Nghị định số 20/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
184
lượt xem
62
download

Nghị định số 20/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20/2009/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 20/2009/NĐ-CP Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 NGH Đ NH V QU N LÝ Đ CAO CHƯ NG NG I V T HÀNG KHÔNG VÀ CÁC TR N Đ A QU N LÝ, B O V VÙNG TR I T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Qu c phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh B o v công trình qu c phòng và khu quân s ngày 19 tháng 5 năm 1994; Xét đ ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGH Đ NH: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh v gi i h n đ cao chư ng ng i v t hàng không đ i v i sân bay quân s , sân bay dùng chung và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i; c nh báo chư ng ng i v t hàng không; quy ho ch xây d ng sân bay quân s , sân bay dùng chung và tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i; quy đ nh v qu n lý đ cao công trình; trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c b o đ m an toàn, hi u qu c a ho t đ ng hàng không, các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i t i Vi t Nam. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Ngh đ nh này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài liên quan đ n vi c qu n lý đ cao chư ng ng i v t hàng không và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i t i Vi t Nam. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Chư ng ng i v t hàng không, là các v t th t nhiên ho c nhân t o (c đ nh ho c di đ ng) có th nh hư ng đ n b o đ m an toàn cho ho t đ ng bay ho c ho t đ ng bình thư ng c a các đài, tr m thông tin, ra đa d n đư ng hàng không và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. 2. Qu n lý đ cao chư ng ng i v t hàng không, là t p h p các công vi c: th c hi n ch p thu n đ cao công trình, ki m tra, giám sát, di d i các v t th , công b , thông báo đ cao các chư ng ng i v t cho các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan nh m b o đ m an toàn cho m i ho t đ ng bay, ho t đ ng bình thư ng các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. 3. Sân bay, là khu v c xác đ nh đư c xây d ng đ b o đ m cho tàu bay c t cánh, h cánh và di chuy n, bao g m: a) Sân bay đang s d ng; b) Sân bay d ki n xây d ng trong quy ho ch, đư c xác đ nh trong h th ng sân bay toàn qu c; c) Bãi c t, h cánh, là khu v c đư c xác đ nh dùng cho tr c thăng c t cánh, h cánh; d) Đư ng sân bay, là đo n đư ng giao thông lư ng d ng (đư ng lư ng d ng), đư c xác đ nh có th dùng cho tàu bay c t cánh, h cánh khi c n thi t. 4. Theo m c đích s d ng, sân bay đư c phân thành các lo i sau:
 2. a) Sân bay quân s , là sân bay ph c v cho m c đích quân s ; b) Sân bay dùng chung, là sân bay ph c v cho m c đích quân s và dân d ng. 5. Tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i, là khu v c đư c xác đ nh nh m m c đích qu n lý, phát hi n, giám sát ho t đ ng bay và b o v vùng tr i. 6. Đư ng c t, h cánh, là khu v c đư c quy đ nh trong sân bay dùng cho tàu bay c t cánh và h cánh. 7. Ngư ng đư ng c t, h cánh, là nơi b t đ u c a đư ng c t, h cánh có th s d ng cho tàu bay c t cánh và h cánh. 8. Đèn c nh báo nguy hi m, là đèn dùng đ c nh báo m i nguy hi m hàng không. 9. B o hi m đ u, là khu v c kéo dài c a đư ng c t, h cánh nh m gi m nguy cơ m t an toàn cho tàu bay khi c t cánh, h cánh. 10. B o hi m sư n, là ph n c a d i bay n m d c hai bên sư n c a đư ng c t, h cánh nh m gi m nguy cơ m t an toàn cho tàu bay khi c t cánh, h cánh. 11. M c cao sân bay, là m c cao c a đi m cao nh t trên đư ng c t, h cánh so v i m c nư c bi n trung bình. 12. Đi m quy chi u sân bay, là đi m quy ư c xác đ nh v trí c a m t sân bay. 13. Vùng tr i lân c n sân bay, là kho ng không gian có gi i h n bán kính 30 km v i tâm là đi m quy chi u sân bay. 14. V t d gãy, là v t đư c thi t k và s n xu t nh m gi m nguy hi m cho tàu bay khi va ch m. 15. Che khu t, là vi c m t chư ng ng i v t t n t i bên c nh m t chư ng ng i v t khác cao hơn theo nguyên lý núp bóng. 16. B m t gi i h n chư ng ng i v t, là b m t gi i h n đ cao t i đa c a các v t th b o đ m an toàn cho tàu bay th c hi n các giai đo n c t cánh, bay lên, bay theo các đư ng bay, vòng lư n, h th p đ cao, h cánh; b o đ m ho t đ ng bình thư ng cho các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. 17. D i bay, là khu v c có d ng hình ch nh t v i kích thư c đư c quy đ nh t i Ph l c I và Ph l c II Ngh đ nh này. 18. C nh báo chư ng ng i v t hàng không, là vi c sơn, k d u hi u và l p đèn c nh báo nguy hi m ho c đ t m c, c m c trên chư ng ng i v t đ ngư i lái tàu bay trong khi bay có th nhìn th u c nh báo t c ly an toàn m i hư ng. 19. Tĩnh không sân bay, là ph n không gian an toàn đ tàu bay th c hi n các giai đo n c t cánh lên cao, h th p đ cao, h cánh và bay trên các đư ng bay c a sân bay. Đi u 4. Quy ho ch xây d ng sân bay quân s , sân bay dùng chung và tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. 1. Quy ho ch xây d ng sân bay quân s (bao g m sân bay quân s , bãi c t, h cánh, đư ng sân bay), sân bay dùng chung và tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i ph i phù h p v i chi n lư c b o v T qu c và các quy đ nh t i M c 1 Chương II Ngh đ nh này, đ ng th i ph i đáp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c. 2. Khu v c xây d ng sân bay quân s và tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i ph i tuân theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai và quy đ nh v đ cao chư ng ng i v t hàng không quy đ nh t i Ngh đ nh này. 3. Các công trình đư c xây d ng trư c khi Ngh đ nh này có hi u l c làm nh hư ng đ n sân bay quân s , sân bay dùng chung và tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i ph i đư c xem xét, x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n h th ng sân bay dùng chung, sân bay quân s . B trư ng B Qu c phòng phê duy t quy ho ch h th ng tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i.
 3. 5. Các B , ngành, đ a phương khi l p, th m đ nh, phê duy t đ án quy ho ch chung ho c đ án quy ho ch chi ti t đ xây d ng các khu đô th , khu nhà cao t ng, khu h t ng k thu t công nghi p (trư ng h p chưa có đ án quy ho ch chung), ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B T ng tham mưu Quân đ i nhân dân Vi t Nam v qu n lý đ cao tĩnh không. Đi u 5. Các hành vi b c m 1. Các hành vi đư c quy đ nh t i đi m c, g, h, i, k, n kho n 1 Đi u 12 Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. C p phép xây d ng, l p đ t các công trình chưa có s ch p thu n c a cơ quan có th m quy n quy đ nh t i kho n 5 Đi u 4, Đi u 14 và Đi u 16 Ngh đ nh này. 3. Không th c hi n ho c th c hi n không đúng c nh báo hàng không đ i v i các công trình quy đ nh t i Đi u 8 và Ph l c IV Ngh đ nh này, tr trư ng h p đư c cơ quan ch p thu n đ cao c a B Qu c phòng quy đ nh riêng. Chương 2. QU N LÝ Đ CAO CHƯ NG NG I V T HÀNG KHÔNG VÀ CÁC TR N Đ A QU N LÝ, B O V VÙNG TR I M C 1. CÁC B M T GI I H N CHƯ NG NG I V T VÀ C NH BÁO CHƯ NG NG I V T HÀNG KHÔNG Đi u 6. Các b m t gi i h n chư ng ng i v t 1. Các sân bay ph i xác đ nh b m t gi i h n chư ng ng i v t theo d i bay và c p sân bay. Kích thư c các b m t gi i h n chư ng ng i v t đ i v i sân bay quy đ nh t i Ph l c I và Ph l c II Ngh đ nh này. 2. Các b m t gi i h n chư ng ng i v t đ i v i các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i quy đ nh t i Ph l c III Ngh đ nh này. Đi u 7. D i bay Các sân bay đ u ph i xác đ nh d i bay, kích thư c d i bay quy đ nh t i Ph l c I và Ph l c II Ngh đ nh này. B Qu c phòng quy đ nh c th v d i bay c a t ng sân bay. Đi u 8. Chư ng ng i v t ph i đư c c nh báo hàng không 1. Nh ng chư ng ng i v t sau đây ph i đư c c nh báo hàng không: a) Có đ cao vư t lên kh i các b m t gi i h n chư ng ng i v t c a sân bay; b) N m trong ph m vi vùng tr i lân c n c a sân bay, có đ cao trên 45 mét so v i m c cao sân bay; c) Có đ cao trên 45 mét so v i m t đ t t nhiên; d) Các chư ng ng i v t quy đ nh t i Ph l c IV Ngh đ nh này. 2. Nh ng trư ng h p đ c bi t đư c mi n tr c nh báo hàng không do C c Tác chi n B T ng tham mưu Quân đ i nhân dân Vi t Nam quy t đ nh. M C 2. TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN, T CH C, CÁ NHÂN TRONG VI C QU N LÝ Đ CAO CHƯ NG NG I V T HÀNG KHÔNG Đi u 9. Trách nhi m và quy n h n c a B Qu c phòng 1. Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Giao thông v n t i, các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây vi t t t là y ban nhân dân c p t nh) liên quan đ th ng nh t vi c qu n lý đ cao chư ng ng i v t hàng không đ i v i các sân bay và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. Căn c tính ch t ho t đ ng c a sân bay, tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i, đi u ki n th c t c a đ a hình, nhu c u phát tri n không gian đô th và các tiêu chu n quy đ nh t i Ph l c I, Ph l c II và Ph l c III Ngh đ nh này, t ch c qu n lý, ch p thu n đ cao công trình, t o thu n l i phát tri n kinh t xã h i, s d ng hi u qu tài nguyên không gian c a đ t nư c. 2. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i và y ban nhân dân c p t nh có liên quan l p quy ho ch t ng th phát tri n h th ng sân bay quân s , sân bay dùng chung, trình Th
 4. tư ng Chính ph phê duy t; ch trì t ch c l p, th m đ nh và phê duy t quy ho ch h th ng tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. 3. Căn c nhi m v qu c phòng, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng sân bay toàn qu c, quy ho ch chi ti t các sân bay, quy ho ch h th ng tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i đã đư c c p có th m quy n phê duy t, th ng nh t v i các B , ngành, đ a phương v đ cao xây d ng công trình cho đ án quy ho ch chung, đ án quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p, đô th , khu dân cư và các cao trình khác. 4. Thông báo cho y ban nhân dân c p t nh và các B , ngành liên quan v n i dung c n thi t b o đ m duy trì quy ho ch phát tri n h th ng sân bay quân s , sân bay dùng chung, quy ho ch tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i đã đư c c p có th m quy n phê duy t; công khai các b m t gi i h n chư ng ng i v t sân bay quân s , sân bay dùng chung, các khu v c gi i h n đ cao công trình xây d ng; b o đ m bí m t các công trình quân s và ho t đ ng tác chi n phòng không. 5. Ph i h p v i các B , ngành, chính quy n đ a phương liên quan qu n lý, ngăn ng a và x lý di d i ho c h th p đ cao các công trình vi ph m b m t gi i h n chư ng ng i v t nh hư ng đ n ho t đ ng bay và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i; ph bi n cho các cơ quan, đoàn th , c ng đ ng dân cư nơi có sân bay, khu v c lân c n sân bay, tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i tham gia duy trì, qu n lý các b m t gi i h n chư ng ng i v t, nh m đ m b o an toàn cho các ho t đ ng bay, các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i và khu dân cư. 6. Ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh, B Xây d ng và B Giao thông v n t i thanh tra, ki m tra, x lý khi u n i, t cáo liên quan đ n vi c ch p hành các quy đ nh v đ cao, c nh báo hàng không. 7. Quy đ nh nhi m v qu n lý b m t gi i h n chư ng ng i v t hàng không và tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i, qu n lý c nh báo hàng không cho Ch huy trư ng các sân bay quân s , sân bay dùng chung, Ch huy trư ng các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i và Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Đi u 10. Trách nhi m và quy n h n c a B Xây d ng 1. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, y ban nhân dân c p t nh th ng nh t qu n lý v ki n trúc, quy ho ch xây d ng b o đ m duy trì ho t đ ng c a sân bay và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i t i Vi t Nam. 2. Ch đ o y ban nhân dân c p t nh l p đ án quy ho ch không gian, th ng nh t v i B Qu c phòng đ làm cơ s c p phép xây d ng. Đi u 11. Trách nhi m và quy n h n c a B Giao thông v n t i 1. Ph i h p v i B Qu c phòng và y ban nhân dân c p t nh có liên quan l p quy ho ch t ng th phát tri n h th ng sân bay quân s , sân bay dùng chung, xác đ nh các b m t gi i h n chư ng ng i v t hàng không các sân bay dùng chung. 2. Ph i h p v i B Qu c phòng đ th ng nh t qu n lý đ cao công trình liên quan đ n b m t gi i h n chư ng ng i v t hàng không đ i v i sân bay có ho t đ ng hàng không dân d ng. 3. Ph i h p v i B Qu c phòng, các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh qu n lý b m t gi i h n chư ng ng i v t hàng không, ngăn ng a và x lý các công trình vi ph m v m t gi i h n chư ng ng i v t nh hư ng đ n ho t đ ng bay dân d ng; tuyên truy n, ph bi n t i các cơ quan, đoàn th , c ng đ ng dân cư nơi có sân bay và khu v c lân c n sân bay đ tham gia duy trì, qu n lý các b m t gi i h n chư ng ng i v t, nh m đ m b o an toàn cho m i ho t đ ng bay. 4. T ch c đo đ c, l p sơ đ chư ng ng i v t trong khu v c sân bay dùng chung và các khu v c có ho t đ ng bay dân d ng; c p nh t và công b thông tin v chư ng ng i v t. Đi u 12. Trách nhi m và quy n h n c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ph i h p v i B Qu c phòng, B Xây d ng và B Giao thông v n t i l p quy ho ch t ng th phát tri n h th ng sân bay quân s , sân bay dùng chung; qu n lý các b m t gi i h n chư ng ng i v t hàng không. C p phép xây d ng cho các công trình có đ cao theo n i
 5. dung, đ án quy ho ch đã đư c cơ quan ch c năng c a B Qu c phòng ch p thu n theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 4, kho n 3 Đi u này, Đi u 14, Đi u 15 và Đi u 16 Ngh đ nh này. 2. Ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Xây d ng, B Giao thông v n t i và các cơ quan liên quan t ch c di d i ho c h th p đ cao các công trình vi ph m các b m t gi i h n chư ng ng i v t nh hư ng đ n an toàn các ho t đ ng bay và tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i; ki m tra, x lý vi c l p đ t h th ng c nh báo hàng không, k c đ i v i các công trình đã xây d ng trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c. 3. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan l p quy ho ch phát tri n không gian trên đ a bàn c a t nh, th ng nh t v i B Qu c phòng đ t o thu n l i trong vi c qu n lý đ u tư, c p phép xây d ng; rà soát, đi u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a đ a phương g n v i các quy ho ch t ng th phát tri n h th ng sân bay quân s , sân bay dùng chung và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. 4. Tuyên truy n, ph bi n t i các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c duy trì, qu n lý các b m t gi i h n chư ng ng i v t nh m b o đ m nhi m v qu n lý, b o v vùng tr i và an toàn cho ho t đ ng bay. Đi u 13. Trách nhi m c a các ch đ u tư, ch s h u công trình 1. Th c hi n các th t c v qu n lý đ cao công trình theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 4, Đi u 14, Đi u 15 và Đi u 16 Ngh đ nh này; ch u trách nhi m v đ chính xác c a các thông tin theo quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh này. 2. Trong quá trình xây d ng và sau khi hoàn thành công trình ph i ch p hành các quy đ nh v đ cao t i đa đư c phép và ch u trách nhi m l p đ t h th ng c nh báo hàng không, k c đ i v i các công trình đã xây d ng trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c, ch u m i chi phí v đ u tư và duy trì ho t đ ng bình thư ng c a h th ng c nh báo hàng không đ i v i công trình. 3. Các công trình vư t quá đ cao cho phép ho c th c hi n c nh báo hàng không trái quy đ nh thì ch đ u tư công trình ph i ti n hành di d i ho c h th p đ cao, s a ch a c nh báo hàng không theo đúng quy đ nh. M C 3. QUY Đ NH V QU N LÝ Đ CAO CÔNG TRÌNH Đi u 14. Nh ng công trình, d án riêng bi t n m ngoài quy ho ch tĩnh không đã công b ph i đư c ch p thu n c a B Qu c phòng v qu n lý đ cao tĩnh không 1. Công trình có đ cao vư t lên kh i các b m t gi i h n chư ng ng i v t c a sân bay và nh ng công trình n m trong vùng tr i lân c n sân bay có đ cao trên 45 mét so v i m c cao sân bay. 2. Công trình n m trong ph m vi nh hư ng đ n x gi i, b m t phát x , t m ph sóng c a các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i. 3. Công trình có chi u cao trên 45 mét so v i m t đ t t nhiên, n m ngoài các khu v c, d án quy ho ch đô th , không gian đã đư c các B , ngành, đ a phương th ng nh t v i B Qu c phòng v đ cao theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 4 Ngh đ nh này. 4. Đư ng dây t i đi n cao th , cáp treo, các tr m thu, phát sóng vô tuy n. Đi u 15. Th t c đ ngh ch p thu n đ cao công trình 1. Đ i v i các công trình quy đ nh t i Đi u 14 Ngh đ nh này, cơ quan c p phép xây d ng ho c ch đ u tư, ch s h u ph i có văn b n đ ngh ch p thu n đ cao công trình g i đ n C c Tác chi n – B T ng tham mưu Quân đ i nhân dân Vi t Nam. 2. N i dung ch y u trong văn b n đ ngh ch p thu n đ cao công trình: a) Tên, tính ch t, quy mô công trình; đ i v i các tr m thu, phát sóng vô tuy n ph i nêu rõ d i t n s , công su t; đ i v i đư ng đi n cao th ph i nêu rõ đi n th , hư ng tuy n, đ cao các c t, t a đ , c t đ t t nhiên v trí các c t và đ võng c a đư ng dây; đ i v i cáp treo ph i nêu rõ hư ng tuy n, đ cao các c t đ , t a đ , c t đ t t nhiên v trí các c t và đ võng c a đư ng cáp; b) Ch đ u tư, ch s h u công trình và cơ quan c p phép xây d ng; đ a ch c a cơ quan, ngư i đ ngh ch p thu n đ cao công trình (s đi n tho i, fax n u có);
 6. c) V trí công trình: đ a ch hành chính, danh gi i khu đ t, t a đ đ a lý theo h t a đ VN- 2000 ho c WGS-84 (theo kinh đ , vĩ đ thu c đ , phút, giây), c t đ t t nhiên so v i m c nư c bi n trung bình; d) Đ cao công trình so v i c t đ t t nhiên; đ) B n đ ho c sơ đ khu v c xây d ng công trình có đánh d u v trí xây d ng công trình; e) Ti n đ thi công. Đi u 16. Th i h n, n i dung và cơ quan gi i quy t đ ngh v đ cao công trình 1. Trong th i h n không quá 15 ngày và không quá 30 ngày làm vi c (đ i v i các d án là đư ng dây t i đi n cao th có chi u dài dư i 100km, h th ng các tr m thu, phát sóng vô tuy n s lư ng t 10 đ n 50 tr m), k t khi nh n đư c văn b n đ ngh ch p thu n đ cao công trình có đ y đ n i dung theo quy đ nh t i Đi u 15 Ngh đ nh này, C c Tác chi n có văn b n tr l i cho t ch c, cá nhân ch đ u tư công trình, đ ng th i thông báo cho cơ quan c p phép xây d ng, C c Hàng không Vi t Nam và các đơn v liên quan bi t. 2. Văn b n tr l i ph i nêu rõ: a) Tên, tính ch t, quy mô công trình; b) Ch đ u tư công trình; c) V trí công trình: đ a ch hành chính, t a đ đ a lý theo h t a đ VN-2000 ho c WGS-84 (theo kinh đ , vĩ đ thu c đ , phút, giây); d) Đ cao t i đa c a công trình đư c phép xây d ng so v i c t đ t t nhiên ho c so v i m c nư c bi n trung bình; đ) Yêu c u c nh báo hàng không; e) Các đi m lưu ý khác (n u có); 3. Cơ quan nh n và gi i quy t các đ ngh v đ cao công trình: C c Tác chi n – B T ng Tham mưu/B Qu c phòng. - Đ a ch : s 1 Nguy n Tri Phương, qu n Ba Đình, thành ph Hà N i. - S đi n tho i: 069.533105, 069.533200; fax: 04.37337994. Chương 3. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 17. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành; các quy đ nh trư c đây v qu n lý đ cao chư ng ng i v t hàng không và các tr n đ a qu n lý, b o v vùng tr i t i Vi t Nam trái v i Ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 18. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Qu c phòng ch u trách nhi m t ch c th c hi n Ngh đ nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i;
 7. - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTĐT các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b). PH L C I PHÂN C P VÀ QUY Đ NH CÁC B M T GI I H N Đ CAO CHƯ NG NG I V T HÀNG KHÔNG Đ I V I SÂN BAY QUÂN S (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ) M C 1. SÂN BAY QUÂN S 1. Phân c p sân bay Sân bay quân s phân c p như sau: siêu c p, c p 1, c p 2 và c p 3. Căn c chi u dài đư ng c t, h cánh (CHC), B T ng Tham mưu quy đ nh c p c a t ng sân bay. 2. Thành ph n d i bay D i bay c a sân bay quân s bao g m: đư ng CHC b ng v t li u; đư ng CHC đ t; các d i b o hi m đ u và các d i b o hi m sư n. Hình 1-PLI: Sơ đ dài bay sân bay quân s 3. Kích thư c các thành ph n d i bay. Căn c đi u ki n th c t , B T ng Tham mưu quy đ nh thành ph n và kích thư c d i bay c a t ng sân bay. 4. Quy đ nh các b m t gi i h n chư ng ng i v t hàng không. a) Kích thư c vùng ph c n c a sân bay đư c quy đ nh t i hình 2-PLI và b ng 1-PLI.
 8. Hình 2-PLI: Vùng ph c n sân bay quân s Chú thích: D- T ng chi u dài; B- Chi u r ng; A- Chi u dài ph n gi a; C- Chi u dài ph n đ u; Iđ: Đ d c b m t gi i h n chư ng ng i v t ph n đ u vùng ph c n Trong ph m vi hai ph n đ u c a vùng ph c n (ph n C, hình 2-PLI), cao đ c a đ a hình t nhiên, các công trình nhân t o không đư c vư t quá m t ph ng gi i h n xu t phát t ranh gi i c a ph n gi a và ph n đ u v i đ d c Iđ: - Đ i v i sân bay siêu c p, c p I: Iđ = 0,025 - Đ i v i sân bay c p II: Iđ = 0,125 B ng 1-PLI: Kích thư c vùng ph c n sân bay quân s Kích thư c (km) C p sân bay Siêu c p I II III T ng chi u dài D 150 120 80 30 Chi u r ng B 35 30 30 25 Chi u dài ph n gi a A 70 60 40 30 Chi u dài ph n đ u C 40 30 20 b) Kích thư c và gi i h n đ cao b m t ti p c n, c t cánh đư c quy đ nh trong b ng 2-PLI, hình 3a và 4a-PLI B ng 2-PLI: B m t ti p c n, c t cánh sân bay quân s Ch tiêu C p sân bay Siêu c p, I II III
 9. * T ng chi u dài (m): 10.850 10.350 6.900 * Đo n I: - Chi u dài L1 (m): 400 400 200 - Đ d c m t ph ng gi i h n I1: 0,005 0,005 0,005 * Đo n II: - Chi u dài L2 (m): 1.450 950 700 - Đ d c I2: 0,013 0,019 0,028 * Đo n III: - Chi u dài L3 (m): 9.000 9.000 6.000 - Đ d c m t ph ng gi i h n I3: 0,02 0,02 0,03 Chú thích: Chi u r ng ph n đ u c a b m t ti p c n, c t cánh b ng chi u r ng d i bay; sau 0 đó m r ng đ n 2000m v i góc 15 v m i bên. c) Kích thư c và gi i h n đ cao b m t chuy n ti p, ngang trong, hình nón và ngang ngoài đư c quy đ nh t i hình 3b và 4b-PLI. d) Trong trư ng h p sân bay có đi u ki n tĩnh không khó khăn, cho phép thi t l p vùng ph c n khuy t, b o đ m cho máy bay th c hi n vòng lư n m t bên ho c không l p vòng lư n và đi u ch nh b m t gi i h n chư ng ng i v t sân bay. Trong trư ng h p này, ranh gi i sư n vùng ph c n khuy t bên phía không l p vòng lư n ph i cách tim đư ng c t, h cánh t i đa 1km. Vi c thay đ i quy cách vùng ph c n c a sân bay, đi u ch nh b m t gi i h n chư ng ng i v t sân bay ph i d a trên cơ s tính ch t ho t đ ng bay, yêu c u c a đ a phương và do B T ng Tham mưu quy t đ nh. đ) Trong ph m vi b m t ti p c n, c t cánh c a vùng ph c n đ u: - Không xây d ng công trình có t p trung đông ngư i, khi xăng d u và kho ch t n ; - Không xây d ng đư ng dây đi n cao th . Trư ng h p đư c phép xây d ng, ph i đ t cách xa ranh gi i đ u d i bay ít nh t là 4 km. Kho ng cách này có th gi m đ n 1km v i đi u ki n đư ng dây cao th không gây nguy hi m cho các chuy n bay và đư c che khu t b i đ a hình t nhiên, công trình xây d ng ho c r ng cây. e) Ngoài ph m vi b m t ti p c n, c t cánh, đư ng dây đi n cao th ph i cách ranh gi i d i bay không nh hơn 1km. Trong m i trư ng h p ph i b o đ m yêu c u không gây nhi u đ i v i các phương ti n thông tin và k thu t vô tuy n b o đ m bay.
 10. Hình 3a-PLI: M t b ng d i ph c n đ u sân bay quân s trong trư ng h p có vòng lư n kín h p đ cao r t th p (A) – M t b ng d i ph c n đ u: 1- Đư ng CHC; 2- D i bay; 3- B m t ti p c n, c t cánh; 4- B m t chuy n ti p; 5- B m t ngang trong; 6- B m t hình nón. (B) – M t c t I-I. Hình 3b-PLI: M t b ng vùng ph c n sân bay quân s trong trư ng h p có vòng lư n kín h p đ cao r t th p (A) – M t b ng vùng ph c n đ u: 1- Đư ng CHC; 2- D i bay; 3- B m t ti p c n, c t cánh; 4- B m t chuy n ti p; 5- B m t ngang trong; 6- B m t hình nón; 7- B m t ngang ngoài. (B) – M t c t I-I; BDB: Chi u r ng d i bay.
 11. Hình 4a-PLI: M t b ng d i ph c n đ u sân bay quân s . (A)- M t b ng d i ph c n đ u: 1- Đư ng CHC; 2- D i bay; 3- B m t ti p c n, c t cánh; 4- B m t chuy n ti p; 5- B m t ngang trong; 6- B m t hình nón; 7- B m t ngang ngoài. (B) – M t c t II-II.
 12. Hình 4b-PLI: M t b ng vùng ph c n sân bay quân s (A) – M t b ng vùng ph c n đ u: 1- Đư ng CHC; 2- D i bay; 3- B m t ti p c n, c t cánh; 4- B m t chuy n ti p; 5- B m t ngang trong; 6- B m t hình nón; 7- B m t ngang ngoài. (B) – M t c t I-I; BDB: Chi u r ng d i bay. M C 2. CÁC BÃI C T, H CÁNH 1. D i bay c a các bãi c t, h cánh: D i bay c a các bãi c t h cánh ph i đ m b o cho máy bay tr c thăng th c hi n vi c c t, h cánh th ng đ ng ho c có ch y đà. 2. Kích thư c d i bay và yêu c u b o đ m v chư ng ng i v t hàng không đ i v i bãi c t, h cánh: a) Kích thư c các b m t gi i h n đ cao chư ng ng i v t đ i v i các bãi c t, h cánh đư c xác đ nh b ng 3-PLI và hình 5-PLI. Đi m xu t phát tính gi i h n đ cao chư ng ng i v t đư c tính t đ u d i bay. b) Kho ng cách t mép ngoài d i bay đ n đư ng đi n cao th : không nh hơn 1.000 m trong d i tĩnh không đ u; không nh hơn 500 m trong d i b o hi m sư n. Tùy theo v trí các chư ng ng i v t hàng không và đư ng đi n cao th có nh ng quy đ nh riêng cho t ng bãi c t, h cánh. B ng 3-PLI: Kích thư c d i bay, tĩnh không bãi c t, h cánh STT Các thành ph n chính Ký hi u Kích thư c 1 Kích thư c d i bay (m): * Chi u dài d i bay: LDB - Cho trư ng h p c t h cánh có ch y đà 180 - Cho trư ng h p c t h cánh th ng đ ng 80 * Chi u r ng d i bay: BDB - Cho trư ng h p c t h cánh có ch y đà 60 - Cho trư ng h p c t h cánh th ng đ ng 80 2 Kích thư c tĩnh không: 2.1. Đ cao chư ng ng i v t t i đa cho phép h 150 cu i dài tĩnh không ho c khu v c h cánh: 2.2. Chi u dài và đ d c gi i h n chư ng ng i v t các đo n tĩnh không đ u: - Đo n 1 + Dài (m): L1 100
 13. + Đ d c: tgθ1 1:10 - Đo n 2 + Dài (m): L1 100 + Đ d c: tgθ2 1:8 2.3. Đ d c tĩnh không sư n: tgβ 1:2 Hình 5-PLI. Sơ đ kích thư c d i bay và gi i h n đ cao chư ng ng i v t đ i v i bãi c t, h cánh M C 3. ĐƯ NG SÂN BAY (ĐƯ NG LƯ NG D NG) 1. D i bay: a) D i bay c a đư ng sân bay bao g m: đư ng c t h cánh, b o hi m sư n và b o hi m hai đ u. b) Kích thư c d i bay đư c quy đ nh trong b ng 4-PLI và hình 6-PLI. B ng 4-PLI: Các thành ph n d i bay c a đư ng sân bay Các thành ph n d i bay Kích thư c * Đư ng CHC: - Chi u dài: LCHC (m): ≥ 2.500 và theo tính năng máy bay - Chi u r ng: BCHC (m): 25 – 30 * B o hi m đ u: Chi u dài: LBHĐ (m): 300 * B o hi m sư n: Chi u r ng: BBHS (m): 10.0
 14. Hình 6-PLI: Các thành ph n d i bay c a đư ng sân bay Chú thích: 1. Đư ng c t, h cánh; 2. B o hi m đ u; 3. B o hi m sư n; 4. Đư ng giao thông. 2. Vùng ph c n đ i v i đư ng sân bay: a) Vùng ph c n đ i v i đư ng sân bay đư c quy đ nh t i hình 7-PLI Hình 7-PLI: Vùng ph c n đư ng sân bay b) Tĩnh không đ u c a đư ng sân bay B ng 5-PLI. Kích thư c dài tĩnh không đ u Các thành ph n d i bay Tiêu chu n ch n - Chi u dài d i tĩnh không (m) 10.000 - Chi u r ng d i tĩnh không (m) 1.000 0 - Góc m loa 15 - Đ d c tĩnh không 1/50 - Chi u cao c nh trên c a d i tĩnh không (m) 200 Hình 8a-PLI: M t c t d c d i tĩnh không đ u đư ng sân bay
 15. Hình 8b-PLI: M t b ng d i tĩnh không đ u đư ng sân bay Chú thích: LCHC: Chi u dài đư ng c t, h cánh. Trong ph m vi d i tĩnh không đ u: - H n ch các công trình có t p trung đông ngư i, kho xăng d u và kho ch t n . - Đư ng dây đi n cao th ph i cách xa ranh gi i đ u d i bay ít nh t là 4km. Kho ng cách này có th gi m đ n 1km v i đi u ki n đư ng dây cao th không gây nguy hi m cho các chuy n bay và đư c che khu t b i đ a hình t nhiên, công trình xây d ng ho c r ng cây. - Ngoài ph m vi d i tĩnh không đ u, đư ng dây đi n cao th ph i cách ranh gi i d i bay không nh hơn 1 km đ b o đ m yêu c u không gây nhi u đ i v i các phương ti n thông tin và k thu t vô tuy n. c) Tĩnh không sư n đư ng sân bay Hình 9-PLI: Kích thư c d i tĩnh không sư n đư ng sân bay Chú thích: BDB là chi u r ng d i bay g m đư ng CHC và b o hi m sư n. PH L C II PHÂN C P SÂN BAY VÀ CÁC B M T GI I H N CHƯ NG NG I V T B O Đ M CHO HO T Đ NG C A TÀU BAY DÂN D NG (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ) M C 1. PHÂN C P SÂN BAY Sân bay có ho t đ ng bay dân d ng đư c phân c p theo s 1, 2, 3, 4 và các ch cái A, B, C, D, E, F. B Giao thông v n t i quy đ nh c p sân bay cho t ng sân bay có ho t đ ng c a tàu bay dân d ng. M C 2. PHÂN LO I ĐƯ NG C T, H CÁNH 1. Đư ng CHC không có thi t b d n đư ng 2. Đư ng CHC có thi t b d n đư ng. M C 3. CÁC B M T GI I H N CHƯ NG NG I V T 1. D i bay. a) Chi u dài c a d i bay:
 16. Chi u dài d i bay bao g m đư ng CHC và đo n trư c ngư ng, sau ngư ng c a đư ng CHC c ng thêm đo n d ng (n u có) v i m t đo n t i thi u là: - 60 m đ i v i đư ng CHC c p 2, 3, 4 và đư ng CHC c p 1 có thi t b . - 30 m đ i v i đư ng CHC c p 1 không có thi t b . b) Chi u r ng c a d i bay: Chi u r ng c a d i bay đư c tính t tim đư ng CHC v hai phía c a đư ng CHC v i kho ng cách t i thi u: - Đư ng CHC ti p c n chính xác, ti p c n gi n đơn: + 150 m đ i v i c p 3, 4. + 75 m đ i v i c p 1, 2. - Đư ng CHC không có thi t b : + 75 m đ i v i c p 3, 4 + 40 m đ i v i c p 2. + 30 m đ i v i c p 1. 2. B m t ngang ngoài 3. B m t hình nón 4. B m t ngang trong: đ i v i sân bay c p 1 và 2, b m t ngang trong có d ng hình tròn tâm là đi m gi a c a đư ng CHC; sân bay c p 3 và 4 có d ng hình b u d c tâm là ngư ng các đ u đư ng CHC. 5. B m t ti p c n. 6. B m t chuy n ti p. 7. B m t l y đ cao c t cánh. M C 4. TIÊU CHU N KÍCH THƯ C VÀ Đ D C CÁC B M T GI I H N CHƯ NG NG I V T Đ I V I T NG LO I SÂN BAY 1. Sân bay không có thi t b d n đư ng ti p c n B ng 1-PLII: B m t gi i h n chư ng ng i v t đ i v i sân bay không có thi t b d n đư ng ti p c n. C p đư ng c t, h cánh B m t gi i h n chư ng ng i v t 1 2 3 4 1 B m t hình nón - Đ d c: 5% 5% 5% 5% - Chi u cao 35 m 55 m 75 m 100 m 2 B m t ngang trong - Chi u cao 45 m 45 m 45 m 45 m - Bán kính 2.000 m 2.500 m 4.000 m 4.000 m 3 B m t ti p c n - Đ r ng mép trong 60 m 80 m 150 m 150 m - C ly t ngư ng CHC 30 m 60 m 60 m 60 m - Góc loe m i bên 10% 10% 10% 10% - Đ dài 1.600 m 2.500 m 3.000 m 3.000 m -Đ d c 5% 4% 3,33% 2,5%
 17. 4 B m t chuy n ti p -Đ d c 20% 20% 14,3% 14,3% 2. Sân bay có thi t b d n đư ng ti p c n h cánh a) Sân bay có thi t b ti p c n gi n đơn B ng 2-PLII: B m t gi i h n chư ng ng i v t đ i v i sân bay có thi t b d n đư ng ti p c n gi n đơn C p đư ng CHC B m t gi i h n chư ng ng i v t 1,2 3 4 1 B m t hình nón: -Đ d c 5% 5% 5% - Chi u cao 60 m 75 m 100 m 2 B m t ngang trong: - Chi u cao 45 m 45 m 45 m - Bán kính 3.500 m 4.000 m 4.000 m 3 B m t ti p c n: - Đ r ng mép trong 150 m 300 m 300 m - C ly t ngư ng CHC 60 m 60 m 60 m - Góc loe m i bên 15% 15% 15% - Đo n đ u: + Đ dài 2.500 m 3.000 m 3.000 m +Đ d c 3,33% 2% 2% - Đo n th hai: + Chi u dài ---- 3.600 m 3. 600 m +Đ d c ---- 2.5% 2.5% - Đo n b ng: + Chi u dài ---- 8.400 m 8.400 m + T ng chi u dài ---- 15.000 m 15.000 m 4 B m t chuy n ti p: -Đ d c 20% 14,3% 14,3% b) Sân bay có thi t b ti p c n h cánh chính xác CAT I, CAT II ho c CAT III B ng 3-PLII: B m t gi i h n chư ng ng i v t đ i v i sân bay có thi t b d n đư ng ti p c n h cánh chính xác CAT I CAT II và CAT III B m t gi i h n chư ng ng i C p đư ng CHC C p đư ng CHC v t 1,2 3,4 3,4 1 B m t hình nón: -Đ d c 5% 5% 5% - Chi u cao 60 m 100 m 100 m
 18. 2 B m t ngang trong: - Chi u cao 45 m 45 m 45 m - Bán kính 3.500 m 4.000 m 4.000 m 3 B m t ti p c n: - Chi u r ng mép trong 150 m 300 m 300 m - C ly t ngư ng CHC 60 m 60 m 60 m - Góc loe m i bên 15% 15% 15% - Đo n đ u: + Chi u dài 3.000 m 3.000 m 3.000 m +Đ d c 2,5% 2% 2% - Đo n th hai: + Chi u dài 12.000 m 3.600 m 3.600 m +Đ d c 3,0% 2,5% 2,5% - Đo n b ng: + Chi u dài ---- 8.400 m 8.400 m + T ng chi u dài 15.000 m 15.000 m 15.000 m 4 B m t chuy n ti p: -Đ d c 14,3% 14,3% 14,3% 3. Tiêu chu n các b m t gi i h n chư ng ng i v t cho tàu bay c t cánh. B ng 4-PLII: B m t gi i h n chư ng ng i v t đ i v i sân bay cho c t cánh Kích thư c b m t gi i h n C p sân bay (lo i đư ng CHC) chư ng ng i v t 1 2 3,4 - Chi u dài mép trong 60 m 80 m 180 m - Kho ng cách t cu i đư ng CHC 30 m 60 m 60 m - Góc m ngang m i bên 10% 10% 12,5% - Chi u r ng cu i cùng 380 m 580 m 1.200 m 1.800 m* - Chi u dài 1.600 m 2.500 m 15.000 m -Đ d c 5% 4% 2% Chú thích: (*) Ban đêm khi bay trong đi u ki n bay b ng m t ho c b ng khí tài, đư ng bay 0 cho trư c bao g m c vi c thay đ i hư ng bay l n hơn 15 đ i v i các ho t đ ng bay thì chi u r ng cu i cùng là 1.800 m. Hình 1-PLII: Các b m t gi i h n chư ng ng i v t
 19. M tc tA-A M tc tB-B PH L C III GI I H N Đ CAO CHƯ NG NG I V T Đ I V I CÁC TR N Đ A QU N LÝ, B O V VÙNG TR I (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ) STT Lo i Đvt Tr n đ a ra đa Tr n đ a Tr n đ a Tr n đ a PPK tên l a tên l a Ra đa Ra đa Ra đa t m th p sóng sóng dm sóng mét cm 1 Bán kính m t ph n m > 1.500 > 500- x 2.000 2 Gi i h n góc che khu t λc)
 20. 0 0 Hư ng ch y u < 15' < 15' < 15' 6 1.000 >500 th , tr m bi n áp, thông tin Cách khu dân cư m >1.000 >1.000 >2.000 >3.000 Cách khu công m >2.000 >2.000 >4.000 nghi p, thành ph Cách r ng cây cao m >1.000 >1.000 >1.000 15-20 m Cách hành lang bay m >2.000 Cách sân bay m >2.000 >2.000 >2.000 >2.000 Chú thích: - Các s li u trên là các yêu c u t ng quát nh t cho t ng lo i hình tr n đ a. Chi ti t c th đư c xác đ nh tùy thu c lo i trang b s d ng. - Các thông s v bán kính ph n x , gi i h n góc che khu t, c ly, đ cao chư ng ng i cho phép đư c tính so v i v trí đ t trang b . - Trong ph m vi m t ph n x h n ch các chư ng ng i v t t o s m p mô gây nh hư ng đ n ho t đ ng c a thi t b . Tùy lo i thi t b c th , có quy đ nh riêng theo tính năng c a thi t b. - Đ i v i t ng tr n đ a c th , đơn v ch qu n cùng cơ quan quân s đ a phương th ng nh t v i chính quy n đ a phương đ qu n lý, b o đ m yêu c u nhi m v tác chi n cũng như đ m b o gi i h n an toàn. PH L C IV C NH BÁO CHƯ NG NG I V T HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph ) M C 1. NH NG V T TH C N ĐƯ C ĐÁNH D U, CHI U SÁNG 1. M t v t th c đ nh ph i đư c đánh d u n u có đ cao vư t trên b m t l y đ cao c t cánh trong ph m vi 3.000 m tính t mép trong c a b m t l y đ cao c t cánh và ph i đư c chi u sáng n u đư ng CHC s d ng vào ban đêm, tr các trư ng h p: a) Có th không c n đánh d u và chi u sáng khi v t th này đư c che khu t b ng m t v t th c đ nh khác; b) Có th không c n đánh d u khi v t th đó đư c chi u sáng b ng đèn có cư ng đ trung bình lo i A vào ban ngày và chi u cao không quá 150 m so v i m t đ t; c) Có th không c n đánh d u khi v t th đó đư c chi u sáng b ng đèn có cư ng đ cao vào ban ngày; d) Có th không c n chi u sáng khi v t th là m t nhà đèn ho c th y r ng không l p đèn v n đ đi u ki n đ m b o an toàn hàng không. 2. V t th c đ nh, không ph i là chư ng ng i v t nhưng c nh b m t l y đ cao c t cánh ph i đư c đánh d u và n u đư ng CHC s d ng vào ban đêm ph i đư c chi u sáng; trư ng h p khi v t th đó đư c chi u sáng b ng đèn có cư ng đ trung bình lo i A vào ban
Đồng bộ tài khoản