Nghị định số 190/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 190/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 190/2004/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2004 NGH Đ NH C A CHÍNH PH V ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N TÂN UYÊN, D U TI NG, PHÚ GIÁO, T NH BÌNH DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính, thành l p xã thu c các huy n Tân Uyên, Phú Giáo, D u Ti ng, t nh Bình Dương như sau: 1. i u ch nh 1.120 ha di n tích t nhiên và 245 nhân khNu c a xã Tân M thu c huy n Tân Uyên v xã L c An qu n lý. Thành l p xã Hi u Liêm thu c huy n Tân Uyên trên cơ s 2.311 ha di n tích t nhiên và 1.113 nhân khNu c a xã L c An, 2.227 ha di n tích t nhiên và 1.277 nhân khNu c a xã Tân nh. Xã Hi u Liêm có 4.538 ha di n tích t nhiên và 2.390 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hi u Liêm: ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp các xã Tân Thành, t Cu c, L c An; Nam giáp xã L c An và t nh ng Nai; B c giáp xã Tân nh và t nh ng Nai. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính và thành l p xã Hi u Liêm: - Xã L c An có 3.565 ha di n tích t nhiên và 6.958 nhân khNu. - Xã Tân nh còn l i 8.544 ha di n tích t nhiên và 4.495 nhân khNu. 2. Thành l p xã t Cu c thu c huy n Tân Uyên trên cơ s 1.096 ha di n tích t nhiên và 1.546 nhân khNu c a xã Tân M , 2.012 ha di n tích t nhiên và 1.204 nhân khNu c a xã Tân Thành. Xã t Cu c có 3.108 ha di n tích t nhiên và 2.750 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã t Cu c : ông giáp các xã Hi u Liêm, L c An; Tây giáp xã Tân L p và th tr n Uyên Hưng; Nam giáp xã Tân M ; B c giáp các xã Tân Thành, Tân nh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính và thành l p xã t Cu c: - Xã Tân M còn l i 4.079 ha di n tích t nhiên và 3.849 nhân khNu. - Xã Tân Thành còn l i 2.694 ha di n tích t nhiên và 3.226 nhân khNu. 3. Thành l p xã Tân Hi p thu c huy n Tân Uyên trên cơ s 545 ha và 2.287 nhân khNu c a xã Phú Chánh, 290 ha di n tích t nhiên và 1.173 nhân khNu c a xã Tân Vĩnh Hi p, 1.994 ha di n tích t nhiên và 2.119 nhân khNu c a xã Khánh Bình. Xã Tân Hi p có 2.829 ha di n tích t nhiên và 5.579 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Hi p: ông giáp th tr n Uyên Hưng; Tây giáp các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh; Nam giáp các xã Tân Vĩnh Hi p, Khánh Bình; B c giáp các xã Bình M , H i Nghĩa. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tân Hi p: - Xã Phú Chánh còn l i 1.718 ha di n tích t nhiên và 6.407 nhân khNu. - Xã Tân Vĩnh Hi p còn l i 1.731 ha di n tích t nhiên và 9.409 nhân khNu. - Xã Khánh Bình còn l i 2.177 ha di n tích t nhiên và 6.306 nhân khNu. 4. Thành l p xã Th nh H i thu c huy n Tân Uyên trên cơ s 388 ha di n tích t nhiên và 2.298 nhân khNu c a xã Th nh Phư c. Xã Th nh H i có 388 ha di n tích t nhiên và 2.298 nhân khNu. a gi i hành chính xã Th nh H i: ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp xã Thái Hòa; Nam giáp t nh ng Nai; B c giáp xã Th nh Phư c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Th nh H i, xã Th nh Phư c còn l i 840 ha di n tích t nhiên và 4.240 nhân khNu. 5. Thành l p xã An Thái thu c huy n Phú Giáo trên cơ s 6.471 ha di n tích t nhiên và 3.794 nhân khNu c a xã An Linh. Xã An Thái có 6.471 ha di n tích t nhiên và 3.794 nhân khNu. a gi i hành chính xã An Thái: ông, Tây và B c giáp t nh Bình Phư c; Nam giáp các xã An Long, An Linh, Tân Hi p, Phư c Sang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã An Thái, xã An Linh còn l i 2.515 ha di n tích t nhiên và 3.677 nhân khNu.
  3. 6. i u ch nh 1.477 ha di n tích t nhiên và 950 nhân khNu c a xã Minh Tân thu c huy n D u Ti ng v cho xã Long Hòa qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Minh Tân còn l i 4.906 ha di n tích t nhiên và 4.539 nhân khNu. - Xã Long Hòa có 5.828 ha di n tích t nhiên và 6.800 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - H i ng Dân t c c a Qu c h i, - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - H ND, UBND t nh Bình Dương, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Phan Văn Kh i K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, - T ng c c Th ng kê, - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, - Lưu: NC (5) VT.
Đồng bộ tài khoản