Nghị định số 19/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
1
download

Nghị định số 19/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 19/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 19/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2001/NĐ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 19/2001/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2001 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C AN TOÀN VÀ KI M SOÁT B C X CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh An toàn và Ki m soát B c x ngày 25 tháng 6 năm 1996; Theo đ ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, NGH Đ NH: Chương 1: CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng 1. T ch c, cá nhân c ý ho c vô ý th c hi n hành vi vi ph m các quy đ nh qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x mà chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s thì b x ph t hành chính theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x bao g m: a) Hành vi vi ph m quy đ nh v khai báo, đăng ký, gi y phép quy đ nh t i Pháp l nh An toàn và Ki m soát B c x ; b) Hành vi vi ph m các quy đ nh v k thu t đ m b o an toàn b c x ; c) Hành vi vi ph m các quy đ nh c th c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát B c x và Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát B c x . Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Thi t b b c x là thi t b có th phát ra b c x ion hoá, bao g m các thi t b ch phát b c x khi ch đ ho t đ ng (như các máy phát tia X, máy gia t c...) và thi t b b c x có g n ngu n phóng x bên trong (như thi t b x tr t xa, thi t b x tr áp sát, các máy phát tia X dùng trong phân tích các c a hàng vàng b c, các cơ s chi u x , lò ph n ng h t nhân...). 2. Ngu n phóng x hi u d ng (trong Ngh đ nh này g i t t là ngu n phóng x ) bao g m ngu n phóng x kín và ngu n phóng x h . Ngu n phóng x là các ch t phóng x đư c s d ng cùng v i máy móc thi t b ho c s d ng m t mình trong vi c ng d ng k thu t h t nhân vào m t m c tiêu xác đ nh. 3. Ngu n phóng x kín là ngu n phóng x trong đó ch t phóng x đư c bao kín trong l p v b c có c u trúc đ c bi t đ m b o không cho ch t phóng x c a nó thoát ra môi trư ng trong đi u ki n làm vi c bình thư ng ho c trong trư ng h p có s c b c x . 4. Ngu n phóng x h là ngu n phóng x không đư c bao kín trong m t l p v b c mà nó có c u trúc đ c bi t như ngu n phóng x kín, ch t phóng x có th b rò r khi có s c b c x . 5. Công vi c b c x đ c bi t là nh ng công vi c l p đ t, v n hành, s a ch a, kh c ph c s c b c x , h ng hóc lò ph n ng h t nhân, máy gia t c, máy x tr , thi t b chi u x bán công
 2. nghi p và công nghi p, các máy x hình công nghi p và các công vi c b c x có liên quan đ n s c kho và đòi h i môi trư ng làm vi c đ c bi t. 6. D ch v an toàn b c x là các ho t đ ng ph c v các công vi c v an toàn b c x cho các cơ s b c x , làm d ch v đo li u x cá nhân, thi t k xây d ng c i t o, m r ng, nâng c p các cơ s b c x như phòng X quang, khoa y h c h t nhân, cơ s x tr t xa, kho ch a ngu n phóng x , kho ch a ch t phóng x và ch t th i phóng x , th m đ nh an toàn b c x , đánh giá tác đ ng b c x đ i v i môi trư ng, ki m đ nh ch t lư ng c a các thi t b b c x , hi u chu n thi t b đo lư ng b c x và thi t b b c x . 7. Ch s v n chuy n là ch s dùng đ ki m soát s chi u x , đ quy đ nh lư ng ch t phóng x đ ng trong ki n hàng phóng x nh m đ m b o an toàn trong quá trình v n chuy n. 8. Cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x là Ban An toàn B c x và H t nhân thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Đi u 3. Nguyên t c áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính 1. Vi c x lý vi ph m hành chính ph i do ngư i có th m quy n ti n hành theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân ch b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x khi có các hành vi vi ph m theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1. 3. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x ph i đư c phát hi n k p th i và ph i b đình ch ngay. Vi c x ph t ph i đư c ti n hành nhanh chóng, công minh; m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x gây ra ph i đư c kh c ph c theo đúng quy đ nh t i Ngh đ nh này. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x gây thi t h i v v t ch t, s c kho con ngư i ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. M t hành vi vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x ch b x ph t 1 l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x thì b x ph t t ng hành vi vi ph m. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x thì m i ngư i vi ph m đ u b x ph t. 5. Vi c x ph t vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x ph i căn c vào tính ch t, m c đ vi ph m, nhân thân và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng đ quy t đ nh hình th c x ph t và các bi n pháp x lý thích h p theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. Không x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính đáng, s ki n b t ng ho c các hành vi vi ph m hành chính trong khi đang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng đi u khi n hành vi c a mình. 6. Trong trư ng h p x ph t b ng ti n, m c ph t c th đ i v i m t hành vi vi ph m quy đ nh c a Ngh đ nh này là m c trung bình c a khung ti n ph t quy đ nh đ i v i hành vi đó. Trư ng h p hành vi vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t c th th p hơn m c trung bình, nhưng không đư c th p hơn m c th p nh t c a khung ti n ph t. Trư ng h p hành vi vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t c th cao hơn m c trung bình, nhưng không đư c cao hơn m c cao nh t c a khung ti n ph t. 7. Tình ti t gi m nh , tăng n ng đư c áp d ng theo Đi u 7 và Đi u 8 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 4. Hình th c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x 1. Hình th c x ph t chính: c nh cáo ho c ph t ti n. 2. Hình th c ph t b sung: a) Tư c có th i h n ho c không th i h n quy n s d ng gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p; b) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x .
 3. 3. Áp d ng các bi n pháp khác: a) Bu c t y x nh ng vùng b nhi m x ; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c tiêu hu , chôn c t v t ph m, hàng hoá ch a ch t phóng x theo đúng quy đ nh an toàn b c x ; d) Bu c c i t o l i k t c u xây d ng, che ch n theo tiêu chu n an toàn b c x đ đ m b o môi trư ng xung quanh. đ) Bu c tái xu t theo quy đ nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng tang v t vi ph m đã nh p kh u; e) Bu c b trí công vi c thích h p đ i v i ngư i dư i 18 tu i, ngư i b các b nh c m theo quy đ nh c a B Y t ; ph n có thai ho c đang trong th i gian cho con bú theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6, kho n 3 Đi u 10 c a Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph và Lu t Môi trư ng. g) Bu c b i thư ng thi t h i: vi c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra đư c ti n hành theo nguyên t c tho thu n gi a các bên. Đ i v i nh ng thi t h i có giá tr đ n 1.000.000 đ ng mà các bên không t tho thu n đư c thì m c b i thư ng do ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh; nh ng thi t h i có giá tr trên 1.000.000 đ ng n u các bên không t tho thu n đư c thì gi i quy t theo th t c t t ng dân s . Đi u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính và th i h n đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x là m t năm k t ngày hành vi vi ph m hành chính đư c th c hi n. Th i h n trên đư c tính là hai năm đ i v i hành vi vi ph m hành chính trong xu t kh u, nh p kh u ngu n b c x , b o v môi trư ng. N u quá các th i h n nói trên thì t ch c, cá nhân đã th c hi n hành vi vi ph m không b x ph t, nhưng có th b áp d ng các bi n pháp quy đ nh t i đi m a, b, c, d, đ, e kho n 3 Đi u 4 c a Ngh đ nh này. 2. Đ i v i cá nhân th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x b kh i t , truy t ho c có quy t đ nh đưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s mà có quy t đ nh đình ch đi u tra ho c đình ch v án, thì b x ph t hành chính n u vi ph m các quy đ nh nêu t i ngh đ nh này; th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng k t ngày có quy t đ nh đình ch . 3. Trong th i h n quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này, n u t ch c, cá nhân có vi ph m hành chính m i ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì th i hi u đư c tính l i k t khi th c hi n vi ph m hành chính m i ho c t khi hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t ch m d t. 4. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x , n u qua m t năm k t ngày thi hành xong quy t đ nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t đ nh x ph t mà không tái ph m thì đư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x . Chương 2: CÁC HÀNH VI VI PH M, HÌNH TH C VÀ M C PH T Đi u 6. Hành vi vi ph m quy đ nh v khai báo 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n 200.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân khai báo ch m nhưng không quá 30 ngày so v i th i gian quy đ nh đ i v i m t trong các đ i tư ng sau đây: cơ s b c x , ngu n phóng x , thi t b b c x , ch t th i phóng x . 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Gian d i trong khai báo, khai báo không đ y đ ; b) S a ch a, t y xoá h sơ đ có đ đi u ki n đư c áp d ng mi n tr khai báo, đăng ký c p gi y phép;
 4. c) Không khai báo cơ s b c x ; d) Không khai báo ngu n phóng x , ch t th i phóng x ; đ) Không khai báo thi t b b c x . Đi u 7. Hành vi vi ph m quy đ nh v đăng ký Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân không đăng ký theo quy đ nh: cơ s b c x , thi t b b c x , ngu n phóng x , ch t th i phóng x ho c đ a đi m c t gi , x lý ch t th i phóng x . Đi u 8. Hành vi vi ph m v xu t kh u, nh p kh u thi t b b c x , ngu n phóng x , nh p kh u ch t th i phóng x 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân xu t kh u, nh p kh u không đúng các tham s k thu t c a thi t b b c x , ngu n phóng x ghi trong gi y phép. 2. Ph t ti n t 50.000.000 đ ng đ n 100.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân nh p kh u ch t th i phóng x . 3. Áp d ng các bi n pháp khác: bu c tái xu t tang v t vi ph m theo đúng quy đ nh v an toàn b cx . Đi u 9. Hành vi vi ph m quy đ nh v lưu gi , mua bán thi t b b c x 1. Ph t ti n t 30.000.000 đ ng đ n 50.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong các hành vi sau đây: a) Mua bán, phân ph i thi t b b c x mà không có gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p; b) Lưu gi thi t b b c x , ch t th i phóng x mà không có gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p. 2. Hình th c x ph t b sung: t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m. Đi u 10. Hành vi vi ph m quy đ nh v v n chuy n ngu n phóng x , ch t th i phóng x 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong các hành vi sau đây v v n chuy n ngu n phóng x , và ch t th i phóng x : a) V n chuy n không đúng tuy n đư ng quy đ nh trong gi y phép; b) S d ng bao bì không đúng tiêu chu n quy đ nh v an toàn b c x ; c) Đóng gói không đúng tiêu chu n quy đ nh v an toàn b c x ; d) S d ng nhãn ki n hàng phóng x không đúng quy đ nh v an toàn b c x ; đ) S d ng phương ti n v n chuy n không đúng quy đ nh v an toàn b c x ; e) V n chuy n mà không có nhân viên ch u trách nhi m v an toàn b c x đi kèm (tr trư ng h p v n chuy n các thi t b b c x ch khi ho t đ ng m i phát ra b c x ); g) V n chuy n các ki n hàng và các chuy n hàng quá ch s v n chuy n quy đ nh; h) V n chuy n trong đi u ki n li u b c x t i bu ng lái và t i ch ngư i ng i vư t quá quy đ nh v an toàn b c x . 2. Ph t ti n t 20.000.000 đ ng đ n 40.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân đ rơi vãi ngu n phóng x , ch t th i phóng x trong quá trình v n chuy n. 3. Áp d ng các bi n pháp khác: bu c t y x nh ng vùng b nhi m x đ i v i trư ng h p nêu kho n 2 Đi u này. Đi u 11. Hành vi vi ph m quy đ nh v gi y phép s d ng do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các quy đ nh sau đây: a) S d ng thi t b b c x trong khám, ch a b nh mà không có gi y phép;
 5. b) S d ng thi t b b c x đ phân tích c u trúc, thành ph n hoá h c c a các v t li u (k c xác đ nh hàm lư ng vàng), đ ki m tra hàng hoá mà không có gi y phép; c) S d ng thi t b b c x đ nghiên c u khoa h c mà không có gi y phép; 2. Ph t ti n t 8.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân s d ng thi t b b c x đ ki m tra không phá m u mà không có gi y phép. 3. áp d ng các bi n pháp khác: Bu c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này gây ra đ n 1.000.000 đ ng. Đi u 12. Hành vi vi ph m quy đ nh v nâng c p, m r ng cơ s b c x Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các quy đ nh sau đây: 1. Nâng c p, m r ng ph m vi ho t đ ng c a cơ s b c x mà không có gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p; 2. Đưa cơ s b c x ho t đ ng tr l i sau khi nâng c p, m r ng mà không có gi y phép ho t đ ng tr l i do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p. Đi u 13. Hành vi làm công vi c b c x đ c bi t mà không có gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i nhân viên b c x không có gi y phép làm công vi c b c x đ c bi t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 24 Pháp l nh An toàn và Ki m soát B c x . Đi u 14. Hành vi vi ph m quy đ nh làm d ch v an toàn b c x Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi vi ph m sau đây: 1. Làm các d ch v an toàn b c x khi chưa đư c phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x ; 2. Không g i k t qu đo li u b c x cá nhân v cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 13 Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph ; 3. Hình th c ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n đ n 6 tháng đ i v i hành vi vi ph m t i kho n 1 Đi u này. Đi u 15. Hành vi vi ph m đi u ki n đư c quy đ nh trong gi y phép do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p 1. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các đi u ki n đã ghi trong gi y phép. 2. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân s d ng ngu n b c x vào m c đích khác v i gi y phép đã c p. 3. Hình th c x ph t b sung: tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n đ n 3 tháng đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này và tư c quy n s d ng gi y phép không th i h n đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 16. Hành vi s d ng gi y phép quá th i h n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n đ n 200.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân s d ng gi y phép ho t đ ng, gi y phép ti n hành công vi c b c x đã h t h n s d ng nhưng không quá 30 ngày k t ngày gi y phép h t h n. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân s d ng gi y phép ho t đ ng, gi y phép ti n hành công vi c b c x đã h t h n s d ng không thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 17. Hành vi vi ph m quy đ nh v gi i th cơ s b c x
 6. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân th c hi n vi c gi i th cơ s b c x không đúng th t c, trình t quy đ nh t i Đi u 15 c a Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph . Đi u 18. Hành vi vi ph m quy đ nh v x lý và qu n lý ch t th i phóng x 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong các hành vi sau đây: a) Không l p h sơ lưu gi đ c trưng ch t th i phóng x c a m i l n th i; b) Không x lý ho c x lý ch t th i phóng x không theo đúng tiêu chu n quy đ nh v an toàn b cx . 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân s d ng b ch a, kho ch a ch t th i phóng x không đúng tiêu chu n quy đ nh v an toàn b c x . 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân không t ch c thu gom ch t th i phóng x . 4. Ph t ti n t 10.000.000đ đ n 20.000.000đ đ i v i t ch c, cá nhân th i ch t th i phóng x ra môi trư ng quá m c cho phép. 5. Áp d ng các bi n pháp khác: a) Bu c c i t o l i k t c u xây d ng đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) Bu c t y x nh ng vùng b nhi m x đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 3 và kho n 4 Đi u này; c) Bu c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m b kho n 1, kho n 3 và kho n 4 Đi u này gây ra đ n 1.000.000 đ ng. Đi u 19. Hành vi vi ph m quy đ nh v đ a đi m cơ s b c x 1. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân b trí cơ s b c x không đúng nơi quy đ nh. 2. Áp d ng các bi n pháp khác: Bu c ph i di chuy n đ n đ a đi m quy đ nh và t y x nh ng vùng b nhi m x . Đi u 20. Hành vi vi ph m quy đ nh v kích thư c phòng đ ti n hành công vi c b c x 1. Ph t ti n t 2.000.000đ đ n 5.000.000đ đ i v i t ch c, cá nhân s d ng phòng đ ti n hành công vi c b c x mà kích thư c không đ t tiêu chu n quy đ nh. 2. Áp d ng các bi n pháp khác: bu c c i t o l i. Đi u 21. Hành vi vi ph m quy đ nh b o v che ch n 1. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong các hành vi sau: a) Đ l t tia b c x quá m c li u gi i h n cho phép; b) S d ng phòng đ ti n hành công vi c b c x mà có chi u dày c a tư ng, tr n nhà, sàn nhà, c a ra vào, c a s không đ dày theo quy đ nh v an toàn b c x , chi u cao c a mép dư i c a s , c a thông gió không cao quá 2 mét so v i n n phía ngoài. 2. Hình th c ph t b sung và các bi n pháp khác: tư c quy n s d ng gi y phép đ n 3 tháng, bu c c i t o l i k t c u xây d ng. Đi u 22. Hành vi vi ph m các quy đ nh v b o v môi trư ng 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân gây nhi m x môi trư ng quá m c cho phép trong quá trình s n xu t, ch bi n, s d ng ch t phóng x , ngu n phóng x . 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân không có bi n pháp kh c ph c k p th i khi phát hi n môi trư ng b nhi m x .
 7. 3. Áp d ng các bi n pháp khác: Bu c ph i t y x nh ng vùng b nhi m x đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 23. Hành vi vi ph m các quy đ nh c th c a Pháp l nh An toàn và Ki m soát B c x và Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP 1. C nh cáo ho c ph t ti n đ n 200.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các quy đ nh sau đây: a) Không có bi n báo b c x g n t i nh ng nơi quy đ nh; b) Không có n i quy v an toàn b c x đ i v i cơ s b c x ; c) Không có quy trình v n hành thi t b b c x . 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân không t ch c lưu gi m t trong các h sơ sau đây: a) H sơ ki m x môi trư ng; b) H sơ b o dư ng đ nh kỳ máy móc và h th ng đ m b o an toàn b c x ; c) H sơ s c kho c a nhân viên b c x ; d) H sơ li u cá nhân c a nhân viên b c x ; đ) Các h sơ v nâng c p, m r ng ph m vi ho t đ ng c a cơ s b c x , ki m tra ch t lư ng đ nh kỳ, ki m chu n hàng năm các thi t b b c x , ngu n phóng x theo quy đ nh; e) Nh t ký v n hành thi t b ; g) H sơ các đ t th i ch t th i phóng x ; h) H sơ v thi t b b c x và ngu n phóng x ; i) H sơ v các đ t ki m tra, thanh tra. 3. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các quy đ nh sau đây: a) Không b nhi m ngư i ph trách an toàn b c x ; b) B nhi m ngư i ph trách an toàn b c x không có ch ng ch đào t o v an toàn b c x theo đúng quy đ nh t i Đi u 5, 8 và 26 Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph ; c) Không t ch c đào t o và đào t o l i các ki n th c an toàn b c x cho nhân viên b c x theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph . 4. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các quy đ nh sau đây: a) Không ki m kê ngu n b c x theo đ nh kỳ hàng năm; b) Không báo cáo tình hình an toàn b c x hàng năm v i cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x ; c) Không có k ho ch phòng ch ng s c b c x ; d) Không ki m x đ nh kỳ môi trư ng xung quanh cơ s b c x ; đ) Không ki m x đ nh kỳ t i nơi làm vi c c a nhân viên b c x ; e) Không có máy c nh báo b c x đ i v i các cơ s có lò ph n ng, máy gia t c, chi u x , cơ s x tr t xa, các cơ s khai thác và ch bi n qu ng phóng x . 5. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân không th c hi n b o dư ng thi t b b c x theo đ nh kỳ. 6. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân vi ph m m t trong các quy đ nh sau đây: a) Tuy n d ng ngư i dư i 18 tu i làm nhân viên b c x ; b) Tuy n d ng ngư i b b nh c m k b c x làm nhân viên b c x ;
 8. c) Không ki m tra s c kho khi tuy n d ng nhân viên b c x ; d) Không ki m tra s c kho đ nh kỳ nhân viên b c x theo quy đ nh; đ) Đ ph n có thai, trong th i gian cho con bú làm vi c v i b c x ; e) Không trang b li u x k cá nhân cho nhân viên b c x ; g) Không t ch c đ nh kỳ đánh giá li u b c x cá nhân theo quy đ nh; h) Không trang b b o h lao đ ng thích h p cho nhân viên b c x ; i) Không trang b t hút thích h p cho công vi c v i ch t phóng x sinh ra d ng khí, hơi, sol khí; k) Không có các d ng c che ch n thích h p cho t ng lo i công vi c ng d ng k thu t h t nhân; l) Không đ nh kỳ ki m tra ch t lư ng c a các thi t b b c x s d ng trong y t ; m) Không ki m chu n hàng năm đ i v i các thi t b đo li u b c x , ngu n x tr ; n) S a ch a làm sai l ch các thông s c a thi t b b c x mà không đư c ki m chu n và cho phép s d ng tr l i. 7. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i t ch c, cá nhân th c hi n m t trong các hành vi sau đây: a) T đ ng c t b h th ng b o đ m an toàn b c x ; b) Không t ch c b o dư ng đ nh kỳ h th ng b o đ m an toàn b c x . 8. Áp d ng các bi n pháp khác. Bu c b trí công vi c thích h p cho nhân viên b c x đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m a, b, đ kho n 6 Đi u này. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M Đi u 24. Th m quy n x ph t c a y ban nhân dân các c p 1. Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 10.000.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng đ vi ph m hành chính có giá tr đ n 100.000.000 đ ng; d) Ra quy t đ nh đình ch hành vi vi ph m và đ ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n thu h i gi y phép; đ) Áp d ng m t ho c các bi n pháp khác quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 c a Ngh đ nh này. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 100.000.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; d) Tư c quy n s d ng gi y phép do S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c p đ n 6 tháng ho c không th i h n; Trư ng h p tư c quy n s d ng gi y phép liên quan đ n lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x do cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x c p trên c p thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t đ nh đình ch hành vi vi ph m, thu h i gi y phép và đ ngh cơ quan có th m quy n tư c quy n s d ng gi y phép đó. đ) áp d ng m t ho c các bi n pháp khác quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 Ngh đ nh này.
 9. Đi u 25. Th m quy n x ph t c a cơ quan thanh tra chuyên ngành v an toàn và ki m soát b cx 1. Thanh tra viên chuyên ngành v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng đang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 200.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính có giá tr đ n 500.000 đ ng; d) Áp d ng m t ho c các bi n pháp khác quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 c a Ngh đ nh này. 2. Chánh Thanh tra chuyên ngành v an toàn và ki m soát b c x thu c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 10.000.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ gây ra vi ph m có giá tr đ n 100.000.000 đ ng; d) Tư c quy n s d ng gi y phép do Giám đ c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c p đ n 6 tháng ho c không th i h n; đ) áp d ng m t ho c các bi n pháp khác quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 c a Ngh đ nh này. 3. Chánh Thanh tra chuyên ngành v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 20.000.000 đ ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và Giám đ c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c p đ n 6 tháng ho c không th i h n; d) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ gây ra vi ph m; đ) Áp d ng m t ho c các bi n pháp khác quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 Ngh đ nh này. Đi u 26. Th m quy n x ph t c a cơ quan Công an, cơ quan H i quan, cơ quan Qu n lý th trư ng, Thanh tra Y t , Thanh tra Lao đ ng, Thanh tra Môi trư ng và Thanh tra chuyên ngành khác Cơ quan Công an, cơ quan H i quan, cơ quan qu n lý th trư ng, Thanh tra chuyên ngành v Y t , Thanh tra chuyên ngành v Lao đ ng, Thanh tra chuyên ngành v Môi trư ng và Thanh tra chuyên ngành khác có th m quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh t i các Đi u 29, 30, 33, 34 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính đ i v i nh ng vi ph m hành chính liên quan đ n an toàn và ki m soát b c x thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , ngành mình. Đi u 27. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x trong vi c x lý vi ph m hành chính Cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x theo pháp lu t và có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan khác có th m quy n Trung ương và đ a phương trong vi c x lý vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x khi các cơ quan này yêu c u. Đi u 28. Th t c x ph t 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m ho c có d u hi u vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x , ngư i có th m quy n x ph t ph i ra l nh đình ch ngay hành vi vi ph m và yêu
 10. c u t ch c, cá nhân th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x . 2. Trư ng h p xác đ nh đư c rõ ràng hành vi vi ph m thu c di n áp d ng hình th c ph t c nh cáo thì ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh b ng văn b n ngay t i nơi x y ra vi ph m. Trư ng h p xét th y vi ph m có th ph i áp d ng hình th c ph t ti n thì ngư i có th m quy n x ph t ph i l p biên b n v vi ph m hành chính tuân theo quy đ nh t i Đi u 47 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Sau khi l p biên b n v vi ph m, n u xét th y vi c x lý vi ph m c n có ý ki n đánh giá, k t lu n c a cơ quan chuyên môn v an toàn và ki m soát b c x thì ngư i có th m quy n x ph t ph i g i h sơ, ch ng c vi ph m và văn b n trưng c u giám đ nh (n u có) cho cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x ho c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng theo quy đ nh t i Đi u 28 Ngh đ nh này đ cho ý ki n đánh giá, k t lu n v vi ph m và các hình th c, bi n pháp x lý phù h p v i hành vi vi ph m. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n đư c văn b n yêu c u và h sơ, ch ng c vi ph m, cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x ho c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i có ý ki n b ng văn b n g i cho ngư i có th m quy n x ph t vi ph m. 4. Trong th i h n 15 ngày k t ngày l p biên b n v vi ph m, ngư i có th m quy n ph i ra quy t đ nh x ph t đ i v i hành vi vi ph m, trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng, có nhi u tình ti t ph c t p, th i h n trên có th kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Vi c quy t đ nh x ph t và n i dung quy t đ nh x ph t tuân theo quy đ nh t i Đi u 48 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Ngày có hi u l c c a quy t đ nh x ph t là ngày ký ho c ngày khác đư c quy đ nh trong quy t đ nh x ph t nhưng không đư c quá 15 ngày sau ngày ký quy t đ nh x ph t. Quy t đ nh x ph t ph i đư c g i cho t ch c, cá nhân b x ph t và cơ quan thu ti n ph t trong th i h n 3 ngày k t ngày ký, đ ng th i ph i đư c g i cho cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn và ki m soát b c x thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng đ ph i h p theo dõi và th c hi n các th t c v xác l p, s a đ i, đình ch , hu b gi y phép. Đi u 29. Th t c ph t ti n Vi c ph t ti n ph i tuân theo các quy đ nh sau đây: 1. M c ph t ti n, th i h n và nơi n p ph i đư c ghi rõ trong quy t đ nh x ph t. 2. T ch c, cá nhân b ph t ti n ph i n p ti n ph t đúng th i h n t i nơi ghi trong quy t đ nh x ph t và đư c nh n biên lai thu ti n ph t; khi thu nh n ti n ph t ph i s d ng biên lai thu ti n do B Tài chính phát hành. 3. Nghiêm c m ngư i x ph t thu ti n ph t t i ch . 4. Ti n ph t thu đư c ph i n p vào ngân sách nhà nư c qua tài kho n m t i kho b c Nhà nư c. 5. Quy t đ nh ph t ti n t m c 2.000.000 đ ng tr lên ph i đư c g i cho Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p. Đi u 30. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép 1. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép ph i tuân theo quy đ nh t i Đi u 50 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép ph i ghi rõ trong quy t đ nh x ph t v tên, lo i, s gi y phép và th i h n tư c quy n s d ng gi y phép, đ ng th i ph i có văn b n thông báo ngay cho cơ quan đã c p gi y phép đó bi t, trong đó ghi rõ lý do và th i h n gi y phép b tư c quy n s d ng. Trư ng h p xét th y lo i gi y phép ho c th i h n tư c quy n s d ng c n áp d ng vư t quá th m quy n quy t đ nh c a mình, ngư i có th m quy n x ph t ph i ra quy t đ nh đình ch hành vi vi ph m và yêu c u cơ quan c p trên có th m quy n x ph t ho c cơ quan đã c p gi y phép đó ra quy t đ nh tư c quy n s d ng ho c thu h i gi y phép.
 11. 2. Ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n đ i v i trư ng h p xét th y t ch c, cá nhân vi ph m có th th c hi n các bi n pháp kh c ph c, h n ch h u qu do vi ph m gây ra, ch m d t vi ph m và lo i b các nguyên nhân, đi u ki n ti p t c vi ph m sau m t th i h n nh t đ nh. K t thúc th i h n ghi trong quy t đ nh x ph t, ngư i có th m quy n đã ra quy t đ nh tư c quy n s d ng gi y phép ph i trao tr l i gi y phép cho t ch c, cá nhân s d ng gi y phép đó 3. Ngư i có th m quy n x ph t quy t đ nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép không th i h n ho c ki n ngh cơ quan đã c p gi y phép đó thu h i gi y phép đ i v i trư ng h p vi ph m có t ch c, quy mô l n ho c tái ph m nhi u l n. Trư ng h p phát hi n th y gi y phép đư c c p không đúng th m quy n, không tuân theo th t c quy đ nh ho c có n i dung trái pháp lu t thì ngư i có th m quy n x ph t ph i thu h i ngay gi y phép, đ ng th i thông báo k p th i cho cơ quan đã c p gi y phép, cơ quan có th m quy n c p, qu n lý gi y phép đó bi t. Đi u 31. Th t c t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 1. Th m quy n và th t c áp d ng bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính tuân theo quy đ nh t i Đi u 41 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính đư c áp d ng trong trư ng h p c n ph i ngăn ch n ngay hành vi vi ph m ho c b o đ m ch ng c c n thi t đ xác minh tình ti t làm căn c cho vi c quy t đ nh x lý vi ph m. 3. K t thúc th i h n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo quy đ nh, n u xét th y c n ph i áp d ng bi n pháp t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, thì ngư i có th m quy n đã ra quy t đ nh áp d ng bi n pháp t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính có th ra quy t đ nh ho c ki n ngh cơ quan có th m quy n x ph t ra quy t đ nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo quy đ nh t i Đi u 51 Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính và Đi u 32 Ngh đ nh này. Đi u 32. Th t c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính Th t c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x tuân theo quy đ nh t i Đi u 51 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 33. Th t c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu Th t c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x tuân theo quy đ nh t i Đi u 52 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và quy đ nh sau đây: Áp d ng bi n pháp tiêu hu trong trư ng h p tang v t, phương ti n vi ph m là nh ng đ i tư ng sau: 1. Hàng hoá vi ph m có th gây h i cho tính m ng, s c kho con ngư i và môi trư ng. 2. Hàng hóa, v t ph m vi ph m không có giá tr s d ng. Đi u 34. Thi hành quy t đ nh x ph t 1. Trư ng h p vư t quá 05 ngày k t ngày t ch c, cá nhân b x ph t nh n đư c quy t đ nh x ph t mà không t giác ch p hành thì ngư i có th m quy n x ph t ra quy t đ nh cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t. 2. Vi c thi hành quy t đ nh x ph t, cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t, th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m đư c th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 54, 55, 56 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 4: GI I QUY T KHI U N I, T CÁO, X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG Đi u 35. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo
 12. 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x ho c ngư i đ i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i đ i v i quy t đ nh x ph t c a ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính. 2. Công dân có quy n t cáo v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có th m quy n nh ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x c a công dân, t ch c khác ho c t cáo hành vi trái pháp lu t c a ngư i có th m quy n x ph t vi ph t hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x . Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i, t cáo, cơ quan, t ch c, cá nhân ti p nh n đơn khi u n i, t cáo thu c th m quy n c a mình ph i th lý đ gi i quy t theo đúng trình t , th t c quy đ nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Đi u 36. X lý vi ph m đ i v i ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x Ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x n u có hành vi vi ph m các quy đ nh v x ph t hành chính, sách nhi u, dung túng, bao che cho ngư i vi ph m, không x ph t ho c x ph t không đúng th m quy n, thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p gây thi t h i v t ch t cho Nhà nư c, t ch c, công dân thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 37. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c cung c p thông tin, phát hi n, ngăn ch n, x lý vi ph m hành chính v an toàn và ki m soát b c x đư c khen thư ng theo ch đ chung c a nhà nư c. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 38. Hi u l c thi hành 1. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Bãi b các quy đ nh t i Đi u 13, Đi u 14 c a Ngh đ nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy đ nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng. Đi u 39. Hư ng d n thi hành Ngh đ nh B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n chi ti t và t ch c thi hành Ngh đ nh này. Đi u 40. Trách nhi m thi hành Ngh đ nh Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản