Nghị định số 20-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
70
lượt xem
1
download

Nghị định số 20-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20-CP về việc ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/CP Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 20-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1996 BAN HÀNH QUY CH V CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1995 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Y t , B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này "Quy ch v cơ s ch a b nh" iv i nh ng ngư i nghi n ma tuý, nh ng ngư i m i dâm b x lý hành chính. i u 2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B N i v , B Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 3. Ngh nh này có hi u l c t ngày ban hành. B trư ng các B , cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nh ng quy nh trư c ây c a Chính ph trái v i Ngh nh này u bãi b . Võ Văn ki t ( ã ký) QUY CH V CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NGÀY 6/7/1995 (Ban hành kèm theo Ngh nh s 20/CP ngày 13 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ s ch a b nh ư c quy nh trong Quy ch này là nơi ch a b nh, h c t p, lao ng, d y ngh và hư ng nghi p i v i ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm ã ư c quy nh trong Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995. i u 2. ưa vào cơ s ch a b nh là bi n pháp x lý hành chính ch th c hi n theo Quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c ch a b nh, h c t p, lao ng, d y ngh và hư ng nghi p dư i s qu n lý c a Cơ s ch a b nh trong th i h n t ba tháng n m t năm. i u 3. ưa vào Cơ s ch a b nh ư c áp d ng i v i các i tư ng sau ây: a) Ngư i nghi n ma tuý: ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n nhưng v n chưa cai nghi n ư c; ã ư c ưa vào Cơ s ch a b nh cai nghi n nhưng v n tái nghi n; ngư i nghiên n ng không có kh năng cai nghi n t i nhà ho c cai nghi n t i c ng ng. b) Ngư i m i dâm: ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n nhưng v n không ch u s a ch a; ã ư c ưa vào Cơ s ch a b nh nhưng v n tái ph m ho c ngư i m i dâm có tính ch t thư ng xuyên. Không ưa vào Cơ s ch a b nh ngư i chưa 18 tu i, n trên 55 tu i, nam trên 60 tu i. i u 4. Vi c áp d ng bi n pháp ưa vào Cơ s ch a b nh ph i theo úng thNm quy n, th t c, trình t quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Quy ch này. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m thân th , s c kho , danh d , nhân phNm ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh. i u 5. Cơ s ch a b nh là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân ư c c p kinh phí s nghi p. Ngu n tài chính b o m ho t ng c a Cơ s ch a b nh bao g m: - Kinh phí Nhà nư c c p; - Kinh phí c a a phương h tr ; - M t ph n k t qu lao ng s n xu t c a ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; -S óng góp t nguy n c a gia ình ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; - S ng h c a các cá nhân, ơn v kinh t , t ch c xã h i trong nư c và các cá nhân, t ch c nư c ngoài. Chương 2:
 3. TH T C ƯA NGƯ I VÀO CƠ S CH A B NH i u 6. Vi c l p h sơ xét duy t và quy t nh ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh ph i b o m úng trình t , th t c, thNm quy n quy nh t i các i u 74, 75 và 76 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i cơ quan Công an, cơ quan Y t có trách nhi m giúp U ban nhân dân cùng c p trong vi c thu th p tài li u l p h sơ ngư i ưa vào Cơ s ch a b nh. i u7 1- H sơ ngh ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh g i Ch t ch U ban nhân dân c p t nh g m: - Sơ y u lý l ch; - Tài li u v các vi ph m pháp lu t; - Gi y xác nh n tình tr ng s c kho ho c h sơ b nh án c a ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; - Các bi n pháp giáo d c ã áp d ng; - Nh ng tài li u khác có liên quan n nhân thân ngư i ó (n u có). 2- Trong th i h n 5 ngày k t khi nhân ư c h sơ ngh ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh chuy n h sơ ó cho H i ng Tư v n. Trong th i h n 25 ngày k t ngày k t ngày nh n ư c h sơ, thư ng tr c H i ng Tư v n ph i tri u t p phiên h p. Phiên h p H i ng Tư v n có i di n Vi n ki m sát nhân dân cùng c p tham d . H i ng xem xét và bi u quy t t ng trư ng h p c th , trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. Biên b n h p H i ng Tư v n ph i ghi rõ ý ki n phát bi u c a các thành viên c a H i ng Tư v n và i di n Vi n ki m sát nhân dân. 3- Thư ng tr c H i ng Tư v n có trách nhi m làm văn b n (có g i kèm theo biên b n h p H i ng Tư v n) trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh vi c ưa vào Cơ s ch a b nh. i u 8. 1- H i ng Tư v n là cơ quan giúp Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xét duy t h sơ ngh ưa vào Cơ s ch a b nh. H i ng Tư v n do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh thành l p. 2- H i ng Tư v n g m: i di n lãnh o cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an, cơ quan Tư pháp, H i liên hi p ph n c p t nh. i di n lãnh
 4. o cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i là thư ng tr c H i ng Tư v n. Thư ng tr c H i ng Tư v n có trách nhi m chuNn b , t ch c, ch trì phiên h p. 3- H i ng Tư v n làm vi c theo ch t p th , các thành viên H i ng Tư v n làm vi c theo ch kiêm nhi m và ư c hư ng ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 4- Kinh phí ho t ng c a H i ng Tư v n ư c ngân sách a phương b o m trong kinh phí c a S lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 9. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a H i ng Tư v n, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c ưa vào Cơ s ch a b nh. i u 10. Khi nh n ư c quy t nh ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ch o cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an cùng c p và U ban nhân dân c p xã có k ho ch qu n lý, giám sát ngư i có tên trong quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh, ng th i ph i h p v i cơ quan Công an c p t nh trong vi c thi hành quy t nh. i u 11. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ho c ngư i i di n h p pháp c a ngư i ó có quy n khi u n i quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh theo quy nh t i i u 89 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 12. 1- H sơ c a ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh g m: - Trích y u h sơ ngh ưa ngư i cào Cơ s ch a b nh; - Quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. 2- H sơ c a ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c l p thành hai b , m t b do Thư ng tr c H i ng Tư v n gi , m t b do Cơ s ch a b nh gi . H sơ ph i ư c qu n lý ch t ch theo ch v qu n lý h sơ, tài li u, công văn c a Nhà nư c. 3- Vi c ti p nh n ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ph i ư c l p thành biên b n, Cơ s ch a b nh ph i ki m tra h sơ, căn cư c c a ngư i ư c ưa vào Cơ s khi làm th t c ti p nh n. i u 13. Trư ng h p ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh b tr n, Ban Giám c Cơ s ph i l p biên b n, thông báo ngày cho gia ình và chính quy n a phương nơi ngư i ó cư trú và cơ quan Công an c p t nh bi t. Ban Giám c cơ s ch a b nh có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Công an và gia ình t ch c ưa ngư i ó tr l i Cơ s ti p t c ch a b nh, h c t p và lao ng. Chương 3: T CH C CƠ S CH A B NH
 5. i u 14. Cơ s ch a b nh ư c thành l p theo a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ch u s qu n lý tr c ti p c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. M i t nh, thành ph thành l p m t Cơ s ch a b nh. Sau khi có s tho thu n b ng văn b n v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c thành l p, gi i th Cơ s ch a b nh thu c a phương. Nh ng t nh, thành ph tr ng i m có s lư ng l n ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm có th thành l p m t Cơ s ch a b nh riêng cho ngư i nghi n ma tuý và m t Cơ s ch a b nh riêng cho ngư i m i dâm. Nh ng a phương có s lư ng ít ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm có th g i i tư ng n Cơ s ch a b nh c a a phương khác trên cơ s tho thu n gi a các a phương nơi g i và nh n. i u 15.- Cơ s ch a b nh có ch c năng, nhi m v : - Ti p nh n, ch a b nh, ph c h i s c kho cho nh ng ngư i ư c ưa vào cơ s ch a b nh; - T ch c h c t p, giáo d c, d y ngh ; b o m các i u ki n v t ch t, sinh ho t tinh th n cho ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh theo úng quy nh; - T ch c lao ng s n xu t cho ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; - Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c qu n lý, ch a b nh, giáo d c, lao ng, d y ngh và hư ng nghi p cho ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh. i u 16. Cơ s ch a b nh t ch c khu v c riêng cho ngư i nhi n ma tuý và khu v c riêng cho ngư i m i dâm. Cơ s ch a b nh t ch c nơi ti p nh n i tư ng, nơi khám ch a b nh, h c t p, d y ngh , lao ng, nơi ăn , sinh ho t m b o v sinh, an toàn, nơi vui chơi gi i trí lành m nh cho ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; tách nơi c a nam, n riêng; cách ly ngư i m c b nh truy n nhi m. i u 17. Cơ c u t ch c c a Cơ s ch a b nh bao g m Ban Giám c và các phòng qu n lý nghi p v : 1- Ban Giám c g m có: - Giám c; - Các Phó Giám c. 2- Các phòng qu n lý nghi p v g m có: - Phòng Y t - ph c h i s c kho ;
 6. - Phòng Giáo d c và d y ngh ; - Phòng Qu n lý lao ng s n xu t; - Phòng T ch c - Hành chính - k toán; - Phòng B o v . Tuỳ theo quy mô t ch c và s lư ng ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh, U ban nhân dân c p t nh quy t nh s lư ng các phòng và biên ch c n thi t cho phù h p v i Cơ s ch a b nh thu c a phương mình. i u 18. 1- Khi có tình hình ph c t p v y t , an ninh tr t t mà Cơ s ch a b nh không b o m ư c thì Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i làm văn b n ngh , Giám c S Y t , Giám c Công an c p t nh có trách nhi m c cán b , chi n s c a ngành mình tăng cư ng, h tr , ph i h p trong vi c b o m an ninh tr t t và ch a b nh, i u tr t i các Cơ s ch a b nh. 2- Trong th i gian công tác t i Cơ s ch a b nh các cán b , chi n sĩ c a ngành Y t , Công an làm vi c theo s phân công và i u hành c a Giám c Cơ s ch a b nh. 3- Cán b , nhân viên, chi n s c a Cơ s ch a b nh ư c hư ng ch ph c p trách nhi m, ph c p c h i, ph c p nguy hi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Giám c Cơ s ch a b nh do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh b nhi m, mi n nhi m trên cơ s ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Phó giám c Cơ s ch a b nh do Giám c S lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh b nhi m, mi n nhi m trên cơ s ngh c a Giám c Cơ s ch a b nh. i u 20. - Giám c Cơ s ch a b nh ch u trách nhi m v ho t ng c a cơ s ch a b nh trên cơ s các quy nh c a pháp lu t. Các Phó Giám c giúp Giám c th c hi n nhi m v theo s phân công c a Giám c. i u 21. Y t c a Cơ s ch a b nh có trách nhi m khám s c kho cho ngư i m i ư c ưa vào Cơ s xác nh tình tr ng s c kho , b nh t t và l p h sơ s c kho ph c v cho vi c ch a b nh, d y ngh và phân công lao ng. Giám c S Y t t nh, thành ph có trách nhi m ch o y t c a Cơ s ch a b nh và các b nh vi n, trung tâm y t có liên quan t ch c i u tr cho nh ng ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh. Ban Giám c Cơ s ch a b nh căn c vào i u ki n s c kho , ngh nghi p, gi i tính c a ngư i ư c ưa vào Cơ s và tình hình công vi c c a Cơ s s p x p công vi c phù h p. N u ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh chưa có ngh nghi p ho c có ngh nghi p nhưng không phù h p thì có th ư c h c ngh .
 7. i u 22. Ban Giám c Cơ s ch a b nh có trách nhi m t ch c các l p h c b túc văn hoá, xoá mù ch theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c và ào t o, t ch c giáo d c pháp lu t cho nh ng ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh. i u 23.- Hàng tháng, Ban Giám c Cơ s ch a b nh nh n xét, ánh giá k t qu lao ng, h c t p c a nh ng ngư i ư c ưa vào Cơ s theo dõi quá trình rèn luy n, tu dư ng c a ngư i ó. i v i ngư i có ti n b rõ r t trong vi c ch p hành quy t nh, Ban Giám c Cơ s ch a b nh xét, ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c gi m th i h n Cơ s . i v i ngư i có hành vi ch ng ngư i thi hành công v , không ch p hành quy t nh, b tr n ho c có nh ng hành vi vi ph m khác mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì Giám c Cơ s ch a b nh ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét quy t nh bi n pháp x lý. i u 24. Trong kho ng th i gian 10 ngày trư c khi h t th i h n ch p hành quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh. Ban Giám c Cơ s ph i thông báo cho ngư i ó bi t. Khi h t h n ch p hành quy t nh, Ban Giám c c p gi y ch ng nh n h t h n cho ngư i ó và g i b n sao gi y ch ng nh n cho Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nơi ã ra quy t nh ưa ngư i ó vào Cơ s , U ban nhân dân c p huy n nơi ngh , U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ti p t c qu n lý, giáo d c, cơ quan Y t , cơ quan Công an ã l p h sơ, ng th i thông báo cho gia ình ngư i ó. i u 25. Ngân sách Nhà nư c b o m kinh phí duy trì t ch c, ho t ng, trang b cơ s v t ch t c a Cơ s ch a b nh, tr c p ti n thu c i u tr , ti n h c ngh , ti n mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t c a ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh và m t ph n ti n ăn c a nh ng ngư i do hoàn c nh khó khăn ho c vì i u ki n s c kho không tham gia lao ng ư c. i u 26. Cơ s ch a b nh có th ti p nh n ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm tuy chưa n m c b x lý ưa vào Cơ s ch a b nh nhưng t nguy n xin vào Cơ s ư c ch a b nh - ph c h i s c kho . Vi c t ch c ch a b nh - ph c h i s c kho này ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khám ch a b nh. Chương 4: CH I V I NGƯ I Ư C ƯA VÀO CƠ S CH A B NH i u27. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ph i ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c và n i quy c a Cơ s , ch u s qu n lý, giáo d c c a Cơ s , tuân theo ch i u tr , ch a b nh và lao ng do Cơ s ch a b nh quy nh. i u 28. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ph i tr ti n ăn theo nh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. Trư ng h p hoàn c nh quá khó khăn ư c U ban nhân dân c p xã xác nh n ho c vì i u ki n s c kho , b nh t t không tham gia lao ng ho c lao ng không nh m c thì Cơ s ch a b nh có th xét h tr ti n ăn trong 3 tháng d u b ng 70% ti n lương t i thi u, sau ó n u chưa có ngu n thu nh p nào khác m b o i s ng thì ư c h tr ti n ăn trong 3 tháng ti p theo b ng 50% ti n lương t i thi u.
 8. i u 29. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c em theo dùng sinh ho t cá nhân thi t y u; ư c g p thân nhân, ư c g i thư ho c nh n tin cho gia ình; ư c nh n ti n, chăn màn, qu n áo, thu c ch a b nh, ăn và các dùng sinh ho t cá nhân thi t y u khác do thân nhân g i t i; ư c tham gia các ho t ng văn hoá, th thao, gi i trí, sinh ho t tinh th n lành m nh do Ban Giám c Cơ s ch a b nh t ch c; ư c c sách, báo, nghe ài theo hư ng d n c a Ban Giám c Cơ s ch a b nh. i u 30. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c trang b b o h lao ng, b o m v sinh, an toàn lao ng và áp d ng ch v th i gian làm vi c theo quy nh c a pháp lu t lao ng. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c hư ng ti n công lao ng theo nh m c lao ng và k t qu công vi c hoàn thành. Ti n công lao ng ư c dùng trang tr i chi phí ăn u ng, sinh ho t theo quy nh t i i u 28 c a Quy ch này. Sau khi tr các kho n nói trên, s ti n còn l i (n u có) Cơ s ch a b nh ư c g i ti t ki m cho ngư i có s ti n ó. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c ngh lao ng vào các ngày ch nh t, ngày l , ngày t t. i u 31. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c tr c p ti n thu c ch a b nh, ti n h c ngh , ti n mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t theo nh m c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính quy nh. i u 32. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh ư c t nguy n v ng ho c ki n ngh c a mình v i Ban giám c v vi c qu n lý, ch a b nh, h c t p và lao ng t i Cơ s ; có quy n khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m pháp lu t và các quy nh c a Quy ch này. i u 33. Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh khi ã ch p hành xong quy t nh có nghĩa v và quy n l i sau: - Ph i tr l i nh ng v t d ng, trang thi t b lao ng và b o h lao ng ã ư c cho mư n, trư ng h p làm m t ho c hư h ng thì ph i b i thư ng; - ư c c p gi y ch ng nh n h t th i h n ch a b nh, h c t p và lao ng; - ư c c p gi y ch ng nh n h c ngh (n u có); - ư c nh n ti n ti t ki m c a mình (n u có); - Nh ng trư ng h p khó khăn ư c tr c p ti n ăn ư ng, ti n tàu xe tr v nơi cư trú. i u 34. Trư ng h p b , m (c bên v và bên ch ng), v ho c ch ng, con c a ngư i ư c vào Cơ s ch a b nh ch t và có ơn ngh ư c U ban nhân dân c p xã xác nh n thì Ban giám c Cơ s có th xét cho ngư i ó v nhà ch u tang không quá 3 ngày (không tính ngày i ư ng).
 9. i u 35. 1- Ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh khi sinh ư c t m hoãn b t bu c ch a b nh, h c t p và lao ng, cho v a phương nơi cư trú, giao cho gia ình ho c chính quy n, t ch c a phương qu n lý trong th i gian 12 tháng. Th i gian này không ư c tính là th i gian ch p hành quy t nh. a) Khi h t th i gian t m hoãn thì ngư i ó ư c tri u t p n Cơ s ti p t c ch a b nh, h c t p và lao ng. b) Trong th i gian ư c t m hoãn, n u ngư i ó có ti n b , ch p hành t t pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a a phương thì có th ư c mi n ti p t c ch p hành quy t nh. 2- Trư ng h p nói t i i m b kho n 1 c a i u này, Ch t ch U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú làm văn b n, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân c p huy n và trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh vi c mi n ch p hành quy t nh. Quy t nh mi n ch p hành ph i ư c g i cho ngưòi ư c mi n ch p hành, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an c p t nh, U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và Cơ s ch a b nh nơi ngư i ó ang ch p hành quy t nh. i u 36. Trư ng h p ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh b b nh n ng vư t quá kh năng i u tr c a Cơ s thì ư c Cơ s chuy n t i b nh vi n c a Nhà nư c ch a tr . Th i gian i u tr ư c tính vào th i gian ch p hành quy t nh. Chi phí y t trong th i gian n m vi n do b n thân ngư i ó tr . i v i nh ng ngư i vì i u ki n, hoàn c nh quá khó khăn không tr ư c, n u có ơn ngh thì Ban giám c Cơ s ch a b nh có th thanh toán chi phí y t v i b nh vi n. M c và ngu n thanh toán theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. i u 37. Trong th i gian ang ch p hành quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh, n u ngư i ư c ưa vào Cơ s ch t thì Ban giám c Cơ s ch a b nh ph i báo ngay cho cơ quan i u tra, Vi n ki m sát g n nh t n l p biên b n xác nh n nguyên nhân ch t, có ch ng ki n c a ngư i làm ch ng và có th trưng c u giám nh pháp y c a t nh n giám nh xác nh nguyên nhân t vong, ng th i thông báo cho thân nhân ngư i ch t bi t mai táng. Trong trư ng h p ngư i ch t không có ai là thân nhân ho c thân nhân không n k p, ho c ch t do tai n n lao ng thì Ban giám c Cơ s ch a b nh có trách nhi m t ch c mai táng, chi phí mai táng do ngân sách Nhà nư c c p theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính. Trư ng h p ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh b thương do tai n n lao ng thì Cơ s ph i ch u trách nhi m tr các kho n chi phí y t t sơ c u, c p c u n khi i u tr n nh thương t t cho ngư i b tai n n lao ng.
 10. i u 38. Trong th i gian ch p hành t i Cơ s ch a b nh, n u ngư i ư c ưa vào Cơ s vi ph m pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh có ti n b ho c có thành tích thì ư c ng viên, khen thư ng k p th i. Chương 5: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG QU N LÝ CƠ S CH A B NH i u 39. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m: - Th ng nh t qu n lý Nhà nư c i v i các Cơ s ch a b nh; - Hư ng d n chi ti t ch c năng nhi m v , cơ c u t ch c, ch c danh tiêu chuNn cán b Cơ s ch a b nh, trách nhi m, quy n h n c a giám c; - Hư ng d n quy ho ch xây d ng Cơ s ch a b nh (xác nh quy mô, mô hình thi t k , su t u tư v.v...); - Ph i h p v i B Y t , B N i v trong vi c ch a b nh, b o v các Cơ s ch a b nh; giáo d c, lao ng phù h p v i t ng lo i i tư ng ư c ưa vào Cơ s ; - Ph i h p v i B Tài chính, B Y t quy nh m c tr c p ti n thu c ch a b nh, ti n h c ngh , ti n mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t và các kho n chi phí khác cho ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; - Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n a phương l p k ho ch kinh phí hàng năm cho các Cơ s ch a b nh. T ng h p k ho ch kinh phí hàng năm; - Thanh tra, ki m tra t ch c ho t ng c a các Cơ s ch a b nh; - Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c cai nghi n và ch a b nh xã h i. i u 40. B Y t có trách nhi m: - Hư ng d n, ch o vi c i u tr cai nghi n ma tuý, ch a b nh xã h i trong các Cơ s ch a b nh; - C cán b , nhân viên c a ngành tham gia ch a b nh cho ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh theo ngh c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Quy nh ch i u tr , cai nghi n ma tuý, ch a b nh xã h i cho ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; - Nghiên c u, xác nh các lo i thu c và phương pháp ch a b nh.
 11. i u 41. B N i v có trách nhi m: - Hư ng d n cơ quan Công an các c p ph i h p v i cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Y t giúp U ban nhân dân cùng c p trong vi c thu th p tài li u l p h sơ; - Hư ng d n vi c t ch c ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh vào Cơ s ch a b nh; - C cán b , chi n sĩ c a ngành tham gia b o v các Cơ s ch a b nh theo ngh c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i; - T ch c ào t o, hư ng d n nghi p v cho l c lư ng b o v c a các Cơ s ch a b nh; - Ph i h p ki m tra vi c t ch c b o v các Cơ s ch a b nh. i u 42. B Tài chính có trách nhi m: - Quy nh ch c p phát kinh phí ho t ng cho các Cơ s ch a b nh; - Hư ng d n vi c c p phát kinh phí y và k p th i cho các Cơ s ch a b nh theo k ho ch ã ư c phê duy t; - Ph i h p ki m tra vi c s d ng kinh phí c a các Cơ s ch a b nh. i u 43. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: - Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan trong vi c t ch c và qu n lý các Cơ s ch a b nh t i a phương mình; - Có k ho ch n m v ng tình hình ch a b nh, h c t p, lao ng và s ti n b c a nh ng ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh; - Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B N i v hư ng d n, ch o U ban nhân dân c p huy n, c p xã k t h p v i ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i, ngành Công an có trách nhi m t o i u ki n ch ăn, cho nh ng i tư ng không có nơi cư trú nh t nh trong th i gian l p h sơ, ch quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ưa vào Cơ s ch a b nh. - Hư ng d n, ch o U ban nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã có trách nhi m t o i u ki n cho nh ng ngư i ã ch p hành xong quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh tìm ki m vi c làm, tái hoà nh p c ng ng. U ban nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a ngư i ã ch p hành xong quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh có trách nhi m ti p t c qu n lý, giáo d c ngư i ó, t o i u ki n ngư i ó có vi c làm và n nh cu c s ng, tái hoà nh p c ng ng. i u 44. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B N i v , B Tài chính có trách nhi m ph i h p hư ng d n chi ti t thi hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản