Nghị định số 186/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
121
lượt xem
8
download

Nghị định số 186/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 186/2004/NĐ-CP về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 186/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 186/2004/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 186/2004/N -CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY NNH V QU N LÝ VÀ B O V K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh vi c phân lo i, t tên ho c s hi u ư ng b ; tiêu chuNn k thu t c a các c p ư ng b ; trình t , th t c l p, phê duy t và công b quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b ; ph m vi t dành cho ư ng b ; s d ng, khai thác t hành lang an toàn ư ng b và vi c xây d ng các công trình thi t y u trong ph m vi t dành cho ư ng b ; trách nhi m qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . i u 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư xây d ng, qu n lý và khai thác ư ng b trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t có liên quan. i u 3. Các h th ng ư ng b trong c nư c là m t m ng lư i liên hoàn do Nhà nư c th ng nh t qu n lý, không phân bi t ư ng b ư c xây d ng b ng ngu n v n nào. i u 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . Vi c s d ng, khai thác và xây d ng trong ph m vi t dành cho ư ng b ph i b o m giao thông thông su t, tr t t an toàn và không ư c nh hư ng t i s b n v ng c a công trình ư ng b . Chương 2: PHÂN LO I, T TÊN VÀ S HI U Ư NG B
 2. i u 5. M ng lư i ư ng b ư c chia thành 6 h th ng sau: 1. H th ng qu c l là các ư ng tr c chính c a m ng lư i ư ng b , có tác d ng c bi t quan tr ng ph c v s phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a t nư c ho c khu v c g m: a) ư ng n i li n Th ô Hà N i v i thành ph tr c thu c Trung ương; v i trung tâm hành chính các t nh; b) ư ng n i li n trung tâm hành chính c a t 3 t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh) tr lên; c) ư ng n i li n t c ng bi n qu c t n các c a khNu qu c t , c a khNu chính trên ư ng b . 2. H th ng ư ng t nh là các ư ng tr c trong a bàn 1 t nh ho c 2 t nh g m ư ng n i trung tâm hành chính c a t nh v i trung tâm hành chính c a huy n ho c v i trung tâm hành chính c a t nh lân c n; ư ng n i qu c l v i trung tâm hành chính c a huy n. 3. H th ng ư ng huy n là các ư ng n i t trung tâm hành chính c a huy n v i trung tâm hành chính c a xã, c m xã ho c trung tâm hành chính c a huy n lân c n; ư ng n i ư ng t nh v i trung tâm hành chính c a xã ho c trung tâm c m xã. 4. H th ng ư ng xã là các ư ng n i trung tâm hành chính c a xã v i các thôn, xóm ho c ư ng n i gi a các xã. 5. H th ng ư ng ô th là các ư ng n m trong ph m vi a gi i hành chính n i thành, n i th . 6. H th ng ư ng chuyên dùng là các ư ng chuyên ph c v cho vi c v n chuy n, i l i c a m t ho c nhi u cơ quan, doanh nghi p, tư nhân. i u 6. ThNm quy n phân lo i và i u ch nh các h th ng ư ng b ư c quy nh như sau: 1. H th ng qu c l do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh. 2. H th ng ư ng t nh do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. H th ng ư ng ô th do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B trư ng B Xây d ng và B trư ng B Giao thông v n t i. 4. H th ng ư ng huy n do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. 5. H th ng ư ng xã do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh.
 3. 6. H th ng ư ng chuyên dùng do t ch c, cá nhân có ư ng chuyên dùng quy t nh sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B trư ng B Giao thông v n t i i v i ư ng chuyên dùng n i v i qu c l ; ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh i v i ư ng chuyên dùng n i v i ư ng t nh, ư ng ô th , ư ng huy n; ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n i v i ư ng chuyên dùng n i v i ư ng xã. i u 7. Vi c t tên, s hi u ư ng b ư c quy nh như sau: 1. Tên ư ng ư c t theo tên danh nhân, ngư i có công ho c tên di tích, s ki n l ch s văn hoá, tên a danh ho c tên theo t p quán; s hi u ư ng ư c t theo s t nhiên kèm theo ch cái n u c n thi t. 2. ư ng b t theo tên g m ch " ư ng" kèm v i tên; t theo s hi u g m tên h th ng ư ng kèm v i s hi u. Trư ng h p ư ng ô th trùng v i qu c l thì s d ng c tên ư ng ô th và tên, s hi u c a qu c l . 3. Tên, s hi u ư ng b tham gia vào m ng lư i ư ng b trong khu v c, ư ng b qu c t th c hi n theo tho thu n gi a Vi t Nam v i các qu c gia liên quan. Trư ng h p ư ng b trong nư c trùng v i ư ng b trong khu v c, ư ng b qu c t thì s d ng c tên, s hi u ư ng trong nư c và tên, s hi u ư ng trong khu v c, ư ng b qu c t (n u có). 4. Vi c t tên, s hi u ư ng b do cơ quan có thNm quy n phân lo i ư ng b quy t nh; riêng ư ng ô th , ư ng t nh t theo tên do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh. B Giao thông v n t i hư ng d n c th vi c t tên, s hi u ư ng b . Chương 3: QUY HO CH K T C U H T NG VÀ TIÊU CHU N K THU T Ư NG B i u 8. 1. Trách nhi m l p và thNm quy n phê duy t quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b ư c quy nh như sau: a) Căn c vào chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh và nhu c u i l i c a nhân dân, B Giao thông v n t i có trách nhi m xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b chung c a c nư c, quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b vùng (khu v c), quy ho ch phát tri n k t c u h t ng c a h th ng qu c l và m t s quy ho ch c bi t ư c giao, trình Th tư ng Chính ph phê duy t;
 4. b) Căn c vào chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh và nhu c u i l i c a nhân dân a phương, U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t ch c xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n h th ng ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã, ư ng ô th phù h p v i quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b chung c a t nh và c a c nư c; phê duy t ho c trình duy t theo phân c p. Riêng quy ho ch phát tri n h th ng ư ng t nh ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Giao thông v n t i; quy ho ch k t c u h t ng giao thông ô th lo i c bi t và ô th lo i 1 ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Xây d ng và B Giao thông v n t i. 2. Trình t , th t c l p, phê duy t quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý quy ho ch, qu n lý u tư và xây d ng. 3. Quy ho ch k t c u h t ng giao thông ư ng b sau khi ư c phê duy t, cơ quan t ch c xây d ng quy ho ch có trách nhi m t ch c công b r ng rãi b ng các hình th c thích h p. i u 9. 1. ư ng b xây d ng m i ph i b o m các tiêu chuNn k thu t c a t ng c p ư ng theo tiêu chuNn Vi t Nam và các tiêu chuNn ngành c a B Xây d ng i v i ư ng ô th ho c các tiêu chuNn ngành c a B Giao thông v n t i i v i ư ng ngoài ô th ; riêng i v i ư ng lâm nghi p, ư ng khai thác m và ư ng chuyên dùng khác ph i áp d ng c các tiêu chuNn riêng c a ngành ó. Trư ng h p áp d ng tiêu chuNn k thu t công trình ư ng b c a nư c ngoài thì ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 2. Các tuy n ư ng b ang khai thác chưa vào c p ph i ư c c i t o, nâng c p t các tiêu chuNn k thu t c a c p ư ng phù h p. i u 10. 1. Công trình ư ng b xây d ng m i, nâng c p, c i t o và công trình ư ng b ã ưa vào khai thác ph i ư c thNm nh an toàn giao thông. 2. ThNm nh an toàn giao thông ư c th c hi n t i m t ho c m t s trong các giai o n sau: a) Báo cáo u tư xây d ng công trình; b) D án u tư xây d ng công trình ho c báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình; c) Thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công; d) Trư c khi ưa công trình vào khai thác; ) Trong quá trình khai thác.
 5. 3. Vi c thNm nh an toàn giao thông do m t t ch c g m nh ng ngư i có trình chuyên môn và kinh nghi m phù h p v i yêu c u c a công vi c thNm nh th c hi n; t ch c này ho t ng c l p v i t ch c tư v n thi t k ã l p h sơ d án, thi t k công trình. 4. Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ho c cho phép u tư quy t nh d án ph i thNm nh, giai o n thNm nh và t ch c th c hi n vi c thNm nh an toàn giao thông. 5. T ch c th c hi n thNm nh an toàn giao thông có trách nhi m nghiên c u h sơ d án, thi t k công trình, ki m tra hi n trư ng, phát hi n các kh năng ti m Nn v tai n n giao thông, xu t, ki n ngh các bi n pháp kh c ph c. 6. Tư v n thi t k có trách nhi m ti p thu b ng văn b n các xu t, ki n ngh nêu trong báo cáo thNm nh an toàn giao thông và ch nh s a h sơ d án, thi t k theo n i dung ã ti p thu. i v i công trình ư ng b ã ưa vào khai thác, cơ quan qu n lý ư ng b có trách nhi m ti p thu các xu t, ki n ngh nêu trong báo cáo thNm nh an toàn giao thông và có phương án s a ch a kh c ph c. 7. Kinh phí thNm nh an toàn giao thông ư c xác nh trong kinh phí u tư d án i v i công trình xây d ng m i, nâng c p, c i t o; ư c s d ng trong ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b i v i công trình ã ưa vào khai thác. 8. B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n c th công tác thNm nh an toàn giao thông; ph i h p v i B Xây d ng, B Tài chính hư ng d n c th v kinh phí thNm nh an toàn giao thông. Chương 4: PH M VI B O V K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG B i u 11. Ph m vi b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b g m t c a ư ng b , hành lang an toàn ư ng b , ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n dư i m t nư c có liên quan n an toàn công trình và an toàn giao thông ư ng b . i u 12. 1. t c a ư ng b là ph n t trên ó công trình ư ng b ư c xây d ng bao g m c các công trình giao thông tĩnh và các công trình ph tr . Công trình ư ng b g m: a) N n, m t ư ng, hè ph , nơi d ng xe, xe, h th ng thoát nư c, èn tín hi u, c c tiêu, hàng rào ch n, bi n báo hi u, v ch k ư ng, c t cây s , o giao thông, d i phân cách, h th ng chi u sáng, ư ng ng m, tràn, ư ng c u n n; b) C u, h m, c ng, kè, tư ng ch n; c) B n phà, b n c u phao, phương ti n vư t sông và nơi c t d u các phương ti n vư t sông; d) Các công trình ch ng va, tư ng, kè ch nh tr dòng nư c;
 6. ) Tr m i u khi n giao thông, tr m ki m tra t i tr ng xe, tr m thu phí c u ư ng, các thi t b m xe; e) Các m c o c, c t m c l gi i; g) Các công trình ph tr an toàn giao thông. 2. Hành lang an toàn ư ng b là ph n t d c hai bên ư ng b nh m b o m an toàn giao thông và b o v công trình ư ng b . i u 13. Gi i h n hành lang an toàn i v i ư ng ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng ngoài ô th : căn c c p k thu t c a ư ng theo quy ho ch, ph m vi hành lang an toàn c a ư ng có b r ng tính t mép chân mái ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào, mép ngoài c a rãnh d c ho c mép ngoài c a rãnh nh c a ư ng tr ra hai bên là: 20 m (hai mươi mét) i v i ư ng cao t c, ư ng c p I, c p II; 15 m (mư i lăm mét) i v i ư ng c p III; 10 m (mư i mét) i v i ư ng c p IV, c p V; 05 m (năm mét) i v i ư ng dư i c p V. 2. i v i ư ng trong ô th : ph m vi hành lang an toàn c a ư ng là b r ng tính t mép ư ng n ch gi i xây d ng c a ư ng theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. i v i ư ng b song song v i sông ngòi, kênh r ch có khai thác v n t i th y mà hành lang an toàn b ch ng l n thì ph m vi hành lang an toàn ư ng b tính t mép b cao tr v phía ư ng b . 4. i v i ư ng b song song li n k v i ư ng s t mà hành lang an toàn b ch ng l n thì ranh gi i hành lang an toàn gi a ư ng b và ư ng s t do B trư ng B Giao thông v n t i quy nh. i u 14. Gi i h n hành lang an toàn i v i c u, c ng ư c quy nh như sau: 1. i v i c u trên ư ng ngoài ô th : a) Theo chi u d c c u, t uôi m c u ra m i bên là: 50 m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 60 m tr lên; 30 m (ba mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 60 m; Trong trư ng h p c u có chi u dài ư ng d c lên, d c xu ng l n hơn quy nh t i i m a kho n 1 trên ây thì gi i h n hành lang an toàn ư c tính t uôi m c u ra n h t chân d c.
 7. b) Theo chi u ngang c u, t ph m vi ti p giáp v i c u, k t i m ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i phía là: 150 m (m t trăm năm mươi mét) i v i c u có chi u dài l n hơn 300 m; 100 m (m t trăm mét) i v i c u có chi u dài t 60m n 300m; 50 m (năm mươi mét) i v i c u có chi u dài t 20m n dư i 60m; 20 m (hai mươi mét) i v i c u có chi u dài dư i 20m. 2. i v i c u trên ư ng trong ô th : a) Theo chi u d c c u, quy nh như i m a kho n 1 i u này. b) Theo chi u ngang c u. T mép lan can ngoài cùng c a c u tr ra m i bên 07 m (b y mét) i v i ph n c u ch y trên c n, k c ph n c u ch y trên ph n t ch ng p nư c khi có nư c lũ; i v i ph n c u còn l i, quy nh như i m b kho n 1 i u này. 3. Gi i h n hành lang an toàn i v i c ng, theo chi u d c c ng v hai phía b ng b r ng hành lang an toàn c a ư ng b . i u 15. Gi i h n hành lang an toàn i v i h m ư ng b quy nh như sau: 1. Trên ư ng ngoài ô th : ph m vi trong vòng 100m (m t trăm mét) cách các i m ngoài cùng c a các b ph n k t c u c a h m. 2. Trên ư ng trong ô th : do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh i v i t ng d án c th . i u 16. Gi i h n hành lang an toàn i v i b n phà, c u phao ư c quy nh như sau: 1. Theo chi u d c: b ng chi u dài ư ng xu ng b n phà, c u phao. 2. Theo chi u ngang: t tim b n phà, c u phao tr ra m i phía thư ng lưu, h lưu là 150 m (m t trăm năm mươi mét). i u 17. Gi i h n hành lang an toàn i v i kè ư c quy nh như sau: 1. Kè ch ng xói b o v n n ư ng: a) T u kè và t cu i kè v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 50 m (năm mươi mét); b) T chân kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét). 2. Kè ch nh tr dòng nư c:
 8. a) T chân kè v hai phía thư ng lưu, h lưu m i phía 100 m (m t trăm mét); b) T g c kè tr vào b 50 m (năm mươi mét); c) T chân u kè tr ra sông 20 m (hai mươi mét). i u 18. Ph m vi b o v i v i b n xe, bãi xe, tr m i u khi n giao thông, tr m ki m tra t i tr ng xe, tr m thu phí c u ư ng và các công trình ph c v qu n lý ư ng là ph m vi vùng t, vùng nư c c a công trình ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh trong gi y phép s d ng. i u 19. Gi i h n kho ng cách an toàn ư ng b i v i ph n trên không ư c quy nh như sau: 1. i v i ư ng là 4,75 m (b n mét b y lăm) tính t tim m t ư ng tr lên theo phương th ng ng. 2. i v i c u là b ph n k t c u cao nh t c a c u, nhưng không th p hơn 4,75 m (b n mét b y lăm) tính t m t sàn c u tr lên theo phương th ng ng. 3. Chi u cao ư ng dây thông tin i phía trên ư ng b ph i b o m kho ng cách t i thi u t m t ư ng n ư ng dây thông tin là 5,50 m (năm mét năm mươi). 4. Chi u cao ư ng dây t i i n i phía trên ư ng b ho c g n tr c ti p trên k t c u c a c u ph i b o m an toàn cho ho t ng giao thông v n t i và an toàn lư i i n tùy theo i n áp cu ư ng dây i n. i u 20. Gi i h n kho ng cách an toàn ư ng b theo chi u ngang i v i ư ng dây thông tin, dây t i i n: tính t chân mái ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào n c t t i thi u b ng 1,3 l n chi u cao c a c t và không ư c nh hơn 05 m (năm mét). i u 21. Gi i h n kho ng cách an toàn ư ng b ph n dư i m t t, ph n dư i m t nư c i v i công trình ư ng b do cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n quy nh i v i t ng công trình c th , phù h p v i yêu c u k thu t, b o m an toàn giao thông, an toàn công trình, không nh hư ng n vi c qu n lý, b o trì ư ng b . i u 22. i v i công trình ư ng b trong ô th , gi i h n hành lang an toàn ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này và quy nh v b o v công trình ư ng b trong ô th . CHƯƠNG 5: S D NG, KHAI THÁC TRONG PH M VI T DÀNH CHO Ư NG B i u 23. 1. t dành cho ư ng b ch dành xây d ng công trình ư ng b , s d ng và khai thác ph c v cho m c ích an toàn giao thông v n t i ư ng b .
 9. 2. Vi c xây d ng m t s công trình thi t y u trong ph m vi t dành cho ư ng b ph i b o m khai thác an toàn công trình ư ng b và ch ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Công trình ph c v yêu c u b o m an ninh, qu c phòng; b) Công trình có yêu c u c bi t v k thu t không th b trí ngoài ph m vi t dành cho ư ng b ; c) Công trình ph i b trí trên cùng m t m t b ng v i công trình ư ng b b o m tính ng b và ti t ki m. i u 24. Vi c xây d ng công trình thi t y u trong ph m vi t dành cho ư ng b ph i tuân theo các quy nh sau: 1. L p và duy t d án, thi t k theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. 2. Ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v ư ng b có thNm quy n sau ây ng ý b ng văn b n ngay t khi l p d án và ch p thu n h sơ thi t k trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh: a) B Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm A; b) C c ư ng b Vi t Nam i v i công trình thu c d án nhóm B, C liên quan n qu c l và công trình xây d ng m i, s a ch a nhưng chưa n m c l p d án liên quan n qu c l thu c ph m vi qu n lý; c) S Giao thông v n t i i v i công trình thu c d án nhóm B, C liên quan n ư ng a phương (ngoài ô th ) và công trình xây d ng m i, s a ch a nhưng chưa n m c l p d án liên quan n các ư ng thu c ph m vi qu n lý; d) S Giao thông công chính ho c S Xây d ng i v i công trình thu c d án nhóm B, C và công trình xây d ng m i, s a ch a nhưng chưa n m c l p d án liên quan n ư ng ô th theo phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 3. Có gi y phép thi công b o m an toàn giao thông c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ư ng b có thNm quy n. i u 25. Vi c khai thác, s d ng trong ph m vi t hành lang an toàn ư ng b ư c quy nh như sau: 1. ư c phép s d ng, khai thác t hành lang an toàn ư ng b tr ng cây lương th c, hoa m u, cây ăn qu , cây l y g , nuôi tr ng th y s n, nhưng ph i tuân theo các yêu c u sau: a) i v i ư ng p, ph i tr ng cách mép chân ư ng ít nh t 01 m (m t mét) i v i cây lương th c, hoa m u và ít nh t 02 m (hai mét) i v i cây ăn qu , cây l y g ;
 10. b) i v i ư ng ào ph i tr ng cách mép nh mái ư ng ho c mép ngoài rãnh nh ít nh t 06 m (sáu mét); c) Ch ư c tr ng các lo i cây ăn qu , cây l y g có r ăn sâu và không c n tr t m nhìn c a ngư i tham gia giao thông ư ng b . Riêng t i các o n ư ng g n nơi ư ng giao nhau gi a ư ng b v i ư ng b , giao c t ư ng b v i ư ng s t và các v trí phía bán kính nh c a ư ng cong d b khu t t m nhìn ch ư c tr ng các lo i cây th p không c n tr t m nhìn; d) Các ao, h nuôi tr ng th y s n ph i cách mép chân ư ng m t kho ng t i thi u b ng m c chênh l ch v cao gi a mép chân n n ư ng p và áy ao, h . M c nư c trong ao, h không ư c cao hơn cao chân n n ư ng; ) Các mương th y l i ph i cách chân mái ư ng p m t kho ng cách t i thi u b ng chi u sâu c a mương và m c nư c trong mương không ư c cao hơn cao chân n n ư ng, tr trư ng h p lũ l t. 2. Khi xây d ng các khu công nghi p, khu kinh t , khu dân cư, khu thương m i - d ch v ph i xây d ng h th ng ư ng gom n m ngoài hành lang an toàn ư ng b và ph i n i vào h th ng ư ng nhánh hi n có trư c khi n i v i ư ng chính. Trư ng h p ư ng nhánh xây d ng m i ư c phép n i tr c ti p v i ư ng chính hi n có thì i m n i ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v ư ng b cho phép t khi l p d án và thi t k ph i b o m các tiêu chuNn k thu t và an toàn. 3. Các bi n qu ng cáo l p t ph n hành lang an toàn ư ng b ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n ch p thu n và không ư c gây nh hư ng n an toàn giao thông. 4. Vi c s d ng hành lang an toàn ư ng b liên quan n công trình an ninh, qu c phòng li n k ph i có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng. 5. Các tr m xăng d u ph i ư c xây d ng ngoài hành lang an toàn ư ng b , theo quy ho ch ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n v v trí và thi t k o n ư ng d n vào tr m xăng d u qua ph n t hành lang an toàn ư ng b bao g m thi t k i m n i v i ư ng hi n có, b o m các tiêu chuNn k thu t và an toàn c a o n ư ng ang khai thác. i u 26. Nghiêm c m các hành vi sau ây: ư1. ào, khoan, x ư ng trái phép. 2. M ư ng nhánh n i vào ư ng chính trái phép. 3. t chư ng ng i v t trên ư ng gây c n tr giao thông. 4. Th rông, chăn d t súc v t trên m t ư ng, mái ư ng; bu c súc v t vào hàng cây hai bên ư ng ho c vào c c tiêu, bi n báo, công trình ph tr khác c a ư ng b .
 11. 5. Khai thác trái phép cát, á, s i ho c các hành vi khác làm nh hư ng t i an toàn công trình ư ng b . 6. ào phá, t l a, n mìn, neo bu c t u thuy n ho c gây nh hư ng n an toàn c u. 7. T ý leo trèo lên m , tr và d m c u. 8. L n, chi m t hành lang an toàn ư ng b dư i b t kỳ hình th c nào. 9. Các hành vi khác gây nh hư ng n an toàn công trình và an toàn giao thông ư ng b . i u 27. Vi c thi công công trình trên ư ng b ang khai thác ph i tuân theo quy nh v b o m an toàn giao thông c a B Giao thông v n t i. i u 28. 1. Trư ng h p khNn c p, cơ quan phòng ch ng l t bão có thNm quy n có th s d ng công trình ư ng b ph c v cho vi c ch ng bão l t; sau khi hoàn thành ph i khôi ph c l i tr ng thái ban u c a công trình ư ng b . 2. Trư ng h p các cơ quan qu n lý công trình ư ng b và cơ quan qu n lý công trình th y l i u có k ho ch xây d ng m i ho c c i t o nâng c p công trình thì vi c xây d ng m i, c i t o nâng c p công trình ph i k t h p v i nhau. 3. Vi c xây d ng công trình m i làm nh hư ng n b n v ng c a công trình có trư c ho c làm tr ng i n tác d ng c a công trình ó thì cơ quan ch qu n công trình xây d ng m i ph i có bi n pháp x lý b ng k thu t theo s tho thu n c a cơ quan ch qu n công trình cũ b nh hư ng và ch u phí t n s a ch a, khôi ph c. N u ng th i mu n c i t o, m r ng nâng c p công trình có trư c thì cơ quan ch qu n công trình cũ ph i u tư ph n tăng thêm. i u 29. Trư ng h p các o n v a là ư ng giao thông v a là ê, vi c s d ng, khai thác ph i tuân theo pháp lu t v b o v ê i u và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b , ng th i ph i b o m nguyên t c ưu tiên b o m an toàn ê i u. i u 30. Vi c s d ng, khai thác ngoài ph m vi hành lang an toàn ư ng b ph i b o m không làm nh hư ng n ho t ng, an toàn giao thông ư ng b , ph i tuân theo các quy nh sau: 1. Lò vôi, lò úc kim lo i, lò g ch, lò th y tinh, lò g m ph i cách chân n n ư ng b ít nh t 25 m (hai lăm mét). 2. Nơi h p ch và các i m kinh doanh, d ch v ph i n m ngoài hành lang an toàn ư ng b và m i ho t ng không ư c nh hư ng n an toàn giao thông ư ng b .
 12. 3. Các kho ch a ch t n , ch t c, ch t d cháy; các m khai thác b ng mìn ngoài vi c ph i ngoài hành lang an toàn ư ng b còn ph i có m t kho ng cách an toàn theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Các công trình khác ngoài hành lang an toàn ư ng b nhưng nh hư ng n ho t ng giao thông và an toàn giao thông ư ng b ph i ư c kh c ph c, s a ch a k p th i. Chương 6: TRÁCH NHI M QU N LÝ VÀ B O V K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG B i u 31. T ch c và phân c p qu n lý ư ng b ư c quy nh như sau: 1. B Giao thông v n t i th ng nh t qu n lý nhà nư c v ư ng b trong ph m vi c nư c; ch u trách nhi m t ch c qu n lý xây d ng, b o trì h th ng qu c l . C c ư ng b Vi t Nam ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác h th ng qu c l ; ch o các a phương trong toàn qu c v chuyên môn nghi p v qu n lý, b o trì và khai thác ư ng b . 2. U ban nhân dân c p t nh qu n lý các h th ng ư ng t nh, ư ng ô th trong ph m vi a phương. S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính ư c U ban nhân dân c p t nh giao nhi m v tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác h th ng ư ng t nh. S Giao thông công chính ho c S Xây d ng ư c U ban nhân dân c p t nh giao nhi m v tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác h th ng ư ng ô th . 3. U ban nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã qu n lý, b o trì và khai thác các h th ng ư ng huy n, ư ng xã theo quy nh c a U ban nhân dân c p t nh. 4. Cơ quan, t ch c, cá nhân có ư ng chuyên dùng ch u trách nhi m qu n lý, b o trì và khai thác ư ng chuyên dùng theo hư ng d n c a cơ quan chuyên ngành ư ng b . 5. T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư xây d ng ư ng b theo hình th c h p ng xây d ng - khai thác - chuy n giao (B.O.T) t t ch c qu n lý, b o trì và khai thác ư ng b theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 32. B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; hư ng d n th c hi n các văn b n ó. 2. Ch o, t ch c b i dư ng cán b qu n lý, b o v công trình ư ng b trong ph m vi c nư c.
 13. 3. T ch c b máy qu n lý, b o trì ư ng b do Trung ương qu n lý; hư ng d n U ban nhân dân c p t nh t ch c b máy qu n lý, b o trì ư ng b thu c a phương qu n lý. 4. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . 5. T ch c, ch o và giám sát ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b trong ph m vi c nư c. 6. Xây d ng k ho ch, t ch c và ki m tra th c hi n công tác phòng, ch ng và kh c ph c hư h i c a công trình ư ng b do s c thiên tai, ch ho gây ra. 7. Ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh và các b , ngành liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c và th c hi n các quy nh pháp lu t v qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . 8. Ph i h p v i B Tài chính cân i kinh phí th c hi n k ho ch b o trì ư ng b , gi i to hành lang an toàn ư ng b , phòng ch ng, kh c ph c h u qu do thiên tai, ch ho gây ra i v i h th ng qu c l . 9. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng chương trình an toàn giao thông qu c gia trình Chính ph . 10. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. B Công an có trách nhi m: 1. Ch o, hư ng d n l c lư ng trong ngành ki m tra, x lý vi ph m pháp lu t v b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b theo thNm quy n quy nh. 2. Ph i h p v i B Giao thông v n t i, U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . 3. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i xác nh danh m c, l p phương án b o v các công trình ư ng b quan tr ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 34. B Qu c phòng có trách nhi m ch trì và ph i h p v i B Giao thông v n t i t ch c b o v công trình qu c phòng k t h p làm công trình ư ng b . i u 35. B K ho ch và u tư khi thNm nh các d án quy ho ch ph i b o md án tuân th quy nh v qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . i u 36. B Xây d ng có trách nhi m ch o, hư ng d n l p và qu n lý quy ho ch xây d ng theo thNm quy n; hư ng d n qu n lý xây d ng ngoài hành lang an toàn ư ng b ; ph i h p v i B Giao thông v n t i, U ban nhân dân c p t nh ch o, hư ng d n l p và th c hi n quy ho ch k t c u h t ng giao thông ô th .
 14. i u 37. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n vi c quy ho ch và xây d ng h th ng công trình th y l i có liên quan n công trình ư ng b ; ph i h p v i B Giao thông v n t i ch o, hư ng d n vi c s d ng t hành lang an toàn ư ng b canh tác nông nghi p, b o m yêu c u k thu t và an toàn giao thông. i u 38. B Thương m i có trách nhi m ch o, hư ng d n th c hi n vi c quy ho ch và xây d ng h th ng tr m xăng d u, các d ch v khác d c theo ư ng b . i u 39. B Tài chính có trách nhi m: 1. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, U ban nhân dân c p t nh l p và t ch c th c hi n kinh phí qu n lý, b o trì ư ng b và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b , k c kinh phí gi i to hành lang an toàn ư ng b ư c b trí t ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Ki m tra vi c s d ng ngân sách nhà nư c chi cho vi c qu n lý, b o trì ư ng b và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b , b o m s d ng úng m c ích. i u 40. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh, B Giao thông v n t i hư ng d n vi c kh o sát, o c, phân lo i và s d ng t hành lang an toàn ư ng b theo quy nh c a pháp lu t. i u 41. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân c p t nh khi l p quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o nâng c p công trình có nh hư ng n an toàn các công trình ư ng b ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. i u 42. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: 1. Hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh v b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b trong ph m vi a phương phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a B Giao thông v n t i. 2. T ch c b máy qu n lý, b o trì ư ng b c a a phương. 3. T ch c, ch o và ki m tra i v i S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) trong các lĩnh v c sau ây: a) Ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông c a t nh theo hư ng d n c a B Giao thông v n t i; b) C p, thu h i gi y phép thi công, ình ch ho t ng gây m t an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng b trong ph m vi b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b c a a phương. 4. Ch o, hư ng d n và ki m tra i v i U ban nhân dân c p huy n trong các lĩnh v c sau ây:
 15. a) B o v các công trình ư ng b trên a bàn t nh; b) Qu n lý, s d ng t trong và ngoài hành lang an toàn ư ng b , c bi t là vi c giao t, c p gi y phép xây d ng d c theo ư ng b ; c) Gi i to các công trình vi ph m v b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b trong ph m vi c a huy n. 5. Huy ng l c lư ng, v t tư, thi t b khôi ph c giao thông k p th i khi b thiên tai, ch ho . 6. T ch c, ch o vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b trong ph m vi a phương. 7. L p k ho ch và ch o th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n, x lý vi ph m, gi i to hành lang an toàn ư ng b trong ph m vi a phương. 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và t cáo liên quan n vi c b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b trong ph m vi a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 43. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m: 1. Qu n lý, b o trì h th ng ư ng b c a huy n. 2. T ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c nhân dân các quy nh v ph m vi t dành cho ư ng b , b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . 3. Qu n lý, s d ng t trong và ngoài hành lang an toàn ư ng b theo quy nh c a pháp lu t; x lý k p th i các trư ng h p l n, chi m, s d ng trái phép t hành lang an toàn ư ng b . 4. Ph i h p v i ơn v qu n lý ư ng b và các l c lư ng liên quan th c hi n các bi n pháp b o v công trình ư ng b . 5. T ch c th c hi n các bi n pháp b o v hành lang an toàn ư ng b , ch ng l n chi m, cư ng ch d b các công trình xây d ng trái phép gi i to hành lang an toàn ư ng b . 6. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b b o v công trình, k p th i khôi ph c giao thông khi b thiên tai, ch ho . 7. C p, thu h i gi y phép thi công trên ư ng b theo phân c p. 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo liên quan n vi c b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 44. U ban nhân dân c p xã có trách nhi m: 1. Qu n lý, b o trì ư ng b ư c giao trên a bàn c p xã qu n lý.
 16. 2. Tuyên truy n, ph bi n và giáo d c nhân dân các quy nh v ph m vi t dành cho ư ng b , b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . 3. Ph i h p v i ơn v tr c ti p qu n lý công trình ư ng b và các l c lư ng liên quan th c hi n các bi n pháp b o v công trình ư ng b bao g m c vi c gi gìn các c t m c l gi i. 4. Qu n lý vi c s d ng t trong và ngoài hành lang an toàn ư ng b theo quy nh c a pháp lu t; phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p l n, chi m, s d ng trái phép hành lang an toàn ư ng b . 5. Huy ng m i l c lư ng, v t tư, thi t b b o v công trình, k p th i khôi ph c giao thông khi b thiên tai, ch ho . 6. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo liên quan n vi c b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b trên a bàn c p xã qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 45. Cơ quan qu n lý ư ng b có trách nhi m: 1. Ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân a phương t ch c và th c hi n vi c c m m c l gi i xác nh ph m vi t dành cho ư ng b và bàn giao cho U ban nhân dân c p xã qu n lý, b o v . 2. Qu n lý, b o trì ư ng b , bao g m theo dõi, ki m tra, b o dư ng thư ng xuyên, s a ch a nh kỳ, s a ch a t xu t các hư h ng c a công trình ư ng b ; duy trì tình tr ng k thu t c a ư ng, b o m giao thông thông su t, an toàn và năng l c thông qua c a ư ng b . 3. Thanh tra, ki m tra, phát hi n và x lý các vi ph m pháp lu t v b o v k t c u h t ng giao ư ng b theo thNm quy n. 4. K p th i báo cáo và yêu c u cơ quan có thNm quy n a phương x lý các trư ng h p l n, chi m, s d ng trái phép hành lang an toàn ư ng b . i u 46. L c lư ng C nh sát, Ki m soát quân s , Thanh tra giao thông và các cơ quan b o v pháp lu t a phương trong ph m vi nhi m v quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n và ph i h p v i ơn v qu n lý ư ng b trong công tác b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b . Chương 7: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 47. 1. T ch c, cá nhân ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c khi có m t trong nh ng thành tích sau ây: a) Hoàn thành xu t s c nhi m v qu n lý, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ;
 17. b) óng góp công s c, c a c i vào vi c b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; c) Phát hi n, t giác và ngăn ch n hành vi xâm ph m, phá ho i công trình ư ng b , hành vi l n, chi m, s d ng trái phép hành lang an toàn ư ng b . 2. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b . i u 48. Xác nh m c th i gian gi i quy t và nguyên t c gi i quy t i v i công trình t n t i trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b quy nh như sau: 1. Xác nh m c th i gian: a) Trư c ngày 21 tháng 12 năm 1982; b) T ngày 21 tháng 12 năm 1982 n trư c ngày 01 tháng 01 năm 2000; c) T ngày 01 tháng 01 năm 2000 n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c. 2. Nguyên t c gi i quy t: a) D b ngay các công trình gây nguy h i n s n nh c a công trình ư ng b và an toàn ho t ng giao thông v n t i ư ng b ; b) Nh ng công trình xét th y chưa nh hư ng tr c ti p n s n nh c a công trình ư ng b và an toàn giao thông ư ng b thì trư c m t cho phép gi nguyên hi n tr ng nhưng ch công trình ph i cam k t không cơi n i, không phát tri n và th c hi n vi c d b công trình khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; c) Vi c b i thư ng, h tr cho ch công trình b d b th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 49. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 172/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng b , Ngh nh s 167/1999/N -CP ngày 26 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v t ch c qu n lý ư ng b ; bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 50. B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này.
 18. i u 51. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản