Nghị định số 185/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
99
lượt xem
8
download

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 185/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 185/2007/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p-T do-H nh Phúc ******* S : 185/2007/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001, Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 200'7 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Văn hoá, Th thao và Du l ch là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Văn hoá, Th thao và Du l ch th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 1 78/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Trình Chính ph các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i; các d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t c a B ã ư c phê duy t và các án khác theo s phân công c a Chính ph . 2. Trình Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch k ho ch phát tri n dài h n, năm năm, hàng năm; chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình hành ng và các d án, công trình quan tr ng qu c gia; các d th o quy t nh ch th c a Th tư ng Chính ph v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. 3. Trình Th tư ng Chính ph các gi i thư ng, danh hi u vinh d Nhà nư c thu c lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và u l ch; quy t nh thành l p các H i ng qu c gia v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch.
 2. 4. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 5. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 6. V di s n văn hoá: a) Trình Th tư ng Chính ph quy t nh: - Quy ho ch b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa; t ch c và hư ng d n th c hi n sau khi ư c phê duy t; - Thành l p b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành; - X p h ng và i u ch nh khu v c b o v i v i i tích qu c gia c bi t; - ngh T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hoá c a Liên h p qu c (UNESCO) công nh n Di s n văn hoá và thiên nhiên tiêu bi u c a Vi t Nam là Di s n th gi i; - Phương án x lý i v i tài s n là di s n văn hóa v t th , bao g m: di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh, di v t, c v t, b o v t qu c gia, tr trư ng h p lu t, pháp l nh có quy nh khác; - Cho phép ưa b o v t qu c gia ra nư c ngoài. b) Quy t nh theo thNm quy n: - X p h ng di tích qu c gia, b o tàng h ng I; i u ch nh khu v c b o v i v i di tích qu c gia; giao di v t, c v t, b o v t qu c gia cho b o tàng nhà nư c có ch c năng theo quy nh c a pháp lu t; - Phê duy t quy ho ch d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t theo quy nh c a pháp lu t; phê duy t ho c tho thu n vi c xây .d ng các công trình khu v c b o v II i v i di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t; - ThNm nh quy ho ch d án b o qu n, tu b và ph c h i i tích qu c gia, di tích qu c gia c bi t; d án c i t o, xây d ng các công trình n m ngoài các khu b o v di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t xét th y có kh năng nh hư ng x u n di tích theo quy nh c a pháp lu t; - C p phép thăm dò, khai qu t kh o c ; ưa di v t, c v t ra nư c ngoài, tam b n sao di v t, c v t và b o v t qu c gia thu c các b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành; qu n lý vi c c p phép cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài nghiên c u, sưu t m di s n văn hoá phi v t th Vi t Nam. c) Hư ng d n ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá, l h i truy n th ng, tín ngư ng g n v i các di tích và nhân v t l ch s .
 3. d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá. ) Công nh n, trao t ng danh hi u vinh d i v i các ngh nhân có công gìn gi , trình di n, truy n d y di s n văn hóa phi v t th . 7. V ngh thu t bi u di n: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n quy ho ch các ơn v s nghi p c a Nhà nư c v ngh thu t bi u di n sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Ban hành Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; Quy ch t ch c liên hoan, h i thi, h i di n v ngh thu t bi u di n chuyên nghi p; c) Ban hành Quy ch t ch c ho t ng thi hoa h u, ngư i m u th i trang, karaoke và vũ trư ng; d) Hư ng d n vi c c p th hành ngh và c p phép bi u di n ngh thu t chuyên nghi p; ) Quy nh vi c thNm nh, c p phép, chương trình, ti t m c, v di n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam i bi u di n nư c ngoài và c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài bi u di n t i Vi t Nam; e) Ban hành Quy ch qu n lý vi c s n xu t, phát hành băng ĩa ca nh c và v di n. 8. V i n nh: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n quy ho ch các ơn v s nghi p c a Nhà nư c v i n ánh sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b)Quy nh vi c t ch c liên hoan phim qu c gia và qu c t , nh ng ngày phim nư c ngoài t i Vi t Nam và nh ng ngày phim Vi t Nam nư c ngoài; c) Qu n lý phim lưu chi u và lưu tr các tư li u, hình nh ng s n xu t trong nư c và nư c ngoài; d) Quy nh vi c c p phép ph bi n phim. 9. V m thu t, nhi p nh, tri n lãm: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n quy ho ch tư ng ài, tranh hoành tráng qu c gia sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Ban hành Quy ch ho t ng m thu t, nhi p nh, tri n lãm, ngh thu t s p t, trình di n video-art, t ch c tr i sáng tác iêu kh c qu c t t i Vi t Nam; c) Quy nh vi c t ch c và tr c ti p t ch c trưng bày, tri n lãm tác phNm m thu t, nhi p nh quy mô qu c gia, qu c t ;
 4. d) Thành l p H i ng chuyên ngành thNm nh ngh thu t và d toán công trình m thu t theo quy nh. 10. V quy n tác gi , quy n liên quan i v i tác phNm văn h c, ngh thu t: a) Hư ng d n th c hi n quy nh ch nhu n bút v quy n tác gi , quy n liên quan c a tác gi , ch s h u tác phNm văn h c, ngh thu t; b) Ch o và t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan i v i tác phNm văn h c, ngh thu t; c) Bào v quy n và l i ích h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c quy n tác gi , quy n liên quan i v i tác phNm văn h c, ngh thu t; d) Quy nh vi c cung c p, h p tác, t hàng, s d ng và m b o quy n tác gi i v i tác phNm, quy n liên quan i v i cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; ) Hư ng d n nghi p v b o h quy n tác gi i v i tác phNm văn h c, ngh thu t và quy n liên quan cho các ngành, a phương, doanh nghi p, các t ch c xã h i và công dân. 11. V thư vi n: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n quy ho ch m ng lư i thư vi n sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Quy nh vi c h p tác, trao i sách, báo, tài li u v i nư c ngoài và vi c liên thông sách, báo, tài li u gi a các thư vi n; c) Quy nh i u ki n thành l p và hư ng d n ho t ng thư vi n. 12. V qu ng cáo : Th ng nh t qu n lý nhà nư c v qu ng cáo, có nhi m v , quy n h n sau: a) C p, s a i, b sung, thu h i gi y phép t Chi nhánh c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài; b) Thanh tra, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo trên các phương ti n (tr báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm) và th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì, ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông ban hành thông tư liên t ch quy nh v th t c c p phép qu ng cáo, v thanh tra, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm. 13. V văn hóa qu n chúng, văn hóa dân t c và tuyên truy n c ng:
 5. a) Hư ng d n, t ch c th c hi n quy nh nghi th c chính th c nhà nư c v ón ti p khách qu c t , l k ni m, tang l và các nghi th c khác theo phân công c a Chính ph ; b) Hư ng d n, t ch c th c hi n quy ho ch v thi t ch văn hoá cơ s sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Xây d ng và ban hành các chính sách v b o t n, phát huy, phát tri n các giá tr văn hoa phi v t th c a c ng ng các dân t c Vi t Nam; d) Ch o, t ch c th c hi n và ki m tra; giám sát vi c th c hi n chính sách văn hóa dân t c; ) Ban hành Quy ch t ch c liên hoan, h i thi, h i di n văn ngh qu n chúng, t ch c ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá nơi công c ng; e) Ban hành Quy ch , hư ng d n và ch o phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa, ho t ng tuyên truy n ph bi n văn hóa cơ s và t ch c l h i. 14. V gia ình: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v m b o quy n bình ng và ch ng b o l c trong gia ình; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng và t ch c th c hi n n i dung gia ình văn hóa; c) T ch c và hư ng d n vi c thu th p, lưu tr thông tin v gia ình; ch o, t ng k t kinh nghi m th c ti n, nhân r ng các mô hình gia ình văn hóa; d) Tuyên truy n, giáo d c o c, l i s ng, cách ng x trong gia ình truy n th ng Vi t Nam. 15. V th d c, th thao cho m i ngư i : a) Hư ng d n và t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và các chương trình qu c gia phát tri n th d c, th thao sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) T ch c, ch o vi c xây d ng i ngũ hư ng d n viên, c ng tác viên th d c, th thao qu n chúng; tuyên truy n, hư ng d n các phương pháp luy n t p th d c, th thao, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho c ng tác viên th d c, th thao cơ s ; c) Ch trì, ph i h p v i các ngành, các a phương i u tra th ch t nhân dân; hư ng d n, áp d ng và phát tri n các môn th thao dân t c, các phương pháp rèn luy n s c kh e truy n th ng trong và ngoài nư c; d) Ch o t ch c thi u th thao qu n chúng c p qu c gia;
 6. ) Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Qu c phòng, B Công an hư ng d n, t ch c th c hi n v giáo d c th ch t, th thao trong nhà trư ng và th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang; e) Hư ng d n, ăng ký ho t ng c a các câu l c b và cơ s th d c, th thao qu n chúng. 16. V th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p: a) Trình Th tư ng Chính ph cho phép t ch c i h i th d c, th thao toàn qu c, i h i th thao khu v c, châu l c và th gi i; gi i vô ch t ng môn th thao khu v c, châu l c và th gi i t ch c t i Vi t Nam; b) Hư ng d n, t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch phát tri n th thao thành tích cao và nh hư ng phát tri n th thao chuyên nghi p sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Hư ng d n, t ch c th c hi n quy nh v ch , chính sách i v i v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; quy nh chi ti t v quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p sau khi ư c Th tư ng chính ph phê duy t; d) Cho phép t ch c gi i thi u vô ch qu c gia, gi i tr qu c gia hàng năm t ng môn th thao; phê duy t i u l i h i th d c, th thao toàn qu c; ) Ban hành tiêu chuNn và hư ng d n phong c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; công nh n phong c p c a các t ch c th thao qu c t iv iv n ng viên, hu n luy n viên và tr ng tài th thao Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; e) Ban hànth Quy ch tuy n ch n v n ng viên vào các i tuy n th thao qu c gia; quy nh trình t , th t c thành l p oàn th thao qu c gia và i tuy n th thao qu c gia tăng môn; g) Hư ng d n xây d ng chương trình ào t o, hu n luy n v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; h) Hư ng d n, ăng ký ho t ng c a các cơ s t p luy n th thao chuyên nghi p. 17. V tài nguyên du l ch và quy ho ch du l ch: a) Hư ng d n, t ch c hi n quy ho ch t ng th phát tri n ngành, vùng du l ch, a bàn du l ch tr ng i m, khu du l ch qu c gia sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Ban hành Quy ch i u tra, ánh giá, phân lo i tài nguyên du l ch; c) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c i u tra, ánh giá, phân lo i tài nguyên du l ch; ban
 7. hành các quy nh v b o v , tôn t o, phát tri n, khai thác, s d ng tài nguyên du l ch và môi trư ng du l ch trong khu du l ch, i m du l ch. 18. V khu du l ch, i m du l ch, tuy n du l ch, ô th du l ch: a) Trình Th tư ng Chính ph công nh n khu du l ch qu c gia, i m du l ch qu c gia và tuy n du l ch qu c gia; b) T ch (công b công khai khu du l ch qu c gia, i m du l ch qu c gia, tuy n du l ch qu c gia và ô th du l ch sau khi Th tư ng Chính ph ban hành quy t nh công nh n; c) Hư ng d n, ki m tra vi c phân lo i, công nh n khu du l ch, i m du l ch và tuy n du l ch a phương; d) Ph i h p v i B Xây d ng thNm nh h sơ ngh công nh n ô th du l ch c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ) Ban hành Quy ch qu n lý khu du l ch thu c ranh gi i hành chính t hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên. 19. V hư ng d n du l ch: Ban hành Quy nh v i u ki n, th t c, h sơ c p, i, c p l i, thu h i th hư ng d n viên du l ch và gi y ch ng nh n thuy t minh viên du l ch; qu n lý th ng nh t trong c nư c vi c c p th hư ng d n viên du l ch và c p gi y ch ng nh n thuy t minh viên theo quy nh c a pháp lu t. 20. V kinh doanh du l ch: a) Ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n quy nh c a pháp lu t v kinh doanh l hành, lưu trú du l ch, kinh doanh phát tri n du l ch, i m du l ch và các d ch v du l ch khác; b) Quy nh tiêu chí phân lo i, x p h ng cơ s lưu trú du l ch; quy t nh phân lo i, x p h ng cơ s lưu trú du l ch t 3 sao tr lên; c) Ph i h p v i B Giao thông v n t i hư ng d n v v n chuy n khách du l ch. 21. V xúc ti n du l ch và giao lưu văn hóa: a) Hư ng d n, t ch c th c hi n vi c thành l p và ho t ng c a văn phòng xúc ti n du l ch và giao lưu văn hóa Vi t Nam nư c ngoài, văn phòng xúc ti n du l ch qu c gia c a nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, chương trình xúc ti n du l ch qu c gia; ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các ho t ng xúc ti n du l ch trong nư c và nư c ngoài; i u ph i các ho t ng xúc ti n du l ch liên vùng, liên a phương;
 8. c) Xây d ng và hư ng d n s d ng, khai thác, qu n lý cơ s d li u du l ch qu c gia; di t ch c th c hi n vi c xây d ng các s n phNm tuyên truy n, qu ng bá du l ch, các chương trình, s ki n, h i ch , h i th o, tri n lãm và ho t ng v văn hóa, th thao, du l ch c p qu c gia, khu v c và qu c t . 22. Quy t nh phê duy t và t ch c th c hi n các d án u tư thu c thNm quy n trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. 23. C p phép cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t ch c các ho t ng văn hoá, th d c, th thao và du l ch Vi t Nam; c p phép xu t khNu, nh p khNu văn hoá phNm theo quy nh c a pháp lu t. 24. Quy t nh và t ch c th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n, x lý các hành vi mê tín, h t c, văn hoá phNm i tr y và các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c văn hóa, th d c, th thao và du l ch. 25. Trình chính ph , Th tư ng Chính ph vi c àm phán, ký k t, gia nh p, phê duy t i u ư c qu c t v văn hóa, gia ình, the d c, th thao và du l ch; t ch c th c hi n các i u ư c qu c t , tham gia các t ch c qu c t theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; th c hi n h p tác qu c t ; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr trong lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch; cho phép t ch c h i ngh , h i th o qu c t có n i dung liên quan n lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. 26. T ch c và ch o th c hi n công tác nghiên c u khoa h c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh và b o v môi trư ng trong lĩnh v c văn hoá, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. 27. Ban hành tiêu chuNn, quy chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch viên ch c thu c ngành, lĩnh v c do B ư c phân công, phân c p qu n lý sau khi có ý ki n thNm nh c a B N i v ; xây d ng tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch công ch c thu c ngành, lĩnh v c do B ư c phân công, phân c p qu n lý B N i v ban hành; ban hành tiêu chuNn nghi p v c th c a ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c ngành, lĩnh v c do B qu n lý thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; xây d ng và ban hành nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia trong lĩnh v c văn hóa, th d c, th thao và du l ch. 28. V qu n lý nhà nư c các t ch c th c hi n d ch v công thu c lĩnh v c văn hóa, giai ình, th d c, th thao và du l ch: a) Xây d ng, trình Chính ph cơ ch , chính sách cung ng d ch v công, xã h i hóa các ho t ng cung ng d ch v công trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; b) Ban hành i u ki n, tiêu chí thành l p các t ch c s nghi p nhà nư c thu c lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch;
 9. c) Qu n lý và ch o i v i các t ch c s nghi p tr c thu c B . 29. Th c hi n quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c t i các doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 30. V qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các h i và t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch: a) Hư ng d n, t o i u ki n h i, t ch c phi Chính ph tham gia ho t ng và xây d ng hoàn thi n các quy nh qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; b) X lý, ki n ngh x lý các hành vi vi ph m pháp lu t c a h i, t ch c phi Chính ph ho t ng trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. 31. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c văn hoá, gia ình, th d c, th thao và du l ch thu c thNm quy n c a B ; thanh tra, ki m tra trong vi c th c hi n phân c p qu n lý ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B . 32. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; xây d ng, hoàn thi n h th ng th ch , pháp lu t qu n lý nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; th c hi n phân công, phân c p cho các cơ quan, ơn v tr c thu c; trình Chính ph quy t nh vi c phân c p nhi m v qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c thu c B qu n lý cho chính quy n a phương; ch o vi c th c hi n các quy nh v ch t ch , t ch u trách nhi m trong vi c th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch , tài chính i v i ơn v s nghi p nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý; c i cách th t c hành chính; áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 và ng d ng công ngh thông tin ph c v ho t ng c a B . 33. T ch c ch o và hư ng d n th c hi n công tác thi ua, khen thư ng trong ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. 34. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , dào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a B . 35. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 36. Th c hi n các nhi m v khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao. i u 3. Cơ c u t ch c c a B 1. V Thư vi n.
 10. 2. V Văn hoá dân t c. 3. V Gia ình. 4. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 5. V K ho ch, Tài chính. 6. V T ch c cán b . 7. V Thi ua-Khen thư ng. 8. V ào t o. 9. V Pháp ch . 10. Thanh tra. 11. Văn phòng. 12. Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh. 13. C c Di s n văn hóa. 14. C c Ngh thu t bi u di n. 15. C c i n nh. 16. C c B n quy n tác gi . 17. C c Văn hóa cơ s . 18. C c H p tác qu c t . 19. C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm. 20. T ng c c Th d c, Th thao. 21. T ng C c Du l ch. 22. Ban Qu n lý Làng Văn hóa-Du l ch các dân t c Vi t Nam. 23. Vi n Văn hóa Ngh thu t Vi t Nam. 24. Trung tâm Công ngh thông tin. 25. T p chí Văn hóa Ngh thu t. 26. Trư ng B i dư ng cán b qu n lý Văn hóa, Th thao và Du l ch.
 11. 27. Báo Văn hóa. Các ơn v quy nh t kho n 1 n kh an 22 i u này là các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; Các ơn v quy nh t kho n 23 n kho n 27 i u này là các t ch c s nghi p thu c B . V K ho ch, Tài chính, V T ch c cán b , V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh ư c t ch c phòng. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch trình Th tư ng Chính ph ban hành các quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c, Th thao, T ng c c Du l ch và Ban qu n lý Làng Văn hóa-Du l ch các dân t c Vi t Nam; trình Th tư ng Chính ph quy t nh ban hành danh sách các t ch c s nghi p khác tr c thu c B . i u 4. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và thay th Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa-Thông tin, Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c Th thao, Ngh nh s 94/2003/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Du l ch. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , các ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCB (5b). Hà 305
Đồng bộ tài khoản