Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
54
lượt xem
5
download

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 198/2004/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 198/2004/N -CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 V THU TI N S D NG T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh thu ti n s d ng t khi: ư1. Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t; 2. Chuy n m c ích s d ng t; 3. Chuy n t thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t; 4. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các i tư ng ph i n p ti n s d ng t theo quy nh t i i u 2 Ngh nh này. 5. Xây d ng khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . i u 2. i tư ng ph i n p ti n s d ng t 1. Ngư i ư c Nhà nư c giao t s d ng vào các m c ích sau ây: a) H gia ình, cá nhân ư c giao t ; b) T ch c kinh t ư c giao t s d ng vào m c ích xây d ng nhà bán ho c cho thuê;
 2. c) T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân trong nư c ư c giao t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh; d) T ch c kinh t ư c giao t s d ng vào m c ích u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê; ) T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân ư c giao t xây d ng công trình công c ng có m c ích kinh doanh theo quy nh c a Chính ph ; e) T ch c kinh t ư c giao t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i; g) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c giao t th c hi n d án u tư. 2. Ngư i ang s d ng t trong các trư ng h p: a) t nông nghi p, t phi nông nghi p ư c giao không thu ti n s d ng t ho c ư c thuê t, nay ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n sang s d ng vào m c ích t ho c t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t, t s d ng xây d ng công trình công c ng có m c ích kinh doanh (xã h i hóa) thu c lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao; b) t nông nghi p ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t, chuy n sang s d ng vào m c ích t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t; c) t phi nông nghi p (không ph i là t ) ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t chuy n sang s d ng làm t . 3. H gia ình, cá nhân ang s d ng t mà t ó ư c s d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n th i i m c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, chưa n p ti n s d ng t, nay ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 4. Các trư ng h p khác khi có quy nh c a Chính ph . i u 3. i tư ng không ph i n p ti n s d ng t 1. Ngư i ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t theo quy nh t i i u 33 Lu t t ai 2003. 2. Ngư i ư c Nhà nư c cho thuê t và ph i n p ti n thuê t theo quy nh t i i u 35 Lu t t ai 2003. 3. Ngư i s d ng t xây d ng k t c u h t ng s d ng chung trong khu công nghi p theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. H gia ình, cá nhân ang s d ng t, khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong các trư ng h p sau ây:
 3. a) t ã s d ng n nh, ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) xác nh n không có tranh ch p thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 50 Lu t t ai 2003; b) H gia ình, cá nhân ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 5. H gia ình, cá nhân s d ng di n tích t i v i trư ng h p có vư n, ao khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i u 87 Lu t t ai 2003 và ư c quy nh t i i u 45 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai. 6. T ch c kinh t nh n góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân khác ho c nh n chuy n như ng quy n s d ng t c a ngư i s d ng t h p pháp b ng ti n không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, nay ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 4. Căn c tính thu ti n s d ng t Căn c tính thu ti n s d ng t là di n tích t, giá t và th i h n s d ng t. 1. Di n tích t tính thu ti n s d ng t là di n tích t ư c Nhà nư c giao, ư c phép chuy n m c ích s d ng, ư c chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t, ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Giá t tính thu ti n s d ng t là giá t theo m c ích s d ng t ư c giao t i th i i m giao t do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) ban hành theo quy nh c a Chính ph . 3. Giá t tính thu ti n s d ng t trong trư ng h p u giá t ho c u th u d án có s d ng t là giá t trúng u giá. 4. Th i h n s d ng t ư c xác nh theo quy t nh giao t, quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t, quy t nh gia h n s d ng t ho c gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5. Thu ti n s d ng t khi Nhà nư c giao t 1. Giao t theo hình th c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t thì thu ti n s d ng t ư c tính theo căn c quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 4 Ngh nh này. 2. Giao t s d ng n nh lâu dài theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n không qua u giá quy n s d ng t thì thu ti n s d ng t ư c tính theo căn c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 4 Ngh nh này.
 4. 3. Giao t s d ng có th i h n theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n: a) D án có th i h n s d ng t 70 năm, thì thu ti n s d ng t ư c tính theo căn c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 4 Ngh nh này; b) D án có th i h n s d ng t dư i 70 năm, thì gi m thu ti n s d ng tc am i năm không ư c giao t s d ng là 1,2% c a m c thu 70 năm. 4. Trư ng h p ngư i ư c giao t th c hi n b i thư ng, h tr cho ngư i có t b thu h i theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, thì ư c tr s ti n ã b i thư ng t, h tr t vào ti n s d ng t ph i n p, nhưng m c ư c tr không vư t quá ti n s d ng t ph i n p. i u 6. Thu ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t 1. i v i t ch c kinh t : a) Chuy n t t nông nghi p, t phi nông nghi p ư c giao không thu ti n s d ng t sang t giao s d ng n nh lâu dài có thu ti n s d ng t thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh này; b) Chuy n t t nông nghi p, t phi nông nghi p ư c giao không thu ti n s d ng t sang giao t s d ng có th i h n thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này. 2. i v i h gia ình, cá nhân: a) Chuy n t t vư n, ao trong cùng th a t có nhà thu c khu dân cư không ư c công nh n là t sang làm t thì thu ti n s d ng t b ng 50% chênh l ch gi a thu ti n s d ng t tính theo giá t v i thu ti n s d ng t tính theo giá t nông nghi p; b) Chuy n t t nông nghi p ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t sang t thì thu ti n s d ng t b ng m c chênh l ch gi a thu ti n s d ng t tính theo giá t v i thu ti n s d ng t tính theo giá t nông nghi p; c) Chuy n m c ích s d ng t có ngu n g c t nh n chuy n như ng c a ngư i s d ng t h p pháp sang t thì thu ti n s d ng t như sau: - t nh n chuy n như ng có ngu n g c là t nông nghi p thì thu ti n s d ng t b ng m c chênh l ch gi a thu ti n s d ng t tính theo giá t v i thu ti n s d ng t tính theo giá t nông nghi p; - t nh n chuy n như ng có ngu n g c là t phi nông nghi p (không ph i là t ) thì thu ti n s d ng t b ng m c chênh l ch gi a thu ti n s d ng t tính theo giá t v i thu ti n s d ng t tính theo giá t phi nông nghi p. 3. Chuy n m c ích s d ng t t ư c giao s d ng n nh lâu dài sang t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh thì không thu ti n s d ng t.
 5. 4. Chuy n m c ích s d ng t t giao có th i h n sang t (th i h n n nh lâu dài) thì thu ti n s d ng t tính theo giá t tr ti n s d ng t ã n p theo giá t c a lo i t giao có th i h n. i u 7. Thu ti n s d ng t khi chuy n t thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t 1. Giao t s d ng n nh lâu dài: Chuy n t thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t s d ng n nh lâu dài thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh này. 2. Giao t s d ng có th i h n: Chuy n t thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t s d ng có th i h n thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này. 3. Trư ng h p t ư c chuy n t thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t mà trư c ó ngư i s d ng t ã chi tr ti n b i thư ng v t và n p trư c ti n thuê t thì ư c tr chi phí b i thư ng v t theo quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr và ti n thuê t n p trư c (c a th i gian còn l i) vào ti n s d ng t ph i n p. i u 8. Thu ti n s d ng t khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ang s d ng t 1. H gia ình, cá nhân s d ng t t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n th i i m c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà chưa n p ti n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t theo căn c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 4 và i m b, c kho n 2 i u 6 Ngh nh này. 2. H gia ình, cá nhân ang s d ng t thu c trư ng h p quy nh t i kho n 6 i u 50 c a Lu t t ai 2003 ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì thu ti n s d ng t ư c tính theo giá b ng 50% giá t do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh t i th i i m c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. H gia ình, cá nhân ang s d ng t do t ch c s d ng t ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, ư c Nhà nư c cho thuê t, t chuy n m c ích s d ng t sang làm t và ã phân ph i t ó cho cán b , công nhân viên c a t ch c trong th i gian t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh này, c th như sau: a) Thu ti n s d ng t b ng 50% ti n s d ng t i v i di n tích trong h n m c giao t ; quy nh này ch ư c th c hi n m t l n i v i h gia ình, cá nhân; l n giao t sau thu 100% ti n s d ng t; b) Thu ti n s d ng t b ng 100% ti n s d ng t i v i di n tích vư t h n m c giao t . i u 9. Thu ti n s d ng t iv i t khu công nghi p
 6. 1. Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t i v i t ch c kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu công nghi p thì thu ti n s d ng t ư c quy nh như sau: a) Giao t theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 5 Ngh nh này; b) Giao t theo hình th c u giá ho c u th u d án có s d ng t thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này; c) Di n tích t s d ng xây d ng các công trình k t c u h t ng chung theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, không thu ti n s d ng t. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có nhu c u s d ng t trong khu công nghi p do Nhà nư c u tư làm m t b ng s n xu t, kinh doanh thì thu ti n s d ng t ư c quy nh như sau: a) Giao t theo hình th c u giá thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này; b) Giao t theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì thu ti n s d ng t ư c tính theo căn c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 4 Ngh nh này. i u 10. Thu ti n s d ng t iv i t xây d ng khu công ngh cao, khu kinh t T ch c, h gia ình, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có nhu c u s d ng t trong khu công ngh cao, khu kinh t làm m t b ng s n xu t kinh doanh thì thu ti n s d ng t ư c quy nh như sau: 1. Giao t theo hình th c u giá thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này. 2. Giao t theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì thu ti n s d ng t ư c tính theo căn c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 4 Ngh nh này. Chương 3: MI N, GI M TI N S D NG T i u 11. Nguyên t c th c hi n mi n, gi m ti n s d ng t 1. H gia ình, cá nhân thu c i tư ng ư c mi n ho c gi m ti n s d ng t ch ư c mi n ho c gi m m t l n trong trư ng h p: ư c Nhà nư c giao t làm nhà ho c ư c phép chuy n m c ích s d ng t t t khác sang làm t ho c ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t . 2. Trong h gia ình có nhi u thành viên thu c di n ư c gi m ti n s d ng t thì ư c c ng các m c gi m c a t ng thành viên thành m c gi m chung c a c h , nhưng m c gi m t i a không vư t quá s ti n s d ng t ph i n p trong h n m c t .
 7. 3. Trong trư ng h p m t h gia ình ho c m t ngư i thu c i tư ng ư c hư ng c mi n và gi m ti n s d ng t thì ư c hư ng mi n ti n s d ng t; n u m t ngư i thu c i tư ng ư c hư ng gi m ti n s d ng t mà có nhi u m c gi m khác nhau thì ư c hư ng m c cao nh t. 4. Không áp d ng mi n, gi m ti n s d ng t trong trư ng h p u giá quy n s d ng t giao t có thu ti n s d ng t; chuy n t hình th c thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t, kinh doanh. 5. Mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i i u 12, i u 13 Ngh nh này ch ư c th c hi n tr c ti p v i i tư ng ư c mi n, gi m và tính trên s ti n s d ng t ph i n p theo quy nh t i i u 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ngh nh này. i u 12. Mi n ti n s d ng t 1. Mi n ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v khuy n khích u tư. 2. t giao th c hi n d án u tư xây d ng nhà th c hi n chính sách nhà i v i ngư i có công v i cách m ng theo pháp lu t ngư i có công. 3. i v i t giao xây d ng ký túc xá sinh viên b ng ti n t ngân sách nhà nư c; t xây d ng nhà cho ngư i ph i di d i do thiên tai; t xây d ng nhà c a ng bào dân t c thi u s vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; t xây d ng nhà chung cư cao t ng cho công nhân khu công nghi p. 4. t xây d ng công trình công c ng có m c ích kinh doanh (xã h i hoá) thu c lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c, th thao. 5. t trong h n m c giao t (bao g m giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ang s d ng t, chuy n m c ích s d ng t) i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 6. H gia ình, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nhưng t ó ã ư c s d ng n nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà còn n ti n s d ng t. 7. Các trư ng h p khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 13. Gi m ti n s d ng t 1. Gi m ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v khuy n khích u tư. 2. Gi m 50% ti n s d ng t i v i t trong h n m c t ư c giao c a h gia ình nghèo. Vi c xác nh h gia ình nghèo do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. 3. Gi m 20% ti n s d ng t khi ư c nhà nư c giao t i v i nhà máy, xí nghi p ph i di d i theo quy ho ch; nhưng di n tích t ư c gi m t i a không vư t quá di n tích t i a i m ph i di d i.
 8. 4. t trong h n m c giao t (bao g m giao t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ang s d ng t) i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 5. Các trư ng h p khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Chương 4: THU, N P TI N S D NG T i u 14. Xác nh ti n s d ng t và các kho n thu khác 1. H sơ (tài li u) a chính do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c cơ quan tài nguyên và môi trư ng g i n là căn c cơ quan thu xác nh s ti n s d ng t và các kho n thu khác mà t ch c, h gia ình, cá nhân ph i n p. 2. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ a chính do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c cơ quan tài nguyên và môi trư ng g i n, cơ quan thu ph i th c hi n: a) Ki m tra h sơ a chính, xác nh s ti n s d ng t và các kho n thu khác ph i n p; trư ng h p chưa cơ s tính s thu ti n s d ng t và các kho n n p khác thì ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan g i h sơ b sung; b) Thông báo ti n s d ng t ph i n p và các kho n thu khác n cơ quan g i h sơ a chính. Thông báo ph i ghi rõ tên t ch c, h gia ình, cá nhân ph i n p, s ti n ph i n p c a t ng kho n, a i m n p (Kho b c Nhà nư c), th i gian n p và các n i dung khác do B Tài chính quy nh. Trong trư ng h p, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c cơ quan tài nguyên và môi trư ng ph i g i b sung h sơ a chính thì th i h n sau 3 ngày làm vi c ư c tính t ngày nh n h sơ b sung. i u 15. Th i h n n p ti n s d ng t và các kho n khác 1. Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ quan thu , Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c cơ quan tài nguyên và môi trư ng ph i g i thông báo ã nh n n t ch c, h gia ình, cá nhân có trách nhi m th c hi n nghĩa v tài chính. 2. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo n p ti n s d ng t và các kho n n p khác, t ch c, h gia ình, cá nhân ph i n p s ti n s d ng t và các kho n n p khác t i a i m n p ti n theo úng thông báo. 3. Căn c vào thông báo c a cơ quan thu do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c cơ quan tài nguyên và môi trư ng g i t i, cơ quan (Kho b c) tr c ti p thu ti n s d ng t và các kho n n p khác ph i thu, n p ngay vào Kho b c Nhà nư c khi t ch c, h gia ình, cá nhân th c hi n nghĩa v n p ti n s d ng t và các kho n n p khác.
 9. i u 16. Trách nhi m c a cơ quan thu , kho b c và c a ngư i n p ti n s d ng t. 1. Cơ quan thu : a) Tính úng, tính , thông báo n p ti n s d ng t và các kho n thu khác úng th i h n; b) Gi i thích nh ng th c m c cho ngư i n p ti n s d ng t; trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh c a ngư i có trách nhi m th c hi n nghĩa v tài chính ph i th c hi n xem xét và i u ch nh l i s ti n thu s d ng t và các kho n n p khác và g i thông báo ã i u ch nh ho c không i u ch nh cho văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c cơ quan tài nguyên và môi trư ng theo thNm quy n. 2. Cơ quan kho b c: a) Thu s ti n s d ng t và các kho n n p khác vào Kho b c Nhà nư c ngay trong ngày n p ti n c a ngư i có trách nhi m th c hi n nghĩa v tài chính; b) Không ư c chuy n vi c thu ti n sang ngày hôm sau khi ã nh n th t c n p ti n c a ngư i có trách nhi m th c hi n nghĩa v tài chính; c) Không ư c t ch i thu vì b t c lý do gì. 3. Trách nhi m c a ngư i s d ng t. Quá th i h n n p ti n s d ng t theo thông báo c a cơ quan thu mà không n p ti n s d ng t và các kho n n p khác thì ph i ch u ph t ch m n p theo quy nh t i kho n 1 i u 18 Ngh nh này. i u 17. N p ti n s d ng t i v i trư ng h p còn ghi nh n n 1. H gia ình, cá nhân ang s d ng t, mà t ó ã s d ng t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà còn n ti n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c theo quy nh t i th i i m c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. Trư ng h p h gia ình, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà t ó ư c s d ng n nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993, ã n p ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t thì nay ngân sách nhà nư c không hoàn l i. Chương 5: X LÝ VI PH M, KHI U N I i u 18. X ph t 1. Ch m n p ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c, thì m i ngày ch m n p ch u ph t 0,02% (hai ph n v n) tính trên s ti n s d ng t ch m n p.
 10. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n, c ý gây khó khăn, tr ng i cho ngư i n p ti n s d ng t, chi m d ng, tham ô ti n s d ng t; làm sai l ch h sơ, gây th t thu cho ngân sách nhà nư c thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính, b i thư ng thi t h i ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 1. Ngư i ph i n p ti n s d ng t có quy n khi u n i vi c thi hành không úng nh ng quy nh v thu ti n s d ng t theo Ngh nh này. ơn khi u n i ph i ư c g i n cơ quan tr c ti p tính và thu ti n s d ng t trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo n p ti n s d ng t. Trong th i gian ch gi i quy t, ngư i khi u n i ph i n p úng th i h n và n p s ti n s d ng t ã thông báo. 2. Vi c gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 20. T ch c th c hi n 1. B Tài chính hư ng d n vi c n p ti n s d ng t, hư ng d n th t c h sơ và quy nh thNm quy n quy t nh mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh này. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c xác nh lo i t, di n tích t s d ng, các lo i gi y t h p pháp, h p l v quy n s d ng t làm căn c tính thu ti n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh này. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các c p, các ngành thu c a phương qu n lý, th c hi n thu ti n s d ng t theo quy nh c a Ngh nh này, ki m tra và x lý các trư ng h p sai ph m v kê khai, xác nh không úng th c t th i gian s d ng t gây thi t h i cho Nhà nư c cũng như cho ngư i n p ti n s d ng t. i u 21. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Vi c thu ti n s d ng t khi bán nhà thu c s h u nhà nư c cho ngư i ang thuê th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 v mua bán và kinh doanh nhà c a Chính ph . 3. Ngh nh này thay th Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t, kho n 1 i u 13 Ngh nh s 71/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê.
 11. Nh ng quy nh trư c ây v thu ti n s d ng t trái v i quy nh t i Ngh nh này u bãi b . i u 22. Trách nhi m thi hành B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản