Nghị định số 20/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định số 20/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20/2005/NĐ-CP về việc bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Chính Phủ ban hành theo Nghị định số 106/2004/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2005/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 2 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 20/2005/N -CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 V B SUNG DANH M C D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C THEO NGHN NNH S 106/2004/N -CP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét ngh c a các a phương và Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: i u 1. B sung vào kho n 1 M c I thu c Danh m c các d án, chương trình vay v n u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, như sau: Các d án tr ng r ng nguyên li u, cây công nghi p t p trung vùng Tây Nguyên, mi n núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn g n v i t o vi c làm cho ng bào dân t c và cơ s ch bi n nông, lâm s n các vùng nói trên ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. i u 2. Ngh nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B Tài chính và H i ng qu n lý Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này theo ch c năng và thNm quy n. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n lý Qu H tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản