Nghị định số 196/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
88
lượt xem
8
download

Nghị định số 196/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 196/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 196/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 196/2004/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 196/2004/N -CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH D TR QU C GIA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh D tr qu c gia ngày 29 tháng 4 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh D tr qu c gia v xây d ng, t ch c qu n lý, i u hành và s d ng d tr qu c gia. 2. i tư ng áp d ng Cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c xây d ng, t ch c qu n lý, i u hành và s d ng d tr qu c gia. i u 2. Vi c ch p hành pháp lu t v d tr qu c gia Cơ quan, t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Ngh nh này ngoài vi c th c hi n các quy nh c a Ngh nh này còn ph i th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan v d tr qu c gia. Chương 2: T CH C D TR QU C GIA, DANH M C HÀNG D TR QU C GIA VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN QU N LÝ
 2. i u 3. H th ng t ch c d tr qu c gia H th ng t ch c d tr qu c gia bao g m: 1. Cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách thu c B Tài chính, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v d tr qu c gia và ư c t ch c theo h th ng d c g m C c D tr qu c gia và các ơn v d tr qu c gia khu v c b trí các a bàn chi n lư c trong c nư c. ơn v d tr qu c gia khu v c có các T ng kho d tr tr c thu c, tr c ti p qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia và xu t, nh p kho, mua vào, bán ra hàng d tr qu c gia theo l nh c a c p có thNm quy n. 2. Các ơn v d tr qu c gia thu c b , ngành tr c ti p qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Danh m c hàng d tr qu c gia, phân công cơ quan qu n lý và i u ch nh danh m c hàng d tr qu c gia 1. Danh m c hàng d tr qu c gia và phân công cơ quan qu n lý hàng d tr qu c gia ư c quy nh t i ph l c ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. Trong trư ng h p c n thi t, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph b sung, i u ch nh danh m c hàng d tr qu c gia trong năm; ng th i, trình Chính ph chính th c b sung, i u ch nh danh m c hàng d tr qu c gia khi xây d ng k ho ch năm sau theo quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Ngh nh này. i u 5. Xác nh m t hàng d tr qu c gia theo danh m c hàng d tr qu c gia, m c d tr t ng lo i hàng, t ng m c d tr qu c gia và t ng m c tăng d tr qu c gia 1. Hàng năm cùng v i vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính rà soát danh m c hàng d tr qu c gia, t ng h p, cân i trình Chính ph b sung, i u ch nh danh m c hàng d tr qu c gia, xác nh m t hàng d tr qu c gia, m c d tr t ng lo i hàng, t ng m c d tr qu c gia và t ng m c tăng d tr qu c gia Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh; trình Th tư ng Chính ph t l d tr qu c gia b ng ti n. 2. Căn c vào nhu c u tăng d tr qu c gia, kh năng ngân sách nhà nư c và t c tăng c a t ng s n phNm trong nư c (GDP) hàng năm, Chính ph trình Qu c h i quy t nh t ng m c tăng d tr qu c gia. Trong trư ng h p GDP không tăng, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i, báo cáo Chính ph trình Qu c h i quy t nh t ng m c tăng d tr qu c gia. Chương 3: L P K HO CH, D TOÁN NGÂN SÁCH D TR QU C GIA VÀ T CH C TH C HI N
 3. i u 6. K ho ch và d toán ngân sách d tr qu c gia 1. B K ho ch và u tư hư ng d n các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p k ho ch d tr qu c gia hàng năm và 5 năm; B Tài chính hư ng d n các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p d toán ngân sách d tr qu c gia hàng năm và 5 năm. 2. Trên cơ s k ho ch d tr qu c gia, d toán ngân sách d tr qu c gia c a các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính t ng h p, cân i trình Chính ph : a) M c d tr t n kho cu i kỳ k ho ch là s lư ng hàng d tr t n kho ư c nhà nư c xác nh t i th i i m 31 tháng 12 c a năm k ho ch ho c năm cu i kỳ k ho ch. Trên cơ s t ng h p k ho ch tăng hàng d tr qu c gia, k ho ch luân phiên i m i hàng d tr qu c gia, xác nh m c d tr t n kho cu i kỳ k ho ch; b) M c d tr t n qu cu i kỳ là t ng giá tr c a hàng d tr th c t c ng v i d tr b ng ti n ( ng Vi t Nam) t i th i i m 31 tháng 12 c a năm k ho ch ho c năm cu i kỳ k ho ch, m c d tr qu c gia cu i kỳ ph i b o m cân i theo t l gi a d tr b ng hi n v t và d tr b ng ti n do Th tư ng Chính ph quy nh. 3. K ho ch tăng, gi m hàng d tr qu c gia là k ho ch v s lư ng và giá tr các m t hàng nh p b sung qu d tr ho c nh p bù p ph n ã xu t s d ng theo quy t nh c a c p có thNm quy n và hao h t trong nh m c; s lư ng và giá tr các m t hàng xu t gi m qu d tr do gi m m c d tr m t s danh m c không c n thi t d tr qu c gia ho c thay i yêu c u d tr v s lư ng, danh m c hàng d tr . K ho ch luân phiên i hàng d tr qu c gia là k ho ch v s lư ng và giá tr hàng d tr qu c gia nh p, xu t luân phiên i hàng trong kỳ k ho ch b o m ch t lư ng hàng d tr qu c gia. Nh ng m t hàng n th i h n xu t luân phiên ho c gi m ch t lư ng, hàng không phù h p v i ti n b k thu t ph i ưa vào k ho ch luân phiên i hàng. Căn c vào s li u th ng kê hàng năm và d báo tình hình nh p, xu t hàng d tr qu c gia c a năm sau, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xây d ng k ho ch d phòng nh p, xu t hàng d tr qu c gia theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c theo u quy n c a Th tư ng Chính ph và xu t hàng d tr qu c gia trong các trư ng h p khác. 4. K ho ch u tư phát tri n cơ s v t ch t - k thu t là k ho ch u tư xây d ng m i, s a ch a các kho ch a hàng d tr qu c gia và u tư trang thi t b công ngh qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia. Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p k ho ch u tư theo úng quy ho ch t ng th h th ng kho d tr qu c gia ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 5. K ho ch nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh bao g m k ho ch nghiên c u tài khoa h c c p nhà nư c và c p ngành v d tr qu c gia, k ho ch ng d ng ti n b khoa h c, công ngh vào qu n lý và b o qu n hàng d tr qu c gia.
 4. 6. Cân i ngu n tài chính cho ho t ng d tr qu c gia. Trên cơ s các k ho ch d tr qu c gia quy nh t i các kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này, các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p, t ng h p d toán thu, chi ngân sách d tr qu c gia theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 7. Trình t l p k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c hàng năm 1. Căn c ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm sau, trư c ngày 10 tháng 6 hàng năm, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia v yêu c u, n i dung, th i gian xây d ng k ho ch, l p d toán ngân sách nhà nư c. 2. B K ho ch và u tư ch trì, cùng B Tài chính ph i h p v i các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia xây d ng k ho ch, l p d toán ngân sách nhà nư c, d ki n phân b v n tăng d tr qu c gia cho năm sau cân i, t ng h p trình Chính ph trư c ngày 20 tháng 7 hàng năm. i u 8. Giao k ho ch, d toán ngân sách nhà nư c và ki m tra th c hi n k ho ch, d toán ngân sách d tr qu c gia 1. Căn c Ngh quy t c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c, Th tư ng Chính ph giao k ho ch và d toán ngân sách d tr qu c gia cho B Tài chính và các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an, Trư ng Ban Cơ y u Chính ph và Th trư ng b , ngành ư c phân công qu n lý hàng d tr qu c gia ch u trách nhi m phân b , giao k ho ch, d toán ngân sách nhà nư c cho các ơn v d tr tr c thu c và t ch c ch o, hư ng d n, ki m tra th c hi n. 3. B Tài chính ch trì cùng B K ho ch và u tư, các b , ngành liên quan ki m tra vi c th c hi n k ho ch, d toán ngân sách c a các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và ki n ngh nh ng gi i pháp cho vi c th c hi n k ho ch, d toán ngân sách nhà nư c. i u 9. N i dung t hàng c a nhà nư c và h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch t hàng c a nhà nư c i v i các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. K ho ch t hàng c a nhà nư c ư c xây d ng, t ng h p, trình duy t ng th i v i vi c trình Chính ph k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c v d tr qu c gia. 2. N i dung t hàng c a nhà nư c v hàng d tr qu c gia g m: danh m c, ch ng lo i m t hàng, s lư ng, tiêu chuNn ch t lư ng, giá c , a i m hàng, th i gian nh p và b o qu n, nh m c kinh t - k thu t, hao h t, chi phí b o qu n hàng d tr qu c gia, các i u ki n b o m th c hi n nhi m v .
 5. 3. N i dung h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia g m: danh m c, ch ng lo i m t hàng, s lư ng, tiêu chuNn ch t lư ng, giá c , a i m hàng, th i gian nh p và b o qu n, nh m c kinh t - k thu t, hao h t, chi phí b o qu n hàng d tr qu c gia, các i u ki n b o m v kho ch a, trang thi t b k thu t; quy nh v ki m tra, ki m soát và trách nhi m, quy n h n, nghĩa v c a m i bên trong vi c th c hi n h p ng b o qu n. 4. Căn c vào k ho ch t hàng c a nhà nư c v i các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, C c D tr qu c gia ký h p ng thuê b o qu n hàng d tr và có trách nhi m ki m tra, giám sát, t ng h p báo cáo B Tài chính tình hình th c hi n h p ng b o qu n hàng d tr qu c gia báo cáo Th tư ng Chính ph . H p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia do C c D tr qu c gia ký ph i g i cho B Tài chính, B K ho ch và u tư. 5. B Tài chính quy nh kinh phí t hàng d tr qu c gia và kinh phí thuê b o qu n hàng d tr qu c gia. i u 10. Nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia 1. Nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia theo k ho ch th c hi n theo quy nh sau ây: a) i v i các trư ng h p nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia theo k ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, căn c vào giá mua t i a, giá bán t i thi u do B Tài chính quy nh, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh phương th c mua, bán hàng d tr qu c gia quy nh t i i u 24 c a Pháp l nh D tr qu c gia, quy t nh th i gian mua, bán hàng d tr qu c gia, m c giá mua, m c giá bán hàng d tr qu c gia ch ng t ch c th c hi n nhưng ph i b o m m c d tr t n kho cu i kỳ theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; b) K ho ch nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia ư c duy t c a năm nào ch ư c th c hi n trong năm ó, trư ng h p ph i chuy n ti p sang năm sau thì Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i ngh v i B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Căn c ngh c a Th trư ng b , ngành, Ch t chU ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ý ki n c a B Tài chính, Th tư ng Chính ph quy t nh nh p, xu t hàng d tr qu c gia trong các trư ng h p quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh D tr qu c gia. Các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i ch p hành úng n i dung quy t nh c a Th tư ng Chính ph v i tư ng, danh m c m t hàng, s lư ng, ch t lư ng hàng d tr nh p, xu t, th i gian th c hi n, a i m cung ng, giá c , phương th c thanh toán. 3. Nh p, xu t, s d ng hàng d tr qu c gia theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . Trong trư ng h p c n thi t ph i áp ng ngay yêu c u nhi m v chi n u, ch ng phá ho i, ch ng b o lo n; phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n; phòng, ch ng d ch b nh có nguy cơ bùng phát trên cơ s ngh c a Th trư ng b , ngành ho c Ch t chU ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t chU
 6. ban Qu c gia tìm ki m c u n n, Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng bão l t Trung ương, Th tư ng Chính ph y quy n cho B trư ng B Tài chính, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an quy t nh nh p, xu t hàng d tr qu c gia theo quy nh t i i u 20 c a Pháp l nh D tr qu c gia, c th như sau: a) Nh p, xu t c p ngay hàng d tr qu c gia bao g m các lo i hàng hoá, v t tư, nguyên li u, nhiên li u, v t li u có giá tr dư i m t t ng i v i t ng lo i m t hàng k p th i ph c v tr c ti p và áp ng k p th i cho m i nhi m v phát sinh. Trư ng h p hàng d tr qu c gia c n ph i nh p, xu t theo quy nh t i i m này có giá tr t m t t ng tr lên i v i t ng lo i m t hàng thì B trư ng B Tài chính, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; b) T m xu t hàng d tr qu c gia là máy móc, thi t b , phương ti n k p th i ph c v nhi m v phát sinh, sau khi hoàn thành nhi m v ph i thu h i ngay, b o dư ng k thu t, nh p l i kho d tr qu c gia và b o qu n theo quy nh hi n hành. Trư ng h p nh ng máy móc, thi t b , phương ti n d tr qu c gia này không b o m ch t lư ng ti p t c d tr , Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i ngh B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh xu t c p s d ng ho c xu t bán mua hàng m i; c) Trư ng h p ph i nh p, xu t hàng d tr qu c gia ph c v cơ y u b o m qu c phòng, an ninh thì Trư ng Ban Cơ y u Chính ph tri n khai th c hi n. 4. i u chuy n n i b hàng d tr qu c gia ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p di chuy n hàng d tr qu c gia theo quy ho ch, k ho ch b o m hàng hoá ư c an toàn, phù h p các i u ki n v kho tàng và b o qu n hàng d tr qu c gia, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p phương án di chuy n và th ng nh t v i B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư. Trư ng h p bán hàng d tr nơi ph i chuy n i mà ti n mua hàng m i theo kh i lư ng và tiêu chuNn nh p kho d tr t i nơi chuy n n, ngân sách nhà nư c không ph i c p bù thì Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có phương án ngh B Tài chính thNm tra; sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh t ch c th c hi n và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; b) Trư ng h p khNn c p ph i di chuy n ngay hàng d tr ra kh i vùng b thiên tai, ho ho n, không an toàn ho c do yêu c u c p bách s n sàng ng c u ph c v cho các nhi m v b t thư ng, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch o các ơn v d tr qu c gia t ch c th c hi n ngay vi c di d i b o m an toàn tài s n, áp ng yêu c u nhi m v . Trong quá trình th c hi n và sau khi hoàn thành ph i báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư ph i h p ki m tra và gi i quy t các v n phát sinh; c) Trư ng h p c bi t c n thi t ph i i u chuy n n i b hàng d tr qu c gia theo yêu c u c th c a cơ quan có thNm quy n ki m kê, bàn giao, thanh tra, i u tra, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh sau khi có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B Tài chính.
 7. 5. Nh p, xu t hàng d tr qu c gia trong các trư ng h p khác th c hi n theo quy nh sau ây: a) Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh nh p tăng s lư ng hàng d tr dôi th a, xu t gi m s lư ng hàng d tr hao h t theo nh m c trong quá trình nh p, xu t, b o qu n, v n chuy n; b) Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh xu t s lư ng hàng d tr khi thanh lý do l c h u k thu t, hư h ng, kém phNm ch t; c) Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia xu t gi m s lư ng hàng d tr hao h t vư t nh m c, m t mát trên cơ s xác nh rõ nguyên nhân gây ra thi t h i x lý; d) Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình i v i các trư ng h p nh p, xu t hàng d tr qu c gia quy nh t i kho n này. 6. Vi c xu t hàng d tr qu c gia quy nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 5 i u này, các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia sau khi th c hi n ph i báo cáo B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh bù l i qu d tr qu c gia ngay trong năm. i u 11. Nguyên t c nh p, xu t hàng d tr qu c gia Các trư ng h p nh p, xu t hàng d tr qu c gia u ph i có quy t nh c a c p có thNm quy n quy nh t i các i u 18, i u 19, i u 20, i u 21 và i u 22 c a Pháp l nh D tr qu c gia; nh p, xu t úng ch ng lo i, quy cách, mã hi u, ký hi u, s lư ng, ch t lư ng, giá c , th i gian, a i m quy nh; có ch ng t nh p, xu t hàng d tr qu c gia theo ch tài chính; quy t nh nh p, xu t kho c a Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia, phi u ki m nghi m tiêu chuNn ch t lư ng hàng hoá; gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá i v i lo i hàng có yêu c u ch ng nh n xu t x , gi y ki m nh hàng hoá c a cơ quan có thNm quy n i v i lo i hàng có yêu c u ki m nh ch t lư ng, phi u nh p, xu t kho ho c hoá ơn mua, bán hàng. i u 12. Th t c x lý hàng d tr qu c gia hao h t, thi t h i do hàng b hư h ng, gi m phNm ch t ho c b m t 1. Căn c vào biên b n ki m nghi m, biên b n xác nh hao h t ho c biên b n xác nh n hàng b hư h ng, gi m phNm ch t so v i tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn cơ s ; hàng d tr qu c gia b m t do H i ng x lý tài s n d tr c a cơ quan, ơn v d tr t ng c p xem xét, phân tích làm rõ nguyên nhân gây hao h t, hư h ng, thi t h i, xu t các bi n pháp x lý v i Th trư ng cơ quan, ơn v d tr qu c gia: a) Trư ng h p do ch quan gây thi t h i thì cá nhân, t p th gây thi t h i ph i b i thư ng toàn b thi t h i; giá b i thư ng do Th trư ng cơ quan qu n lý d tr qu c gia quy t nh căn c vào giá th trư ng c a m t hàng cùng lo i th i i m b i thư ng;
 8. b) Trư ng h p do nguyên nhân khách quan gây thi t h i thì Th trư ng cơ quan qu n lý d tr qu c gia ph i báo cáo v i B Tài chính xem xét, quy t nh gi m ngu n v n v i giá tr thi t h i dư i m t t ng, n u giá tr thi t h i t m t t ng tr lên ph i báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B Tài chính hư ng d n vi c thành l p H i ng x lý tài s n d tr c a cơ quan, ơn v d tr . i u 13. Quy ho ch h th ng kho d tr qu c gia 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia xây d ng quy ho ch t ng th h th ng kho d tr qu c gia trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Trên cơ s quy ho ch t ng th h th ng kho d tr qu c gia ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư xây d ng quy ho ch chi ti t m ng lư i kho d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý. i u 14. B o qu n hàng d tr qu c gia Hàng d tr qu c gia ph i ư c c t gi úng a i m quy nh, b o qu n theo úng quy trình, quy ph m và ph i có h sơ ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, giá tr và các di n bi n trong quá trình nh p, xu t, b o qu n. Không ư c thay i a i m hàng, quy trình, quy ph m b o qu n khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 15. Xây d ng, ban hành tiêu chuNn ch t lư ng, nh m c kinh t - k thu t, quy trình, quy ph m và th i h n b o qu n hàng d tr qu c gia 1. Tiêu chuNn ch t lư ng hàng d tr qu c gia: a) B Tài chính và các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, ngh B Khoa h c và Công ngh ban hành theo thNm quy n tiêu chuNn Vi t Nam v ch t lư ng hàng nh p kho d tr qu c gia; b) Các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng, ban hành tiêu chuNn ngành v ch t lư ng hàng nh p kho d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t; c) Trư ng h p chưa xây d ng ư c tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành v ch t lư ng hàng d tr qu c gia, b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh cho phép áp d ng tiêu chuNn ch t lư ng c p cơ s hàng nh p kho d tr qu c gia, nhưng ph i b o m ch t lư ng hàng d tr qu c gia trong quá trình b o qu n d tr . 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan nhà nư c liên quan xây d ng, ban hành tiêu chuNn nh m c kinh t - k thu t; quy trình, quy ph m b o qu n và th i h n b o qu n hàng d tr qu c gia.
 9. nh m c kinh t - k thu t trong b o qu n hàng d tr qu c gia là căn c xây d ng k ho ch, l p d toán ngân sách, ký h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia. Căn c vào nh m c ã ư c phê duy t, các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia t ch c tri n khai th c hi n nh m c, qu n lý ch t ch , ti t ki m chi phí qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia. Chương 4: QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH CHI CHO D TR QU C GIA i u 16. Cơ ch qu n lý tài chính, ngân sách d tr qu c gia 1. Qu d tr qu c gia ư c hình thành t ngân sách nhà nư c do Qu c h i quy t nh. Ngân sách nhà nư c chi cho d tr qu c gia bao g m: ngân sách chi cho mua hàng d tr qu c gia; ngân sách chi cho u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t; ngân sách chi cho công tác qu n lý d tr qu c gia. 2. Ngân sách nhà nư c chi cho mua hàng d tr qu c gia bao g m: a) V n mua tăng d tr qu c gia ư c Qu c h i duy t hàng năm; b) V n bán hàng d tr qu c gia theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . B Tài chính có trách nhi m b o m ti n c p phát v n mua tăng hàng d tr qu c gia theo úng k ho ch các cơ quan, ơn v ư c phân công qu n lý hàng d tr qu c gia ch ng mua hàng d tr qu c gia; trư ng h p các cơ quan, ơn v ư c giao qu n lý hàng d tr qu c gia chưa s d ng h t v n ph i báo cáo B Tài chính xem xét, quy t nh chuy n năm sau ti p t c s d ng mua hàng d tr qu c gia ho c b sung qu d tr qu c gia b ng ti n; c) Khi s d ng qu d tr qu c gia b ng ti n mua hàng theo quy nh t i i u 30 c a Pháp l nh D tr qu c gia nhưng v n chưa m b o bù s lư ng hàng d tr mà Th tư ng Chính ph ã quy t nh xu t c p không thu ti n, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Chính ph , Th tư ng Chính ph b sung ngân sách nhà nư c cho vi c mua hàng d tr qu c gia; d) Trư ng h p hàng d tr qu c gia mang tính th i v , ph i mua nh p kho tăng d tr trư c khi xu t bán i hàng thì B trư ng B Tài chính xem xét, t m ng qu d tr qu c gia b ng ti n mua hàng d tr k p th i v ; n u không thì t m ng ti p t ngu n d phòng ngân sách nhà nư c. Sau khi hoàn thành vi c xu t bán i hàng các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i tr l i ngay s ti n ã t m ng trong năm; ) Các trư ng h p nh p, xu t hàng d tr qu c gia không ph i thanh toán ti n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , các kho n chênh l ch giá theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, các kho n công n không có kh năng thu h i do nguyên nhân khách quan thì các cơ quan, ơn v d tr ư c h ch toán tăng ho c gi m ngu n v n d tr tương ng, báo cáo quy t toán v i B Tài chính.
 10. 3. Ngân sách nhà nư c chi cho u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t: a) Ngân sách nhà nư c chi cho u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t ph c v ho t ng d tr qu c gia ư c b trí trong d toán chi u tư phát tri n hàng năm c a các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia; b) Ti n thanh lý tài s n, kho, v t ki n trúc thu c h th ng d tr qu c gia ư c l i b sung ngu n v n u tư theo hư ng d n c a B Tài chính; c) B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có trách nhi m qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng cơ b n theo úng quy nh c a pháp lu t; 4. Ngân sách nhà nư c chi cho công tác qu n lý d tr qu c gia: a) Ngân sách nhà nư c chi cho qu n lý d tr qu c gia ư c b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm c a b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, bao g m: chi cho ho t ng c a b máy qu n lý; chi cho th c hi n nh p, xu t, mua, bán, b o qu n, b o v , b o hi m hàng d tr qu c gia; chi nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh ; chi cho vi c h p tác qu c t theo k ho ch ư c c p có thNm quy n duy t; chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c theo k ho ch, d toán, nh m c, h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia theo ch qu n lý tài chính; b) Chi phí cho nh p, xu t, b o qu n hàng d tr qu c gia ư c th c hi n theo ch khoán. Chi phí cho vi c nh p, xu t hàng d tr qu c gia không thu ti n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và chi phí cho vi c b o dư ng, nh p l i kho d tr và b o qu n máy móc, thi t b , phương ti n d tr qu c gia quy nh t i i m b kho n 1 i u 20 c a Pháp l nh D tr qu c gia ư c B Tài chính c p b sung theo d toán ư c duy t. Trư ng h p chưa ư c phê duy t thì B trư ng B Tài chính cho t m ng các cơ quan, ơn v d tr tri n khai th c hi n. 5. Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch u trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c qu n lý, s d ng qu d tr qu c gia úng m c ích, úng ch , ti t ki m và có hi u qu . i u 17. Qu n lý giá mua, giá bán hàng d tr qu c gia 1. Giá mua, giá bán hàng d tr qu c gia theo quy nh t i i u 23 c a Pháp l nh D tr qu c gia th c hi n như sau: a) Trên cơ s ngh c a b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, B Tài chính quy nh giá mua t i a, giá bán t i thi u trong năm k ho ch, b o m nhanh chóng, k p th i và thu n l i cho các b , ngành th c hi n nhi m v ư c giao. Trư ng h p xu t hàng d tr qu c gia theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c ngư i ư c u quy n c u tr , vi n tr , c u ói ho c h tr th c hi n các ch trương c a ng và Nhà nư c thì th c hi n theo úng quy t nh; b) Riêng i v i hàng d tr qu c gia v qu c phòng, an ninh, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an, Trư ng Ban Cơ y u Chính ph quy nh giá mua, giá bán sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B trư ng B Tài chính.
 11. 2. Căn c vào giá t i a, t i thi u do B trư ng B Tài chính quy nh, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch o l y ý ki n tham kh o c a S Tài chính trên a bàn có mua, bán hàng d tr qu c gia quy t nh m c giá mua, giá bán c th sát v i giá th trư ng theo t ng th i i m và t ng a bàn thu c ph m vi qu n lý, ng th i báo cáo B trư ng B Tài chính. 3. Trong quá trình th c hi n k ho ch mua, bán hàng d tr qu c gia, n u giá c bi n ng cao hơn giá mua t i a, th p hơn giá bán t i thi u, B trư ng B Tài chính xem xét, i u ch nh giá trên cơ s ki n ngh c a Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. 4. Trình t , th i h n quy t nh giá th c hi n theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 23 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá. i u 18. Qu n lý d tr qu c gia b ng ti n 1. Hàng năm Th tư ng Chính ph quy nh t l d tr qu c gia b ng ti n t i a không quá 20% t ng tr giá d tr qu c gia. D tr qu c gia b ng ti n do C c D tr qu c gia qu n lý và ư c g i t i Kho b c Nhà nư c, ư c tính lãi su t ti n g i theo quy nh c a B trư ng B Tài chính; ti n lãi ư c nh p vào ti n g c b o toàn và phát tri n qu d tr qu c gia. 2. Ngu n hình thành d tr qu c gia b ng ti n là m t ph n v n d tr qu c gia b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm và s ti n bán hàng d tr qu c gia còn l i sau khi th c hi n xong k ho ch mua hàng d tr qu c gia hàng năm c a các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. 3. Trong trư ng h p c n thi t theo quy nh t i kho n 3 i u 10 c a Ngh nh này ph i mua hàng d tr qu c gia ng c u, B trư ng B Tài chính ư c quy t nh xu t d tr qu c gia b ng ti n mua hàng trong nư c ho c nh p khNu v áp ng k p th i yêu c u; ng th i báo cáo ngay Th tư ng Chính ph . Trư ng h p do yêu c u nhi m v c n thay i t l gi a d tr b ng hi n v t và d tr b ng ti n thì B trư ng B Tài chính ph i trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 19. Ch qu n lý tài chính, ngân sách; ch k toán, th ng kê, ki m toán nhà nư c, ch báo cáo 1. Các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm ch nh ch qu n lý tài chính, ngân sách; ch k toán, th ng kê, ki m toán nhà nư c, ch báo cáo v d tr qu c gia theo quy nh t i i u 16 c a Pháp l nh D tr qu c gia. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có liên quan ban hành quy nh v ch qu n lý tài chính d tr qu c gia, ch k toán, ch th ng kê, báo cáo v d tr qu c gia phù h p v i c thù c a ngành d tr qu c gia và hư ng d n các cơ quan, ơn v d tr qu c gia th c hi n úng quy nh c a pháp lu t.
 12. a) nh kỳ hàng quý, vào ngày 25 tháng u quý, các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i báo cáo nh p, xu t, t n kho hàng d tr qu c gia quý trư c g i B Tài chính, B K ho ch và u tư; b) Trư ng h p th c hi n các nhi m v t xu t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c ngư i ư c y quy n thì sau khi hoàn thành nhi m v , trong th i h n 10 ngày, các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i báo cáo k t qu v i Th tư ng Chính ph , ng th i g i B Tài chính, B K ho ch và u tư; c) Trư ng h p ph i báo cáo t xu t theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i th c hi n nghiêm ch nh ch báo cáo theo quy nh. 3. B Tài chính có trách nhi m báo cáo, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý i v i các trư ng h p không th c hi n úng, y , k p th i, chính xác ch th ng kê, báo cáo theo quy nh. Chương 5: CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN B , CÔNG CH C NGÀNH D TR QU C GIA i u 20. Ch , chính sách i v i cán b , công ch c ngành d tr qu c gia B Tài chính ch trì, ph i h p v i b , ngành có liên quan trình Th tư ng Chính ph ch , chính sách c thù i v i cán b , công ch c ngành d tr qu c gia. Chương 6: THANH TRA, KI M TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 21. Thanh tra, ki m tra trong vi c th c hi n qu n lý d tr qu c gia 1. B trư ng B Tài chính t ch c ch o th c hi n công tác ki m tra, thanh tra ho t ng d tr qu c gia trên ph m vi toàn qu c theo k ho ch hàng năm và quy t nh c a Th tư ng Chính ph , x lý theo thNm quy n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v d tr qu c gia. 2. Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia t ch c ch o th c hi n công tác ki m tra, thanh tra ho t ng d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý và x lý theo thNm quy n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v d tr qu c gia. 3. C c trưư ng C c D tr qu c gia t ch c ki m tra, thanh tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v d tr qu c gia i v i các ơn v d tr qu c gia tr c thu c, x lý theo thNm quy n ho c xu t bi n pháp x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v qu n lý d tr qu c gia; giúp B trư ng B Tài chính ki m tra, thanh tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v d tr qu c gia i v i các b , ngành ư c giao qu n lý hàng d tr qu c gia theo thNm quy n.
 13. 4. Th trưư ng ơn v d tr qu c gia có trách nhi m th c hi n vi c ki m tra và x lý theo thNm quy n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý. i u 22. Khen thư ng 1. Cơ quan, t ch c có thành tích ti t ki m, làm l i cho ngân sách nhà nư c trong vi c mua, bán hàng d tr qu c gia: mua th p hơn giá t i a, bán cao hơn giá t i thi u do c p có thNm quy n quy t nh thì ư c trích thư ng s ti n làm l i cho ngân sách nhà nư c l p qu phúc l i, khen thư ng. 2. Hàng d tr qu c gia khi xu t kho dôi dư do th c hi n t t công tác b o qu n, gi m t l hao h t so v i nh m c thì ư c trích 50% giá tr c a s hàng hao h t dư i nh m c l p qu phúc l i, khen thư ng. 3. B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, s d ng qu phúc l i, khen thư ng trích t ngu n ti t ki m phí mua, phí bán, phí b o qu n và s ti n làm l i quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. i u 23. X lý vi ph m Cơ quan, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh inh này và các quy nh khác có liên quan v d tr qu c gia u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b Ngh nh s 10/CP ngày 24 tháng 02 năm 1996 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý d tr qu c gia và nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 25. Trách nhi m thi hành Ngh nh 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các b , ngành hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. 2. Các b trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t chU ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 14. DANH M C HÀNG D TR QU C GIA VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN QU N LÝ HÀNG D TR QU C GIA (Ban hành kèm theo Ngh nh s 196/2004/ N -CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia) STT Danh m c hàng Cơ quan qu n lý 1 - Lương th c (thóc, g o). B Tài chính (C c D tr qu c gia) - V t tư, thi t b c u h , c u n n. - V t tư d tr thông d ng ng viên công nghi p: kim khí, thi t b . - Kim lo i quý trong nư c chưa s n xu t ư c. 2 Nhiên li u (xăng, d u iezel, d u ho , B Thương m i Madut). 3 - Mu i ăn. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Thu c b o v th c v t, thu c thú y, gi ng cây tr ng. 4 - M t s v t tư d tr chuyên d ng cho B Qu c phòng ng viên công nghi p, thi t b chuyên dùng c ch ng cho qu c phòng: + Kim khí và các lo i v t tư c ch ng s n xu t, s a ch a vũ khí, khí tài, n dư c. + Máy móc, thi t b , phương ti n, ph tùng c ch ng. + V t li u n quân d ng. - Nhiên li u dùng cho máy bay chi n u. 5 M t s v t tư, máy móc, thi t b , phương B Công an ti n c ch ng chuyên dùng cho công an. 6 M t s nguyên li u quan tr ng s n B Yt xu t thu c, thu c và thi t b y t c thù quan tr ng thi t y u phòng, ch a b nh cho ngư i, thu c phòng, ch ng d ch.
 15. 7 - Ray, d m c u ư ng s t. B Giao thông v n t i - Nhiên li u dùng cho máy bay dân d ng. 8 - V t li u n công nghi p. B Công nghi p - H t gi ng bông. 9 V t tư, máy móc, thi t b , phương ti n Ban Cơ y u Chính ph chuyên dùng ngành cơ y u. 10 H th ng thu, phát thanh ng b . ài Ti ng nói Vi t Nam 11 H th ng thu, phát hình ng b . ài Truy n hình Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản