, ghi cách dòng; không g ch chéo ph n trang s không ghi; không th c hi n vi c c ng s li u t ng c ng khi ghi h t trang s , không th c hi n vi c chuy n s li u t ng c ng trang s trư c sang u trang s k ti p; d) Không óng thành quy n s riêng cho t ng kỳ k toán và th c hi n các th t c pháp lý sau khi in s ra gi y trong trư ng h p th c hi n k toán trên máy vi tính. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) M s k toán không theo úng nguyên t c chung c a m t trong các hình th c s k toán theo quy nh; b) Ghi s k toán không tuân th phương pháp quy nh c a chuNn m c k toán và ch k toán; c) Ghi s , khóa s k toán không k p th i theo quy nh;
 6. d) S a ch a sai sót trên s k toán không theo úng phương pháp quy nh. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n vi c m s k toán vào u kỳ k toán năm ho c t ngày thành l p ơn v k toán; b) Không có ch ng t k toán ch ng minh các thông tin, s li u ghi trên s k toán ho c s li u trên s k toán không úng v i ch ng t k toán; c) Thông tin, s li u ghi trên s k toán c a năm th c hi n không k ti p thông tin, s li u ghi trên s k toán năm trư c li n k ho c s k toán ghi không liên t c t khi m s n khi khoá s ; d) Không th c hi n vi c khoá s k toán trong các trư ng h p mà pháp lu t v k toán quy nh ph i khoá s k toán; ) Không in s k toán ra gi y sau khi khoá s trên máy vi tính. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) M s k toán ngoài h th ng s k toán chính th c c a ơn v ; b) Gi m o s k toán; c) Th a thu n ho c ép bu c ngư i khác gi m o s k toán; d) C ý ngoài s k toán tài s n c a ơn v ho c tài s n có liên quan n ơn v ; ) Hu b trư c h n ho c c ý làm hư h ng s k toán. 5. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu s k toán i v i vi ph m quy nh t i i m a, b, c kho n 4 i u này; b) Tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh k toán i v i ngư i hành ngh vi ph m quy nh t i i m a, b, c, d, kho n 4 i u này. 6. áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ph i b sung y các n i dung c a s k toán i v i vi ph m quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này; b) Bu c ph i khôi ph c l i ho c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t i v i các vi ph m quy nh t i i m d kho n 1, kho n 2, 3 và i m b, c, d, kho n 4 i u này. i u 9. Vi ph m quy nh v tài kho n k toán
 7. 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) H ch toán không theo úng n i dung quy nh c a tài kho n k toán; b) S a i n i dung, phương pháp h ch toán c a tài kho n k toán do B Tài chính ban hành ho c m thêm tài kho n k toán trong h th ng tài kho n k toán c p I ã l a ch n không ư c B Tài chính ch p nh n. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không áp d ng úng h th ng tài kho n k toán quy nh cho ngành và lĩnh v c ho t ng c a ơn v ; b) Không th c hi n úng h th ng tài kho n ã ư c B Tài chính ch p thu n. 3. áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ph i h ch toán úng n i dung, phương pháp, h th ng tài kho n k toán i v i vi ph m t i i m a kho n 1 và kho n 2 i u này; b) ình ch vi c s d ng tài kho n k toán i v i vi ph m t i i m b kho n 1 i u này. i u 10. Vi ph m quy nh v báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) L p báo cáo tài chính không y n i dung theo quy nh; b) L p và trình bày báo cáo tài chính không úng phương pháp; không rõ ràng; không nh t quán theo quy nh; c) N p báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch m t 01 tháng n 03 tháng theo th i h n quy nh; d) Công khai báo cáo tài chính không y n i dung theo quy nh; ) Công khai báo cáo tài chính ch m t 01 tháng n 03 tháng theo th i h n quy nh. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) N p báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch m quá 3 tháng theo th i h n quy nh; b) L p báo cáo tài chính không úng v i s li u trên s k toán và ch ng t k toán;
 8. c) Gi m o báo cáo tài chính, khai man s li u trên báo cáo tài chính; d) Tho thu n ho c ép bu c ngư i khác gi m o báo cáo tài chính, khai man s li u trên báo cáo tài chính; ) C ý, tho thu n ho c ép bu c ngư i khác cung c p, xác nh n thông tin, s li u k toán sai s th t; e) Th c hi n vi c công khai báo cáo tài chính ch m quá 3 tháng theo th i h n quy nh; g) Thông tin, s li u công khai báo cáo tài chính sai s th t. 3. áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : bu c ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v k toán i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. i u 11. Vi ph m quy nh v ki m tra k toán Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ch p hành quy t nh ki m tra k toán c a cơ quan có thNm quy n; b) Gây c n tr công vi c ki m tra c a oàn ki m tra k toán; c) Không cung c p ho c cung c p không y cho oàn ki m tra các tài li u k toán liên quan n n i dung ki m tra; d) Không th c hi n ho c th c hi n không y k t lu n c a oàn ki m tra; ) Ba năm liên t c không th c hi n ki m tra k toán i v i ơn v k toán c p dư i. i u 12. Vi ph m quy nh v b o qu n, lưu tr tài li u k toán 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) ưa tài li u k toán vào lưu tr ch m quá 12 tháng so v i th i h n quy nh; b) Lưu tr tài li u k toán không y theo quy nh; c) B o qu n tài li u k toán không an toàn, hư h ng, m t mát tài li u trong th i h n lưu tr . 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng tài li u k toán trong th i h n lưu tr không úng quy nh;
 9. b) Không th c hi n các th t c ph c h i tài li u k toán b m t mát ho c b hu ho i. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) H y b tài li u k toán khi chưa h t th i h n lưu tr theo quy nh; b) Tiêu h y tài li u k toán không thành l p H i ng tiêu h y, không th c hi n úng phương pháp tiêu h y và không l p biên b n tiêu h y theo quy nh. i u 13. Vi ph m quy nh v ki m kê tài s n 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không l p báo cáo t ng h p k t qu ki m kê theo quy nh; b) Không xác nh nguyên nhân chênh l ch; không ph n nh s chênh l ch và k t qu x lý s chênh l ch gi a s li u ki m kê th c t v i s li u s k toán vào s k toán. 2. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n ki m kê tài s n vào cu i kỳ k toán năm ho c không th c hi n ki m kê tài s n trong các trư ng h p khác theo quy nh. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi gi m o, khai man k t qu ki m kê tài s n. i u 14. Vi ph m quy nh v t ch c b máy k toán, b trí ngư i làm k toán ho c thuê làm k toán 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không t ch c b máy k toán; không b trí ngư i làm k toán ho c không thuê t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v k toán làm k toán theo quy nh; b) B trí ngư i làm k toán mà pháp lu t quy nh không ư c làm k toán; c) B trí ngư i làm k toán không tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh; d) Thuê t ch c, cá nhân không tiêu chuNn, i u ki n hành ngh k toán ho c không ăng ký kinh doanh theo quy nh, cung c p d ch v k toán cho ơn v . 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ngư i có trách nhi m qu n lý, i u hành ơn v k toán kiêm làm k toán, th kho, th qu ho c mua, bán tài s n tr doanh nghi p tư nhân, h kinh doanh cá th ;
 10. b) B trí ngư i làm k toán trư ng không tiêu chuNn, i u ki n quy nh; c) Thuê ngư i làm k toán trư ng không tiêu chuNn, i u ki n quy nh. 3. áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ph i t ch c b máy k toán; b trí ngư i làm k toán ho c thuê t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v k toán làm k toán i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Bu c ph i thuyên chuy n và b trí ho c thuê ngư i làm k toán ho c ngư i làm k toán trư ng thay th i v i vi ph m quy nh t i i m b, c, d kho n 1 và i m a, b, c kho n 2 i u này. i u 15. Vi ph m quy nh v hành ngh k toán 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) T ch c, cá nhân hành ngh k toán nhưng không ăng ký kinh doanh d ch v k toán; b) Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p kinh doanh d ch v k toán không có Ch ng ch hành ngh k toán; c) Doanh nghi p ho c cá nhân hành ngh k toán không m b o i u ki n ho t ng theo quy nh nhưng v n cung c p d ch v k toán; d) Cá nhân hành ngh k toán nhưng không có Ch ng ch hành ngh k toán; ) Thuê ngư i không có Ch ng ch hành ngh k toán làm k toán ho c không có Ch ng ch b i dư ng k toán trư ng, làm k toán trư ng; e) Nh n làm thuê k toán khi là b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a ngư i có trách nhi m qu n lý i u hành, k c K toán trư ng c a ơn v k toán ho c có quan h kinh t , tài chính ho c không năng l c chuyên môn ho c nh n làm thuê k toán khi ơn v k toán có yêu c u trái v i o c ngh nghi p, chuyên môn nghi p v k toán; g) Cho thuê, cho mư n Ch ng ch hành ngh k toán. 2. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh k toán i v i vi ph m quy nh t i i m e, g kho n 1 i u này n u c tình sai ph m. 3. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ph i ăng ký kinh doanh d ch v k toán i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này;
 11. b) Bu c ph i ình ch hành ngh k toán i v i vi ph m quy nh t i i m b, c, d, e, g kho n 1 i u này; c) Bu c ph i ch m d t h p ng thuê làm k toán ho c làm k toán trư ng i v i vi ph m quy nh t i i m kho n 1 i u này. i u 16. Vi ph m quy nh v áp d ng chuNn m c k toán, ch k toán và các quy nh khác 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không ăng ký ho c không thông báo ch k toán áp d ng t i ơn v trong th i h n quy nh i v i trư ng h p ph i ăng ký ho c ph i thông báo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Áp d ng sai quy nh v ch vi t; ch s ; ơn v ti n t ho c kỳ k toán. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi cho i tư ng khác s d ng tài kho n Ti n g i ngân hàng, Ti n g i kho b c Nhà nư c c a ơn v nh n ti n và chuy n ti n cho các ho t ng ti n t vi ph m ch qu n lý tài chính, ngân sách và s d ng v n. 3. Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c ph i th c hi n vi c ăng ký ch k toán áp d ng i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này; b) Bu c ph i th c hi n úng quy nh i v i các vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 17. Hành vi vi ph m trong lĩnh v c k toán d n n tr n, l u thu 1. Các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán quy nh t i u7 n i u 16 c a Ngh nh này, ngoài vi c x ph t vi ph m hành chính v k toán như quy nh t i các i u t 7 n 16 nói trên n u hành vi vi ph m d n n tr n, l u thu thì còn b x ph t theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . 2. Khi xét th y hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán d n n tr n, l u thu thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan thu cùng c p x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu , sau khi ã x ph t vi ph m hành chính v k toán. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T i u 18. ThNm quy n x ph t c a thanh tra Tài chính
 12. 1. Thanh tra viên Tài chính các c p ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n 200.000 ng; c) áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. 2. Chánh thanh tra S Tài chính có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. 3. Chánh thanh tra B Tài chính có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. i u 19. ThNm quy n x ph t c a y ban nhân dân các c p 1. Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã) có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng; c) Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. 2. Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là c p huy n) có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) có quy n:
 13. a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 5 c a Ngh nh này. i u 20. y quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán Trong trư ng h p nh ng ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 18, kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 19 c a Ngh nh này v ng m t thì c p phó ư c y quy n có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n c a ngư i y quy n và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 21. Phân nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán 1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã, c p huy n và c p t nh có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán thu c a phương. Cơ quan thanh tra Tài chính các c p có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán thu c mình qu n lý. Trư ng h p vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i thì vi c x ph t vi ph m hành chính do ngư i th lý u tiên th c hi n. 2. ThNm quy n x ph t c a ngư i ư c quy nh t i i u 18, i u 19 c a Ngh nh này là thNm quy n áp d ng i v i m t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. 3. Trư ng h p x ph t m t ngư i, m t t ch c th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì thNm quy n x ph t th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 42 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 22. Th i hi u thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính Th i hi u thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán là m t năm, k t ngày ra quy t nh x ph t; quá th i h n này mà quy t nh ó không ư c thi hành thì không thi hành quy t nh x ph t n a nhưng v n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ghi trong quy t nh. Trư ng h p cá nhân, t ch c b x ph t c tình tr n tránh, trì hoãn thì th i hi u nêu trên ư c tính l i k t th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, trì hoãn. i u 23. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán, ngư i có thNm quy n x ph t ph i quy t nh ình ch ngay hành vi vi ph m hành chính. 2. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán ư c th c hi n theo quy nh t i Chương IV Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 14. i u 24. Cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính Vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán ư c th c hi n theo quy nh t i i u 66 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 25. Chuy n h sơ vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán truy c u trách nhi m hình s Khi xét th y hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán có d u hi u t i ph m thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý hình s gi i quy t. Chương 4: KHI U N I, T CÁO, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 26. Khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán ho c ngư i i di n h p pháp c a cá nhân, t ch c ó có quy n khi u n i v quy t nh x ph t vi ph m hành chính, quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m x lý vi ph m hành chính. 2. Công dân có quy n t cáo v hành vi trái pháp lu t trong x lý vi ph m hành chính. 3. ThNm quy n, th t c, th i h n gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 27. Kh i ki n hành chính Vi c kh i ki n i v i quy t nh x ph t vi ph m hành chính, quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính, ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. i u 28. Khen thư ng Cá nhân, t ch c có thành tích trong u tranh và phòng ch ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. X lý vi ph m 1. Ngư i b x lý vi ph m hành chính n u có hành vi ch ng i ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành quy t nh c a ngư i có thNm quy n x ph t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x lý ho c x lý không k p th i, không úng m c, x lý vư t thNm quy n quy
 15. nh, có l i trong vi c quá th i hi u, th i h n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 30. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c thi hành Ngh nh này. 3. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản