Nghị định số 191-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
2
download

Nghị định số 191-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 191-HĐBT về việc ban hành Quy chế thanh tra viên và việc sử dụng cộng tác viên thanh tra do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 191-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 191-HĐBT Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 1991 NGH Đ NH C A H I Đ NG B TRƯ NG S 191-HĐBT NGÀY 18-6-1991 BAN HÀNH QUY CH THANH TRA VIÊN VÀ VI C S D NG C NG TÁC VIÊN THANH TRA H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Pháp l nh thanh tra ngày 1 tháng 4 năm 1990; Xét ngh c a T ng thanh tra Nhà nư c, NGH Đ NH: i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này b n Quy ch thanh tra viên. i u 2.- Các t ch c thanh tra Nhà nư c ư c s d ng c ng tác viên trong ho t ng thanh tra. C ng tác viên thanh tra là ngư i có hi u bi t sâu v chuyên môn, nghi p v khoa h c, k thu t chuyên ngành, có hi u bi t tình hình th c t c a ho t ng qu n lý Nhà nư c, kinh t , xã h i, ư c các t ch c thanh tra Nhà nư c trưng d ng. Giao T ng Thanh tra Nhà nư c ban hành ch s d ng c ng tác viên thanh tra sau khi th ng nh t v i B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - cán b c a Chính ph , B trư ng B Tài chính. i u 3.- T ng Thanh tra Nhà nư c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch thanh tra viên và ch s d ng c ng tác viên thanh tra. i u 4.- T ng Thanh tra Nhà nư c, B trư ng các b , Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c p tương ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 5.- Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . Võ Văn Ki t
  2. ( ã ký) QUY CH THANH TRA VIÊN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 191-H BT ngày 18-6-1991 c a H i ng B trư ng) Chương 1: THANH TRA VIÊN i u 1.- các t ch c thanh tra nhà nư c có Thanh tra viên. Thanh tra viên là ngư i có tiêu chuNn nêu t i i u 3 c a Quy ch này, ư c c p có thNm quy n b nhi m vào ng ch thanh tra viên và ư c giao trách nhi m th c hi n nhi m v thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. i u 2.- Thanh tra viên khi th c hi n nhi m v thanh tra có nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Pháp l nh thanh tra ngày 1 tháng 4 năm 1990 và các văn b n pháp lu t khác. Trong ho t ng thanh tra, Thanh tra viên: 1. Ch tuân theo pháp lu t và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t v k t lu n, ki n ngh , quy t nh thanh tra c a mình. 2. Th c hi n nhi m v theo quy t nh thanh tra c a Th trư ng cơ quan Nhà nư c ho c c a Th trư ng các t ch c thanh tra có thNm quy n và s phân công công tác c a Th trư ng t ch c thanh tra. i u 3.- Tiêu chuNn c a Thanh tra viên: 1. Có phNm ch t chính tr t t, có ý th c trách nhi m, trung th c, công minh, khách quan. 2. ã t t nghi p m t trong các ngành kinh t , k thu t, xã h i, qu n lý nhà nư c và ư c b i dư ng ki n th c pháp lý; ho c t t nghi p i h c pháp lý và ư c b i dư ng v qu n lý kinh t , xã h i, qu n lý Nhà nư c. 3. Có nghi p v công tác thanh tra, n m v ng và v n d ng úng n ư ng l i chính sách pháp lu t vào công tác thanh tra, có trình nghiên c u, phát hi n, phân tích, t ng h p và xu t bi n pháp gi i quy t theo ch c năng công tác thanh tra. 4. ã có ít nh t 2 năm làm nghi p v thanh tra (không k th i gian t p s ), n u ang công tác các cơ quan ng, Nhà nư c, ơn v vũ trang chuy n sang công tác các t ch c thanh tra Nhà nư c thì có ít nh t 1 năm làm nghi p v thanh tra.
  3. Khi b nhi m, ph i xem xét t ng trư ng h p c th , cân nh c k các tiêu chuNn và căn c ch y u vào năng l c m nhi m công vi c và có k ho ch ti p t c b i dư ng ki n th c nâng cao trình . i u 4.- Ng ch Thanh tra viên: 1. Thanh tra viên có 3 c p, x p theo th t t th p n cao: - Thanh tra viên c p I. - Thanh tra viên c p II. - Thanh tra viên c p III. 2. Căn c tiêu chuNn Thanh tra viên quy nh t i i u 3 nêu trên, sau khi th ng nh t v i B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , T ng Thanh tra Nhà nư c quy nh c th tiêu chuNn nghi p v và ph m vi áp d ng i v i t ng c p Thanh tra viên, th i h n chuy n c p Thanh tra viên, qu n lý th ng nh t vi c th c hi n ng ch Thanh tra viên trong h th ng t ch c thanh tra Nhà nư c. Chương 2: TH M QUY N B NHI M, MI N NHI M THANH TRA VIÊN i u 5.- ThNm quy n b nhi m Thanh tra viên các c p trong h th ng t ch c Thanh tra Nhà nư c ư c quy nh như sau: 1. B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng cơ quan khác thu c H i ng B trư ng (g i t t là B trư ng) b nhi m theo ngh c a Chánh thanh tra B i v i Thanh tra viên c p I công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nư c do B qu n lý. 2. Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c p tương ương (g i t t là Ch t ch U ban Nhân dân t nh) b nhi m theo ngh c a Chánh thanh tra t nh i v i Thanh tra viên c p I công tác trong các cơ quan Thanh tra Nhà nư c do t nh qu n lý. 3. T ng thanh tra Nhà nư c b nhi m theo ngh c a các B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân t nh, Thanh tra viên c p II công tác trong các cơ quan Thanh tra B , Thanh tra t nh; b nhi m Thanh tra viên c p I, Thanh tra viên c p II công tác trong cơ quan Thanh tra Nhà nư c. 4. Thanh tra viên c p III các cơ quan Thanh tra B , Thanh tra t nh, Thanh tra Nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân t nh ngh T ng Thanh tra Nhà nư c trình Ch t ch H i ng B trư ng b nhi m. i u 6.- C p có thNm quy n b nhi m Thanh tra viên c p nào thì có quy n mi n nhi m Thanh tra viên c p ó.
  4. Trư ng h p Thanh tra viên có sai ph m nghiêm tr ng thì Th trư ng t ch c Thanh tra qu n lý tr c ti p Thanh tra viên có quy n t m ình ch công tác c a Thanh tra viên ó, ng th i làm văn b n ngh c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t. Chương 3: PHÙ HI U, BI N HI U, TH THANH TRA VIÊN VÀ CÁC CH I V I THANH TRA VIÊN i u 7.- Phù hi u thanh tra là bi u tư ng c a Thanh tra Nhà nư c, hình tròn làm b ng kim lo i; ư ng kính 30mm (n n m u g ch non nh t), ư ng vi n xung quanh màu vàng, n a ư ng tròn (phía dư i) có b n ch " Thanh tra Nhà nư c" m u vàng, n a ư ng tròn (phía trên) có hai ng n bông lúa vàng nơi ti p giáp hai ng n bông lúa có m t ngôi sao vàng n i có các tia sáng trong hình tròn (phía dư i) là m t ph n bánh xe (có 3 răng) m u vàng; gi a hình tròn có m t ch T màu vàng (bi u tư ng chi c cân), chân ch T t trên (ti p xúc) răng gi a c a ph n bánh xe. Phía sau phù hi u có inh c nh g n vào mũ. i u 8.- Bi n hi n Thanh tra viên hình ch nh t, dài 80mm, r ng 40mm; màu g ch non nh t, xung quanh có vi n vàng, bên trái có bi u tư ng thanh tra; bên ph i có ghi tên t ch c thanh tra, bên dư i có 3 ch " Thanh tra viên" m u vàng, dư i ba ch "Thanh tra viên" có ghi s hi u thanh tra viên m u vàng. Bi n hi n Thanh tra viên s d ng khi th c hi n nhi m v g n vào ng c áo bên trái. i u 9.- Th Thanh tra viên ư c c p cho Thanh tra viên, th Thanh tra viên xác nh tư cách pháp lý Thanh tra viên s d ng khi th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t. 1. Th Thanh tra viên m u h ng tươi, b r ng 75mm, dài 100mm. M t trư c ghi: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc TH THANH TRA VIÊN S th : H tên: ơn v công tác (ghi tên t ch c thanh tra): Góc trái có bi u tư ng thanh tra, dư i bi u tư ng thanh tra có nh ngư i ư c c p th (ki u 3cm x 4cm) và có óng d u n i. T góc bên trái n góc dư i bên ph i có g ch chéo r ng 10mm m u tươi. Ngày tháng năm T ng Thanh tra Nhà nư c (Ký tên óng d u)
  5. M t sau ghi: Các cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , văn hoá, xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân ph i th c hi n yêu c u liên quan n ho t ng thanh tra theo quy nh c a pháp lu t, t o i u ki n Thanh tra viên hoàn thành nhi m v . 2. Khi phát hi n th y d u hi u vi ph m chính sách, pháp lu t thu c thNm quy n gi i quy t c a t ch c Thanh tra Nhà nư c thì Thanh tra viên xu t trình th , yêu c u i tư ng vi ph m ph i gi i trình, ng th i l p biên b n và chuy n ngay cho Th trư ng t ch c Thanh tra ho c ngư i ph trách qu n lý i tư ng ó có bi n pháp x lý. i u 10.- Thanh tra viên ư c áp d ng theo b c lương c a chuyên viên, c v n quy nh t i Ngh nh s 235-H BT ngày 18 tháng 9 năm 1985 có m c lương kh i i m c a Thanh tra viên c p I là 310 ng. Ch xét nâng b c lương hàng năm i v i Thanh tra viên th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c, Thanh tra viên có thành tích xu t s c thì c p có thNm quy n xét quy t nh nâng b c lương trư c th i h n. T ng Thanh tra Nhà nư c th ng nh t v i B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh b c lương, th i h n nâng b c lương c a các c p Thanh tra viên. i u 11.- Thanh tra viên ư c c p phát trang ph c và ư c s d ng phương ti n k thu t nghi p v trong ho t ng thanh tra và có th i h n s d ng g m: 1. Trang ph c c p cho Thanh tra viên: - Qu n áo thu ông m c ngoài: 1 b 2 năm - Qu n áo xuân hè m c ngoài: 1 b 1 năm - áo sơ mi dài tay: 1 cái 1 năm - Giày da: 1 ôi 2 năm - Mũ kê-pi: 1 chi c 4 năm - Mũ c ng: 1 chi c 2 năm - Mũ m m: 1 chi c 2 năm - Th t lưng da: 1 chi c 3 năm - Dép nh a: 1 ôi 2 năm - Bít t t: 2 ôi 2 năm - Ca rơ vát: 2 chi c 4 năm - Áo mưa: 1 chi c 2 năm
  6. - C p tài li u: 1 chi c 2 năm M u, m u s c, ch s d ng do T ng Thanh tra Nhà nư c quy nh. Thanh tra viên thu c ngành có trang ph c th ng nh t thì áp d ng theo quy nh v trang ph c ngành ó. 2. Thanh tra viên ư c s d ng các phương ti n k thu t nghi p v trong ho t ng thanh tra như: máy ghi âm, máy sao ch p, máy nh, máy tính và các trang b k thu t c n thi t khác. i u 12. 1. T ng Thanh tra Nhà nư c c p và quy nh c th vi c qu n lý, s d ng th Thanh tra viên th ng nh t trong các t ch c Thanh tra Nhà nư c. 2. Khi thi hành nhi m v Thanh tra viên ph i m c trang ph c, eo phù hi u, bi n hi n, xu t trình th Thanh tra viên. 3. Thanh tra viên có trách nhi m b o qu n phù hi u, bi n hi u, th Thanh tra viên, trang ph c Thanh tra viên ư c c p phát và có trách nhi m b o qu n phương ti n k thu t nghi p v khi ư c giao s d ng. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 13.- Thanh tra viên hoàn thành xu t s c nhi m v ư c khen thư ng v v t ch t - tinh th n theo quy nh c a Nhà nư c. i u 14.- Nghiêm c m vi c dùng trang ph c, phù hi u, bi n hi u, th Thanh tra viên vào m c ích cá nhân. Thanh tra viên nào l i d ng ch c v , quy n h n th c hi n hành vi trái pháp lu t thì tuỳ theo m c nh ho c n ng mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh t i i u 221 c a B lu t hình s . Ngư i nào gi m o trang ph c, phù hi u, bi n hi u, th Thanh tra viên th c hi n hành vi trái pháp lu t thì ph i ch u trách nhi m hình s theo quy nh t i i u 210 c a B lu t hình s .
Đồng bộ tài khoản