Nghị định số 19/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
82
lượt xem
3
download

Nghị định số 19/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 19/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 19/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2004/NĐ-CP Hà N i, ngày 10 tháng 1 năm 2004 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 19/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2004 QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T B U C Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN NĂM 2003 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B N i v , NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 (sau ây g i là Lu t) v s i bi u H i ng nhân dân, ơn v b u c và khu v c b phi u; các t ch c ph trách b u c ; l p danh sách c tri; tuyên truy n và v n ng b u c ; trình t b u c và k t qu b u c ; b u c thêm, b u c l i và b u c b sung i bi u H i ng nhân dân các c p. i u 2. Quy n b u c và ng c Quy n b u c và quy n ng c t i i u 2 c a Lu t ư c quy nh như sau: Công dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam không phân bi t dân t c, nam, n , thành ph n xã h i, tín ngư ng, tôn giáo, trình văn hóa, ngh nghi p, th i h n cư trú: 1. 18 tu i tr lên u có quy n b u c i bi u H i ng nhân dân; tr nh ng trư ng h p ã ư c quy nh t i i u 25 c a Lu t. 2. 21 tu i tr lên, có i u ki n và tiêu chuNn quy nh u có quy n ng c i bi u H i ng nhân dân các c p tr nh ng trư ng h p ã ư c quy nh t i i u 31 c a Lu t. i u 3. Cách tính tu i th c hi n quy n b u c và ng c Cách tính tu i th c hi n quy n b u c và ng c t i i u 2 c a Lu t ư c quy nh như sau:
 2. 1. Tu i th c hi n quy n b u c và ng c c a công dân ư c tính t ngày, tháng, năm sinh ghi trong Gi y khai sinh n ngày b u c i bi u H i ng nhân dân ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i n nh. Trư ng h p không có Gi y khai sinh thì căn c vào s h khNu ho c Gi y ch ng minh nhân dân tính tu i th c hi n quy n b u c , ng c . M i tu i tròn ư c tính t ngày, tháng, năm sinh (dương l ch) c a năm trư c n ngày, tháng, năm sinh (dương l ch) c a năm sau. 2. Trư ng h p không xác nh ư c ngày sinh thì l y ngày 01 c a tháng sinh làm căn c xác nh tu i th c hi n quy n b u c và ng c . Trư ng h p không xác nh ư c ngày và tháng sinh thì l y ngày 01 tháng 01 c a năm sinh làm căn c xác nh tu i th c hi n quy n b u c và ng c . i u 4. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, ơn v trong b u c Chính ph ch o các B , ngành và U ban nhân dân các c p th c hi n công tác b u c theo i u 5 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. B N i v giúp Chính ph hư ng d n, ki m tra vi c tri n khai, th c hi n công tác b u c c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p; phát hành m u phi u b u, m u th c tri, m u th i bi u H i ng nhân dân và các bi u m u ph c v công tác b u c . 2. Các B , ngành liên quan, các cơ quan, t ch c, ơn v tích c c, ch ng tham gia công tác b u c i bi u H i ng nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; c ngư i tham gia ph i h p, th c hi n công tác b u c theo yêu c u c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n và các t ch c ph trách b u c . 3. U ban nhân dân các c p t ch c th c hi n công tác b u c , b o m phương ti n v t ch t cho cu c b u c ; gi gìn an ninh tr t t , t ch c phòng, ch ng cháy, n t i các a i m b phi u, b o m cu c b u c di n ra dân ch , úng pháp lu t, an toàn và ti t ki m. 4. Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tri n khai công tác chuNn b và ph c v b u c theo phân công c a U ban nhân dân. S N i v có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi ti n cu c b u c , t ng h p k t qu cu c b u c và th ng kê s lư ng, ch t lư ng, cơ c u i bi u H i ng nhân dân các c p. i u 5. Kinh phí ph c v b u c Kính phí t ch c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p theo i u 8 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. Kinh phí b u c i bi u H i ng nhân dân do ngân sách nhà nư c b o m.
 3. 2. B Tài chính ph i h p v i B N i v l p phương án phân b ngân sách ph c v b u c trình Th tư ng Chính ph quy t nh và hư ng d n vi c l p d toán, quy t toán kinh phí b u c , b o m kinh phí b u c ư c s d ng úng m c ích, ti t ki m và hi u qu . Chương 2: S I BI U H I NG NHÂN DÂN, ƠN VN B U C VÀ KHU V C B PHI U i u 6. Cách tính s i bi u H i ng nhân dân các c p Cách tính s i bi u H i ng nhân dân các c p theo i u 9 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. S lư ng i bi u H i ng nhân dân c a m i ơn v hành chính ư c tính trên cơ s dân s c a t ng ơn v theo quy nh t i i u 9 c a Lu t. 2. Căn c tính s i bi u H i ng nhân dân c a m i a phương là s li u dân s có n ngày 31 tháng 12 c a năm trư c năm ti n hành cu c b u c do C c Th ng kê các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cung c p. i u 7. n nh s lư ng ơn v b u c và xác nh ơn v b u c S lư ng ơn v b u c t i i u 11 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. U ban nhân dân các c p căn c quy nh t i i u 11 c a Lu t và tình hình c th a phương n nh s ơn v b u c và danh sách các ơn v b u c , trình U ban nhân dân c p trên tr c ti p phê chuNn; s ơn v b u c và danh sách ơn v b u c c p t nh do U ban nhân dân c p t nh n nh và trình Chính ph phê chuNn. 2. Vi c xác nh ơn v b u c ư c th c hi n như sau: a) i v i b u c i bi u H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) thì ơn v b u c ư c xác nh là huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n), liên huy n ho c liên xã; b) i v i b u c i bi u H i ng nhân dân huy n thì ơn v b u c ư c xác nh là xã, phư ng, th tr n (g i chung là xã), liên xã ho c liên thôn; c) i v i b u c i bi u H i ng nhân dân xã thì ơn v b u c ư c xác nh là thôn, làng, p, b n, phum, sóc (g i chung là thôn), t dân ph ho c liên thôn, liên t dân ph ; d) Trư ng h p thành l p hai ơn v b u c m t ơn v hành chính huy n, xã ho c m t thôn, t dân ph , U ban nhân dân c p b u c có trách nhi m xác nh ranh gi i rõ ràng, h p lý gi a các ơn v b u c vi c t ch c th c hi n b u c ư c thu n l i. i u 8. S i bi u ư c b u m i ơn v b u c
 4. S i bi u ư c b u m i ơn v b u c t i i u 10 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. i bi u H i ng nhân dân các c p ư c b u theo ơn v b u c . M i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân ư c b u không quá năm i bi u. 2. U ban nhân dân các c p căn c vào tình hình c th c a a phương n nh s i bi u ư c b u m i ơn v b u c , nhưng h n ch s ơn v ư c b u dư i ba i bi u và trình U ban nhân dân c p trên tr c ti p phê chuNn; s i bi u ư c b u m i ơn v b u c c p t nh do U ban nhân dân c p t nh n nh và trình Chính ph phê chuNn. i u 9. Trư ng h p khuy t ngư i ng c vì lý do b t kh kháng Khuy t ngư i ng c vì lý do b t kh kháng theo i u 42 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. Trư ng h p khuy t ngư i ng c vì lý do b t kh kháng m t ơn v b u c là trư ng h p khuy t ngư i ng c sau khi danh sách nh ng ngư i ng c ã ư c công b do m t ho c m t s ngư i ng c b truy c u trách nhi m hình s , b ch t ho c vì lý do khác ph i xoá tên ho c rút tên kh i danh sách ngư i ng c , d n n s ngư i ng c ơn v b u c không còn nhi u hơn s i bi u ư c b u ơn v ó ít nh t là hai ngư i như quy nh t i i u 42 c a Lu t. 2. Trư ng h p khuy t ngư i ng c vì lý do b t kh kháng x y ra trư c khi niêm y t danh sách nh ng ngư i ng c hai ngày tr lên, thì H i ng b u c sau khi th ng nh t ý ki n v i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p l a ch n ngư i có tín nhi m cao nh t trong s ngư i còn l i danh sách hi p thương l n th ba b sung vào danh sách nh ng ngư i ng c . 3. Trư ng h p không l a ch n ư c ngư i b sung vào danh sách nh ng ngư i ng c ho c trư ng h p khuy t ngư i ng c vì lý do b t kh kháng x y ra sau th i gian quy nh t i kho n 2 i u này, thì U ban nhân dân c p b u c quy t nh vi c gi m s i bi u ư c b u ơn v b u c khuy t ngư i ng c vì lý do b t kh kháng, trình U ban nhân dân c p trên tr c ti p phê chuNn; i v i ơn v b u c c p t nh thì U ban nhân dân c p t nh trình Chính ph phê chuNn. i u 10. Phân nh khu v c b phi u Phân nh khu v c b phi u theo i u 13 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p xã) căn c vào hoàn c nh a dư, phân b dân cư và kh năng t ch c c a a phương, phân chia khu v c b phi u và trình U ban nhân dân c p trên tr c ti p phê chuNn: a) M i khu v c b phi u có th là m t thôn, t dân ph ho c là liên thôn, liên t dân ph ;
 5. b) Trư ng h p do s c tri ông, ph i phân chia thôn, t dân ph thành nhi u khu v c b phi u thì U ban nhân dân c p xã xác nh rõ ranh gi i và thông báo c tri nh n bi t khu v c b phi u. 2. Ch huy ơn v vũ trang nhân dân quy t nh vi c phân chia khu v c b phi u ơn v mình. Chương 3: CÁC T CH C PH TRÁCH B U C i u 11. Thành l p các t ch c ph trách b u c Vi c thành l p các t ph trách b u c theo i u 16 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. Sau khi U ban Thư ng v Qu c h i n nh ngày b u c i bi u H i ng nhân dân, U ban nhân dân th ng nh t ý ki n v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p, quy t nh thành l p H i ng b u c , Ban b u c , T b u c theo úng th i h n quy nh c a Lu t; 2. Trong cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p, các t ch c ph trách b u c ư c t ch c như sau: a) Thành viên H i ng b u c i bi u H i ng nhân dân c p huy n có th là thành viên Ban b u c i bi u H i ng nhân dân c p t nh; b) Thành viên H i ng b u c i bi u H i ng nhân dân c p xã có th là thành viên Ban b u c i bi u H i ng nhân dân c p huy n; c) Ban b u c i bi u H i ng nhân dân xã kiêm nhi m v c a T b u c và th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 17, i u 18 c a Lu t trong trư ng h p ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân c p xã ch có m t khu v c b phi u. i u 12. Trách nhi m c a thành viên t ch c ph trách b u c Thành viên các t ch c ph trách b u c ph i n m v ng các quy nh c a pháp lu t v b uc i bi u H i ng nhân dân; các văn b n hư ng d n c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n Trung ương và a phương. Trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v quy nh t i các i u 16, 17 và 18 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân, thành viên t ch c b u c ph i luôn công tâm, khách quan, trung th c i v i các nhi m v , quy n h n ư c giao. i u 13. Thay i ho c b sung thành viên t ch c ph trách b u c Trư ng h p t ch c ph trách b u c b khuy t thành viên do b k lu t, b truy c u trách nhi m hình s , b ch t ho c vì lý do khác, thì U ban nhân dân sau khi th ng nh t v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c cùng c p quy t nh thay i ho c b sung thành viên t ch c ph trách b u c . Chương 4:
 6. L P DANH SÁCH C TRI i u 14. Danh sách c tri L p danh sách c tri theo i u 23 và 24 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. U ban nhân dân c p xã và Ban Ch huy ơn v ( i v i các ơn v vũ trang nhân dân) l p danh sách c tri theo khu v c b phi u như sau: a) Ngư i tu i theo quy nh c a pháp lu t ư c ghi tên vào danh sách c tri th c hi n quy n b u c t i nơi mình cư trú, tr nh ng trư ng h p thu c quy nh t i kho n 1 i u 25 và i u 31 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân; b) Trong th i h n l p danh sách c tri, nh ng ngư i chưa có h khNu thư ng trú nhưng có gi y ch ng nh n chuy n i c a cơ quan có thNm quy n nơi cư trú cũ thì ư c ghi tên vào danh sách c tri t i nơi cư trú m i tham gia b u c ; c) Trư ng h p t m v ng kh i nơi cư trú i lao ng, làm ăn ho c vì lý do khác, n u ã ăng ký t m trú t sáu tháng tr lên nơi cư trú m i thì ư c ghi tên vào danh sách c tri t i a phương nơi cư trú m i th c hi n quy n b u c ; d) Trư ng h p t m v ng kh i nơi cư trú i thăm ngư i thân, i du l ch ho c vì lý do khác thì ghi tên vào danh sách c tri nơi ăng ký h khNu thư ng trú th c hi n quy n b u c ; ) Sinh viên, h c sinh, h c viên có h khNu t m trú các trư ng chuyên nghi p, trư ng i h c, trư ng cao ng, trư ng trung h c chuyên nghi p và quân nhân các ơn v vũ trang nhân dân ư c ghi tên vào danh sách c tri nơi h c t p, công tác ho c nơi óng quân tham gia b u c i bi u H i ng nhân dân c p t nh và c p huy n; e) Quân nhân có h khNu thư ng trú t i a phương (g n nơi óng quân) có th ư c Th trư ng ơn v c p gi y ch ng nh n ghi tên vào danh sách c tri tham gia b phi u b u i bi u H i ng nhân dân nơi cư trú. i u 15. Th i gian niêm y t danh sách c tri Th i gian niêm y t danh sách c tri theo i u 26 c a Lu t ư c quy nh như sau: Ch m nh t là ba mươi lăm ngày trư c ngày b u c , U ban nhân dân c p xã ph i niêm y t danh sách c tri t i tr s U ban nhân dân c p xã và nh ng nơi công c ng trong khu v c b phi u; ng th i thông báo r ng rãi a i m niêm y t nhân dân bi t và ki m tra. Chương 5: TUYÊN TRUY N, V N Đ NG B U C i u 16. Tuyên truy n cho cu c b u c
 7. Thông tin, tuyên truy n cho b u c theo các i u 44 và 45 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. Các cơ quan thông tin i chúng Trung ương, a phương có trách nhi m ưa tin, tuyên truy n v cu c b u c , các quy nh c a pháp lu t v b u c , công tác chuNn b b uc i bi u H i ng nhân dân các c p; ho t ng c a lãnh o ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c trong ki m tra, giám sát cu c b u c a phương và trong ph m vi c nư c; c ng c tri tham gia b u c i bi u H i ng nhân dân các c p. 2. U ban nhân dân các c p b o m công tác thông tin cho cu c b u c ; t ch c tuyên truy n, c ng cho cu c b u c a phương theo ch o c a H i ng b u c . i u 17. V n ng b u c Vi c v n ng b u c theo i u 46 c a Lu t ư c quy nh như sau: V n ng b u c c a ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân là ho t ng g p g , ti p xúc c a ngư i ng c v i c tri nơi công tác, nơi cư trú ho c thông qua phương ti n thông tin i chúng ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân báo cáo v i c tri v d ki n chương trình hành ng c a mình nh m th c hi n trách nhi m c a ngư i i bi u n u ư c b u làm i bi u H i ng nhân dân. i u 18. Nguyên t c v n ng b u c 1. Ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân a phương nào th c hi n quy n v n ng b u c trong ph m vi a phương ó. 2. Vi c v n ng b u c ư c ti n hành công khai, dân ch , bình ng, úng pháp lu t, b o m tr t t , an toàn xã h i và ph i k t thúc trư c khi b t u cu c b phi u hai mươi b n gi . 3. Ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân không ư c l i d ng v n ng b u c tuyên truy n nh ng quan i m trái v i Hi n pháp, pháp lu t ho c làm t n h i n uy tín, danh d và l i ích c a t ch c, cá nhân khác. 4. Ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân không ư c s d ng ti n, phương ti n v t ch t khác c a Nhà nư c, t p th và cá nhân lôi kéo, mua chu c c tri. 5. Cơ quan, t ch c, ơn v và cá nhân không ư c l i d ng v n ng b u c quyên góp ti n, phương ti n v t ch t ho c kêu g i tài tr ph c v cho vi c v n ng b u c . i u 19. Các hình th c, n i dung v n ng b u c Các hình th c, n i dung v n ng b u c theo i u 46 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. Vi c v n ng b u c ư c ti n hành dư i các hình th c sau ây:
 8. a) G p g , ti p xúc v i c tri thông qua h i ngh ti p xúc c tri do Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c các c p a phương t ch c; b) G p g , ti p xúc c tri cơ quan, t ch c, ơn v nơi ngư i ng c công tác; c) Tr l i ph ng v n trên báo chí, phát thanh, truy n hình a phương. 2. N i dung v n ng b u c c a ngư i ng c bao g m: a) Trình bày d ki n chương trình ho t ng c a mình n u ư c b u làm i bi u H i ng nhân dân; b) Trao i v i c tri nh ng v n cùng quan tâm; c) Tr l i các câu h i c a c tri. i u 20. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c trong v n ng b u c 1. H i ng b u c ch o công tác v n ng b u c và gi i quy t các khi u n i, t cáo v v n ng b u c a phương. 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân ph i h p v i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c các c p t ch c h i ngh ti p xúc c tri cho ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân c p mình. 3. Cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình t o i u ki n cho ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân ti p xúc v i c tri cơ quan, t ch c, ơn v mình; b o m cho vi c t ch c v n ng b u c ư c ti n hành công khai, dân ch , bình ng, úng pháp lu t. 4. Các cơ quan báo chí có trách nhi m ưa tin v h i ngh ti p xúc c tri, các cu c tr l i ph ng v n c a ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân a phương. i u 21. Kinh phí v n ng b u c Kinh phí v n ng b u c l y t ngu n kinh phí ph c v công tác b u c i bi u H i ng nhân dân do Nhà nư c c p và kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan, t ch c, ơn v có ngư i ra ng c i bi u H i ng nhân dân. Chương 6: TRÌNH T B UC VÀ K T QU B U C i u 22. Th i gian b u c Th i gian b u c theo i u 48 c a Lu t ư c quy nh như sau: Vi c b phi u b t u t b y gi n mư i chín gi cùng ngày. Tuỳ tình hình c th , T b u c có th quy t nh b t u cu c b phi u s m hơn và k t thúc mu n hơn gi
 9. quy nh, nhưng không ư c b t u trư c năm gi và k t thúc quá hai mươi gi cùng ngày. Khu v c b phi u nào ã có m t trăm ph n trăm c tri có tên trong danh sách c tri i b u thì T b u c nơi ó có th k t thúc cu c b phi u s m hơn gi quy nh. i u 23. a i m b phi u và phòng b phi u a i m b phi u (phòng b phi u) ph i b o m trang nghiêm, có các i u ki n, phương ti n v t ch t c n thi t ph c v cho vi c b u c và thu n ti n cho c tri n b uc . i u 24. Th c tri Công dân có tên trong danh sách c tri ư c phát th c tri th c hi n quy n b u c c a mình: 1. Th c tri c a công dân do Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi l p danh sách c tri ký tên và óng d u; 2. Th c tri c a quân nhân ơn v vũ trang nhân dân do Ch huy ơn v ký tên và óng d u. i u 25. Các trư ng h p c bi t nh hư ng n ngày b phi u Vi c gián o n, hoãn ngày b phi u ho c b phi u s m hơn theo i u 54 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. Trong ngày b u c , cu c b phi u ph i ư c ti n hành liên t c. Trong trư ng h p có s ki n b t ng như thiên tai, lũ l t, ho ho n ho c các trư ng h p b t kh kháng khác làm gián o n vi c b phi u thì T b u c ph i l p t c niêm phong gi y t và hòm phi u, k p th i báo cáo cho Ban b u c bi t, ng th i t ch c hòm phi u ph và th c hi n các bi n pháp c n thi t khác cu c b phi u ư c ti p t c. 2. H i ng b u c c p t nh báo cáo Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i xem xét vi c hoãn ngày b phi u ho c b phi u s m hơn ngày quy nh trong các trư ng h p sau: a) Hoãn ngày b phi u các ơn v b u c do nh hư ng c a thiên tai, bão l t ho c vì lý do khác không th ti n hành ngày b phi u theo quy nh c a Lu t; b) T ch c b phi u s m hơn ngày b u c ã ư c n nh i v i nh ng ơn v b u c có khó khăn v a hình, giao thông và phương ti n i l i. i u 26. Báo cáo tình hình trong ngày b u c 1. H i ng b u c các c p có trách nhi m báo cáo tình hình trong ngày b u c n Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p và c p trên tr c ti p; i v i c p t nh thì báo cáo lên U
 10. ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph và U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 2. U ban nhân dân các c p báo cáo cơ quan hành chính c p trên tr c ti p v tình hình, ti n th c hi n công tác b u c a phương; i v i U ban nhân dân c p t nh thì báo cáo Chính ph . 3. N i dung báo cáo tình hình trong ngày b u c g m: a) Gi khai m c và không khí ngày b u c ; b) S c tri i b u và ti n i b u c c a c tri a phương; c) Tình hình an ninh, tr t t , an toàn xã h i và nh ng khó khăn nh hư ng n vi c c tri i b phi u; d) Nh ng v n phát sinh c n xin ý ki n ch o, hư ng d n; ) K t qu sơ b c a cu c b u c i bi u H i ng nhân dân a phương. i u 27. Ki m phi u và xác nh k t qu b u c Ki m phi u và xác nh k t qu b u c theo các i u 55, 56, 57, 58, 59 và 60 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. T b u c ph i ti n hành ki m phi u, l p biên b n ki m phi u và niêm phong phi u b u theo úng trình t quy nh t i các i u 55, 56, 57, 58 và 59 c a Lu t, ng th i t o i u ki n phóng viên báo chí và i di n cơ quan, t ch c, ơn v có ngư i ng c ch ng ki n vi c ki m phi u; Trư c khi m hòm phi u và ti n hành ki m phi u, T b u c ph i l p biên b n ki m kê vi c s d ng phi u b u và niêm phong s phi u không s d ng n bàn giao cho U ban nhân dân c p xã lưu tr , qu n lý sau khi cu c b u c k t thúc; Biên b n ki m phi u ư c g i n Ban b u c , U ban nhân dân, Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã, phư ng, th tr n. 2. Ban b u c ki m tra các biên b n ki m phi u do T b u c chuy n n, t ng h p l p biên b n xác nh k t qu b u c ơn v b u c do mình ph trách g i t i H i ng b u c , Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân và Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p. 3. ơn v b u c ch có m t khu v c b phi u thì Ban b u c kiêm T b u c l p biên b n ki m phi u và xác nh k t qu b u c g i t i H i ng b u c và Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân và Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p. i u 28. Trư ng h p có s ki n làm gián o n vi c ki m phi u
 11. Trư ng h p có s ki n x y ra làm gián o n vi c ki m phi u ho c không th ti n hành ki m phi u ư c thì T b u c ph i niêm phong hòm phi u ho c s phi u ã ki m, báo cáo ngay v i Ban b u c , H i ng b u c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. T ng k t b u c T ng k t b u c theo i u 66 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. H i ng b u c các c p l p biên b n t ng k t cu c b u c và báo cáo t ng k t cu c b u c t i a phương theo quy nh t i i u 66 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân; Biên b n t ng k t cu c b u c c p huy n, c p xã ư c g i n Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p và c p trên tr c ti p. Biên b n t ng k t cu c b u c c p t nh ư c g i n Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p và U ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân và Ban Thư ng tr c M t tr n T qu c Vi t Nam các c p ph i h p t ch c H i ngh t ng k t công tác b u c i bi u H i ng nhân dân a phương; Báo cáo T ng k t công tác b u c i bi u H i ng nhân dân các c p ư c g i n Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p trên tr c ti p; i v i c p t nh thì g i t i U ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. i u 30. Lưu tr , qu n lý h sơ, phương ti n sau khi k t thúc cu c b u c U ban nhân dân c p b u c có trách nhi m lưu tr , qu n lý toàn b h sơ, tài li u, con d u c a các T ch c ph trách b u c c p mình; U ban nhân dân c p xã lưu tr , qu n lý các biên b n ki m phi u, toàn b phi u b u i bi u H i ng nhân dân các c p (k c phi u b u không s d ng n ã ư c niêm phong), con d u và hòm phi u do T b u c bàn giao theo quy nh pháp lu t. Chương 7: B UC THÊM, B U C L I VÀ B U C B SUNG Đ I BI U H I Đ NG NHÂN DÂN i u 31. T ch c ph trách b u c trong b u c thêm, b u c l i Vi c b u c thêm, b u c l i theo các i u 62, 63, 64 và 65 c a Lu t ư c quy nh như sau: 1. Các t ch c ph trách b u c trong l n b u c u tiên ti p t c làm nhi m v trong cu c b u c thêm, b u c l i.
 12. 2. Trư ng h p T b u c ho c thành viên T b u c vi ph m pháp lu t b u c ho c không ư c nhân dân tín nhi m thì U ban nhân dân sau khi th ng nh t v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Thư ng tr c M t tr n T qu c Vi t Nam quy t nh thành l p T b u c m i ho c b sung thành viên th c hi n nhi m v theo quy nh c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân. i u 32. ThNm quy n quy t nh vi c b u c b sung i bi u H i ng nhân dân các c p Vi c b u c b sung i bi u H i ng nhân dân các c p theo quy nh t i các i u 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 và 75 c a Lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 33. T ch c th c hi n B N i v ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các t ch c có liên quan th c hi n Ngh nh này. i u 34. Hi u l c thi hành và trách nhi m thi hành Ngh nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 81/CP ngày 01 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) năm 1994. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản